[สรุป] GAT-PAT-วิชาสามัญ ที่ต้องสมัครเพื่อยื่น #TCAS62 รอบที่ 2-3 มศว ปีการศึกษา 2562

[สรุป] GAT-PAT-วิชาสามัญ ที่ต้องสมัครเพื่อยื่น #TCAS62 รอบที่ 2-3 มศว ปีการศึกษา 2562
Line
อัปเดตข้อมูลล่าสุด : 3 ธันวาคม 2561 เวลา 17:20 น.

พี่ มศว พาน้องสอบขอรวบรวมรายวิชาที่ต้องสมัคร เพื่อที่น้องๆ จะได้ทำการยื่นเพื่อคัดเลือกเป็นนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปีการศึกษา 2562 ได้อย่างไม่มีพลาด.. จะมีวิชาอะไรบ้าง ไปดูกัน! 😉

 

 


 

กำหนดการคัดเลือกทั้ง 5 รอบ SWU-TCAS62

รอบที่ ประเภทการคัดเลือก วันรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สอบสัมภาษณ์
1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 1-15 ธ.ค. 61 11 ม.ค 62 19 ม.ค. 62
2 การรับแบบโควตา 4-28 ก.พ. 62 11 เม.ย. 62 20 เม.ย. 62
3 การรับตรงร่วมกัน 17-29 เม.ย. 62 9 พ.ค. 62 11-12 พ.ค. 62
4 การรับแบบ Admission 9-19 พ.ค. 62 29 พ.ค. 62 1-2 มิ.ย. 62
5 การรับตรงแบบอิสระ 30 พ.ค. – 4 มิ.ย. 62 12 มิ.ย. 62 14 มิ.ย. 62

 

 

 กำหนดการสมัครและสอบ วิชาต่างๆ

ประเภทการสอบ สมัคร สอบ ประกาศผล
GAT-PAT ปี 2562 1-15 ธันวาคม 61 16-19 กุมภาพันธ์ 61 1 เมษายน 62
O-NET ปี 2561 - 2-3 มีนาคม 62 31 มีนาคม 62
9 วิชาสามัญ ปี 2561 11-25 ธันวาคม 61 16-17 มีนาคม 61 5 เมษายน 62

 


 

 คำชี้แจงเบื้องต้น

  • ตารางสรุปด้านล่างนี้ เป็นข้อมูลตาม “องค์ประกอบรายวิชาของหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่ใช้ในการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS 62)“
  • จำนวนรับในแต่ละรอบสามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบ TREQ ในเว็บไซต์ myTCAS หรือ สามารถตรวจสอบได้ที่นี่ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตามจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ หรือทางคณะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม)
  • สำหรับสาขาวิชาที่ไม่ปรากฎในนี้ จะใช้คะแนนคัดเลือกของทางคณะเอง โปรดติดตามระเบียบการอีกครั้ง / ยกเว้น สายวิทยาศาสตร์สุขภาพที่รับผ่าน กสพท. จะต้องใช้และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ กสพท. กำหนด
  • สำหรับระเบียบการรับสมัคร รวมทั้งสัดส่วนคะแนนวิชาที่ใช้ และคะแนนขั้นต่ำ น้องๆ สามารถตรวจสอบได้อีกครั้งก่อนถึงช่วงระยะเวลาสมัครของแต่ละรอบ
  • ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตอีกครั้งเมื่อถึงวันรับสมัคร โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการสมัครสอบทุกครั้ง
  • น้องๆ ที่เข้าผ่านทาง Smartphone แนะนำให้พลิกเครื่องเป็นแนวนอน เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ
  • สามารถค้นหาสาขา หรือคำที่ต้องการได้ที่ช่อง “Search” ด้านบนของตารางนี้

 

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก GAT PAT วิชาสามัญ
คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2 ภาษาอังกฤษ
คณะกายภาพบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด 2 ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ + ฟิสิกส์ + ชีววิทยา
คณะกายภาพบำบัด สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 2 ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ + ฟิสิกส์ + ชีววิทยา
คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เฉพาะ TCAS รอบ 2 โควตา ส่วนรอบ 3 ใช้ตามเกณฑ์ที่ กสพท. กำหนด) 1, 2 -
คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ (เฉพาะ TCAS รอบ 2 โควตา ส่วนรอบ 3 ใช้ตามเกณฑ์ที่ กสพท. กำหนด) 2 ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 1 + ฟิสิกส์ + เคมี + ชีววิทยา
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ - ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 1 + ฟิสิกส์ + เคมี + ชีววิทยา
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ - ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 1 + ฟิสิกส์ + เคมี + ชีววิทยา
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา) - ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 1 + ฟิสิกส์ + เคมี + ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1, 2 คณิตศาสตร์ 1
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1, 2 ภาษาอังกฤษ + เลือกสอบ คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ 1, 2 ภาษาอังกฤษ
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 1, 2 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 เคมี
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 1, 2 ภาษาอังกฤษ + เคมี + ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 1, 2 ภาษาอังกฤษ + เคมี + ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 1, 2 คณิตศาสตร์ 1 + ฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 1 + ฟิสิกส์ + เคมี + ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 1, 5
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี (กศ.บ.) 1, 2, 5 ภาษาอังกฤษ + เคมี
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (กศ.บ.) 1, 2, 5 ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (กศ.บ.) 1, 2, 5 ภาษาอังกฤษ + ฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.) 1, 2, 5 ฟิสิกส์ + เคมี + ชีววิทยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคม, สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตร 2 ภาษา), สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร 2 ภาษา), สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ), สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 1, 2, 3 -
คณะพลศึกษา สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ - ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ
คณะพลศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย - ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 1 + ฟิสิกส์ + เคมี + ชีววิทยา
คณะพลศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ - อนามัยสิ่งแวดล้อม - ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 1 + ฟิสิกส์ + เคมี + ชีววิทยา
คณะพลศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ - สาธารณสุขชุมชน - ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 1 + ฟิสิกส์ + เคมี + ชีววิทยา
คณะพลศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 1 + ฟิสิกส์ + เคมี + ชีววิทยา
คณะพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา (กศ.บ.) 5 ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ
คณะพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา (กศ.บ.) 5 ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ + เลือกสอบ ชีววิทยา หรือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.) 5 ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ + เลือกสอบ ชีววิทยา หรือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร - ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 1 + เคมี + ชีววิทยา
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ - ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา - ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ + เลือกสอบ คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา - ภาษาไทย สังคมฯ ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก - ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 2 + วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา - ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 2
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) - ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) - ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย - ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาจีน 7.4 ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 7.3 ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาเกาหลี 7.7 ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ.) 5 ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (กศ.บ.) 5 ภาษาอังกฤษ
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (กศ.บ.) 5 ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ
คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการศึกษาพิเศษ (เอกคู่) (กศ.บ.) , วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต (เอกคู่) (กศ.บ.) , วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว (เอกคู่) (กศ.บ.) , วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา (เอกคู่) (กศ.บ.) , วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา (เอกคู่) (กศ.บ.) , วิชาเอกการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน (เอกคู่) (กศ.บ.) 5 ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ + เลือกสอบ คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์, สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง, สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง (โครงการพิเศษ), สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา, สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (โครงการพิเศษ), หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต - ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ
คณะสังคมศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง เลือกสอบ PAT 1 หรือ 7.1 - 7.7 สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ
คณะสังคมศาสตร์ วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบ PAT 1 หรือ 2 หรือ 7.1 - 7.7 สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ
คณะสังคมศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบ PAT 1 หรือ 7.1 - 7.7 สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ
คณะสังคมศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) เลือกสอบ PAT 1 หรือ 7.1 - 7.7 สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 1, 2 -
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (โครงการพิเศษ) 1, 2 -
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (กศ.บ.) 5 ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ
คณะบริหารธุกิจเพื่อสังคม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต, หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ), วิชาเอกการตลาด, วิชาเอกการเงิน, วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ 1 ภาษาอังกฤษ
คณะบริหารธุกิจเพื่อสังคม สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่) PAT เลือกสอบ 7.1 หรือ 7.3 หรือ 7.4 หรือ 7.7 ภาษาอังกฤษ + เลือกสอบ คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2
คณะบริหารธุกิจเพื่อสังคม สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม 1 ภาษาอังกฤษ
คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ), หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 1 ภาษาไทย + สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ + เลือกสอบ คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย, วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล, วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล, วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์, วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว , วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ, วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม - ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอกการการจัดการธุรกิจไซเบอร์, วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร - ภาษาอังกฤษ + เลือกสอบ คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม, สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม - สังคมฯ + ภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ), สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - ภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา) 1, 2 ภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง (หลักสูตร 2 ภาษา) 6 ภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (หลักสูตร 2 ภาษา) 4 ภาษาอังกฤษ

 


ที่มา : ฝ่ายรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Share This
Avatar
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ