[SWU TCAS ScoreCal ’62] โปรแกรมคำนวณสัดส่วนคะแนนเพื่อเข้า มศว ในระบบ TCAS

ใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจในเลือกสาขาวิชาใน TCAS รอบที่ 3 ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสถิติของแต่ละปีได้จากเมนูของเว็บไซต์