สถิติยอดผู้สมัครและผู้ผ่านเข้ารอบต่างๆ : รับตรงทั่วไป มศว ปีการศึกษา 2560

กำลังอยู่ระหว่างการสอบคัดเลือกรอบสัมภาษณ์ ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

ในปีการศึกษา 2560 มีผู้สมัครทั้งหมด 29,799 คน โดยผ่านการคัดเลือกจากการยื่นคะแนน 10,475 คน

สาขาวิชาที่เรียกสัมภาษณ์เยอะที่สุดคือ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ทั้งหมด 561 คน, กายกาพบำบัด 500 คน, การบัญชี 420 คน, การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)  332 คน และพลศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 328 คน

🙂

คณะ สาขาวิชา สมัคร มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รับจริง ตัวสำรอง
คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 1,123 120
คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 602 115
การบริบาลทางเภสัชกรรม 1,070 149
คณะสหเวชศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ 282 274
กายกาพบำบัด 1,284 500
คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (วท.บ.) 99 53
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 179 130
สถิติ 114 58
เคมี (วท.บ.) 216 100
จุลชีววิทยา 563 160
ชีววิทยา (วท.บ.) 324 150
ฟิสิกส์ (วท.บ.) 216 141
อัญมณีและเครื่องประดับ 136 133
คณิตศาสตร์ (กศ.บ. 5 ปี) 515 31
เคมี (กศ.บ. 5 ปี) 316 71
ชีววิทยา (กศ.บ. 5 ปี) 368 58
ฟิสิกส์ (กศ.บ. 5 ปี) 166 25
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ. 5 ปี) 205 28
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี 239 63
วิศวกรรมเครื่องกล 553 101
วิศวกรรมไฟฟ้า 598 90
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 288 66
วิศวกรรมโยธา 410 96
วิศวกรรมอุตสาหการ 337 76
วิศวกรรมชีวการแพทย์ 507 68
วิศวกรรมโลจิสติกส์ 274 60
คณะพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 251 179
สาธารณสุขศาสตร์ – สาธารณสุขชุมชน 292 60
สาธารณสุขศาสตร์ – อนามัยสิ่งแวดล้อม 99 60
สาธารณสุขศาสตร์ – อนาชีวอนามัยและความปลอดภัย 174 60
ผู้นำนันทนาการ 136 114
พลศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 445 328
สุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 363 167
คณะมนุษยศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา 202 124
ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) 502 328
วรรณกรรมสำหรับเด็ก 60 30
สารสนเทศศึกษา 90 50
ภาษาเกาหลี 817 156
ภาษาจีน 654 113
ภาษาญี่ปุ่น 438 100
ภาษาไทย (ศศ.บ.) 301 57
ภาษาไทย (กศ.บ. 5 ปี) 611 83
คณะสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 262 120
การเมืองการปกครอง 286 61
รัฐประศาสนศาสตร์ 289 60
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 451 60
การท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่) 1,014 258
การเงิน 730 256
การตลาด 803 226
ธุรกิจระหว่างประเทศ 804 200
ธุรกิจเพื่อสังคม 335 122
การบัญชี 1,429 420
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 123 107
สังคมศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 602 40
คณะศึกษาศาสตร์ การประถมศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 609 53
การศึกษาปฐมวัย (กศ.บ. 5 ปี) 517 91
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทัศนศิลป์ 228 186
การออกแบบเครื่องประดับ 55 46
ดุริยางคศาสตร์สากล 44 30
ศิลปศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 91 25
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 300 266
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 332 290
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 346 298
การแสดงและการกำกับการแสดงภาพยนตร์ 386 317
การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 582 150
การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 146 136
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 344 332
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ 510 238
เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 78 56
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  การจัดการภูมิวัฒนธรรม 29 26
การจัดการภูมิสังคม 29 27
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 743 561
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 217 200
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 54 52
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 463 140
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 149 100
รวม 76 สาขาวิชา 29,799 คน 10,475 คน