สถิติยอดผู้สมัครและผู้ผ่านเข้ารอบต่างๆ : รับตรงทั่วไป มศว ปีการศึกษา 2560

Line
ในปีการศึกษา 2560 มีผู้สมัครทั้งหมด 29,799 คน โดยผ่านการคัดเลือกจากการยื่นคะแนน 10,475 คน โดยมีผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์รายงานตัวทั้งหมด 3,079 คน

5 สาขาวิชาที่ ‘เยอะ’ ที่สุด

สาขาวิชาที่มีการสมัครเยอะที่สุด คือ การบัญชี 1,429 คน, กายกาพบำบัด 1,284 คน, พยาบาลศาสตรบัณฑิต 1,123 คน, การบริบาลทางเภสัชกรรม 1,070 คน, การท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่) 1,014

สาขาวิชาที่เรียกสัมภาษณ์เยอะที่สุด คือ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ทั้งหมด 561 คน, กายกาพบำบัด 500 คน, การบัญชี 420 คน, การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)  332 คน และพลศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 328 คน

สาขาวิชาที่มีผู้ผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาเยอะที่สุด คือ การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 153 คน, ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) 132 คน, เศรษฐศาสตร์ 129 คน, วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 120 คน และ เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 99 คน

สาขาวิชาที่มีการเรียนตัวสำรองรายงานตัวเยอะที่สุด (ครั้งที่ 1) คือ การบัญชี 179 คน, การเงิน 42 คน, การตลาด 41 คน, ธุรกิจระหว่างประเทศ 40 คน, อัญมณีและเครื่องประดับ 27

🙂


สรุปจำนวนแยกตามรายคณะ และสาขาวิชา : ปีการศึกษา 2560

คณะ สาขาวิชา สมัคร มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รับจริง ตัวสำรอง เรียกสำรอง #1
คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 1,123 120 39 - -
คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 602 115 20 27 15
การบริบาลทางเภสัชกรรม 1,070 149 20 51 12
คณะกายภาพบำบัด ส่งเสริมสุขภาพ 282 274 50 10 10
กายกาพบำบัด 1,284 500 80 20 10
คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (วท.บ.) 99 53 28 - -
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 179 130 50 - -
สถิติ 114 58 21 10 10
เคมี (วท.บ.) 216 100 36 10 10
จุลชีววิทยา 563 160 60 - -
ชีววิทยา (วท.บ.) 324 150 50 - -
ฟิสิกส์ (วท.บ.) 216 141 42 26 26
อัญมณีและเครื่องประดับ 136 133 35 27 27
คณิตศาสตร์ (กศ.บ. 5 ปี) 515 31 24 - -
เคมี (กศ.บ. 5 ปี) 316 71 20 19 19
ชีววิทยา (กศ.บ. 5 ปี) 368 58 27 - -
ฟิสิกส์ (กศ.บ. 5 ปี) 166 25 11 - -
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ. 5 ปี) 205 28 19 - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี 239 63 21 - -
วิศวกรรมเครื่องกล 553 101 31 - -
วิศวกรรมไฟฟ้า 598 90 26 - -
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 288 66 14 - -
วิศวกรรมโยธา 410 96 35 - -
วิศวกรรมอุตสาหการ 337 76 22 - -
วิศวกรรมชีวการแพทย์ 507 68 27 - -
วิศวกรรมโลจิสติกส์ 274 60 17 - -
คณะพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 251 179 47 - -
สาธารณสุขศาสตร์ – สาธารณสุขชุมชน 292 60 19 - -
สาธารณสุขศาสตร์ – อนามัยสิ่งแวดล้อม 99 60 24 - -
สาธารณสุขศาสตร์ – อนาชีวอนามัยและความปลอดภัย 174 60 12 4 4
ผู้นำนันทนาการ 136 114 65 19 19
พลศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 445 328 65 - -
สุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 363 167 42 - -
คณะมนุษยศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา 202 124 63 14 14
ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) 502 328 132 31 0
วรรณกรรมสำหรับเด็ก 60 30 23 - -
สารสนเทศศึกษา 90 50 39 - -
ภาษาเกาหลี 817 156 40 20 2
ภาษาจีน 654 113 40 31 0
ภาษาญี่ปุ่น 438 100 47 27 0
ภาษาไทย (ศศ.บ.) 301 57 25 - -
ภาษาไทย (กศ.บ. 5 ปี) 611 83 20 - -
คณะสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 262 120 50 26 26
การเมืองการปกครอง 286 61 30 13 13
รัฐประศาสนศาสตร์ 289 60 30 15 15
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 451 60 30 5 5
การท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่) 1,014 258 50 143 25
การเงิน 730 256 50 111 42
การตลาด 803 226 50 92 41
ธุรกิจระหว่างประเทศ 804 200 50 75 40
ธุรกิจเพื่อสังคม 335 122 15 30 9
การบัญชี 1,429 420 65 179 179
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 123 107 62 - -
สังคมศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 602 40 20 5 5
คณะศึกษาศาสตร์ การประถมศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 609 53 20 5 5
การศึกษาปฐมวัย (กศ.บ. 5 ปี) 517 91 20 17 0
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทัศนศิลป์ 228 186 60 28 13
การออกแบบเครื่องประดับ 55 46 10 12 1
ดุริยางคศาสตร์สากล 44 30 7 - -
ศิลปศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 91 25 5 11 1
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 300 266 60 20 2
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 332 290 67 20 0
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 346 298 60 15 3
การแสดงและการกำกับการแสดงภาพยนตร์ 386 317 34 15 0
การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 582 150 21 17 0
การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 146 136 37 15 0
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 344 332 153 22 0
คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 510 238 129 12 0
เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 78 56 27 6 6
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  การจัดการภูมิวัฒนธรรม 29 26 10 - -
การจัดการภูมิสังคม 29 27 10 5 5
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 743 561 120 171 0
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 217 200 99 - -
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 54 52 13 - -
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 463 140 50 - -
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 149 100 37 - -
รวม 76 สาขาวิชา 29,799 คน 10,475 คน 3,079 คน 1,431 คน 614 คน

สรุปจำนวนผู้รายงานตัวเป็นนิสิต แยกตามคณะ : ปีการศึกษา 2560

เป็นข้อมูลสรุปรวมนิสิตที่รายงานตัวและชำระเงินเรียบร้อย ในรอบ กสพท., รอบรับตรงทั่วไป และโครงการต่างๆ ที่คัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 เมษายน 2560
คณะ จำนวนผู้รายงานตัว
คณะแพทยศาสตร์ 201
คณะทันตแพทยศาสตร์ 49
คณะพยาบาลศาสตร์ 26
คณะเภสัชศาสตร์ 24
คณะกายภาพบำบัด 60
คณะวิทยาศาสตร์ 87
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 43
คณะพลศึกษา 291
คณะมนุษยศาสตร์ 230
คณะสังคมศาสตร์ 174
คณะศึกษาศาสตร์ 26
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 362
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 246
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 109
คณะเศรษฐศาสตร์ 82
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 18
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 131
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 63
รวม 2,222 คน