[สรุป] ระเบียบการรับสมัคร : TCAS61 มศว รอบที่ 1 (ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน) ปีการศึกษา 2561

[สรุป] ระเบียบการรับสมัคร : TCAS61 มศว รอบที่ 1 (ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน) ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครน้องๆ ที่มีความสนใจอยากเข้าศึกษาใน 16 คณะ 944 ที่นั่ง ใน TCAS61 รอบที่ 1 (ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 25 ตุลาคม 2560 นี้ ผ่าน 5 โครงการด้วยกัน!

บทความนี้ พี่ มศว พาน้องสอบ ขอย่อยสรุประเบียบการมาให้เข้าใจแบบง่ายๆ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลย 😉

 


 ดาวน์โหลดไฟล์ระเบียบการ :

 

   ระเบียบการ “TCAS61 มศว รอบที่ 1”

 


ข้อควรรู้ในการสมัคร :

 • น้องๆ สามารถสมัครโครงการต่างๆ ได้ 1 สาขาวิชา ใน 1 โครงการ จากทั้งหมด 5 โครงการ
 • ต้องมีคุณสมบัติ, ผลการเรียน และเกณฑ์การคัดเลือกเป็นไปตามที่กำหนด
 • เป็นการยื่นคัดเลือกโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานทั้งหมด
 • ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่าที่กำหนด (หากผลการเรียน 5 ภาคเรียนยังไม่ออก สามารถยื่นผลการเรียน 4 ภาคเรียนใส่ในแฟ้มสะสมผลงานก่อนได้)
 • ค่าสมัครสอบ 600 บาท  หากสมัครซ้ำหรือเกิน ระบบจะยึดใบสมัครครั้งหลังสุดที่ชำระเงินแล้วเป็นสำคัญ
 • ไม่ใช่ทุกคนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สามารถติดตามการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
 • สามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ทาง พี่ มศว พาน้องสอบ และ @seniorswu

 

   สมัครสอบ “TCAS รอบที่ 1” มศว 61
   วิธีการสมัครสอบในระบบ SWU ADMISSION

 


กำหนดการคัดเลือก TCAS61 มศว รอบที่ 1 (ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน)

วันที่ รายละเอียด
2-25 ตุลาคม 2560 รับสมัครผ่านทาง http://admission.swu.ac.th
2-25 ตุลาคม 2560 ผู้สมัครส่งแฟ้มสะสมผลงาน รวมทั้งเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ
10 พฤศจิกายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
18 พฤศจิกายน 2560 สอบสัมภาษณ์
24 พฤศจิกายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์
15-19 ธันวาคม 2560 ผู้สมัครที่ผ่านการสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บไซต์ ทปอ.
26 ธันวาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
28 ธันวาคม 2560 – 5 มกราคม 2561 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตใหม่

 


ข้อกำหนดในการทำแฟ้มสะสมผลงาน

 • รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน
  • เป็นแฟ้มโชว์เอกสาร ขนาด A4 ไม่ใช่แบบมีห่วง (สามารถเข้าเล่มได้)
  • หน้าปกของแฟ้ม ให้ระบุ : ชื่อ-นามสกุล / โครงการ / คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก ที่ทำการสมัคร
 • เนื้อหาในแฟ้มสะสมผลงาน
  • ส่วนที่ 1 : ประวัติส่วนตัว
   • ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
   • ประวัติส่วนตัว ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล , วันเดือนปีเกิด, อายุ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก, ชื่อและที่อยู่ของโรงเรียน, คะแนนเฉลี่ยสะสม และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัคร
  • ส่วนที่ 2 : หลักฐานการศึกษา
   • สำเนาใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ปพ. 1:4)
   • หรือสำเนาใบประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่ระบุผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 (หากทางโรงเรียนยังไม่สามารถออกผลการเรียน 5 ภาคเรียนได้ สามารถนำ 4 ภาคเรียนมายื่นก่อนในวันส่งแฟ้มสะสมผลงาน)
  • ส่วนที่ 3 : สำเนาหลักฐานผลงานตามที่โครงการและสาขาวิชากำหนด
   • ให้แนบรูปภาพที่แสดงถึงทักษะความสามารถของสาขาวิชาที่สมัคร หรือ ตามที่โครงการกำหนด หรือ เกี่ยวข้องกับโครงการและสาขาที่ตนสมัคร
   • ไม่ต้องใส่ทุกผลงาน ให้ทำการคัดเลือกผลงานที่ได้ทำการคัดเลือกแล้วว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ แสดงออกถึงทักษะความสามารนั้นๆ เป็นอย่างดี และมีจำนวนที่เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป
   • ผลงานที่ใส่ในแฟ้มสะสมผลงานไม่ควรเกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากวันที่ 2 ตุลาคม 2560
   • เอกสารในแฟ้มสะสมผลงานควรส่งภาพถ่ายหรือสำเนา โดยต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ลงทุกหน้าที่เป็นเอกสารสำเนา)
  • ส่วนที่ 4 : เกียรติประวัติ
   • ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับรางวัล หรือเกียรติบัตร วุฒิบัตร ที่เกี่ยวข้องกับสาขาหรือโครงการ และความสามารถพิเศษอื่นๆ รวมทั้งภาพถ่ายหรือข้อมูลความสามารถพิเศษอื่นๆ และกิจกรรมเพื่อส่วนรวมและสาธารณะประโยชน์
  • ส่วนที่ 5 : เอกสารอื่นๆ ตามที่โครงการ หรือ สาขาวิชากำหนดเพิ่มเติม
ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนแฟ้มสะสมผลงานไม่ว่ากรณีใดๆ .. ดังนั้นน้องๆ จะต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานฉบับสำเนา หรือสามารถส่งฉบับจริงได้หากมีเก็บไว้กับตนเองแล้ว
ในบางโครงการอาจมีส่วนของแฟ้มสะสมผลงานที่ไม่เหมือนกัน สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่ระเบียบการของแต่ละโครกงาร
การสร้างสรรค์แฟ้มสะสมผลงานได้ทั้งรูปแบบแฟ้มเอกสาร หรือเข้าเล่มแบบนิตยสารก็ได้ โดยสามารถส่งได้ทั้งทางไปรษณีย์แบบ EMS หรือลงทะเบียน ตามที่อยู่ในระเบียบการ หรือส่งด้วยตนเอง ที่ “งานรับนิสิตใหม่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มศว ประสานมิตร” ชั้น 1 ฝั่งขวามือ อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) ในวันและเวลาราชการ

** ก่อนส่งแฟ้มสะสมผลงาน ต้องสมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

 


 

6 โครงการที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปิดรับนิสิตผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2561

(สามารถคลิกเพื่อกระโดดไปยังส่วนของคณะหรือวิทยาลัยนั้นๆ)

 

1. โครงการเด็กดีมีที่เรียน
2. โครงการผู้พิการ
3. โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม
4. โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม
5. โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร 2 ภาษา 

 

สำหรับคณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ จะรับผ่าน กสพท. โดยจะรับในรอบที่ 3 รับตรงทั่วไป (ยกเว้นคณะทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์จะรับผ่านรอบแอดมิชชั่นอีกครั้ง)

 


โครงการเด็กดีมีที่เรียน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ม. 6 หรือเทียบเท่า หรือ จบการศึกษาชั้น ม.6
 • มีผลการเรียนและคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด (ท้ายตารางสรุป)
 • เป็นบุคคลที่ทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ
  • มีความเป็นผู้นำในการช่วยเหลือหรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม
  • เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
  • เป็นผู้มีส่วนร่วมหรือตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
  • เป็นผู้มีส่วนร่วมร่วมในการป้องกันและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
  • เป็นผู้ได้รับรางวัลระดับชาติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และบริการสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร :

 • แฟ้มสะสมผลงานและประวัติ
  • โดยแฟ้มสะสมผลงานและประวัติต้องมีผลงานที่แสดงออกถึงการทำความดี มีคุณธรรมจริยธรรม และอุทิศตนเพื่อส่วนรวมหรือสาธารณประโยชน์
 • เรียงความในหัวข้อที่กำหนด (สำหรับสาขาวิชาที่ต้องเขียนเรียงความ)
 • หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนและคุณครูที่ปรึกษา
  • หนังสือรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน / สถานศึกษาที่ผู้สมัครอยู่ : จำนวน 1 ฉบับ
  • หนังสือรับรองจากคุณครูประจำชั้น / คุณครูผู้สอน : จำนวน 2 ฉบับ

   ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือรับรองฯ

โดยเอกสารรับรองจะต้องใส่ซอง และให้ผู้อำนวยการ / คุณครูผู้เขียน สลักกำกับด้านหลังซอง แล้วปิดผนึกด้วยเทปใส (ดังรูป) หน้าซองให้ระบุ : ชื่อ-นามสกุล / โครงการ / คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก ที่ทำการสมัคร

 

 

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (470 คน)

ลำดับ ชื่อคณะ/สาขา เกรด 5 เทอม จำนวนรับ
1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.) คณะวิทยาศาสตร์ 3.00 5
2 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2.50 5
3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) คณะวิทยาศาสตร์ 2.50 5
4 วิชาเอกภาษาจีน สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 3.00 10
5 วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 3.00 20
6 วิชาเอกภาษาเกาหลี สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 3.00 10
7 สาขาวิชาสังคมศึกษา (กศ.บ.) คณะสังคมศาสตร์ 2.50 5
8 วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ 2.50 5
9 วิชาเอกพัฒนาชุมชนเมือง สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ 2.50 5
10 วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 2.50 5
11 วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะสังคมศาสตร์ 2.50 5
12 วิชาเอกการเมืองการปกครอง คณะสังคมศาสตร์ 2.50 5
13 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่) คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 3.30 25
14 สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 3.00 10
15 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะพลศึกษา 2.50 10
16 สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ คณะพลศึกษา 2.00 10
17 สาขาวิชาพลศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) คณะพลศึกษา 2.50 5
18 สาขาวิชาสุขศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) คณะพลศึกษา 2.50 5
19 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (กศ.บ. 5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ 2.50 5
20 วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต (กศ.บ. 5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ 3.00 10
21 วิชาเอกการศึกษาพิเศษ (กศ.บ. 5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ 3.00 5
22 วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว (กศ.บ. 5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ 3.00 5
23 วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ 3.00 15
24 วิชาเอกการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน (กศ.บ. 5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ 2.75 15
25 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3.50 10
26 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2.50 20
27 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3.25 30
28 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2.50 10
29 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3.50 10
30 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3.25 10
31 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2.75 10
32 สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด 2.50 4
33 สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด 2.50 5
34 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 2.00 20
35 สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 2.00 20
36 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หสักสูตร 2 ภาษา) คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 2.00 9
37 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2.50 9
38 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ 2.30 9
39 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ 2.30 4
40 วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 2.00 3
41 วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 2.00 2
42 วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 2.00 3
43 วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 2.00 3
44 วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 2.00 3
45 วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 2.00 3
46 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 2.00 3
47 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 2.00 3
48 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 2.00 2
49 สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 2.00 20
50 สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 2.00 10
51 สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 2.00 20
52 สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 2.00 10
53 สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา) วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 2.50 1

 

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.)
  • เรียนอยู่ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
  • มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (ให้แสดงมาในแฟ้มสะสมผลงาน)
   • เข้าร่วมค่าย สอวน. ค่ายใดค่าหนึ่ง
   • เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
   • เป็นผู้นำ หรือคณะกรรมารในการจัดกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
   • เป็นนักเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์
   • เป็นนักเรียนในห้องเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตรืหรือวิทยาศาสตร์
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
   • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.50
   • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเฉพาะกลุ่มสารการเรียนวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
  • เรียนอยู่ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50
  • เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 แสดงความตั้งใจที่มาเรียน (แสดงในแฟ้มสะสมผลงาน)
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)
  • เรียนอยู่ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50
   • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 แสดงความตั้งใจที่มาเรียน เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง
  • เนื้อหาในแฟ้มสะสมผลงาน ส่วนที่ 3 และ 4 ให้แสดงรายละเอียดและสรุปจำนวนรางวัลที่ได้รับ โดยแยกเป็นระดับโรงเรียน จังหวัด และประเทศ
 • วิชาเอกภาษาจีน สาขาวิชาภาษาตะวันออก
  • เรียนอยู่ในแผนการเรียนศิลปศาสตร์ – จีน
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลการทดสอบ HSK ระดับ 4 ขึ้นไป หรือ หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงความสามารถทางภาษาจีนในระดับเทียบเท่า
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมด้านภาษาจีน, การสมัครทุนในประเทศจีน (ถ้ามี), การแลกเปลี่ยนระยะสั้นหรือยาวที่ประเทศจีน (ถ้ามี)
 • วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาตะวันออก
  • เรียนอยู่ในแผนการเรียนศิลปศาสตร์ – ญี่ปุ่น
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลการทดสอบ N3 ขึ้นไป (แสดงในแฟ้มสะสมผลงาน)
 • วิชาเอกภาษาเกาหลี สาขาวิชาภาษาตะวันออก
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีใบแจ้งผลการทดสอบ TOPIK หรือ หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงความสามารถทางภาษาเกาหลี (แสดงในแฟ้มสะสมผลงาน)
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา (กศ.บ.)
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50
   • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่)
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.30
   • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษ (ทุกรายวิชา) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม
  • แสดงผลงานและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำจิตสาธารณะ แสดงในแฟ้มสะสมผลงาน
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • เรียนอยู่ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 • วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต (กศ.บ. 5 ปี)*
  • มีเอกสาร / เกียรติบัตร ที่แสดงให้เห็นว่ามีส่วนในการดำเนินงาน หรือเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา / จิตสาธารณะ / บำเพ็ญประโยชน์ ใส่มาในแฟ้มสะสมผลงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว (กศ.บ. 5 ปี)*
  • มีเอกสาร / เกียรติบัตร ที่แสดงให้เห็นว่ามีส่วนในการดำเนินงาน หรือเข้าร่วมโครงการเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ใส่มาในแฟ้มสะสมผลงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)*
  • สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 3 ระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม และจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2560
 • วิชาเอกการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน (กศ.บ. 5 ปี)*
  • เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 แสดงความตั้งใจที่มาเรียน (แสดงในแฟ้มสะสมผลงาน)
 • ทุกสาขาวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • เรียนอยู่ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 • ทุกสาขาวิชาของคณะกายภาพบำบัด
  • เรียนอยู่ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 • ทุกสาขาวิชาของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
  • มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือมีโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ ใส่มาในแฟ้มสะสมผลงาน
  • เรียงความที่แสดงถึงความมุ่งมั่น / สนใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัคร 1 หน้ากระดาษ A4
  • มีผลงานโดดเด่นเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคม
  • มีผลการสอบด้านภาษาอังกฤษจากที่อื่นๆ TOEFL, CU-TEP หรืออื่นๆ ใส่มาในแฟ้มสะสมผลงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (เฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หสักสูตร 2 ภาษา))
 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
  • ผลงานความสนใจด้านการท่องเที่ยว (ถ้ามี)
  • ผลงาน / รางวัล กิจกรรมเชิงวิชาการ (ถ้ามี)
  • ผลงาน / รางวัล กิจกรรมนอกหลักสูตร (ถ้ามี)
 • ทุกสาขาวิชาของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
  • มีความเป็นผู้นำ หรือผู้อุทิศตนช่วยเหลือกิจกรรมของทางโรงเรียน ชุมชน สังคม
  • เป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และวัฒนธรรม หรือ มีความสามารถที่โดดเด่นด้านการศึกษา โดยการเข้าร่วมแข่งขันหรือรับรางวัลด้วยความสามารถ
 • ทุกสาขาวิชาของวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
  • ผู้สมัครจัดทำ Presentation Clip เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและผลงาน เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 2 นาที อัปโหลดผ่าน Youtube และแจ้ง URL มาทาง
   • สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
    • swu.htm2018@gmail.com
   • สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
    • swuic.lic2018@gmail.com
  • เป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ หรือ มีความสามารถที่โดดเด่นด้านการศึกษา โดยการเข้าร่วมแข่งขันหรือรับรางวัลด้วยความสามารถ (ไม่รวมการคัดลายมือ)
  • หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Financial Statement) ของผู้ปกครองย้อนหลัง 6 เดือน
  • หากมีผลการสอบ TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP หรือ SWU-SET สามารถยื่นประกาศการพิจารณาได้ โดยต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสมัคร (ถ้ามี)
  • เอกสารรับรองโดยหน่วยงานราชการหรือองค์กรที่รับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา หรือกิจกรรมเพื่อสังคม (ถ้ามี)
   • เพิ่มเติม : สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
    • เรียงความในหัวข้อ “Why do you apply for the Bachelor of Arts in Language and Intercultural Communication at Srinakharinwirot University? And Why should you be accepted into the program”
     • พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
     • ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 หรือ 500 – 600 คำ
     • ใช้ฟอนต์ Times New Roman ขนาด 14
 • สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา)
  • หลักฐาานแสดงความสามารถทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ

 

หมายเหตุ :

 • นิสิตสมัครเข้าศึกษาตามวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร เมื่อเข้าศึกษาแล้วให้เลือกจับคู่กับวิชาเอกในกลุ่มวิชาเอกที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 1 โดยมีเงื่อนไขตามที่หลักสูตรกำหนด ตามหลักสูตรดังนี้
  • วิชาเอกที่ 2
   • หลักสูตรและการเรียนรู้ภาษาไทย
   • หลักสูตรและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
   • หลักสูตรและการเรียนรู้สังคมศึกษา
   • หลักสูตรและการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   • หลักสูตรและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 


โครงการผู้พิการ

 

 

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (11 คน)

ลำดับ ชื่อคณะ/สาขา เกรด 5 เทอม จำนวนรับ
1 สาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ไม่ระบุ 2
2 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ 3.00 4
3 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ 2.30 1
4 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2.30 1
5 วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 2.00 1
6 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 2.00 1
7 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 2.00 1

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ม. 6 หรือเทียบเท่า หรือ จบการศึกษาชั้น ม.6
 • มีผลการเรียนและคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • เป็นบุคคลผู้มีความพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

 

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา

 • เนื่องจากมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของผู้พิการในแต่ละสาขาวิชา สามารถติดตามได้ในระเบียบการฯ

 


โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (84 คน)

ลำดับ ชื่อคณะ/สาขา เกรด 5 เทอม จำนวนรับ
1 สาขาวิชาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 2.00 10
2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจไซเบอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 2.00 10
3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 2.00 10
4 สาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 2.00 10
5 สาขาวิชาการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 2.00 10
6 สาขาวิชาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 2.00 10
7 สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 2.00 9
8 สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 2.00 3
9 สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 2.00 12

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ม. 6 หรือเทียบเท่า หรือ จบการศึกษาชั้น ม.6
 • มีผลการเรียน 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00
 • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือโดดเด่น และมีความสอดคล้องในสาขาวิชาต่างๆ และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สมัคร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษาเป็นต้นไป หรือได้รับรางวัล / ผ่านการประกวดแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ อันเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาต่างๆ
 • หรือ มีผลการทดสอบทางด้านภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS, CU-TEP, TOEIC หรือ SWU-SET มาในแฟ้มสะสมผลงาน

 


โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม

 

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (40 คน)

ลำดับ ชื่อคณะ/สาขา เกรด 5 เทอม จำนวนรับ
1 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2.00 5
2 สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2.00 10
3 สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกออกแบบเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2.00 15
4 สาขาวิชาดนตรีศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2.50 10

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ม. 6 หรือเทียบเท่า หรือ จบการศึกษาชั้น ม.6
 • มีผลการเรียนและคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือโดดเด่นในด้านศิลปกรรมในสาขาวิชาต่างๆ และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สมัคร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษาเป็นต้นไป หรือได้รับรางวัล / ผ่านการประกวดแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ อันเป็นที่ยอมรับในศิลปกรรมสาขาต่างๆ

 

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา

 • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในการเล่นดนตรี หรือ ขับร้องในสถานศึกษา หรือ สถาบันดนตรี
  • ผ่านการสอบเทียบเกรดดนตรี ของสถาบันทดสอบดนตรีต่างประเทศ
  • หรือ ผ่านการประกวดแข่งขันทางดนตรี การอบรมดนตรี การเข้าค่ายดนตรี หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี
 • สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • เป็นผู้มีประสบการณ์และทักษะพื้นฐานทางด้านศิลปะในเกณฑ์ดี
  • เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านศิลปะในส่วนของการออกแบบสื่อสาร การออกแบบกราฟิก การออกแบบสิ่งพิมพ์ การออกแบบภาพเคลื่อนไหว การถ่ายภาพ เป็นต้น
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านการออกแบบสื่อสาร และผลงานด้านศิลปะไม่น้อยกว่า 15 ผลงาน
 • สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกออกแบบเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • เป็นผู้มีประสบการณ์และทักษะพื้นฐานทางด้านศิลปะในเกณฑ์ดี
  • เป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านศิลปะในส่วนของการออกแบบเครื่องประดับ
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านการออกแบบเครื่องประดับ และผลงานด้านศิลปะอื่นๆ
 • สาขาวิชาดนตรีศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ให้ผู้สมัครแนบวิดีทัศน์การบรรเลงของตนเอง ด้วยเครื่องมือเอกดนตรีไทย / เครื่องมือเอกดนตรีสากล โดยบันทึกลงแผ่น CD หรือ DVD
  • เป็นผู้มีคสามสามารทางทักษะปฏิบัติเครื่องมือ เอกดนตรีไทย / เครื่องมือเอกดนตรีสากล
  • มีผลงานการแสดงทางด้านดนตรีในระดับสถานศึกษา หรือที่ได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ / เอกชนที่เกี่ยวข้อง หรือ
  • เป็นผู้มีผลงานการแสดงทางด้านดนตรีในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ หรือ
  • เป็นผู้ได้รับรางวัลในการแข่งขันทางด้านดนตรีในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ

 


โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร 2 ภาษา

 

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (38 คน)

ลำดับ ชื่อคณะ/สาขา เกรด 5 เทอม จำนวนรับ
1 สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์ 2.75 60
2 สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์ 2.75 90
3 สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์ 2.75 ไม่ระบุ
4 สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนาม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์ 2.75 ไม่ระบุ
5 สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาเขมร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์ 2.75 ไม่ระบุ
6 สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา) วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 2.50 3
7 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตร 2 ภาษา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3.00 10
8 สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2.75 20
9 สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2.75 20
10 สาขาวิชาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย (หลักสูตร 2 ภาษา) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 2.50 2
11 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจไซเบอร์ (หลักสูตร 2 ภาษา) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 2.50 2
12 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 2.50 2
13 สาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล (หลักสูตร 2 ภาษา) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 2.50 2
14 สาขาวิชาการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล (หลักสูตร 2 ภาษา) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 2.50 2
15 สาขาวิชาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ (หลักสูตร 2 ภาษา) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 2.50 2
16 สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตร 2 ภาษา) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 2.50 3
17 สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว (หลักสูตร 2 ภาษา) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 2.50 5
18 สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อสุขภาพ (หลักสูตร 2 ภาษา) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 2.50 3
19 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ 2.50 16
20 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 2.00 70
21 สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 2.50 25
22 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หสักสูตร 2 ภาษา) คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 2.50 2

 

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • กลุ่มที่ 1 : สำเร็จการศึกษา หรือ เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้น ม.6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ตามที่สาขาวิชากำหนด
 • กลุ่มที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย หรือต่างประเทศ
  • จากหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช)
   • เอกสารจบการศึกษา Diploma หรือ Certificate of Secondary School Completion จากโรงเรียน เช่น IB Diploma หรือ A Level Diploma หรือ High School Diploma เป็นต้น
   • Transcript จากโรงเรียน
  • จากหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ที่ไม่ได้รับการรับรองจาก สช หรือ จากหลักสูตรนานาชาติในต่างประเทศ
   • เอกสารจบการศึกษา Diploma หรือ Certificate of Secondary School Completion จากโรงเรียน เช่น IB Diploma หรือ A Level Diploma หรือ High School Diploma เป็นต้น
   • Transcript จากโรงเรียน
   • ใบเทียบวุฒิการศึกษา ฉบับจริง ที่รับรองว่าเทียบวุฒิการศึกษาเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ (ถ้ามี)
 • กลุ่มที่ 3 : ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
  • หลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช)
   • ใบรับรองจากโรงเรียน
   • ใบ Predicted Grade
  • จากหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ที่ไม่ได้รับการรับรองจาก สช หรือ จากหลักสูตรนานาชาติในต่างประเทศ
   • ใบรับรองจากโรงเรียน
   • ผลการสอบเทียบวุฒิ ตามระบบที่เรียนอยู่
    • IGCSE หรือ GCSE หรือ GCE ‘O’ Level ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา โดยแต่ละรายวิชาได้ไม่ต่ำกว่า C (ต้องได้ผลก่อน 31 สิงหาคม 2560)
    • หรือ GED 5 รายวิชา มีคพแนนรวมไม่น้อยกว่า 2,250 คะแนน แต่ละรายวิชาต้องได้อย่างน้อย 410 คะแนน
    • หรือ NCEA จำนวนไม่ต่ำกว่า 80 หน่วยกิต
     • วิชาใน Level 2 หรือสูงกว่า จำนวนไม่ต่ำกว่า 60 หน่วยกิต และวิชาใน Level 1 หรือสูงกว่า จำนวนไม่ต่ำกว่า 20 หน่วยกิต
    • หรือ IB Certificate ต้องสอบผ่านอย่างน้อย 5 วิชา ไม่ซ้ำกัน และแต่ละวิชาได้คะแนนไม่น้อยกว่า 2

เอกสารประกอบการสมัคร :

 • ใบสมัครภาษาอังกฤษ ตามแบบของมหาวิทยาลัย (อยู่ท้ายระเบียบการ)
 • เรียงความของสาขาวิชาที่กำหนด
 • หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Financial Statement) ของผู้ปกครอง ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหลักญานการชำระเงินค่าสมัครสอบ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 • เอกสารและหลักฐานการศึกษาอื่นๆ

 

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา

 • สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ และ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์
  • มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างน้อยอย่างหนึ่ง
   • TOEFL
    • PBT ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน
    • IBT ไม่ต่ำกว่า 55 คะแนน
   • หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
   • หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0
 • สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา) วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  • หลักฐานแสดงความสามารถทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
  • มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างน้อยอย่างหนึ่ง
   • TOEFL
    • PBT ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
    • CBT ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน
    • IBT ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน
   • หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0
   • หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตร 2 ภาษา) คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างน้อยอย่างหนึ่ง
   • TOEFL
    • PBT ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
    • IBT ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
   • หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
   • หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย และ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่า IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0
 • ทุกสาขาวิชาของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  • มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างน้อยอย่างหนึ่ง
   • TOEFL
    • PBT ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
    • IBT ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน
   • หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
   • หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์
  • มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างน้อยอย่างหนึ่ง
   • TOEFL
    • PBT ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
    • IBT ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน
   • หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
   • หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0
 • ทุกสาขาวิชาของวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
  • ผู้สมัครจัดทำ Presentation Clip เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและผลงาน เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 2 นาที อัปโหลดผ่าน Youtube และแจ้ง URL มาทาง
   • สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
    • swu.htm2018@gmail.com
   • สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
    • swuic.lic2018@gmail.com
  • มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างน้อยอย่างหนึ่ง
   • TOEFL
    • PBT ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
    • IBT ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน
   • หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0
   • หรือ SWU-SET ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน
  • สำหรับผู้ที่สมัครสาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) ต้องเขียนเรียงความแสดงความตั้งใจที่มาเรียนภาษาอังกฤษ (Statement of Purpose) 1 หน้ากระดาษ A4
  • สำหรับผู้ที่สมัครเข้าในสาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ต้องเขียนเรียงความในหัวข้อ “Why do you apply for the Bachelor of Arts in Language and Intercultural Communication at Srinakharinwirot University? And Why should you be accepted into the program”
   • พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
   • ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 หรือ 500 – 600 คำ
   • ใช้ฟอนต์ Times New Roman ขนาด 14
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หสักสูตร 2 ภาษา) คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
  • กลุ่มที่ 1
   • ศึกษาในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
   • ผลเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
    • ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า B หรือ 3.00
    • ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • กลุ่มที่ 2
   • มีคะแนนเฉลี่ยเกรด 10 – 12 ไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบคะแนนเต็ม 4
    • มีผลการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า C
  • กลุ่มที่ 3
   • มีคะแนนเฉลี่ยเกรด 10 – 12 ไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบคะแนนเต็ม 4
   • มีผลสอบ IGCSE หรือ GCSE หรือ GCE ‘O’ Level ในรายวิชา Biology, Chemistry, Physics, Mathematics ไม่ต่ำกว่า C
   • มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างน้อยอย่างหนึ่ง
    • TOEFL
     • PBT ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน
     • CBT ไม่ต่ำกว่า 133 คะแนน
     • IBT ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน
    • หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5
    • หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

 


เตรียมตัวและแฟ้มสะสมผลงานให้พร้อม แล้วมาเจอกันนะ 😉


ที่มา :

Share This
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ