ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือรับรอง – โครงการเด็กดีมีที่เรียน มศว ปีการศึกษา 2564

ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือรับรอง – โครงการเด็กดีมีที่เรียน มศว ปีการศึกษา 2564
Line
อัปเดตล่าสุด : 2 มกราคม 2564

สำหรับน้องๆ ที่จะสมัคร โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2564 สามารถดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบด้านล่างนี้ :

ประกาศมหาวิทยาลัย :

 • เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19ส่งผลให้ผู้สมัครไม่สามารถขอหนังสือรับรองว่าเป็นนักเรียนผู้กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม และใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ปพ.1:พ) จากสถานศึกษาได้ทันตามกำหนดการรับสมัคร มหาวิทยาลัยจึงอนุญาตให้ผู้สมัครนำเอกสารมาแสดงในวันที่สอบสัมภาษณ์ได้ทั้งนี้ ในกรณีของใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ขอให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลในเอกสารแนบท้าย (ไฟล์เอกสารแนบ) และส่งมาพร้อมกับแฟ้มสะสมผลงาน

เอกสารประกอบการสมัคร :

 • แฟ้มสะสมผลงานและประวัติ (ไม่เกิน 10 หน้า A4)
 • เรียงความในหัวข้อที่กำหนด (สำหรับสาขาวิชาที่ต้องเขียนเรียงความ)
 • หนังสือรับรองกิจกรรม (สำหรับสาขาวิชาที่ต้องมีประกอบ)
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่สาขาวิชากำหนด
 • หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนและคุณครูที่ปรึกษา ***
  • หนังสือรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน / สถานศึกษาที่ผู้สมัครอยู่ : จำนวน 1 ฉบับ
  • หนังสือรับรองจากคุณครูประจำชั้น / คุณครูผู้สอน : จำนวน 2 ฉบับ

   ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือรับรองฯ

สำหรับคณะ / สาขาวิชาที่อัปโหลดออนไลน์

 • หลังจากที่ผู้บริหาร / คุณครู ได้เขียนรับรอง ลงชื่อพร้อมประทับตราของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการแสกนเอกสารให้ชัดเจน (ไม่ใช่การถ่ายรูป) ใส่ลงท้าย Portfolio ให้อยู่ในไฟล์ .pdf ที่จะทำการอัปโหลดในระบบรับสมัคร
 • เมื่อแสกนเสร็จแล้วนำหนังสือที่ทางผู้บริหารได้เขียนรับรองน้องใส่ซองลงไป และให้ทางผู้อำนวยการเซ็นสลักกำกับด้านหลังซอง หรือใช้การประทับตราโรงเรียน แล้วปิดผนึกด้วยเทปใส (ดังรูป) ส่วนซองของคุณครูทั้ง 2 ท่านก็ทำเหมือนกัน (ใส่ซองเพื่อใช้ยื่นเอกสารฉบับจริงหากผ่านคัดเลือกในวันสอบสัมภาษณ์)
 • (รายละเอียดการอัปโหลดโปรดตรวจสอบจากทางเว็บไซต์หรือกับทางคณะ / สาขาวิชา อีกครั้ง)

 


Share This
Avatar
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ