SWU’s Social Network Directory : รวมช่องทางการติดต่อผ่านโซเชียลเน็กเวิร์กของ ทุกสาขาวิชา ทุกคณะใน มศว

หากมีข้อมูลปรับเปลี่ยนหรือต้องการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ผ่านทาง Inbox พี่ มศว พาน้องสอบ.. แล้วทางเราจะทำการอัปเดตข้อมูลให้ครับ 🙂

คณะ / สาขาวิชา Facebook Twitter

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
สโมสรนิสิตฯ สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
สโมสรนิสิตฯ สโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ @DTswu

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มศว @PRNSSWU
สโมสรนิสิตฯ สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มศว
สโมสรนิสิตฯ สโมสรนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะกายภาพบำบัด 

คณะกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มศว
สโมสรนิสิตฯ สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สโมสรนิสิตฯ สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มศว
วิทยาการคอมพิวเตอร์ Comsci SWU
สถิติ สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มศว
เคมี (วท.บ.) SWU CHEM 60 @prchemySWU
จุลชีววิทยา จุลชีววิทยา"มศว"
ชีววิทยา (วท.บ.) Biology SWU
คหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ มศว 2559
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.) ครูวิทย์ทั่วไป มศว

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สโมสรนิสิต สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะพลศึกษา

คณะพลศึกษา PR PE SWU
สโมสรนิสิตฯ SMO PE SWU
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มศว Dept.Of Sports Science,SWU
สาธารณสุขศาสตร์ – สาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขศาสตร์ มศว
ผู้นำนันทนาการ Recreation SWU

คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ @PRHumanitiesSwu
สโมสรนิสิตฯ สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จิตวิทยา เอกจิตวิทยา มศว Psychology SWU
ปรัชญาและศาสนา Philosophy and Religion SWU
ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) Language for Careers, SWU
วรรณกรรมสำหรับเด็ก เอกวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ @Childlit_SWU
ภาษาฝรั่งเศส เอกภาษาฝรั่งเศส มศว @frenchswu
ภาษาเกาหลี Korean Major SWU @KoreanSWU
ภาษาจีน SWU Humanities Chinese @Chinese_Swu
ภาษาญี่ปุ่น SWU-HMJP
ภาษาเขมร เอกภาษาเขมร มศว : Khmer Major, SWU Thailand @khmeryswu
ภาษาเวียดนาม เอกภาษาเวียดนาม มศว : Tiếng Việt, Trường Đại Học Srinakharinwirot @Vietnamese_SWU
ภาษาอังกฤษ English Major Srinakarinwirot
ภาษาอังกฤศ (กศ.บ. 5 ปี) English Education SWU @ened_swu
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มศว
ภาษาไทย (ศศ.บ.) @SWUHM_TH
ภาษาไทย (กศ.บ. 5 ปี) ThedPr @thedpr_
สารสนเทศศึกษา สารสนเทศศึกษา มศว

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มศว
สโมสรนิสิตฯ สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ มศว @History_SWU
พัฒนาชุมชนเมือง การพัฒนาชุมชนเมือง มศว
รัฐประศาสนศาสตร์ PR POL SCI SWU / บ้านรัฐศาสตร์ มศว
การท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่) Tourism and Hotel Management SWU
การเงิน Finance SWU 59
การตลาด การตลาด (Marketing) at มศว
ธุรกิจระหว่างประเทศ IB SWU
ธุรกิจเพื่อสังคม ธุรกิจเพื่อสังคม มศว – Swu Social Enterprise
บัญชีบัณฑิต Accy SWU (การบัญชี มศว) @accy_swu
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ GEO Swu บ้านภูมิศาสตร์ฯ
สังคมศึกษา (กศ.บ. 4 ปี) นิสิตครูสังคม "ครูสังคม มศว"

คณะศึกษาศาสตร์

สโมสรนิสิตฯ สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มศว @SmoEDU_SWU
เอกการประถมศึกษา เอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการเพชรในตม เพชรในตม

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
เอกการแสดงและกำกับการแสดง และ เอกการออกแบบเพื่อการแสดง การแสดง มศว
ดุริยางคศาสตร์ไทย พี่ดุริยางค์ไทย มศว

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม PR COSCI SWU @cosciswu
สโมสรนิสิตฯ SmoCosci
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย MultiSWU
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร Computer For Communication @COSCIcommu
การจัดการธุรกิจไซเบอร์ Cyber Business Managemen
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
การสื่อสารเพื่อการสุขภาพ Health COSCI SWU
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว มศว

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

สโมสรนิสิตฯ สโมสรนิสิตวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ @Swuic_

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สโมสรนิสิตฯ สโมสรนิสิต วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ PR Econ Swu
สโมสรนิสิตฯ สโมสรนิสิตสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ช่องทางติดตามข่าวสารสำหรับน้องใหม่ Econ SWU 59 @econswu59

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร Fanpage คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
สโมสรนิสิตฯ สโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มศว @swu_ece