หลังจากน้องๆ ได้ทำการรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ http://istart.swu.ac.th เรียบร้อยแล้ว การตรวจสอบสถานะการชำระเงินและการส่งเอกสารรายงานตัว น้องๆ สามารถตรวจสอบได้ผ่านทางระบบ Supreme ของมหาวิทยาลัย ผ่านทาง http://supreme.swu.ac.th โดยเว็บไซต์นี้ จะเป็นเว็บไซต์ที่น้องๆ ใช้ตรวจสอบตารางเรียน ผลการเรียน  และใช้ในการลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 เป็นต้นไป 🙂