โครงการชี้แจงทำความเข้าใจ ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่


13 กรกฎาคม 2560 08.00 – 12.00 น.

ณ โรงยิมอาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

 

   ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมโครงการ


หลักการและเหตุผล

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ได้มีการแถลงข่าวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เนื่องจากที่ผ่านมา นักเรียนต้องผ่านการสอบหลายครั้ง ทั้งการสอบข้อสอบกลางอย่าง GAT-PAT 9 วิชาสามัญ และ O-Net อีกทั้งบางมหาวิทยาลัยก็มีการจัดสอบตรงของตนเอง และมีการรับที่หลายรอบเกินไป เกิดค่าใช้จ่ายจนเป็นภาระของผู้ปกครอง

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้ประชุมพิจารณาร่วมกันในการปรับกระบวนการ Admission ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ด้วยตระหนักถึงผลดีที่จะเกิดกับนักเรียนและผู้ปกครองตามเจตนารมณ์ที่ต้องการให้นักเรียนไม่ต้องวิ่งรอกสอบ มีเวลาเตรียมความพร้อมสำหรับตนเองมากขึ้น ไม่เป็นภาระเรื่องค่าใช้จ่าย ลดความเครียด ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้การใช้สัดส่วนคะแนน GPAX , ONET, GAT, PAT จะยังคงเป็นไปตามประกาศล่วงหน้า 3 ปี คือในปีการศึกษา 2560-2562

และเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาค ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จึงเสนอจัดทำโครงการชี้แจงทำความเข้าใจระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใน 4 ภูมิภาค


วัตถุประสงค์

  • 1) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในระบบการคัดเลือกแบบใหม่ ในขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
  • 2) เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานต่อไป
  • 3) เพื่อรวบรวมประเด็นคำถามจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นำมารวบรวมเป็นคำถามที่พบบ่อย จัดเผยแพร่ใน website
  • 4) เพื่อรับทราบนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

กำหนดการ

[table “” not found /]

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


ลงทะเบียนตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ

เนื่องจาก Device ที่เปิดนี้ไม่รองรับการแสดงผล.. ขออภัยในความไม่สะดวก


จัดโดย : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการโดย : พี่ มศว พาน้องสอบ