[HOW TO] วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนในระบบของมหาวิทยาลัย

สำหรับน้องๆ ที่ทำการสมัครรับตรงทั่วไป และโครงการต่างๆ ที่ใช้คะแนน ที่ใช้คะแนน GAT-PAT-9 วิชาสามัญในการคัดเลือก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2560 .. อย่าลืม! ทำการตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ที่ทางมหาวิทยาลัยดึงข้อมูลจากทาง สทศ. โดยสามารถตรวจสอบได้ทาง http://admission.swu.ac.th ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์นี้..

Read More

มาแล้ว! รับตรง มศว (เพิ่มเติม) รอบ 1.5 ปีการศึกษา 2559 ทั้งแบบสอบและใช้คะแนนยื่นคัดเลือก!

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครน้องๆ ที่เพิ่งจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 รวมทั้งเทียบเท่า เพื่อเข้าเป็นนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 ในรูปแบบรับตรง (เพิ่มเติม) มีทั้งหมด 3 โครงการหลัก 9 สาขาวิชา ทั้งหมด 194 ที่นั่ง!

Read More