รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนิสิตใหม่ : โครงการเพชรในตม

รายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นนิสิตใหม่ โครงการเพชรในตม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาหรือสละสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการ เป็นลายลักษณ์อักษณ ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ที่สังกัด (เว้นวันหยุดราชการ)

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : โครงการเพชรในตม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์และ มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นนิสิตใหม่ โครงการเพชรในตม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559

Read More

โครงการเพิ่มเติม มศว 59! โครงการเพชรในตม (รอบที่ 2) และโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของ สกอ.

หลังจากแอดมิชชั่นเสร็จสิ้นไปแล้ว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก็ยังมีการรับน้องๆ เข้าเป็นนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติมอีก 2 โครงการ คือ โครงการเพชรในตม (รอบที่ 2) และ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาทันตสุขภาพของประชาชน ซึ่งทั้งสองโครงการนั้นมีกำหนดคุณสมบัติไว้ด้วยนะ.. ใครตรงกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้อย่าลืมสมัครกันนะ 😉

Read More

รายงานตัวเป็นนิสิตใหม่ : รับตรงและโครงการเพิ่มเติม (รอบ 1.5)

รายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นนิสิตใหม่ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รับตรงและโครงการเพิ่มเติม (รอบ 1.5) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดขั้นตอนการรายงานตัว Step-by-Step โดยมีขั้นตอนดังนี้ รายงานตัวออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://istart.swu.ac.th และทำการพิมพ์เอกสารทั้งหมด ภายใน 16-18 พฤษภาคม 2559 นำใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ไปชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ภายใน 16-18 พฤษภาคม 2559 ส่งเอกสารตามกำหนดส่งมายังมหาวิทยาลัย ภายใน 30 พฤษภาคม 2559 ส่งด้วยตัวเองที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยไปรษณีย์แบบ EMS ที่อยู่ผู้ส่ง : กรอกเลขประจำตัวนิสิต ชื่อ-สกุล และคณะ-สาขาวิชาที่เข้าศึกษา ส่งมายัง : งานทะเบียนนิสิตและสถิติ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Read More