ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing-House เพื่อเข้าศึกษาต่อ มศว

ผู้ผ่านเข้ารอบและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก, ทุกสาขาวิชาของคณะพลศึกษา และสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านรอบรับตรง ทำการตรวจสอบรายชื่อ ว่าได้ทำการยืนยันเข้าศึกษาต่อในระบบ Clearing-House ในสาขาวิชาดังกล่าวของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านทางเว็บไซต์ http://admission.swu.ac.th แล้วจึงรายงานตัวอีกครั้งในระบบของมหาวิทยาลัยในวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2559

Read More

ผู้ผ่านเข้ารอบรับตรง ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบ Clearing-House

ผู้ผ่านเข้ารอบและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก, ทุกสาขาวิชาของคณะพลศึกษา และสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านรอบรับตรง ทำการยืนยันเข้าศึกษาต่อในระบบ Clearing-House ว่าต้องการศึกษาต่อสาขาวิชาดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.cuas.or.th ในวันที่ 26-29 เมษายน 2559 แล้วจึงรายงานตัวอีกครั้งในระบบของมหาวิทยาลัยในวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2559

Read More