[TCAS61] สรุป แผนการรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561

ข้อมูลในส่วนนี้ยังคงเป็นข้อมูลเก่า
สำหรับการอัปเดตข้อมูลรอบแรก โปรดติดตามเร็วๆ นี้

 

   [สรุป] ระเบียบการรับสมัคร : TCAS61 มศว รอบที่ 1 (ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน)


สำหรับรายละเอียด คุณสมบัติ, รายละเอียดการยื่นแฟ้มผลงาน หรือวิชาที่ต้องใช้ยื่นในการคัดเลือก สามารถติดตามได้อีกครั้งในระเบียบการแต่ละโครงการ โดยจะทยอยประกาศในแต่ละช่วงการรับของแต่ละรอบ (ตามปฏิทินของ ทปอ.).. โดยที่รอบแรกจะเริ่มประกาศระเบียบการตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้
จำนวนรับตามประกาศนี้เป็นจำนวนรับขั้นพื้นฐาน อาจมีการปรับปรุงอีกครั้ง (อัปเดตเมื่อ 30 สิงหาคม 2560)

สำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ที่สนใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านระบบ TCAS หรือ Thai University Central Admission System ในปีการศึกษา 2561 .. ตอนนี้ทาง มศว ได้ประกาศแผนการรับนิสิตใหม่ และจำนวนการรับเบื้องต้นแล้ว สามารถติดตามรายละเอียดได้เลย!


 รายละเอียดการคัดเลือกทั้ง 5 รอบของ TCAS!

การรับนิสิตใหม่ผ่านระบบคัดเลือกกลาง หรือ TCAS ในปีการศึกษา 2561 นี้ แบ่งออกเป็น 5 รอบด้วยกัน ได้แก่

 • รอบที่ 1 : การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
  • รับสมัคร : 2 – 25 ตุลาคม 2560
 • รอบที่ 2 : การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน
  • รับสมัคร : 15 ธันวาคม 2560 27 กุมภาพันธ์ 2561
 • รอบที่ 3 : การรับตรงร่วมกัน
  • รับสมัคร : 9 – 13  พฤษภาคม 2561
 • รอบที่ 4 : การรับแบบ Admission
  • รับสมัคร : 6 – 10 มิถุนายน 2561
 • รอบที่ 5 : การรับตรงแบบอิสระ (รอบเก็บตก)
  • รับสมัคร : 2 – 8 กรกฎาคม 2561

สำหรับน้องๆ ที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถกดรายละเอียดจากบทความนี้ได้เลย

   ทำความรู้จัก TCAS ให้มากขึ้้น!


 สัดส่วนการรับนิสิตใหม่ในระบบ TCAS มศว 61


18 คณะและสำนักวิชาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปิดรับนิสิตผ่านระบบ TCAS ในปีการศึกษา 2561

(สามารถคลิกเพื่อกระโดดไปยังส่วนของคณะหรือวิทยาลัยนั้นๆ)

1. คณะแพทยศาสตร์
2. คณะทันตแพทยศาสตร์
3. คณะพยาบาลศาสตร์
4. คณะเภสัชศาสตร์
5. คณะกายภาพบำบัด
6. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
7. คณะวิทยาศาสตร์
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์
9. คณะพลศึกษา
10. คณะมนุษยศาสตร์
11. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
12. คณะศิลปกรรมศาสตร์
13. คณะศึกษาศาสตร์
14. คณะสังคมศาสตร์
15. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
16. คณะเศรษฐศาสตร์
17. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
19. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
สำหรับคณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ จะรับผ่าน กสพท. โดยจะรับในรอบที่ 3 รับตรงทั่วไป (ยกเว้นคณะทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์จะรับผ่านรอบแอดมิชชั่นอีกครั้ง)


คณะแพทยศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (200 คน)

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
หลักสูตรแพทยศาสตร์ 180 - - 180 - -
หลักสูตรแพทยศาสตร์ โครงการร่วม ม.นอตติงแฮมฯ 20 20 - - - -


คณะทันตแพทยศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (67 คน)

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
สาขาทันตแพทยศาสตร์ 67 - 2 55 10 -


คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (121 คน)

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
สาขาพยาบาลศาสตร์ 121 - - 40 80 1


คณะเภสัชศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (135 คน)

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 90 - 5 20 60 5
สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม 45 - - 20 20 5


คณะกายภาพบำบัด

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (134 คน)

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
สาขากายภาพบําบัด 84 2 2 70 10 -
สาขาการส่งเสริมสุขภาพ 50 2 3 35 10 -


คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (175 คน)

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 77 20 5 25 20 7
สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 66 20 5 10 25 6
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา) 32 10 2 10 5 5


คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (665 คน)

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
สาขาคณิตศาสตร์ 53 5 4 26 14 4
สาขาเคมี 66 - 3 40 23
สาขาชีววิทยา 66 - 2 40 18 6
สาขาฟิสิกส์ 66 - 4 42 18 2
สาขาสถิติ 33 - 1 23 9 -
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 62 - 5 50 5 2
สาขาจุลชีววิทยา 66 - 2 40 20 4
สาขาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 44 5 4 20 15 -
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.) 30 - - 20 10 -
สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา) 41 3 30 3 3 2
สาขาชีววิทยา (กศ.บ.) 30 - 3 20 7 -
สาขาเคมี (กศ.บ.) 33 - 3 15 13 2
สาขาฟิสิกส์ (กศ.บ.) 30 - 2 17 9 2
สาขาวัสดุศาสตร์ 45 2 6 26 10 1


คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (470 คน)

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
สาขาวิศวกรรมเคมี 50 10 10 20 10 -
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 70 20 10 30 10 -
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 100 30 10 50 10 -
สาขาวิศวกรรมโยธา 50 10 5 25 10 -
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 50 10 10 20 10 -
สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 50 10 10 20 10 -
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 50 10 10 20 10 -
สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตร 2 ภาษา) 50 10 10 20 10 -


คณะพลศึกษา

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (470 คน)

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
สาขาผู้นำนันทนาการ 80 10 45 10 15 -
สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.) 60 10 50 - - -
สาขาพลศึกษา (กศ.บ.) 90 10 80 - - -
สาขาสุขศึกษา (กศ.บ.) 40 15 15 10 -
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 80 10 50 10 10 -
สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 40 - 20 - 20 -
สาขาสาธารณสุขชุมชน 40 - 20 - 20 -
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 40 - 20 - 20 -


คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (860 คน)

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
สาขาจิตวิทยา 80 - 10 10 50 10
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 100 - - 20 80 -
สาขาภาษาไทย 50 - - 15 35 -
สาขาวรรณกรรมสําหรับเด็ก 35 - - 20 15 -
สาขาปรัชญาและศาสนา 85 - - 50 30 5
สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) 125 60 10 50 - 5
สาขาภาษาไทย (กศ.บ.) 30 - - 20 10 -
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (กศ.บ.) 25 - - - 25 -
สาขาสารสนเทศศึกษา 50 - - 35 15 -
สาขาภาษาจีน 50 5 - 10 35 -
สาขาภาษาญี่ปุ่น 50 20 - 15 15 -
สาขาภาษาเกาหลี 50 10 - 25 15 -
สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 130 80 10 30 10


คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (145 คน)

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 55 - - 30 20 5
สาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 90 10 5 50 20 5


คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (480 คน)

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
สาขาดุริยางคศาสตร์สากล 30 5 25 - - -
สาขาทัศนศิลป์ 80 - 60 - 20 -
สาขานาฏศิลป์ไทย 35 - 35 - - -
สาขานาฏศิลป์สากล 35 - 35 - - -
สาขาการออกแบบเพื่อการแสดง 25 - 25 - - -
สาขาการแสดงและกํากับการแสดง 25 - 25 - - -
สาขาการออกแบบสื่อสาร 55 10 45 - - -
สาขาการออกแบบเครื่องประดับ 25 15 10 - - -
สาขาดนตรีศึกษา (กศ.บ.) 50 10 35 - 5 -
สาขานาฏศิลป์ (กศ.บ.) 40 - 40 - - -
สาขาศิลปศึกษา (กศ.บ.) 30 - 25 - 5 -
การออกแบบแฟชั่น 25 - 25 - - -
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 25 - 25 - - -


คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (240 คน)

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
สาขาการประถมศึกษา 70 - 50 20 - -
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 30 5 - 15 10 -
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 30 - - 15 15 -
วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต 30 - - 15 15 -
วิชาเอกการศึกษาพิเศษ 30 - - 30 - -
วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว 30 - - 15 15 -
วิชาเอกการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน 30 - - 30 - -
วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา 30 - 30 - - -
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา 30 - - 15 15 -


คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (1,065 คน)

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
สาขาประวัติศาสตร์ 80 - - 40 40 -
สาขาการบัญชี 95 - - 45 45 5
สาขาการตลาด 90 - - 45 45 -
สาขาสังคมศึกษา (กศ.บ.) 45 5 15 10 15 -
สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 90 - - 70 15 5
สาขาการเงิน 90 - - 45 45 -
สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 90 25 - 45 20 -
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 90 - - 45 45 -
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 50 5 - 15 30 -
สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 50 5 - 15 30 -
สาขาการเมืองการปกครอง 50 5 - 15 30 -
สาขาวิชาธุกิจเพื่อสังคม 45 10 - 20 15 -
สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา 200 - 30 80 90 -


วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (390 คน)

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
สาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ และมัลติมีเดีย 50 15 30 5 - -
สาขาธุรกิจไซเบอร์ 50 15 20 10 5 -
สาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 50 15 20 10 5 -
สาขาผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 30 15 15 - - -
สาขาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ 30 15 15 - - -
สาขาการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 30 15 10 5 - -
สาขาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 50 20 20 10 - -
สาขาการสื่อสารเพื่อสุขภาพ 50 10 10 20 10 -
สาขาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 50 15 20 15 - -


คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (245 คน)

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
สาขาเศรษฐศาสตร์ 150 20 10 40 75 5
สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 95 30 30 20 10 5


วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (100 คน)

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 (คน)
สาขาการจัดการภูมิสังคม 60 20 10 - 30 -
สาขาการจัดการภูมิวัฒนธรรม 40 10 15 - 15 -


วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (150 คน)

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 (คน)
สาขาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 150 80 40 20 10 -

ที่มา : ฝ่ายรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พี่ มศว พาน้องสอบ

พี่ มศว พาน้องสอบ

ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ