[6 YEARS SENIORSWU TO SCHOOL] บรรยายการสร้างสรรค์แฟ้มสะสมผลงาน พร้อมไปถึงโรงเรียนน้องๆ!

เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี พี่ มศว พาน้องสอบ และเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้กับน้องๆ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้จัดทำเนื้อหาการบรรยายร่วมกับ Admission Premium เพื่อไปบรรยายถึงโรงเรียนของน้องๆ! 

หัวข้อการบรรยาย

โดยกิจกรรมการบรรยายแบ่งเป็น 4 หัวข้อคือ

เรื่อง ประเภท ระยะเวลา (ประมาณ)
1. การสร้างสรรค์แฟ้มสะสมผลงานเพื่อยื่นคัดเลือกใน TCAS รอบที่ 1 บรรยาย 1.30 ชั่วโมง
2. รายละเอียด 5 รอบ TCAS และ การสร้างสรรค์แฟ้มสะสมผลงาน บรรยาย 2 ชั่วโมง
3. Workshop การสร้างสรรค์แฟ้มสะสมผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word Workshop 3 ชั่วโมง
4. Workshop การสร้างสรรค์แฟ้มสะสมผลงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop (Advance) Workshop 3 ชั่วโมง

 

หมายเหตุ :

  • กิจกรรม Workshop ที่ 3-4 นักเรียนจะต้องเตรียมข้อมูล, รูปภาพ และตัวอย่างผลงานก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และต้องเตรียมคอมพิวเตอร์, Notebook มาในวันบรรยาย (หรืออาจใช้ห้องคอมพิวเตอร์)
  • กิจกรรม Workshop ที่ 3-4 นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เกิน 50 คนต่อ 1 ครั้ง เพื่อดูแลน้องๆ ได้อย่างทั่วถึง
  • สำหรับ Workshop ที่ 4 นักเรียนต้องมีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Photoshop มาก่อนแล้ว เนื่องจากทางผู้บรรยายจะขอข้ามการสอนวิธีการใช้งาน และให้น้องๆ ได้เริ่มทำเลย

 

รายละเอียดค่าบรรยาย

เนื่องด้วยเพจ พี่ มศว พาน้องสอบ นั้นไม่ได้เป็นเพจโดยตรงของมหาวิทยาลัย แต่เป็นเพจที่นิสิตสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยตนเองเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และไม่มีโฆษณาหรือการหารายได้โดยเฉพาะ ทั้งหมดทำขึ้นจากใจเพื่อส่งต่อให้น้องๆ ทุกคนโดยเฉพาะ

ทั้งนี้จึงต้องเรียนให้คุณครูแนะแนว, ทางโรงเรียน และน้องๆ ทราบ
ทาง พี่ มศว พาน้องสอบ ต้องขอความอนุเคราะห์จากทางโรงเรียนมา ณ ที่นี้

  • สำหรับค่าเดินทาง – ทางโรงเรียนให้ได้ตามความเหมาะสม หากเป็นโรงเรียนต่างจังหวัดสามารถให้เป็นค่าเดินทาง หรือเป็นตั๋วเดินทางจากกรุงเทพมหานครได้
  • ค่าบรรยาย – ทางโรงเรียนให้ได้ตามความเหมาะสม
  • ค่าบรรยายแบบ Workshop – เนื่องด้วยการบรรยายแบบ Workshop มีการสอนการใช้งานโปรแกรมต่างๆ และเจาะลึกในการทำแต่ละขึ้นตอน จึงขออนุญาตคิดค่าบรรยายเริ่มต้นที่ 3,000 บาท
  • สำหรับโรงเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด (นอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ทางทีมงานขอให้ทางโรงเรียนได้จัดหาที่พักเตรียมไว้เพื่อวันรุ่งขึ้นสามารถไปบรรยายได้ทันต่อเวลา

 

ติดต่อบรรยาย

สำหรับโรงเรียนใดที่สนใจ สามารถส่งข้อความสอบถามและแจ้งรายละเอียดได้ที่ inbox พี่ มศว พาน้องสอบ และทางทีมงานจะติดต่อกลับอีกครั้ง

   พี่ มศว พาน้องสอบ

 

ประวัติวิทยากร

สำหรับประวัติวิทยากร ทางโรงเรียนสามารถดาวน์โหลดผ่านทางช่องทางนี้

   ประวัติผู้บรรยาย

ภาพบรรยากาศงานบรรยายที่ผ่านมา

 


ตารางการบรรยาย

 

ที่ วันที่ โรงเรียน หมายเหตุ
1 18 กันยายน 2560 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ
2 22 กันยายน 2560 โรงเรียนเทพศิรินทร์ บรรยายของ Admission Premium

 

พี่ มศว พาน้องสอบ

พี่ มศว พาน้องสอบ

ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ