[สำคัญมาก] รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ รับตรง + โครงการ มศว ปี 2560

อัปเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 17 มีนาคม 2560 เวลา 16:00 น.

หลังจากการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ไปเมื่อวันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา ตอนนี้ทางฝ่ายรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทำการประกาศสถานที่สอบและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์มาเรียบร้อย.. เราไปดูกันดีกว่ามีอะไรกันที่ต้องเตรียมก่อนมาสัมภาษณ์บ้าง! 😉

เกณฑ์การคัดเลือกรอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา แต่ละคณะจะมีสัดส่วนหรือเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยรวมมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้

 • คะแนนการสัมภาษณ์
  • การสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์ภาษาไทยเป็นหลัก ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตร 2 ภาษา จะใช้การสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
  • โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพทั่วไป ไหวพริบ สติปัญญา ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความเชื่อมั่นในตัวเอง การมีมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการสื่อสาร
  • หากเป็นสาขาวิชาทางด้านแพทยศาสตร์ (ทั้งคณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะกายภาพบำบัด) ต้องมีเจตคติที่ดีและสนใจในวิชาชีพ การเห็นแก่ส่วนรวม มีความรับผิดชอบและการมีน้ำใจ
 • คะแนนสอบปฏิบัติหรือข้อเขียน (ในบางสาขาวิชา)
  • สำหรับสาขาวิชาที่มีการทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพนั้นต้อง ปกติ หรือ ผ่าน
 • ผลงานที่เคยทำในช่วงมัธยมศึกษา ผ่านแฟ้มสะสมผลงาน (เป็นคะแนนในบางสาขาวิชาที่กำหนดให้ต้องมี หากสาขานั้นไม่ได้บังคับแฟ้มสะสมผลงานจะเป็นคะแนนช่วยในคะแนนสัมภาษณ์)

ผู้ผ่านการสัมภาษณ์และปฏิบัติ สามารถมากกว่าจำนวนรับที่ประกาศในระเบียบการได้ ทั้งนี้อยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ผู้สัมภาษณ์และสาขาวิชาว่าต้องการรับจำนวนเท่าไร.. โปรดเตรียมตัว เตรียมความรู้และเอกสารให้พร้อม รวมทั้งอ่านรายละเอียดการสัมภาษณ์และปฏิบัติให้เข้าใจและถี่ถ้วน.. ขอให้น้องๆ ทุกคนโชคดี 😀


การแต่งกายในรอบสัมภาษณ์

 • สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2558 
  • ชุดนักเรียน ถูกต้องตามระเบียบของทางโรงเรียนเดิม เท่านั้น
 • สำหรับนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนหน้านี้ 
  • สามารถแต่ง ชุดนักเรียน ถูกต้องตามระเบียบของทางโรงเรียนเดิม หรือ ชุดนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเดิม เท่านั้น

เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ

เอกสารที่ต้องนำมา รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ข้อมูลผู้เข้าสอบ  พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และลงลายมือชื่อผู้สมัคร
พิมพ์จากเว็บไซต์ http://admission.swu.ac.th เลือก “ระดับปริญญาตรี” → เลือก รับตรง หรือโครงการต่างๆ ตามที่สมัครไว้ → เลือกสู่เมนู “ข้อมูลผู้สมัคร” → กรอกเลขที่บัตรประชาชน และรหัสผ่านที่ทำการลงทะเบียนไว้ → เมนู "พิมพ์แบบฟอร์มการเข้าสอบ" โดยแบบฟอร์มจะเป็นดังรูปด้านล่าง
2. ใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) โดยระบุผลการเรียน 5 ภาคเรียน เพื่อแสดงว่าผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  (ฉบับที่ออกจากทางโรงเรียนและฉบับถ่ายเอกสาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
หากทางโรงเรียนไม่สามารถออกใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียนได้ สามารถนำใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียนมายื่นในวันสัมภาษณ์ได้ แต่ทั้งนี้อยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร (โดยแจ้งเหตุผลกับอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร)
ยกเว้น นักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนปีการศึกษา 2558 สามารถใช้ใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียนได้
3. ใบแสดงผลคะแนน GAT-PAT และ 9 วิชาสามัญ  พิมพ์จากระบบ E-score ผ่านทางเว็บไซต์ http://escore.niets.or.th/escore และมีลายเซ็นของ ผอ. สทศ. อย่างถูกต้อง ไม่ใช่การจับภาพหน้าจอ (สามารถดูวิธีการพิมพ์เอกสารได้ที่นี่โดยเป็นเอกสารดังรูปด้านล่าง
หากสาขาวิชาใดไม่ได้ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญให้การคัดเลือก ให้พิมพ์เฉพาะใบแสดงผลคะแนน GAT-PAT เพียงใบเดียว
4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล  ถ้ามี กรณีชื่อและนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกัน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน ตัวจริงและสำเนา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
6. แฟ้มสะสมผลงาน รวมรวมผลงานหรือกิจกรรมที่เคยทำมาตลอดช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
เฉพาะคณะศิลปกรรมศาสตร์จะเก็บแฟ้มผลงาน – นอกนั้นคืนให้กับผู้สัมภาษณ์ สำหรับสาขาที่ไม่ได้กำหนดแฟ้มสะสมผลงานแนะนำว่าควรทำมาเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับตัวของน้องๆ เอง
7. เอกสารหรือวัสดุอื่นๆ ตามที่สาขาวิชาหรือแต่ละโครงการกำหนดไว้ในระเบียบการสมัครสอบ สามารถดูได้จากหัวข้อเอกสารเพิ่มเติมฯ

หากผู้ใดไม่นำหลักฐานและเอกสารไปแสดงแก่กรรมการในวันสอบฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้


เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องนำมาในวันสอบ

น้องๆ ที่สอบเข้าคณะ หรือสาขาวิชาตามตารางนี้ ให้เตรียมเอกสารตามที่กำหนด หากน้องๆ คนใดไม่นำหลักฐานและเอกสารไปแสดงแก่กรรมการในวันสอบฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

คณะ / สาขาวิชา เอกสารเพิ่มเติม
โครงการเด็กดีมีที่เรียน
ทุกสาขาวิชา ให้นำแฟ้มสะสมผลงานและมีหลักฐานการช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน รูปถ่าย หรือเกียรติบัตรรับรอง มาในวันสัมภาษณ์ด้วย (สำหรับที่ส่งมาให้ทางมหาวิทยาลัยในรอบคัดเลือกนั้น ทางมหาวิทยาลัยให้ส่งเพียงสำเนามาเท่านั้น)
คณะทันตแพทยศาสตร์
ทุกสาขาวิชา 1. ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายที่ออกโดยโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน
2. ผลการอ่านฟิล์มเอ็กซ์เรย์ทรวงอก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และลงนามโดยแพทย์โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน
3. ผลการทดสอบตาบอดสีที่ตรวจโดยจักษุแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน
หมายเหตุ : ผู้เข้าสอบต้องชำระค่าทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ คนละ 200 บาท
คณะพยาบาลศาสตร์
ทุกสาขาวิชา 1. ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยให้แสดงผลการตรวจร่างกายว่า ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา, ไม่เป็นโรคติดต่อในระยะอันตราย, โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2. ผลการตรวจปัสสาวะ (UA)
3. ผลการอ่านฟิล์มเอ็กซ์เรย์ทรวงอก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และลงนามโดยแพทย์โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน
4. เอกสารสุขภาพชุมชน 05 (เฉพาะโครงการร่วมผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน)
คณะเภสัชศาสตร์
ทุกสาขาวิชา 1. ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
2. ผลการทดสอบตาบอดสี ที่ตรวจโดยจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
3. ผลการอ่านฟิล์มเอ็กซ์เรย์ทรวงอก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และลงนามโดยแพทย์โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน
หมายเหตุ : ผู้เข้าสอบต้องชำระค่าทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ คนละ 200 บาท
คณะกายภาพบำบัด
ทุกสาขาวิชา 1. ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
2. ผลการอ่านฟิล์มเอ็กซ์เรย์ทรวงอก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และลงนามโดยแพทย์โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน
หมายเหตุ : ผู้เข้าสอบต้องชำระค่าทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ คนละ 200 บาท
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ทุกสาขาวิชา ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อเสนอต่อกรรมการในวันสัมภาษณ์
โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้ทำในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (เลือกโครงงานที่ผู้สัมภาษณ์เป็นผู้จัดทำหรือทดลองด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม โดยมีความน่าสนใจและต้องการนำเสนอ นำมาเป็นรูปเล่ม และโครงงานอื่นๆ ให้นำรูปและข้อมูลโครงงานใส่ลงในแฟ้มสะสมผลงานด้วย)
เฉพาะ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร ผลการทดสอบตาบอดสี ที่ตรวจโดยจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
คณะพลศึกษา
ทุกสาขาวิชา 1. ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
2. ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน ที่รวบรวมผลงานกิจกรรมทางสุขภาพ หรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร ใส่ลงในแฟ้มสะสมผลงาน
คณะมนุษยศาสตร์
ทุกสาขาวิชา ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน ที่รวบรวม ผลงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา และเอกสารรับรองความสามารถ (ถ้ามี)
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ทุกสาขาวิชา ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อเสนอต่อกรรมการในวันสัมภาษณ์
เฉพาะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้ดำเนินการ (เลือกโครงงานที่ผู้สัมภาษณ์เป็นผู้จัดทำหรือทดลองด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม โดยมีความน่าสนใจและต้องการนำเสนอ นำมาเป็นรูปเล่ม และโครงงานอื่นๆ ให้นำรูปและข้อมูลโครงงานใส่ลงในแฟ้มสะสมผลงานด้วย)
คณะวิทยาศาสตร์
อัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา) ผลการทดสอบตาบอดสี ที่ตรวจโดยจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
เฉพาะวิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ และวิชาเอกเอกการออกแบบแฟชั่น ต้องนำต้นฉบับงานจริงมาพร้อมกับภาพถ่ายหรือสำเนาด้วย
ทุกสาขาวิชา ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อเสนอต่อกรรมการในวันสัมภาษณ์
รายละเอียดข้อมูลที่ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน (เฉพาะคณะศิลปกรรมศาสตร์เท่านั้น)
เป็นแฟ้มสะสมผลงานขนาด A4  หน้าปกระบุ ชื่อ-สกุล, คณะ, หลักสูตร, สาขาวิชา, วิชาเอก และเลขที่นั่งสอบ และในแฟ้มสะสมผลงาน และเอกสารในแฟ้ม ต้องระบุ "ชื่อ-สกุล, คณะ, หลักสูตร, สาขาวิชา, วิชาเอก และเลขที่นั่งสอบ" กำกับทุกหน้าด้วย
– ส่วนที่ 1 เป็นประวัติส่วนตัว : ประกอบด้วย ชื่อ สกุล, วันเดือนปีเกิด, อายุ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, ชื่อและที่อยู่ของโรงเรียนที่กำลังศึกษา, คะแนนเฉลียสะสม 5 ภาคเรียน
– ส่วนที่ 2 หลักฐานการศึกษา : สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 5 ภาคเรียน ที่ไม่ต่ำกว่า 2.00
– ส่วนที่ 3 ใส่ภาพถ่ายผลงานที่คัดเลือกแล้วว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และมีทักษะในสาขาวิชานั้นๆ ไม่เกินช่วงเวลา 1-3 ปี
– ส่วนที่ 4 เกียรติประวัติ : ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับรางวัล การได้รับเกียรติบัตรที่ แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และมีทักษะในสาขาวิชา รวมทั้งภาพถ่ายและข้อมูลความสามารถพิเศษอื่นๆ กิจกรรมเพื่อส่วนรวม และกิจกรรมสาธารณประโยชน์
เอกสารทุกชิ้นควรส่งเฉพาะภาพถ่ายหรือสำเนาเท่านั้น และคณะศิลปกรรมศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนแฟ้มสะสมผลงานให้กับผู้สมัคร
คณะศึกษาศาสตร์
ทุกสาขาวิชา ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อเสนอต่อกรรมการในวันสัมภาษณ์
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ทุกสาขาวิชา ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อเสนอต่อกรรมการในวันสัมภาษณ์
ต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม "ข้อมูลผู้สัมภาษณ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2559" ในหน้า 32-33 หรือดาวน์โหลดที่นี่
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 1. ใบสมัครภาษาอังกฤษ ตามแบบของมหาวิทยาลัย แบบ B6 หรือดาวน์โหลดที่นี่
2. เขียนเรียงความแสดงความตั้งใจในการสมัครเรียนเป็นภาษาอังกฤษ (Statement of Purpose) ตัวพิมพ์ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
3. จำเป็นต้องมี เอกสารทางการเงินของผู้ปกครอง โดยสามารถขอที่ธนาคารหรือถ่ายเอกสารความเคลื่อนไหวทางการเงินภายในสมุดบัญชีธนาคาร เนื่องจากทางคณะต้องการทราบว่าผู้ปกครองมีการเงินที่มั่นคงแน่นอน และจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนิสิตในอนาคต

สถานที่สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ

สำหรับอาคารสอบ และห้องสอบ สามารถดูได้ท้ายบทความนี้ 🙂

มศว ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร  มศว องครักษ์ คลอง 16 จ.นครนายก
1. คณะทันตแพทยศาสตร์ [2]   1. คณะพยาบาลศาสตร์ [3] 
2. คณะมนุษยศาสตร์ 2. คณะเภสัชศาสตร์ [3] 
3. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ [1] 3. คณะกายภาพบำบัด [1]
4. คณะวิทยาศาสตร์ [1] 4. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
5. คณะศิลปกรรมศาสตร์ [2] 5. คณะพลศึกษา [1]
6. คณะศึกษาศาสตร์ 6. คณะวิศวกรรมศาสตร์
7. คณะสังคมศาสตร์
8. คณะเศรษฐศาสตร์
9. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม [1, 3]
10. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

หมายเหตุ :

 • คณะที่มี [1] ห้อยท้ายคือคณะหรือสาขาใดสาขาหนึ่งที่มี การทดสอบทัศนคติ, การสอบวัดความรู้ หรือการสอบปฏิบัติ ในช่วงเช้า และสอบสัมภาษณ์ต่อในช่วงบ่าย (ดูข้อมูลการสอบที่หัวข้อรายละเอียดการสอบปฏิบัติฯ)
 • คณะที่มี [2] ห้อยท้ายคือคณะหรือสาขาใดสาขาหนึ่งที่มี สอบสัมภาษณ์ในช่วงเช้า และการทดสอบทัศนคติต่อในช่วงบ่าย(ดูข้อมูลการสอบที่หัวข้อรายละเอียดการสอบปฏิบัติฯ)
 • คณะที่มี [3] ห้อยท้ายคือคณะหรือสาขาใดสาขาหนึ่ง มีการทดสอบทัศนคติ, การสอบวัดความรู้ หรือการสอบปฏิบัติ ในวันที่ 18 มีนาคม 2560 และสอบสัมภาษณ์ต่อในวันที่ 19 มีนาคม 2560 (ดูข้อมูลการสอบที่หัวข้อรายละเอียดการสอบปฏิบัติฯ)
 • คณะหรือสาขาใดไม่มีการกำหนดแบ่งลำดับในการสัมภาษณ์ (ในหัวข้อถัดไป) สามารถรายงานตัวเพื่อสอบได้ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ภายในเวลา 08.00-09.00 น.สถานที่สอบของแต่ละสาขาวิชา
 • ลำดับการสัมภาษณ์เรียงตามลำดับการรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ มาก่อนได้สัมภาษณ์ก่อน (ในบางสาขาวิชาเรียกสัมภาษณ์ตามลำดับที่ประกาศ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่หน้าห้องสอบอีกครั้ง)
 • อย่าไปผิดสนามสอบ! เพราะจะหมดสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทันที

รายละเอียดลำดับการสอบสัมภาษณ์

สาขาวิชา วันสอบ  ช่วงการสอบ  ลำดับที่สอบสัมภาษณ์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
1. วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 18 มี.ค. เช้า ลำดับที่ 1 – 280
18 มี.ค. บ่าย ลำดับที่ 281-561
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1. การออกแบบแฟชั่น 18 มี.ค. ทั้งวัน ลำดับที่ 1 – 80 : โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรมศาสตร์
ลำดับที่ 1-4 : โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโครงการโรงเรียนในเครือข่าย
19 มี.ค. เช้า ลำดับที่ 81 – 155 : โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรมศาสตร์
2. การออกแบบการสื่อสาร 18 มี.ค. ทั้งวัน ลำดับที่ 1 – 80 : โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรมศาสตร์
ลำดับที่ 1-4 : โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโครงการโรงเรียนในเครือข่าย
19 มี.ค. ทั้งวัน ลำดับที่ 81 – 170 : โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรมศาสตร์
3. การแสดงและกำกับการแสดง 18 มี.ค ทั้งวัน ลำดับที่ 1 – 60 : โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรมศาสตร์
19 มี.ค. ทั้งวัน ลำดับที่ 61 – 158 : โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรมศาสตร์

หมายเหตุ :

 • ช่วงเช้า รายงานตัวเข้าสัมภาษณ์ เวลา 08.00-08.30 น.
 • ช่วงบ่าย รายงานตัวเข้าสัมภาษณ์ เวลา 12.00-12.30 น.

รายละเอียดการสอบปฏิบัติและสอบข้อเขียน

สำหรับที่มีการสอบปฏิบัตินั้น น้องๆ จะต้องเข้าสอบปฏิบัติตามรายละเอียดด้านล่างนี้ เมื่อเสร็จการสอบปฏิบัติและสอบข้อเขียนเสร็จแล้วต้องสอบสัมภาษณ์ในลำดับต่อไป โดยคณะและสาขาที่ไม่มีในตารางนี้นั้นสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว (ดูกำหนดการสอบได้ที่ไฟล์แนบท้ายบทความ)

คณะ/สาขาวิชา การสอบ รายละเอียดการสอบ
คณะทันตแพทยศาสตร์
ทุกสาขาวิชา ทัศนคติทางวิชาชีพ สอบข้อเขียน วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านทันตแพทยศาสตร์ (เตรียม ดินสอดำ HB ยางลบ และปากกา )
คณะพยาบาลศาสตร์
ทุกสาขาวิชา ทัศนคติทางวิชาชีพ สอบข้อเขียน วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านพยาบาลศาสตร์ (เตรียม ดินสอดำ HB ยางลบ และปากกา)
คณะเภสัชศาสตร์
ทุกสาขาวิชา ทัศนคติทางวิชาชีพ สอบข้อเขียน วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านเภสัชศาสตร์ (เตรียม ดินสอดำ HB ยางลบ และปากกา)
คณะสหเวชศาสตร์
ทุกสาขาวิชา ทัศนคติทางวิชาชีพ สอบข้อเขียน วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านสหเวชศาสตร์ (เตรียม ดินสอดำ HB ยางลบ และปากกา)
คณะพลศึกษา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย, พลศึกษา (กศ.บ.), สุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.) ภาคปฏิบัติ ทดสอบวัดสมรรถภาพทางกาย (โปรดเตรียมชุดกีฬาในการสอบปฏิบัติ)
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ภาคทฤษฎี ความรู้พื้นฐานด้านนวัตกรรมการจัดการการ, ความรู้เรื่องทั่วไปเรื่องการท่องเที่ยว, ความรู้ทั่วไปในการเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยว (เตรียม ดินสอดำ 2B ยางลบ และปากกา)
คณะวิทยาศาสตร์
โครงการทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ – อัญมณีและเครื่องประดับ ทดสอบทักษะความรู้ ทดสอบความรู้และความถนัดทางด้านอัญมณี (เตรียม ดินสอดำ 2B ยางลบ และปากกา)
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ทัศนศิลป์ และการออกแบบทัศนศิลป์, การออกแบบเครื่องประดับ ภาคปฏิบัติ ให้เตรียมวัสดุอุปกรณ์เขียนภาพระบายสี และการออกแบบเพื่อสอบ (เช่น ดินสอ แท่งถ่าน ดินสอสี สีน้ำ สีโปสเตอร์ พู่กัน ยางลบ กระดาษสี กรรไกร คัตเตอร์ จานสี ภาชนะใส่น้ำ กระดานรองเขียน เป็นต้น)
ดุริยางคศาสตร์สากล ภาคทฎษฎี ความรู้พื้นฐานด้านดนตรี ทฤษฎีดนตรี ความเข้าใจในการอ่านโน้ตทุกกุญแจ การนับจังหวะ บันไดเสียง การแปลงระดับเสียง ขั้นคู่ คอร์ด ศัพท์ดนตรี ประวัติดนตรีตะวันตก ความรู้ทั่วไปทางดนตรีเป็นอย่างดี (เทียบเท่าการสอบมาตรฐานทางทฤษฎีดนตรีระดับ 5)
ภาคปฏิบัติ – การทดสอบทั่วไป การทดสอบโสตประสาท (Ear test), การอ่านโน้ตฉับพลัน (Sight reading and sight singing) และการทดสอบเล่น scale และ arpeggio โดยให้เล่นบันไดเสียง major, major (Harmonic & melodic) ทุกคีย์ และบันไดเสียง chromatic
ภาคปฏิบัติ – การทดสอบบทเพลง ให้ผู้สอบเตรียมบทเพลง 2 บท ในจังหวะช้า 1 บทเพลง และจังหวะเร็ว 1 บทเพลง ตามรายละเอียดในระเบียบการหน้า 46-47
ศิลปศึกษา (กศ.บ.) ภาคทฤษฎี ความรู้ทั่วไปทางด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์ศิลป์และศิลปศึกษา (เตรียม ดินสอดำ 2B ยางลบ และปากกา)
ภาคปฏิบัติ สอบด้านองค์ประกอบและการวาดเส้น ให้เตรียมวัสดุอุปกรณ์เขียนภาพระบายสี และการออกแบบเพื่อสอบ (เช่น ดินสอ แท่งถ่าน ดินสอสี สีน้ำ สีโปสเตอร์ พู่กัน ยางลบ กระดาษสี กรรไกร คัตเตอร์ จานสี ภาชนะใส่น้ำ กระดานรองเขียน เป็นต้น)
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย ภาคปฏิบัติ สอบการออกแบบโปสเตอร์หรือสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อมัลติทีเดียอื่นๆ โดยให้เตรียมวัสดุอุปกรณ์เขียนภาพระบายสี และการออกแบบเพื่อสอบ (เช่น ดินสอ แท่งถ่าน ดินสอสี สีน้ำ สีโปสเตอร์ พู่กัน ยางลบ กระดาษสี กรรไกร คัตเตอร์ จานสี ภาชนะใส่น้ำ กระดานรองเขียน เป็นต้น)
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว ภาคทฤษฎี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการองค์กร การสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านการสื่อการ และและสื่อออนไลน์ในปัจจุบัน รวมทั้งความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ (เตรียม ดินสอดำ 2B ยางลบ และปากกา)
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม ภาคทฤษฎี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการองค์กร การสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านการสื่อการ และและสื่อออนไลน์ในปัจจุบัน (เตรียม ดินสอดำ 2B ยางลบ และปากกา)
การจัดการธุรกิจไซเบอร์ ภาคทฤษฎี ความรู้ทั่วไปการวางแผนและการจัดการ การทำธุรกิจ การวางแผนการตลาด ความรู้ทั่วไปด้านธุรกิจออนไลน์และสื่อออนไลน์ในปัจจุบัน (เตรียม ดินสอดำ 2B ยางลบ และปากกา)
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ภาคทฤษฎี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ระบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  (เตรียม ดินสอดำ 2B ยางลบ และปากกา)
การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ ภาคปฏิบัติ ให้เตรียมการแสดงเดี่ยว (Acting) ความยาวไม่เกิน 3-5 นาที เน้นการเป็นตัวตนของตนเองและแสดงออกถึงทักษะด้านการแสดง
การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล ภาคปฏิบัติ สอบการออกแบบทางด้านภาพยนตร์ โดยให้เตรียมวัสดุอุปกรณ์เขียนภาพระบายสี และการออกแบบเพื่อสอบ (เช่น ดินสอ แท่งถ่าน ดินสอสี สีน้ำ สีโปสเตอร์ พู่กัน ยางลบ กระดาษสี กรรไกร คัตเตอร์ จานสี ภาชนะใส่น้ำ กระดานรองเขียน เป็นต้น)

ห้องสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ – มศว ประสานมิตร

คณะ/สาขาวิชา ห้องสอบ อาคาร
คณะทันตแพทยศาสตร์  ชั้น 13 ห้องประชุม อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ (อาคาร 17)
คณะมนุษยศาสตร์
ปรัชญาและศาสนา ห้อง 233/1, 236, 238 อาคารคณะมนุษยศาสตร์
ภาษาเพื่ออาชีพ ห้อง 38-1301, 38-1308, 38-1303, 38-1201, 38-1202, 38-1203 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ใหม่)
ภาษาเกาหลี ห้อง 261, 263, 263/1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์
ภาษาจีน ห้อง 264, 265 อาคารคณะมนุษยศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น ห้อง 267/1, 268 อาคารคณะมนุษยศาสตร์
ภาษาไทย (ศศ.บ.) ห้อง 255 อาคารคณะมนุษยศาสตร์
ภาษาไทย (กศ.บ.) ห้อง 242 อาคารคณะมนุษยศาสตร์
วรรณกรรมสำหรับเด็ก ห้อง 6-635 อาคารศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
สารสนเทศศึกษา ห้อง 252 อาคารคณะมนุษยศาสตร์
ภาษาอังกฤษ ห้อง 222 อาคารคณะมนุษยศาสตร์
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร ชั้น 9 ห้อง 901 อาคารเรียนรวม Learning Tower
การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ สอบข้อเขียน – ชั้น 11 ห้อง 1101, 1102, 10103, 10104 อาคารเรียนรวม Learning Tower
สอบสัมภาษณ์ – ชั้น 10 ห้อง 1001, 1002 อาคารเรียนรวม Learning Tower
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (วท.บ. และ กศ.บ.) ห้องโถง ชั้น 19 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2
สถิติ ชั้น 19 ห้อง 19-1910 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 18 ห้อง 19-1801 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2
ชีววิทยา (วท.บ.) ชั้น 7 ห้อง 19-701 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2
ชีววิทยา (กศ.บ.) ชั้น 7 ห้อง 19-703 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2
จุลชีววิทยา ชั้น 12 ห้อง 19-1202, 19-1203 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2
เคมี (วท.บ. และ กศ.บ.) ชั้น 2 ห้อง 204ข อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 1
อัญมณีและเครื่องประดับ สอบข้อเขียน – ชั้น 4 ห้อง 19-403 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2
สอบสัมภาษณ์ – ชั้น 17 ห้อง 19-1712 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2
ฟิสิกส์ (วท.บ.) ชั้น 4 ห้อง 10-410 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 1
ฟิสิกส์ (กศ.บ.) ชั้น 5 ห้อง 10-512 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 1
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.) ห้องโถง ชั้น 13 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1. รับตรงทั่วไป
ทัศนศิลป์ ปฏิบัติ : ชั้น 8 ห้อง 802, ชั้น 12 ห้อง 1201, 1202, 1203, 1204 และ ชั้น 13 ห้อง 1301, 1302, 1303 อาคารเรียนรวม Learning Tower
สัมภาษณ์ : โถงชั้น 7 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
การออกแบบเครื่องประดับ ปฏิบัติ : ชั้น 8 ห้อง 801 อาคารเรียนรวม Learning Tower
สัมภาษณ์ : ชั้น 6 ห้อง 16-1505 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปศึกษา (กศ.บ.)  ปฏิบัติ : ชั้น 13 ห้อง 1304 อาคารเรียนรวม Learning Tower
สัมภาษณ์ : ชั้น 6 ห้อง 16-1505 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
ดุริยางคศาสตร์สากล ปฏิบัติ : ชั้น 16 ห้อง 16-303 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
สัมภาษณ์ : โถงชั้น 11 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
2. โครงการต่างๆ
ทัศนศิลป์ ปฏิบัติ : ชั้น 8 ห้อง 802, ชั้น 12 ห้อง 1201, 1202, 1203, 1204 และ ชั้น 13 ห้อง 1301, 1302, 1303 อาคารเรียนรวม Learning Tower
สัมภาษณ์ : โถงชั้น 7 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ชั้น 15 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
การออกแบบเพื่อการแสดง ชั้น 14 ห้อง 16-1405 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
นาฏศิลป์ไทย, นาฏศิลป์สากล ชั้น 9 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
ดนตรีศึกษา (กศ.บ.) ชั้น 10 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
การออกแบบเครื่องประดับ, ศิลปศึกษา (กศ.บ.)  ชั้น 6 ห้อง 16-1505 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
ดุริยางคศาสตร์สากล โถงชั้น 11 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
นาฎศิลป์ (กศ.บ.) โถงชั้น 9 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
การออกแบบแฟชั่น โถงชั้น 8 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
การออกแบบสื่อสาร โถงชั้น 12 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
การแสดงและกำกับการแสดง ชั้น 14 ห้อง 16-1405 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
การประถมศึกษา ชั้น 7 อาคารคณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย ห้องประชม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 อาคารคณะศึกษาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
ประวัติศาสตร์ ชั้น 6 ห้อง 11-603, 11-604, 11-605 อาคารคณะสังคมศาสตร์
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ชั้น 4 ห้อง 11-403, 11-404 อาคารคณะสังคมศาสตร์
การเมืองการปกครอง ชั้น 7 ห้อง 11-703 อาคารคณะสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้น 7 ห้อง 11-704 อาคารคณะสังคมศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้น 7 ห้อง 11-705 อาคารคณะสังคมศาสตร์
สังคมศึกษา (กศ.บ.) ชั้น 2 ห้อง 11-201 อาคารคณะสังคมศาสตร์
บัญชี ชั้น 6 ห้อง 14-605 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์เทาแดง (ไข่ดาว)
การท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่), ธุรกิจเพื่อสังคม ชั้น 8 ห้อง 14-805 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์เทาแดง (ไข่ดาว)
ธุรกิจระหว่างประเทศ, การตลาด, การเงิน ชั้น 7 ห้อง 14-705 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์เทาแดง (ไข่ดาว)
 คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 14 อาคารบริการ ศ.มล. ปิ่น มาลากุล
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
1. รับตรงทั่วไป : สอบข้อเขียนและปฏิบัติ 18 มีนาคม 2560 / สอบสัมภาษณ์ 19 มีนาคม 2560
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย ปฏิบัติ : ชั้น 10 ห้อง 1001, 1002, 1003, และ ชั้น 11 ห้อง 1101, 1103 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)
สัมภาษณ์ : ชั้น 9 ห้อง 901, 902 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว  สอบข้อเขียน : เลขที่นั่งสอบ 3000900710001 – 3000900710062 > ห้อง 14-204 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์เทาแดง (ไข่ดาว)
สอบข้อเขียน : เลขที่นั่งสอบ 3000900710063 – 3000900710346 > ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารกายวิภาคศาสตร์
สัมภาษณ์ : ห้องโถง ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม  ปฏิบัติ : ชั้น 3 ห้อง 14-305, ชั้น 4 ห้อง 14-405 และชั้น 5 ห้อง 14-505 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์เทาแดง (ไข่ดาว)
สัมภาษณ์ : ห้องโถง ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)
การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล  ปฏิบัติ : ชั้น 9 ห้อง 901, 902, 903 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์เทาแดง (ไข่ดาว)
สัมภาษณ์ : ชั้น 7 ห้อง 702 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)
การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิติตอล (สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว : 19 มีนาคม 2560) ชั้น 11 ห้อง 1101 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)
การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ (สอบสัมภาษณ์พร้อมปฏิบัติ : 19 มีนาคม 2560) ชั้น 10 ห้อง 1001 และโถงชั้น 12 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)
2. โครงการเด็กดีมีที่เรียน / โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมการสื่อสาร : สอบสัมภาษณ์ 18 มีนาคม 2560
ทุกสาขาวิชา (ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม) โถงชั้น 12 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)
3. โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย : สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ 18 มีนาคม 2560
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย, การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล และการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ โถงชั้น 12 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)
การจัดการธุรกิจไซเบอร์, คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ข้อเขียน : ชั้น 11 ห้อง 1103 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)
สัมภาษณ์ : โถงชั้น 12 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว ข้อเขียน : เลขที่นั่งสอบ 3000916310001 – 3000916310006 > ชั้น 2 ห้อง 14-204  อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์เทาแดง (ไข่ดาว)
สัมภาษณ์ : โถงชั้น 12 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม ข้อเขียน : ชั้น 3 ห้อง 14-305, ชั้น 4 ห้อง 14-405, ชั้น 5 ห้อง 14-505 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)
สัมภาษณ์ : โถงชั้น 12 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ชั้น 2 ห้อง 6-201 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน โถงชั้น 1 และ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

ห้องสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ – มศว องครักษ์

คณะ/สาขาวิชา ห้องสอบ อาคาร
คณะพยาบาลศาสตร์ ห้อง 414 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ อาคารคณะเภสัชศาสตร์
คณะกายภาพบำบัด
กายภาพบำบัด ชั้น 4 ห้อง 419 อาคารคณะสหเวชศาสตร์
การส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 5 ห้อง 510 อาคารคณะสหเวชศาสตร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ห้อง ศร. 102 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ ชั้น 3 ห้อง ศร. 304 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร ห้อง ศร. 306 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
คณะพลศึกษา
สาธารณสุขชุมชน, อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อสอบสัมภาษณ์ : ห้อง 103 อาคารกีฬา 1
สอบสัมภาษณ์ : ห้อง 104 อาคารกีฬา 1
ผู้นำนันทนาการ รอสอบสัมภาษณ์ : ห้อง 308 และ 309 ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา
สอบสัมภาษณ์ : ห้อง 301 ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา
สุขศึกษา (กศ.บ.) ห้อง 202 ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย รอสอบสัมภาษณ์ : ห้อง 205 และ 206 อาคารกีฬา 3
สอบสัมภาษณ์ : ห้อง 204 และ 207 อาคารกีฬา 3 และ สนามกีฬากลาง
พลศึกษา(กศ.บ.) รอสอบสัมภาษณ์ : ชั้น 2 อาคารกีฬา 1
สอบสัมภาษณ์ : ห้อง 101 และ 102 อาคารกีฬา 1 และ สนามกีฬากลาง
สุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.) รอสอบสัมภาษณ์ : ชั้น 2 อาคารกีฬา 1
สอบสัมภาษณ์ : ห้อง 103 และ 104 อาคารกีฬา 1 และ สนามกีฬากลาง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมเครื่องกล ห้อง วศ 61 คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมโยธา ห้อง วศ 51 คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมโลจิสติกส์ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมชีวการแพทย์ ห้อง วศ 42 คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์

แผนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ องครักษ์

วิธีการเดินทางมามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งสองศูนย์ สามารถดูวิธีการเดินทางได้ที่นี่


ประกาศสถานที่สอบ ประเภทรับตรงทั่วไปและประเภทโครงการต่าง ๆ

   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

พี่ มศว พาน้องสอบ

พี่ มศว พาน้องสอบ

ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ