[สำคัญมาก] รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ รับตรง + โครงการ มศว ปี 2560

[สำคัญมาก] รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ รับตรง + โครงการ มศว ปี 2560
Line
อัปเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 17 มีนาคม 2560 เวลา 16:00 น.

หลังจากการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ไปเมื่อวันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา ตอนนี้ทางฝ่ายรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทำการประกาศสถานที่สอบและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์มาเรียบร้อย.. เราไปดูกันดีกว่ามีอะไรกันที่ต้องเตรียมก่อนมาสัมภาษณ์บ้าง! 😉

เกณฑ์การคัดเลือกรอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา แต่ละคณะจะมีสัดส่วนหรือเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยรวมมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้

 • คะแนนการสัมภาษณ์
  • การสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์ภาษาไทยเป็นหลัก ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตร 2 ภาษา จะใช้การสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
  • โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพทั่วไป ไหวพริบ สติปัญญา ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความเชื่อมั่นในตัวเอง การมีมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการสื่อสาร
  • หากเป็นสาขาวิชาทางด้านแพทยศาสตร์ (ทั้งคณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะกายภาพบำบัด) ต้องมีเจตคติที่ดีและสนใจในวิชาชีพ การเห็นแก่ส่วนรวม มีความรับผิดชอบและการมีน้ำใจ
 • คะแนนสอบปฏิบัติหรือข้อเขียน (ในบางสาขาวิชา)
  • สำหรับสาขาวิชาที่มีการทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพนั้นต้อง ปกติ หรือ ผ่าน
 • ผลงานที่เคยทำในช่วงมัธยมศึกษา ผ่านแฟ้มสะสมผลงาน (เป็นคะแนนในบางสาขาวิชาที่กำหนดให้ต้องมี หากสาขานั้นไม่ได้บังคับแฟ้มสะสมผลงานจะเป็นคะแนนช่วยในคะแนนสัมภาษณ์)

ผู้ผ่านการสัมภาษณ์และปฏิบัติ สามารถมากกว่าจำนวนรับที่ประกาศในระเบียบการได้ ทั้งนี้อยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ผู้สัมภาษณ์และสาขาวิชาว่าต้องการรับจำนวนเท่าไร.. โปรดเตรียมตัว เตรียมความรู้และเอกสารให้พร้อม รวมทั้งอ่านรายละเอียดการสัมภาษณ์และปฏิบัติให้เข้าใจและถี่ถ้วน.. ขอให้น้องๆ ทุกคนโชคดี 😀


การแต่งกายในรอบสัมภาษณ์

 • สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2558 
  • ชุดนักเรียน ถูกต้องตามระเบียบของทางโรงเรียนเดิม เท่านั้น
 • สำหรับนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนหน้านี้ 
  • สามารถแต่ง ชุดนักเรียน ถูกต้องตามระเบียบของทางโรงเรียนเดิม หรือ ชุดนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเดิม เท่านั้น

เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ

[table “” not found /]

หากผู้ใดไม่นำหลักฐานและเอกสารไปแสดงแก่กรรมการในวันสอบฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้


เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องนำมาในวันสอบ

น้องๆ ที่สอบเข้าคณะ หรือสาขาวิชาตามตารางนี้ ให้เตรียมเอกสารตามที่กำหนด หากน้องๆ คนใดไม่นำหลักฐานและเอกสารไปแสดงแก่กรรมการในวันสอบฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

[table “” not found /]

สถานที่สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ

สำหรับอาคารสอบ และห้องสอบ สามารถดูได้ท้ายบทความนี้ 🙂

[table “” not found /]

หมายเหตุ :

 • คณะที่มี [1] ห้อยท้ายคือคณะหรือสาขาใดสาขาหนึ่งที่มี การทดสอบทัศนคติ, การสอบวัดความรู้ หรือการสอบปฏิบัติ ในช่วงเช้า และสอบสัมภาษณ์ต่อในช่วงบ่าย (ดูข้อมูลการสอบที่หัวข้อรายละเอียดการสอบปฏิบัติฯ)
 • คณะที่มี [2] ห้อยท้ายคือคณะหรือสาขาใดสาขาหนึ่งที่มี สอบสัมภาษณ์ในช่วงเช้า และการทดสอบทัศนคติต่อในช่วงบ่าย(ดูข้อมูลการสอบที่หัวข้อรายละเอียดการสอบปฏิบัติฯ)
 • คณะที่มี [3] ห้อยท้ายคือคณะหรือสาขาใดสาขาหนึ่ง มีการทดสอบทัศนคติ, การสอบวัดความรู้ หรือการสอบปฏิบัติ ในวันที่ 18 มีนาคม 2560 และสอบสัมภาษณ์ต่อในวันที่ 19 มีนาคม 2560 (ดูข้อมูลการสอบที่หัวข้อรายละเอียดการสอบปฏิบัติฯ)
 • คณะหรือสาขาใดไม่มีการกำหนดแบ่งลำดับในการสัมภาษณ์ (ในหัวข้อถัดไป) สามารถรายงานตัวเพื่อสอบได้ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ภายในเวลา 08.00-09.00 น.สถานที่สอบของแต่ละสาขาวิชา
 • ลำดับการสัมภาษณ์เรียงตามลำดับการรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ มาก่อนได้สัมภาษณ์ก่อน (ในบางสาขาวิชาเรียกสัมภาษณ์ตามลำดับที่ประกาศ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่หน้าห้องสอบอีกครั้ง)
 • อย่าไปผิดสนามสอบ! เพราะจะหมดสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทันที

รายละเอียดลำดับการสอบสัมภาษณ์

[table “” not found /]

หมายเหตุ :

 • ช่วงเช้า รายงานตัวเข้าสัมภาษณ์ เวลา 08.00-08.30 น.
 • ช่วงบ่าย รายงานตัวเข้าสัมภาษณ์ เวลา 12.00-12.30 น.

รายละเอียดการสอบปฏิบัติและสอบข้อเขียน

สำหรับที่มีการสอบปฏิบัตินั้น น้องๆ จะต้องเข้าสอบปฏิบัติตามรายละเอียดด้านล่างนี้ เมื่อเสร็จการสอบปฏิบัติและสอบข้อเขียนเสร็จแล้วต้องสอบสัมภาษณ์ในลำดับต่อไป โดยคณะและสาขาที่ไม่มีในตารางนี้นั้นสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว (ดูกำหนดการสอบได้ที่ไฟล์แนบท้ายบทความ)

[table “” not found /]

ห้องสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ – มศว ประสานมิตร

[table “” not found /]

ห้องสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ – มศว องครักษ์

[table “” not found /]

แผนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ องครักษ์

วิธีการเดินทางมามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งสองศูนย์ สามารถดูวิธีการเดินทางได้ที่นี่


ประกาศสถานที่สอบ ประเภทรับตรงทั่วไปและประเภทโครงการต่าง ๆ

   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

Share This
Avatar
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ