[สรุป] GAT-PAT-วิชาสามัญ ที่ต้องสมัครเพื่อยื่น #TCAS62 รอบที่ 2-3 มศว ปีการศึกษา 2562

[สรุป] GAT-PAT-วิชาสามัญ ที่ต้องสมัครเพื่อยื่น #TCAS62 รอบที่ 2-3 มศว ปีการศึกษา 2562
อัปเดตข้อมูลล่าสุด : 3 ธันวาคม 2561 เวลา 17:20 น.

พี่ มศว พาน้องสอบขอรวบรวมรายวิชาที่ต้องสมัคร เพื่อที่น้องๆ จะได้ทำการยื่นเพื่อคัดเลือกเป็นนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปีการศึกษา 2562 ได้อย่างไม่มีพลาด.. จะมีวิชาอะไรบ้าง ไปดูกัน! 😉

 

 


 

กำหนดการคัดเลือกทั้ง 5 รอบ SWU-TCAS62

รอบที่ ประเภทการคัดเลือก วันรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สอบสัมภาษณ์
1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 1-15 ธ.ค. 61 11 ม.ค 62 19 ม.ค. 62
2 การรับแบบโควตา 4-28 ก.พ. 62 11 เม.ย. 62 20 เม.ย. 62
3 การรับตรงร่วมกัน 17-29 เม.ย. 62 9 พ.ค. 62 11-12 พ.ค. 62
4 การรับแบบ Admission 9-19 พ.ค. 62 29 พ.ค. 62 1-2 มิ.ย. 62
5 การรับตรงแบบอิสระ 30 พ.ค. – 4 มิ.ย. 62 12 มิ.ย. 62 14 มิ.ย. 62

 

 

 กำหนดการสมัครและสอบ วิชาต่างๆ

ประเภทการสอบ สมัคร สอบ ประกาศผล
GAT-PAT ปี 2562 1-15 ธันวาคม 61 16-19 กุมภาพันธ์ 61 1 เมษายน 62
O-NET ปี 2561 - 2-3 มีนาคม 62 31 มีนาคม 62
9 วิชาสามัญ ปี 2561 11-25 ธันวาคม 61 16-17 มีนาคม 61 5 เมษายน 62

 


 

 คำชี้แจงเบื้องต้น

  • ตารางสรุปด้านล่างนี้ เป็นข้อมูลตาม องค์ประกอบรายวิชาของหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่ใช้ในการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS 62)
  • จำนวนรับในแต่ละรอบสามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบ TREQ ในเว็บไซต์ myTCAS หรือ สามารถตรวจสอบได้ที่นี่ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตามจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ หรือทางคณะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม)
  • สำหรับสาขาวิชาที่ไม่ปรากฎในนี้ จะใช้คะแนนคัดเลือกของทางคณะเอง โปรดติดตามระเบียบการอีกครั้ง / ยกเว้น สายวิทยาศาสตร์สุขภาพที่รับผ่าน กสพท. จะต้องใช้และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ กสพท. กำหนด
  • สำหรับระเบียบการรับสมัคร รวมทั้งสัดส่วนคะแนนวิชาที่ใช้ และคะแนนขั้นต่ำ น้องๆ สามารถตรวจสอบได้อีกครั้งก่อนถึงช่วงระยะเวลาสมัครของแต่ละรอบ
  • ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตอีกครั้งเมื่อถึงวันรับสมัคร โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการสมัครสอบทุกครั้ง
  • น้องๆ ที่เข้าผ่านทาง Smartphone แนะนำให้พลิกเครื่องเป็นแนวนอน เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ
  • สามารถค้นหาสาขา หรือคำที่ต้องการได้ที่ช่อง “Search” ด้านบนของตารางนี้

 

คณะ/วิทยาลัยหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอกGATPATวิชาสามัญ
คณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต2ภาษาอังกฤษ
คณะกายภาพบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด2 ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ + ฟิสิกส์ + ชีววิทยา
คณะกายภาพบำบัด สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ2 ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ + ฟิสิกส์ + ชีววิทยา
คณะทันตแพทยศาสตร์หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เฉพาะ TCAS รอบ 2 โควตา ส่วนรอบ 3 ใช้ตามเกณฑ์ที่ กสพท. กำหนด)1, 2-
คณะเภสัชศาสตร์หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ (เฉพาะ TCAS รอบ 2 โควตา ส่วนรอบ 3 ใช้ตามเกณฑ์ที่ กสพท. กำหนด)2ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 1 + ฟิสิกส์ + เคมี + ชีววิทยา
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ-ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 1 + ฟิสิกส์ + เคมี + ชีววิทยา
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์-ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 1 + ฟิสิกส์ + เคมี + ชีววิทยา
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา)-ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 1 + ฟิสิกส์ + เคมี + ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์1, 2คณิตศาสตร์ 1
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1, 2ภาษาอังกฤษ + เลือกสอบ คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ1, 2ภาษาอังกฤษ
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี1, 2ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 เคมี
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา1, 2ภาษาอังกฤษ + เคมี + ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา1, 2ภาษาอังกฤษ + เคมี + ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์1, 2คณิตศาสตร์ 1 + ฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์-ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 1 + ฟิสิกส์ + เคมี + ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 1, 5
คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมี (กศ.บ.) 1, 2, 5ภาษาอังกฤษ + เคมี
คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยา (กศ.บ.) 1, 2, 5ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์ (กศ.บ.) 1, 2, 5ภาษาอังกฤษ + ฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.) 1, 2, 5ฟิสิกส์ + เคมี + ชีววิทยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคม, สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตร 2 ภาษา), สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร 2 ภาษา), สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ), สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)1, 2, 3-
คณะพลศึกษา สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ-ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ
คณะพลศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย -ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 1 + ฟิสิกส์ + เคมี + ชีววิทยา
คณะพลศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ - อนามัยสิ่งแวดล้อม-ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 1 + ฟิสิกส์ + เคมี + ชีววิทยา
คณะพลศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ - สาธารณสุขชุมชน-ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 1 + ฟิสิกส์ + เคมี + ชีววิทยา
คณะพลศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 1 + ฟิสิกส์ + เคมี + ชีววิทยา
คณะพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา (กศ.บ.) 5ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ
คณะพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา (กศ.บ.) 5ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ + เลือกสอบ ชีววิทยา หรือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.) 5ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ + เลือกสอบ ชีววิทยา หรือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร-ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 1 + เคมี + ชีววิทยา
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ-ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาจิตวิทยา-ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ + เลือกสอบ คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา-ภาษาไทย สังคมฯ ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก -ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 2 + วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา-ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 2
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)-ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)-ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทย-ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาจีน7.4ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น7.3ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาเกาหลี7.7ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ.) 5ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ
คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการประถมศึกษา (กศ.บ.) 5ภาษาอังกฤษ
คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (กศ.บ.) 5ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ
คณะศึกษาศาสตร์วิชาเอกการศึกษาพิเศษ (เอกคู่) (กศ.บ.) , วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต (เอกคู่) (กศ.บ.) , วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว (เอกคู่) (กศ.บ.) , วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา (เอกคู่) (กศ.บ.) , วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา (เอกคู่) (กศ.บ.) , วิชาเอกการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน (เอกคู่) (กศ.บ.) 5ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ + เลือกสอบ คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์, สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง, สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง (โครงการพิเศษ), สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา, สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (โครงการพิเศษ), หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต-ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ
คณะสังคมศาสตร์วิชาเอกการเมืองการปกครอง เลือกสอบ PAT 1 หรือ 7.1 - 7.7 สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ
คณะสังคมศาสตร์วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบ PAT 1 หรือ 2 หรือ 7.1 - 7.7 สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ
คณะสังคมศาสตร์วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบ PAT 1 หรือ 7.1 - 7.7สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ
คณะสังคมศาสตร์วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ)เลือกสอบ PAT 1 หรือ 7.1 - 7.7สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ1, 2-
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (โครงการพิเศษ)1, 2-
คณะสังคมศาสตร์สาขาวิชาสังคมศึกษา (กศ.บ.) 5ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ
คณะบริหารธุกิจเพื่อสังคมหลักสูตรบัญชีบัณฑิต, หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ), วิชาเอกการตลาด, วิชาเอกการเงิน, วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ1ภาษาอังกฤษ
คณะบริหารธุกิจเพื่อสังคมสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่)PAT เลือกสอบ 7.1 หรือ 7.3 หรือ 7.4 หรือ 7.7 ภาษาอังกฤษ + เลือกสอบ คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2
คณะบริหารธุกิจเพื่อสังคมสาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม1ภาษาอังกฤษ
คณะเศรษฐศาสตร์หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ), หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)1ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ + เลือกสอบ คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย, วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล, วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล, วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์, วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว , วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ, วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม-ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอกการการจัดการธุรกิจไซเบอร์, วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร- ภาษาอังกฤษ + เลือกสอบ คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม, สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม-สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ), สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)-ภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา)1, 2ภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง (หลักสูตร 2 ภาษา)6ภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (หลักสูตร 2 ภาษา)4ภาษาอังกฤษ

 


ที่มา : ฝ่ายรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Share This
Avatar
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ