สถิติยอดผู้สมัครและผู้ผ่านเข้ารอบต่างๆ : รับตรงทั่วไป มศว ปีการศึกษา 2559

ในปีการศึกษา 2559 มีผู้สมัครทั้งหมด 25,175 คน และผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายจำนวน 3,182 คน และมีตัวสำรอง 1,650 คน 

สาขาวิชาที่เรียกสัมภาษณ์เยอะที่สุดคือ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ทั้งหมด 445 คน ตามด้วย บัญชีบัณฑิต 401 คน, กายกาพบำบัด 399 คน, การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 398 คน และ ส่งเสริมสุขภาพ 326 คน

โดยสาขาวิชาที่รับเยอะที่สุด 5 ลำดับแรกคือ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 180 คน ตามมาด้วย วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 170 คน, วิศวกรรมไฟฟ้า 104 คน, วิศวกรรมเครื่องกล 102 คน และเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 96 คน 🙂

[table “” not found /]