[UPDATE] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) มศว – เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560

สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา.. จากมติของสภามหาวิทยาลัยเมื่อ 16 ธันวาคม 2558 และมติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2560 เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2560 มีการปรับเปลี่ยนใหม่เล็กน้อยในบางสาขาวิชา โดยจะเริ่มใช้สำหรับนิสิตใหม่ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ส่วนนิสิตปัจจุบันยังคงใช้อัตราเดิมไม่มีเพิ่มเติม

Read More