[สรุป] GAT-PAT-วิชาสามัญ ที่ต้องสมัครเพื่อยื่น #TCAS61 มศว ปีการศึกษา 2561

[สรุป] GAT-PAT-วิชาสามัญ ที่ต้องสมัครเพื่อยื่น #TCAS61 มศว ปีการศึกษา 2561
Google Plus
Line
อัปเดตข้อมูลล่าสุด : 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12:50 น.

เนื่องจากวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จะทำการเปิดสมัครสอบ GAT-PAT ประจำปีการศึกษา 2561

พี่ มศว พาน้องสอบเลยรวบรวมรายวิชาที่ต้องสมัคร เพื่อที่น้องๆ จะได้ทำการยื่นเพื่อคัดเลือกเป็นนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปีการศึกษา 2561 ได้อย่างไม่มีพลาด.. จะมีวิชาอะไรบ้าง ไปดูกัน! 😉

 

 


 

กำหนดการคัดเลือกทั้ง 5 รอบ SWU-TCAS

รอบที่ ประเภทการคัดเลือก วันรับสมัคร
1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน คัดเลือกเรียบร้อยแล้ว
2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน 15 ธันวาคม 2560 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
3 การรับตรงร่วมกัน 9 – 13  พฤษภาคม 2561
4 การรับแบบ Admission 6 – 10 มิถุนายน 2561
5 การรับตรงแบบอิสระ (รอบเก็บตก) 2 – 8 กรกฎาคม 2561

 

 กำหนดการสมัครและสอบ วิชาต่างๆ

ประเภทการสอบ สมัคร สอบ ประกาศผล
GAT-PAT ปี 61 22 พ.ย. – 25 ธ.ค. 60 24 – 27 ก.พ. 61 5 เม.ย. 61
O-NET ปี 60 - 3 – 4 มี.ค. 61 3 เม.ย. 61
วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท 1 – 30 กันยายน 60 10 มี.ค. 61 3 เม.ย. 61
9 วิชาสามัญ ปี 61 24 พ.ย. – 25 ธ.ค. 60 17 – 18 มี.ค. 61 12 เม.ย. 61
วิชาเฉพาะของ มศว - 24 – 25 มี.ค. 61 -

 


 

 คำชี้แจงเบื้องต้น

  • ตารางสรุปด้านล่างนี้ เป็นข้อมูลตาม “แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2561“
  • จำนวนรับในแต่ละรอบ สามารถตรวจสอบได้ที่นี่ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตามจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ หรือทางคณะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม)
  • สำหรับระเบียบการรับสมัคร รวมทั้งสัดส่วนคะแนนวิชาที่ใช้ และคะแนนขั้นต่ำ น้องๆ สามารถตรวจสอบได้อีกครั้งก่อนถึงช่วงระยะเวลาสมัครของแต่ละรอบ
  • ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตอีกครั้งเมื่อถึงวันรับสมัคร โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการสมัครสอบทุกครั้ง
  • น้องๆ ที่เข้าผ่านทาง Smartphone แนะนำให้พลิกเครื่องเป็นแนวนอน เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ
  • สามารถค้นหาสาขา หรือคำที่ต้องการได้ที่ช่อง “Search” ด้านบนของตารางนี้

 

คณะ / วิทยาลัย สาขาวิชา รอบที่เปิด GAT PAT 9 วิชาสามัญ วิชาเฉพาะ
มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา 1 / 2 / 3 / 4 / 5 - ไทย / สังคม / อังกฤษ / คณิต 1 หรือ 2 -
มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3 / 4 - อังกฤษ -
มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย 3 / 4 - ไทย / สังคม / อังกฤษ -
มนุษยศาสตร์ วรรณกรรมสำหรับเด็ก 4 / 4 - ไทย / สังคม / อังกฤษ / คณิต 2 / วิทย์ทั่วไป -
มนุษยศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา 1 / 3 / 4 / 5 PAT 1 (ใช้เฉพาะรอบที่ 4 หากต้องการยื่นรูปแบบพื้นฐานวิทย์) ไทย / สังคม / อังกฤษ -
มนุษยศาสตร์ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) 1 / 3 / 5 เลือกสอบ PAT 7.1 - 7.4 อังกฤษ -
มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย (กศ.บ.) 3 / 4 PAT 5 ไทย / สังคม / อังกฤษ -
มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.) 4 PAT 5 - -
มนุษยศาสตร์ สารสนเทศศึกษา 3 / 4 - ไทย / สังคม / อังกฤษ / คณิต 2 -
มนุษยศาสตร์ ภาษาจีน 1 / 3 / 4 PAT 7.4 ไทย / อังกฤษ -
มนุษยศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น 1 / 3 / 4 PAT 7.3 ไทย / อังกฤษ -
มนุษยศาสตร์ ภาษาเกาหลี 1 / 3 / 4 PAT 7.7 ไทย / สังคม / อังกฤษ -
มนุษยศาสตร์ ภาษาเพื่อการสื่อสาร (ฝรั่งเศส / เยอรมัน / เวียดนาม / เขมร) 1 / 3 / 5 - อังกฤษ -
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (วท.บ.) 1/ 2 / 3 / 4 PAT 1 / 2 คณิต 1 -
วิทยาศาสตร์ เคมี (วท.บ.) 2 / 3 / 4 PAT 1 / 2 อังกฤษ / คณิต 1 / เคมี -
วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (วท.บ.) 2 / 3 / 4 / 5 PAT 1 / 2 อังกฤษ / คณิต 1 / ชีววิทยา -
วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ (วท.บ.) 2 / 3 / 4 / 5 PAT 1 / 2 อังกฤษ / คณิต 1 / ฟิสิกส์ -
วิทยาศาสตร์ สถิติ 2 / 3 / 4 PAT 1 / 2 อังกฤษ -
วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 / 3 / 4 / 5 PAT 1 / 2 อังกฤษ / คณิต 1 -
วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา 2 / 3 / 4 / 5 PAT 1 / 2 อังกฤษ / เคมี / ชีววิทยา -
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 1 / 2 / 3 / 4 PAT 1 / 5 - -
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.) 3 / 4 / 5 PAT 1 / 2 / 5 ฟิสิกส์ / เคมี / ชีววิทยา -
วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (กศ.บ.) 2 / 3 / 4 PAT 1 / 2 / 5 ชีววิทยา -
วิทยาศาสตร์ เคมี (กศ.บ.) 2 / 3 / 4 / 5 PAT 1 / 2 / 5 อังกฤษ / เคมี -
วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ (กศ.บ.) 2 / 3 / 4 / 5 PAT 1 / 2 / 5 อังกฤษ / ฟิสิกส์ -
วิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 - อังกฤษ / คณิต 1 / ฟิสิกส์ / เคมี / ชีววิทยา -
สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 3 / 4 - ไทย / สังคม / อังกฤษ -
สังคมศาสตร์ สังคมศึกษา (กศ.บ.) 1 / 2 / 3 / 4 PAT 5 ไทย / สังคม / อังกฤษ -
สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ.) 3 / 4 PAT 1 / 2 ไทย / สังคม / อังกฤษ / คณิต 1 -
สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 1 / 3 / 4 เลือกสอบ PAT 1 หรือ 2 หรือ 7.1 - 7.7 / PAT 1 (ใช้เฉพาะรอบที่ 4 หากต้องการยื่นรูปแบบพื้นฐานวิทย์) อังกฤษ -
สังคมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 1 / 3 / 4 เลือกสอบ PAT 1 หรือ 2 หรือ 7.1 - 7.7 อังกฤษ -
สังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง 1 / 3 / 4 เลือกสอบ PAT 1 หรือ 2 หรือ 7.1 - 7.7 อังกฤษ -
สังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชนเมือง 1 / 2 / 3 / 4 - สังคม / อังกฤษ -
สังคมศาสตร์ วิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา 1 / 2 / 3 / 4 - สังคม / อังกฤษ -
พลศึกษา ผู้นำนันทนาการ 1 / 2 / 3 / 4 - ไทย / สังคม / อังกฤษ -
พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.) 2 PAT 5 ไทย / สังคม / อังกฤษ -
พลศึกษา พลศึกษา (กศ.บ.) 1 / 2 PAT 5 ไทย / สังคม / อังกฤษ -
พลศึกษา สุขศึกษา (กศ.บ.) 1 / 2 / 3 / 4 PAT 1 / 2 / 5 ไทย / สังคม / อังกฤษ / วิทย์ทั่วไป -
พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 1 / 2 / 3 / 4 PAT 2 (ใช้เฉพาะรอบที่ 4) ไทย / สังคม / อังกฤษ / คณิต 1 / ฟิสิกส์ / เคมี / ชีววิทยา -
พลศึกษา อนามัยสิ่งแวดล้อม 2 / 4 PAT 2 (ใช้เฉพาะรอบที่ 4) อังกฤษ / คณิต 1 / ฟิสิกส์ / เคมี / ชีววิทยา -
พลศึกษา สาธารณสุขชุมชน 2 / 4 PAT 2 (ใช้เฉพาะรอบที่ 4) อังกฤษ / คณิต 1 / ฟิสิกส์ / เคมี / ชีววิทยา -
พลศึกษา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 / 4 PAT 2 (ใช้เฉพาะรอบที่ 4) อังกฤษ / คณิต 1 / ฟิสิกส์ / เคมี / ชีววิทยา -
ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา (กศ.บ.) 2 / 3 PAT 5 ไทย / คณิต 1 หรือ 2 -
ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย (กศ.บ.) 1 / 3 PAT 5 ไทย -
ศึกษาศาสตร์ การศึกษาตลอดชีวิต (กศ.บ.) 1 / 3 / 4 PAT 5 ไทย / คณิต 1 หรือ 2 -
ศึกษาศาสตร์ การศึกษาพิเศษ (กศ.บ.) 1 / 3 / 4 PAT 5 ไทย / คณิต 1 หรือ 2 -
ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยาและการแนะแนว (กศ.บ.) 1 / 3 / 4 PAT 5 ไทย / คณิต 1 หรือ 2 -
ศึกษาศาสตร์ การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน (กศ.บ.) 1 / 2 / 4 PAT 5 หรือ 2 -
ศึกษาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา (กศ.บ.) 1 / 3 / 4 PAT 5 * จะประกาศแจ้งอีกครั้ง -
ศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา 1 / 3 / 4 PAT 5 ไทย / คณิต 1 หรือ 2 -
พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 2 / 3 / 4 / 5 PAT 2 อังกฤษ -
แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ รับผ่าน กสพท. ในรอบที่ 3 - - ไทย / สังคม / อังกฤษ / คณิต 1 / ฟิสิกส์ / เคมี / ชีววิทยา
แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ (โครงการร่วม ม.นอตติงแฮม) 1 - - - -
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี 1 / 2 / 3 /4 PAT 1 / 2 / 3 - -
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล 1 / 2 / 3 /4 PAT 1 / 2 / 3 - -
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า 1 / 2 / 3 /4 PAT 1 / 2 / 3 - -
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา 1 / 2 / 3 /4 PAT 1 / 2 / 3 - -
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ 1 / 2 / 3 /4 PAT 1 / 2 / 3 - -
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ 1 / 2 / 3 /4 PAT 1 / 2 / 3 - -
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 / 2 / 3 /4 PAT 1 / 2 / 3 - -
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตร 2 ภาษา) 1 / 2 / 3 /4 PAT 1 / 2 / 3 - -
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร 2 ภาษา) 2 / 3 - * จะประกาศแจ้งอีกครั้ง -
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) 1 / 2 / 5 - * จะประกาศแจ้งอีกครั้ง -
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 1 / 2 / 5 - * จะประกาศแจ้งอีกครั้ง -
ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ 2 / 3 (รับผ่าน กสพท) / 4 PAT 1 / 2 ไทย / สังคม / อังกฤษ / คณิต 1 / ฟิสิกส์ / เคมี / ชีววิทยา (ทั้งหมดใช้ในรอบที่ 3 รับร่วมกับ กสพท)
ศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์สากล 1 / 2 PAT 6 - -
ศิลปกรรมศาสตร์ ทัศนศิลป์ 2 / 4 PAT 6 อังกฤษ -
ศิลปกรรมศาสตร์ นาฏศิลป์ไทย 2 - อังกฤษ -
ศิลปกรรมศาสตร์ นาฏศิลป์สากล 2 - อังกฤษ
ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบเพื่อการแสดง 2 PAT 6 อังกฤษ
ศิลปกรรมศาสตร์ การแสดงและกำกับการแสดง 2 PAT 6 อังกฤษ
ศิลปกรรมศาสตร์ ออกแบบสื่อสาร 1 / 2 - อังกฤษ
ศิลปกรรมศาสตร์ ออกแบบเครื่องประดับ 1 / 2 PAT 6 อังกฤษ -
ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา (กศ.บ.) 1 / 2 / 4 PAT 5 อังกฤษ -
ศิลปกรรมศาสตร์ นาฏศิลป์ (กศ.บ.) 2 PAT 5 / 6 อังกฤษ
ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา (กศ.บ.) 2 PAT 5 อังกฤษ
ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบแฟชั่น 2 PAT 6 อังกฤษ
ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 PAT 6 อังกฤษ
เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 2 / 3 (รับผ่าน กสพท) / 4 / 5 PAT 2 ไทย / สังคม / อังกฤษ / คณิต 1 / ฟิสิกส์ / เคมี / ชีววิทยา
เภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม 3 (รับผ่าน กสพท) / 4 / 5 PAT 2 (ใช้เฉพาะรอบที่ 4) ไทย / สังคม / อังกฤษ / คณิต 1 / ฟิสิกส์ / เคมี / ชีววิทยา (ทั้งหมดใช้ในรอบที่ 5)
กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด 1 / 2 / 3 / 4 PAT 2 ไทย / อังกฤษ / ฟิสิกส์ / ชีววิทยา -
กายภาพบำบัด การส่งเสริมสุขภาพ 1 / 2 / 3 / 4 PAT 2 ไทย / อังกฤษ / ฟิสิกส์ / ชีววิทยา -
นวัตกรรมสื่อสารสังคม การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 1 / 2 / 3 PAT 6 (ใช้เฉพาะรอบที่ 3) ไทย / อังกฤษ -
นวัตกรรมสื่อสารสังคม การจัดการธุรกิจไซเบอร์ 1 / 2 / 3 / 4 - อังกฤษ / คณิต 1 หรือ 2 -
นวัตกรรมสื่อสารสังคม คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 1 / 2 / 3 / 4 - อังกฤษ / คณิต 1 หรือ 2 -
นวัตกรรมสื่อสารสังคม ผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 1 / 2 - ไทย / อังกฤษ -
นวัตกรรมสื่อสารสังคม การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ 1 / 2 - ไทย / อังกฤษ -
นวัตกรรมสื่อสารสังคม ออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 1 / 2 / 3 PAT 6 (ใช้เฉพาะรอบที่ 3) ไทย / อังกฤษ -
นวัตกรรมสื่อสารสังคม การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 1 / 2 / 3 - ไทย / อังกฤษ -
นวัตกรรมสื่อสารสังคม การสื่อสารเพื่อสุขภาพ 1 / 2 / 3 - ไทย / อังกฤษ -
นวัตกรรมสื่อสารสังคม การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 1 / 2 / 3 / 4 - ไทย / อังกฤษ -
โพธิวิชชาลัย การจัดการภูมิสังคม 1 / 2 / 4 - - -
โพธิวิชชาลัย การจัดการภูมิวัฒนธรรม 1 / 2 / 4 - - -
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 PAT 1 ไทย / สังคม / อังกฤษ / คณิต 1 หรือ 2 -
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 PAT 1 ไทย / สังคม / อังกฤษ / คณิต 1 หรือ 2
วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3 / 4 / 5 PAT 2 อังกฤษ / คณิต 1 / เคมี / ชีววิทยา -
วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 1 / 2 / 3 / 4 /5 - ไทย / สังคม / อังกฤษ -
นานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน การจัดการภาคบริการและท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 - อังกฤษ -
นานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 1 / 2 / 3 / 4 / 5 - * จะประกาศแจ้งอีกครั้ง -
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 PAT 1 / 2 (ทั้งสองใช้เฉพาะรอบที่ 4) อังกฤษ / คณิต 1 / ฟิสิกส์ / เคมี / ชีววิทยา -
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 PAT 1 / 2 (ทั้งสองใช้เฉพาะรอบที่ 4) อังกฤษ / คณิต 1 / ฟิสิกส์ / เคมี / ชีววิทยา -
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 PAT 1 / 2 (ทั้งสองใช้เฉพาะรอบที่ 4) อังกฤษ / คณิต 1 / ฟิสิกส์ / เคมี / ชีววิทยา -
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (กำลังดำเนินการจัดตั้ง) อัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 PAT 1 / 2 อังกฤษ
บริหารธุรกิจเพื่อสังคม (กำลังดำเนินการจัดตั้ง) การบัญชี 3 / 4 / 5 PAT 1 อังกฤษ -
บริหารธุรกิจเพื่อสังคม (กำลังดำเนินการจัดตั้ง) การตลาด 3 / 4 PAT 1 อังกฤษ -
บริหารธุรกิจเพื่อสังคม (กำลังดำเนินการจัดตั้ง) การเงิน 3 / 4 PAT 1 อังกฤษ -
บริหารธุรกิจเพื่อสังคม (กำลังดำเนินการจัดตั้ง) การท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่) 1 / 3 / 4 เลือกสอบ PAT 7.1 -7 .4 - -
บริหารธุรกิจเพื่อสังคม (กำลังดำเนินการจัดตั้ง) ธุรกิจระหว่างประเทศ 3 / 4 PAT 1 อังกฤษ -
บริหารธุรกิจเพื่อสังคม (กำลังดำเนินการจัดตั้ง) ธุรกิจเพื่อสังคม 1 / 3 / 4 PAT 1 - -

 


ที่มา : ฝ่ายรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Google Plus
Line
Share This
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ