สถิติยอดผู้สมัครและผู้ผ่านเข้ารอบต่างๆ : รับตรงทั่วไป มศว ปีการศึกษา 2560

ในปีการศึกษา 2560 มีผู้สมัครทั้งหมด 29,799 คน โดยผ่านการคัดเลือกจากการยื่นคะแนน 10,475 คน โดยมีผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์รายงานตัวทั้งหมด 3,079 คน

5 สาขาวิชาที่ ‘เยอะ’ ที่สุด

สาขาวิชาที่มีการสมัครเยอะที่สุด คือ การบัญชี 1,429 คน, กายกาพบำบัด 1,284 คน, พยาบาลศาสตรบัณฑิต 1,123 คน, การบริบาลทางเภสัชกรรม 1,070 คน, การท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่) 1,014

สาขาวิชาที่เรียกสัมภาษณ์เยอะที่สุด คือ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ทั้งหมด 561 คน, กายกาพบำบัด 500 คน, การบัญชี 420 คน, การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)  332 คน และพลศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 328 คน

สาขาวิชาที่มีผู้ผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาเยอะที่สุด คือ การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 153 คน, ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) 132 คน, เศรษฐศาสตร์ 129 คน, วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 120 คน และ เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 99 คน

สาขาวิชาที่มีการเรียนตัวสำรองรายงานตัวเยอะที่สุด (ครั้งที่ 1) คือ การบัญชี 179 คน, การเงิน 42 คน, การตลาด 41 คน, ธุรกิจระหว่างประเทศ 40 คน, อัญมณีและเครื่องประดับ 27

🙂


สรุปจำนวนแยกตามรายคณะ และสาขาวิชา : ปีการศึกษา 2560

[table “” not found /]

สรุปจำนวนผู้รายงานตัวเป็นนิสิต แยกตามคณะ : ปีการศึกษา 2560

เป็นข้อมูลสรุปรวมนิสิตที่รายงานตัวและชำระเงินเรียบร้อย ในรอบ กสพท., รอบรับตรงทั่วไป และโครงการต่างๆ ที่คัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 เมษายน 2560
[table “” not found /]