อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) มศว – เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559

สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา.. จากมติของสภามหาวิทยาลัยเมื่อ 16 ธันวาคม 2558 และมติคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ เมื่อ 18 มกราคม 2559 มีการปรับเปลี่ยนใหม่เล็กน้อยในบางสาขาวิชา โดยจะเริ่มใช้สำหรับนิสิตใหม่ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ส่วนนิสิตปัจจุบันยังคงใช้อัตราเดิมไม่มีเพิ่มเติม

สาขาวิชาของเราจะมีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่เท่าไรนั้น.. ตรวจสอบกันได้เลย! 😉

คณะ สาขาวิชา ภาคเรียนละ (บาท)
คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 28,000
คณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 28,000
คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตบัณฑิต 28,000
โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม 150,000
คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม และ การบริบาลทางเภสัชกรรม 30,000
คณะสหเวชศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ 21,000
กายกาพบำบัด 25,000
คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (วท.บ.), สถิติ, เคมี (วท.บ.), คหกรรมศาสตร์, ชีววิทยา (วท.บ.), จุลชีววิทยา, ฟิสิกส์ (วท.บ.) และ อัญมณีและเครื่องประดับ 20,000
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 24,000
คณิตศาสตร์ (กศ.บ. 5 ปี) 16,000
ฟิสิกส์ (กศ.บ. 5 ปี) และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ. 5 ปี) 17,000
เคมี (กศ.บ. 5 ปี) และ ชีววิทยา (กศ.บ. 5 ปี) 18,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมชีวการแพทย์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 25,000
วิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรไทยและภาษาอังกฤษ) 40,000
คณะพลศึกษา พลศึกษา (กศ.บ. 5 ปี), สุขศึกษา (กศ.บ. 5 ปี), สุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) และ ผู้นำนันทนาการ 15,000
การกีฬาและการออกกำลังกาย และ สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน / อนามัยสิ่งแวดล้อม / อนาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 20,000
คณะมนุษยศาสตร์ จิตวิทยา, วรรณกรรมสำหรับเด็ก, ปรัชญาและศาสนา, สารสนเทศศึกษา, ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.), ภาษาอังกฤษ (กศ.บ. 5 ปี), ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเวียดนาม, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาไทย (ศศ.บ.) และ ภาษาไทย (กศ.บ. 5 ปี) 15,000
ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) 40,000
คณะสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์, พัฒนาชุมชนเมือง, การเมืองการปกครอง, รัฐประศาสนศาสตร์, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ สังคมศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 15,000
บัญชีบัณฑิต, การท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่), การตลาด, การเงิน, ธุรกิจระหว่างประเทศ, ธุรกิจเพื่อสังคม และ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 20,000
คณะศึกษาศาสตร์ การประถมศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) และ การศึกษาปฐมวัย (กศ.บ. 5 ปี) 15,000
คณะศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบเพื่อการแสดง, การแสดงและกำกับการแสดง, นาฏศิลป์ไทย, นาฏศิลป์สากล, ศิลปะจินตทัศน์, เซรามิกส์, ศิลปวัฒนธรรม, ออกแบบสื่อสาร, ออกแบบแฟชั่น, ออกแบบเครื่องประดับ และ ออกแบบผลิตภัณฑ์ 23,000
ดุริยางคศาสตร์สากล 30,000
ศิลปศึกษา (กศ.บ. 5 ปี), ดนตรีศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) และ นาฏศิลป์ (กศ.บ. 5 ปี) 20,000
วิทยาลัยโพธิวิชาลัย การจัดการภูมิสังคม และ การจัดการภูมิวัฒนธรรม 15,000
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย, การจัดการธุรกิจไซเบอร์, คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร, การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม, การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว, การสื่อสารเพื่อสุขภาพ, การแสดงและการกำกับการแสดงภาพยนตร์, การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์ลื่อดิจิตอล, การผลิตเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 40,000
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 60,000
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาไทย) 20,000
เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 50,000
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ และ เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 21,000
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 40,000
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 22,000
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 20,000

ที่มา : ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559

บทความที่เกี่ยวข้อง :

พี่ มศว พาน้องสอบ

พี่ มศว พาน้องสอบ

ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ