อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) มศว – เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559

สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา.. จากมติของสภามหาวิทยาลัยเมื่อ 16 ธันวาคม 2558 และมติคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ เมื่อ 18 มกราคม 2559 มีการปรับเปลี่ยนใหม่เล็กน้อยในบางสาขาวิชา โดยจะเริ่มใช้สำหรับนิสิตใหม่ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ส่วนนิสิตปัจจุบันยังคงใช้อัตราเดิมไม่มีเพิ่มเติม

Read More

[HOW TO] การตรวจสอบสถานะการชำระเงินและสถานะการส่งเอกสารในระบบ Supreme

หลังจากน้องๆ ได้ทำการรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ http://istart.swu.ac.th เรียบร้อยแล้ว การตรวจสอบสถานะการชำระเงินและการส่งเอกสารรายงานตัว น้องๆ สามารถตรวจสอบได้ผ่านทางระบบ Supreme ของมหาวิทยาลัย ผ่านทาง http://supreme.swu.ac.th โดยเว็บไซต์นี้ จะเป็นเว็บไซต์ที่น้องๆ ใช้ตรวจสอบตารางเรียน ผลการเรียน  และใช้ในการลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 เป็นต้นไป 🙂

Read More