สรุปผลสำรวจการเลือกอันดับ TCAS62 รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสำรวจ 1,565 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน เวลา 20.40 น. – 16 เมษายน 2562 เวลา 20.30 น.

 

อันดับที่ 1จำนวน
001 พยาบาลศาสตรบัณฑิต98
049 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)77
074 บัญชีบัณฑิต73
002 กายภาพบำบัด68
042 จิตวิทยา (วท.บ.)63
052 ภาษาเกาหลี สาขาวิชาภาษาตะวันออก59
054 การศึกษาปฐมวัย (กศ.บ.)58
050 ภาษาจีน สาขาวิชาภาษาตะวันออก51
076 การตลาด49
016 คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)40
078 ธุรกิจระหว่างประเทศ40
079 การท่องเที่ยวและการโรงแรม37
066 นิติศาสตรบัณฑิต35
053 ภาษาไทย (กศ.บ.)32
081 เศรษฐศาสตรบัณฑิต31
048 ภาษาไทย (ศศ.บ.)29
057 จิตวิทยาและการแนะแนว (เอกคู่ – กศ.บ.)29
086 การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (2 ภาษา)29
025 วิศวกรรมชีวการแพทย์28
046 ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)28
051 ภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาตะวันออก25
055 การศึกษาตลอดชีวิต (เอกคู่ – กศ.บ.)25
073 สังคมศึกษา (กศ.บ.)25
041 นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ21
018 ชีววิทยา (กศ.บ.)20
067 การเมืองการปกครอง20
069 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ18
004 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ17
027 วิศวกรรมไฟฟ้า : วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง17
087 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (2 ภาษา)17
089 การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (2 ภาษา)17
017 เคมี (กศ.บ.)16
023 วิศวกรรมโยธา16
068 รัฐประศาสนศาสตร์15
047 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)14
056 การศึกษาพิเศษ (เอกคู่ – กศ.บ.)14
062 การพัฒนาชุมชนเมือง : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา14
013 ชีววิทยา (วท.บ.)13
044 วรรณกรรมสำหรับเด็ก13
037 สาธารณสุขศาสตร์ : อนามัยชุมชน12
059 เทคโนโลยีการศึกษา (เอกคู่ – กศ.บ.)12
011 เคมี (วท.บ.)11
043 ปรัชญาและศาสนา11
061 ประวัติศาสตร์10
080 ธุรกิจเพื่อสังคม10
008 คณิตศาสตร์ (วท.บ.)9
038 สาธารณสุขศาสตร์ : อาชีวอนามัยแลความปลอดภัย9
060 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน9
064 การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา9
093 แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง (2 ภาษา)9
039 สุขศึกษา (กศ.บ.)8
091 ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม8
012 จุลชีววิทยา (วท.บ.)7
021 วิศวกรรมเคมี7
022 วิศวกรรมเครื่องกล7
026 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์7
034 ผู้นำนันทนาการ7
077 การเงิน7
007 นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ (2 ภาษา)6
020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)6
045 สารสนเทศศึกษา6
075 บัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)6
085 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (2 ภาษา)6
090 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)6
095 นวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (2 ภาษา)6
003 การส่งเสริมสุขภาพ5
009 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)5
084 การจัดการธุรกิจไซเบอร์ สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (2 ภาษา)5
088 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (2 ภาษา)5
019 ฟิสิกส์ (กศ.บ.)4
024 วิศวกรรมอุตสาหการ4
029 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (2 ภาษา)4
058 อุตสาหกรรมศึกษา (เอกคู่ – กศ.บ.)4
010 สถิติ (วท.บ.)3
071 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ.)3
014 ฟิสิกส์ (วท.บ.)2
035 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย2
036 สาธารณสุขศาสตร์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม2
063 การพัฒนาชุมชนเมือง : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (โครงการพิเศษ)2
070 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ)2
082 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)2
083 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)2
005 เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์1
006 เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (2 ภาษา)1
015 วัสดุศาสตร์ (วท.บ.)1
030 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (2 ภาษา)1
031 วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)1
032 วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)1
040 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร1

อันดับที่ 2จำนวน
– ไม่เลือกยื่นดับที่ 2 –154
042 จิตวิทยา (วท.บ.)65
049 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)50
002 กายภาพบำบัด46
077 การเงิน44
054 การศึกษาปฐมวัย (กศ.บ.)41
057 จิตวิทยาและการแนะแนว (เอกคู่ – กศ.บ.)41
078 ธุรกิจระหว่างประเทศ40
076 การตลาด39
001 พยาบาลศาสตรบัณฑิต34
079 การท่องเที่ยวและการโรงแรม34
041 นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ32
087 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (2 ภาษา)32
048 ภาษาไทย (ศศ.บ.)31
074 บัญชีบัณฑิต30
068 รัฐประศาสนศาสตร์28
004 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ27
073 สังคมศึกษา (กศ.บ.)27
055 การศึกษาตลอดชีวิต (เอกคู่ – กศ.บ.)26
069 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ25
053 ภาษาไทย (กศ.บ.)24
066 นิติศาสตรบัณฑิต24
046 ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)21
081 เศรษฐศาสตรบัณฑิต21
086 การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (2 ภาษา)21
013 ชีววิทยา (วท.บ.)20
047 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)20
067 การเมืองการปกครอง20
091 ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม19
008 คณิตศาสตร์ (วท.บ.)18
080 ธุรกิจเพื่อสังคม18
061 ประวัติศาสตร์17
075 บัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)17
011 เคมี (วท.บ.)16
020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)16
012 จุลชีววิทยา (วท.บ.)14
018 ชีววิทยา (กศ.บ.)14
022 วิศวกรรมเครื่องกล14
037 สาธารณสุขศาสตร์ : อนามัยชุมชน14
050 ภาษาจีน สาขาวิชาภาษาตะวันออก14
003 การส่งเสริมสุขภาพ13
016 คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)13
043 ปรัชญาและศาสนา13
062 การพัฒนาชุมชนเมือง : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา13
089 การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (2 ภาษา)13
017 เคมี (กศ.บ.)12
026 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์12
084 การจัดการธุรกิจไซเบอร์ สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (2 ภาษา)12
090 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)12
064 การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา11
014 ฟิสิกส์ (วท.บ.)10
021 วิศวกรรมเคมี10
025 วิศวกรรมชีวการแพทย์10
052 ภาษาเกาหลี สาขาวิชาภาษาตะวันออก10
056 การศึกษาพิเศษ (เอกคู่ – กศ.บ.)10
024 วิศวกรรมอุตสาหการ9
044 วรรณกรรมสำหรับเด็ก9
085 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (2 ภาษา)9
028 วิศวกรรมไฟฟ้า : วิศวกรรมโทรคมนาคม8
036 สาธารณสุขศาสตร์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม8
058 อุตสาหกรรมศึกษา (เอกคู่ – กศ.บ.)8
059 เทคโนโลยีการศึกษา (เอกคู่ – กศ.บ.)8
023 วิศวกรรมโยธา7
027 วิศวกรรมไฟฟ้า : วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง7
029 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (2 ภาษา)7
034 ผู้นำนันทนาการ7
045 สารสนเทศศึกษา7
051 ภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาตะวันออก7
070 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ)7
007 นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ (2 ภาษา)6
009 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)6
088 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (2 ภาษา)6
005 เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์5
038 สาธารณสุขศาสตร์ : อาชีวอนามัยแลความปลอดภัย5
019 ฟิสิกส์ (กศ.บ.)4
039 สุขศึกษา (กศ.บ.)4
040 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร4
060 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน4
082 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)4
010 สถิติ (วท.บ.)3
031 วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)3
033 ความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)3
035 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย3
063 การพัฒนาชุมชนเมือง : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (โครงการพิเศษ)3
083 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)3
095 นวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (2 ภาษา)3
072 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (โครงการพิเศษ)2
015 วัสดุศาสตร์ (วท.บ.)1
032 วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)1
065 การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (โครงการพิเศษ)1
071 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ.)1

อันดับที่ 3จำนวน
– ไม่เลือกยื่นดับที่ 3 –261
042 จิตวิทยา (วท.บ.)51
079 การท่องเที่ยวและการโรงแรม50
077 การเงิน46
049 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)44
055 การศึกษาตลอดชีวิต (เอกคู่ – กศ.บ.)37
069 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ37
068 รัฐประศาสนศาสตร์36
004 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ29
076 การตลาด29
001 พยาบาลศาสตรบัณฑิต28
054 การศึกษาปฐมวัย (กศ.บ.)27
057 จิตวิทยาและการแนะแนว (เอกคู่ – กศ.บ.)27
078 ธุรกิจระหว่างประเทศ27
087 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (2 ภาษา)27
012 จุลชีววิทยา (วท.บ.)26
002 กายภาพบำบัด25
047 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)25
061 ประวัติศาสตร์24
003 การส่งเสริมสุขภาพ22
041 นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ22
046 ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)21
066 นิติศาสตรบัณฑิต21
086 การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (2 ภาษา)21
048 ภาษาไทย (ศศ.บ.)20
067 การเมืองการปกครอง19
080 ธุรกิจเพื่อสังคม19
081 เศรษฐศาสตรบัณฑิต18
013 ชีววิทยา (วท.บ.)17
008 คณิตศาสตร์ (วท.บ.)16
010 สถิติ (วท.บ.)16
043 ปรัชญาและศาสนา16
056 การศึกษาพิเศษ (เอกคู่ – กศ.บ.)16
073 สังคมศึกษา (กศ.บ.)16
089 การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (2 ภาษา)16
062 การพัฒนาชุมชนเมือง : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา15
074 บัญชีบัณฑิต15
011 เคมี (วท.บ.)14
022 วิศวกรรมเครื่องกล14
025 วิศวกรรมชีวการแพทย์14
052 ภาษาเกาหลี สาขาวิชาภาษาตะวันออก14
023 วิศวกรรมโยธา13
053 ภาษาไทย (กศ.บ.)13
009 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)12
024 วิศวกรรมอุตสาหการ12
091 ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม12
005 เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์11
034 ผู้นำนันทนาการ11
036 สาธารณสุขศาสตร์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม11
084 การจัดการธุรกิจไซเบอร์ สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (2 ภาษา)11
037 สาธารณสุขศาสตร์ : อนามัยชุมชน10
045 สารสนเทศศึกษา10
060 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน10
018 ชีววิทยา (กศ.บ.)9
021 วิศวกรรมเคมี9
039 สุขศึกษา (กศ.บ.)9
059 เทคโนโลยีการศึกษา (เอกคู่ – กศ.บ.)9
090 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)8
007 นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ (2 ภาษา)7
020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)7
038 สาธารณสุขศาสตร์ : อาชีวอนามัยแลความปลอดภัย7
050 ภาษาจีน สาขาวิชาภาษาตะวันออก7
051 ภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาตะวันออก7
075 บัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)7
015 วัสดุศาสตร์ (วท.บ.)6
026 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์6
028 วิศวกรรมไฟฟ้า : วิศวกรรมโทรคมนาคม6
064 การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา6
071 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ.)6
095 นวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (2 ภาษา)6
006 เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (2 ภาษา)5
029 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (2 ภาษา)5
088 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (2 ภาษา)5
016 คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)4
017 เคมี (กศ.บ.)4
040 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร4
044 วรรณกรรมสำหรับเด็ก4
058 อุตสาหกรรมศึกษา (เอกคู่ – กศ.บ.)4
070 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ)4
093 แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง (2 ภาษา)4
014 ฟิสิกส์ (วท.บ.)3
027 วิศวกรรมไฟฟ้า : วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง3
035 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย3
083 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)3
085 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (2 ภาษา)3
092 อัญมณีและเครื่องประดับ (วท.บ.) (2 ภาษา)3
019 ฟิสิกส์ (กศ.บ.)2
082 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)2
030 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (2 ภาษา)1
031 วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)1
063 การพัฒนาชุมชนเมือง : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (โครงการพิเศษ)1
094 ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (2 ภาษา)1

อันดับที่ 4จำนวน
– ไม่เลือกยื่นดับที่ 4 –360
042 จิตวิทยา (วท.บ.)51
079 การท่องเที่ยวและการโรงแรม46
069 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ37
078 ธุรกิจระหว่างประเทศ36
004 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ32
081 เศรษฐศาสตรบัณฑิต28
080 ธุรกิจเพื่อสังคม27
048 ภาษาไทย (ศศ.บ.)26
057 จิตวิทยาและการแนะแนว (เอกคู่ – กศ.บ.)26
001 พยาบาลศาสตรบัณฑิต23
066 นิติศาสตรบัณฑิต22
049 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)21
076 การตลาด21
002 กายภาพบำบัด20
003 การส่งเสริมสุขภาพ20
086 การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (2 ภาษา)20
091 ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม20
055 การศึกษาตลอดชีวิต (เอกคู่ – กศ.บ.)19
013 ชีววิทยา (วท.บ.)18
041 นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ18
061 ประวัติศาสตร์18
077 การเงิน18
087 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (2 ภาษา)18
043 ปรัชญาและศาสนา17
044 วรรณกรรมสำหรับเด็ก17
054 การศึกษาปฐมวัย (กศ.บ.)17
067 การเมืองการปกครอง17
073 สังคมศึกษา (กศ.บ.)17
074 บัญชีบัณฑิต17
008 คณิตศาสตร์ (วท.บ.)16
025 วิศวกรรมชีวการแพทย์16
037 สาธารณสุขศาสตร์ : อนามัยชุมชน16
012 จุลชีววิทยา (วท.บ.)15
038 สาธารณสุขศาสตร์ : อาชีวอนามัยแลความปลอดภัย15
059 เทคโนโลยีการศึกษา (เอกคู่ – กศ.บ.)15
090 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)15
034 ผู้นำนันทนาการ14
039 สุขศึกษา (กศ.บ.)14
018 ชีววิทยา (กศ.บ.)13
046 ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)13
047 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)13
062 การพัฒนาชุมชนเมือง : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา13
089 การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (2 ภาษา)13
020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)12
026 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์12
017 เคมี (กศ.บ.)11
024 วิศวกรรมอุตสาหการ11
036 สาธารณสุขศาสตร์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม11
060 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน11
068 รัฐประศาสนศาสตร์11
093 แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง (2 ภาษา)11
009 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)10
040 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร10
052 ภาษาเกาหลี สาขาวิชาภาษาตะวันออก10
053 ภาษาไทย (กศ.บ.)10
064 การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา10
010 สถิติ (วท.บ.)9
023 วิศวกรรมโยธา9
005 เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์8
007 นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ (2 ภาษา)8
011 เคมี (วท.บ.)8
035 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย8
050 ภาษาจีน สาขาวิชาภาษาตะวันออก8
051 ภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาตะวันออก8
056 การศึกษาพิเศษ (เอกคู่ – กศ.บ.)8
085 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (2 ภาษา)8
016 คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)7
021 วิศวกรรมเคมี7
084 การจัดการธุรกิจไซเบอร์ สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (2 ภาษา)7
015 วัสดุศาสตร์ (วท.บ.)6
022 วิศวกรรมเครื่องกล6
027 วิศวกรรมไฟฟ้า : วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง6
092 อัญมณีและเครื่องประดับ (วท.บ.) (2 ภาษา)6
070 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ)5
088 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (2 ภาษา)5
094 ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (2 ภาษา)5
030 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (2 ภาษา)4
029 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (2 ภาษา)3
045 สารสนเทศศึกษา3
071 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ.)3
095 นวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (2 ภาษา)3
006 เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (2 ภาษา)2
019 ฟิสิกส์ (กศ.บ.)2
058 อุตสาหกรรมศึกษา (เอกคู่ – กศ.บ.)2
075 บัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)2
082 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)2
014 ฟิสิกส์ (วท.บ.)1
028 วิศวกรรมไฟฟ้า : วิศวกรรมโทรคมนาคม1
031 วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)1
032 วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)1
033 ความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)1
063 การพัฒนาชุมชนเมือง : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (โครงการพิเศษ)1
065 การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (โครงการพิเศษ)1
072 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (โครงการพิเศษ)1
083 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)1

อันดับที่ 5จำนวน
– ไม่เลือกยื่นดับที่ 5 –419
079 การท่องเที่ยวและการโรงแรม40
078 ธุรกิจระหว่างประเทศ37
057 จิตวิทยาและการแนะแนว (เอกคู่ – กศ.บ.)32
081 เศรษฐศาสตรบัณฑิต32
069 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ31
042 จิตวิทยา (วท.บ.)30
013 ชีววิทยา (วท.บ.)27
004 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ24
076 การตลาด24
002 กายภาพบำบัด22
049 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)22
054 การศึกษาปฐมวัย (กศ.บ.)22
067 การเมืองการปกครอง22
080 ธุรกิจเพื่อสังคม22
086 การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (2 ภาษา)22
068 รัฐประศาสนศาสตร์21
074 บัญชีบัณฑิต21
001 พยาบาลศาสตรบัณฑิต20
048 ภาษาไทย (ศศ.บ.)19
066 นิติศาสตรบัณฑิต19
077 การเงิน19
008 คณิตศาสตร์ (วท.บ.)18
053 ภาษาไทย (กศ.บ.)18
007 นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ (2 ภาษา)17
010 สถิติ (วท.บ.)16
043 ปรัชญาและศาสนา16
061 ประวัติศาสตร์16
073 สังคมศึกษา (กศ.บ.)16
020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)15
025 วิศวกรรมชีวการแพทย์15
036 สาธารณสุขศาสตร์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม15
044 วรรณกรรมสำหรับเด็ก15
087 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (2 ภาษา)15
089 การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (2 ภาษา)15
091 ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม15
003 การส่งเสริมสุขภาพ14
041 นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ14
005 เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์12
009 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)12
046 ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)12
012 จุลชีววิทยา (วท.บ.)11
016 คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)11
047 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)11
052 ภาษาเกาหลี สาขาวิชาภาษาตะวันออก11
055 การศึกษาตลอดชีวิต (เอกคู่ – กศ.บ.)11
084 การจัดการธุรกิจไซเบอร์ สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (2 ภาษา)11
090 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)11
023 วิศวกรรมโยธา10
024 วิศวกรรมอุตสาหการ10
037 สาธารณสุขศาสตร์ : อนามัยชุมชน10
038 สาธารณสุขศาสตร์ : อาชีวอนามัยแลความปลอดภัย10
056 การศึกษาพิเศษ (เอกคู่ – กศ.บ.)10
060 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน10
021 วิศวกรรมเคมี9
085 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (2 ภาษา)9
092 อัญมณีและเครื่องประดับ (วท.บ.) (2 ภาษา)9
064 การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา8
006 เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (2 ภาษา)7
045 สารสนเทศศึกษา7
051 ภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาตะวันออก7
058 อุตสาหกรรมศึกษา (เอกคู่ – กศ.บ.)7
062 การพัฒนาชุมชนเมือง : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา7
011 เคมี (วท.บ.)6
017 เคมี (กศ.บ.)6
018 ชีววิทยา (กศ.บ.)6
050 ภาษาจีน สาขาวิชาภาษาตะวันออก6
059 เทคโนโลยีการศึกษา (เอกคู่ – กศ.บ.)6
070 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ)6
075 บัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)6
095 นวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (2 ภาษา)6
014 ฟิสิกส์ (วท.บ.)5
027 วิศวกรรมไฟฟ้า : วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง5
028 วิศวกรรมไฟฟ้า : วิศวกรรมโทรคมนาคม5
029 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (2 ภาษา)5
034 ผู้นำนันทนาการ5
035 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย5
040 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร5
082 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)5
015 วัสดุศาสตร์ (วท.บ.)4
026 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์4
031 วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)4
088 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (2 ภาษา)4
093 แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง (2 ภาษา)4
030 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (2 ภาษา)3
039 สุขศึกษา (กศ.บ.)3
071 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ.)3
094 ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (2 ภาษา)3
019 ฟิสิกส์ (กศ.บ.)1
022 วิศวกรรมเครื่องกล1
063 การพัฒนาชุมชนเมือง : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (โครงการพิเศษ)1
065 การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (โครงการพิเศษ)1
083 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)1

อันดับที่ 6จำนวน
– ไม่เลือกยื่นดับที่ 6 –445
042 จิตวิทยา (วท.บ.)32
078 ธุรกิจระหว่างประเทศ31
079 การท่องเที่ยวและการโรงแรม30
076 การตลาด29
049 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)26
091 ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม25
068 รัฐประศาสนศาสตร์24
074 บัญชีบัณฑิต24
002 กายภาพบำบัด23
069 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ23
073 สังคมศึกษา (กศ.บ.)23
086 การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (2 ภาษา)23
007 นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ (2 ภาษา)21
087 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (2 ภาษา)21
004 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ20
054 การศึกษาปฐมวัย (กศ.บ.)20
057 จิตวิทยาและการแนะแนว (เอกคู่ – กศ.บ.)20
001 พยาบาลศาสตรบัณฑิต17
005 เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์17
008 คณิตศาสตร์ (วท.บ.)17
011 เคมี (วท.บ.)17
080 ธุรกิจเพื่อสังคม17
081 เศรษฐศาสตรบัณฑิต17
084 การจัดการธุรกิจไซเบอร์ สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (2 ภาษา)17
012 จุลชีววิทยา (วท.บ.)15
038 สาธารณสุขศาสตร์ : อาชีวอนามัยแลความปลอดภัย15
047 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)15
048 ภาษาไทย (ศศ.บ.)15
067 การเมืองการปกครอง15
095 นวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (2 ภาษา)15
034 ผู้นำนันทนาการ14
041 นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ14
060 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน14
066 นิติศาสตรบัณฑิต14
090 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)14
092 อัญมณีและเครื่องประดับ (วท.บ.) (2 ภาษา)14
013 ชีววิทยา (วท.บ.)13
037 สาธารณสุขศาสตร์ : อนามัยชุมชน13
053 ภาษาไทย (กศ.บ.)13
061 ประวัติศาสตร์13
003 การส่งเสริมสุขภาพ12
006 เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (2 ภาษา)12
010 สถิติ (วท.บ.)12
077 การเงิน12
025 วิศวกรรมชีวการแพทย์11
051 ภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาตะวันออก11
056 การศึกษาพิเศษ (เอกคู่ – กศ.บ.)11
062 การพัฒนาชุมชนเมือง : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา11
070 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ)11
026 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
045 สารสนเทศศึกษา10
052 ภาษาเกาหลี สาขาวิชาภาษาตะวันออก10
085 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (2 ภาษา)10
020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)9
040 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร9
044 วรรณกรรมสำหรับเด็ก9
075 บัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)9
089 การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (2 ภาษา)9
009 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)8
036 สาธารณสุขศาสตร์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม8
055 การศึกษาตลอดชีวิต (เอกคู่ – กศ.บ.)8
058 อุตสาหกรรมศึกษา (เอกคู่ – กศ.บ.)8
064 การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา8
093 แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง (2 ภาษา)8
018 ชีววิทยา (กศ.บ.)7
023 วิศวกรรมโยธา7
028 วิศวกรรมไฟฟ้า : วิศวกรรมโทรคมนาคม7
043 ปรัชญาและศาสนา7
050 ภาษาจีน สาขาวิชาภาษาตะวันออก7
014 ฟิสิกส์ (วท.บ.)6
016 คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)6
029 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (2 ภาษา)6
046 ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)6
017 เคมี (กศ.บ.)5
019 ฟิสิกส์ (กศ.บ.)5
035 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย5
071 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ.)5
022 วิศวกรรมเครื่องกล4
024 วิศวกรรมอุตสาหการ4
027 วิศวกรรมไฟฟ้า : วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง4
039 สุขศึกษา (กศ.บ.)4
059 เทคโนโลยีการศึกษา (เอกคู่ – กศ.บ.)4
083 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)4
030 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (2 ภาษา)3
031 วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)3
032 วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)3
082 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)3
088 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (2 ภาษา)3
094 ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (2 ภาษา)2
015 วัสดุศาสตร์ (วท.บ.)1
021 วิศวกรรมเคมี1
033 ความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)1
065 การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (โครงการพิเศษ)1