[6 YEARS SENIORSWU TO SCHOOL] บรรยายการสร้างสรรค์แฟ้มสะสมผลงาน พร้อมไปถึงโรงเรียนน้องๆ!

[6 YEARS SENIORSWU TO SCHOOL] บรรยายการสร้างสรรค์แฟ้มสะสมผลงาน พร้อมไปถึงโรงเรียนน้องๆ!

เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี พี่ มศว พาน้องสอบ และเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้กับน้องๆ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้จัดทำเนื้อหาการบรรยายร่วมกับ Admission Premium เพื่อไปบรรยายถึงโรงเรียนของน้องๆ! 

หัวข้อการบรรยาย

โดยกิจกรรมการบรรยายแบ่งเป็น 4 หัวข้อคือ

เรื่อง ประเภท ระยะเวลา (ประมาณ)
รายละเอียด 5 รอบ TCAS และ การสร้างสรรค์แฟ้มสะสมผลงาน บรรยาย 2 ชั่วโมง

 

รายละเอียดค่าบรรยาย

เนื่องด้วยเพจ พี่ มศว พาน้องสอบ นั้นไม่ได้เป็นเพจโดยตรงของมหาวิทยาลัย แต่เป็นเพจที่นิสิตสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยตนเองเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และไม่มีโฆษณาหรือการหารายได้โดยเฉพาะ ทั้งหมดทำขึ้นจากใจเพื่อส่งต่อให้น้องๆ ทุกคนโดยเฉพาะ

ทั้งนี้จึงต้องเรียนให้คุณครูแนะแนว, ทางโรงเรียน และน้องๆ ทราบ
ทาง พี่ มศว พาน้องสอบ ต้องขอความอนุเคราะห์จากทางโรงเรียนมา ณ ที่นี้

  • สำหรับค่าเดินทาง – ทางโรงเรียนให้ได้ตามความเหมาะสม หากเป็นโรงเรียนต่างจังหวัดสามารถให้เป็นค่าเดินทาง หรือเป็นตั๋วเดินทางจากกรุงเทพมหานครได้
  • ค่าบรรยาย – ทางโรงเรียนให้ได้ตามความเหมาะสม

ติดต่อบรรยาย

สำหรับโรงเรียนใดที่สนใจ สามารถส่งข้อความสอบถามและแจ้งรายละเอียดได้ที่ [email protected] และทางทีมงานจะติดต่อกลับอีกครั้ง

   พี่ มศว พาน้องสอบ

 

ประวัติวิทยากร

สำหรับประวัติวิทยากร ทางโรงเรียนสามารถดาวน์โหลดผ่านทางช่องทางนี้

   ประวัติผู้บรรยาย

ภาพบรรยากาศงานบรรยายที่ผ่านมา

Share This
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ