Download Documents – ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

Line

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY’S LOGO

logo-SWU

 

   DOWNLOAD (.PNG)    DOWNLOAD (.AI)


ปีการศึกษา 2560

เอกสารประกอบการรายงานตัวนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560

  • ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตใหม่
  • วิธีการตรวจสอบการชำระเงินและการส่งเอกสารรายงานตัวในระบบ Supreme
  • รายละเอียดสถานที่เรียน และการจองหอพักใน (สำหรับนิสิตที่เรียนองครักษ์)
  • แบบฟอร์มและรายละเอียดการสั่งซื้อเครื่องแต่งกายนิสิต เพื่อถ่ายรูปนิสิตใหม่
  • รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ ปีการศึกษา 2560
  • จดหมาย “วินัยนิสิตและการแต่งกายของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทริวิโรฒ”
  • ข้อบังคับวินัย และระเบียบการแต่งกายนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • หนังสือรับทราบระเบียบข้อบังคับวินัยและการแต่งกายของนิสิต
  • รายละเอียดเบื้องต้น กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)
  • การสมัครบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ องครักษ์

   DOWNLOAD

สำหรับเอกสารหมายเลข 1 และ 2 ให้น้องๆ ทำการส่งกลับ (โดยส่งแยกกับเอกสารรายงานตัว) โดยส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ มายัง ส่วนกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ” หรือส่งคืนด้วยตนเอง ที่ส่วนกิจการนิสิต ชั้น 1 (ฝั่งซ้ายมือ) อาคารสำนักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตร หรือ ส่วนกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารกีฬา 2 มศว องครักษ์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 พฤษภำคม 2560