[สำคัญ] รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 (หลังแอดมิชชัน) มศว 2560

หลังจากการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สัมภาษณ์ไปเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา ตอนนี้ทางฝ่ายรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทำการประกาศสถานที่สอบและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์รอบรอบที่ 3 (หลังแอดมิชชัน) ปีการศึกษา 2560 มาเรียบร้อย.. เราไปดูกันดีกว่ามีอะไรกันที่ต้องเตรียมก่อนมาสัมภาษณ์บ้าง! 😉

เกณฑ์ผ่านสัมภาษณ์รอบแอดมิชชั่นกลาง

เกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา แต่ละคณะจะมีสัดส่วนหรือเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยรวมมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้

 • คะแนนการสัมภาษณ์
  • การสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์ภาษาไทยเป็นหลัก ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตร 2 ภาษา จะใช้การสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
  • โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพทั่วไป ไหวพริบ สติปัญญา ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความเชื่อมั่นในตัวเอง การมีมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการสื่อสาร
  • หากเป็นสาขาวิชาทางด้านแพทยศาสตร์ (ทั้งคณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะกายภาพบำบัด) ต้องมีเจตคติที่ดีและสนใจในวิชาชีพ การเห็นแก่ส่วนรวม มีความรับผิดชอบและการมีน้ำใจ
 • คะแนนสอบปฏิบัติหรือข้อเขียน (ในบางสาขาวิชา)
  • สำหรับสาขาวิชาที่มีการทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพนั้นต้อง ปกติ หรือ ผ่าน
 • ผลงานที่เคยทำในช่วงมัธยมศึกษา ผ่านแฟ้มสะสมผลงาน (เป็นคะแนนในบางสาขาวิชาที่กำหนดให้ต้องมี หากสาขานั้นไม่ได้บังคับแฟ้มสะสมผลงานจะเป็นคะแนนช่วยในคะแนนสัมภาษณ์)

ผู้ผ่านการสัมภาษณ์และปฏิบัติ สามารถมากกว่าจำนวนรับที่ประกาศในระเบียบการได้ ทั้งนี้อยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ผู้สัมภาษณ์และสาขาวิชาว่าต้องการรับจำนวนเท่าไร.. โปรดเตรียมตัว เตรียมความรู้และเอกสารให้พร้อม รวมทั้งอ่านรายละเอียดการสัมภาษณ์และปฏิบัติให้เข้าใจและถี่ถ้วน.. ขอให้น้องๆ ทุกคนโชคดี 😀


การแต่งกายในรอบสัมภาษณ์

 • สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2558 
  • ชุดนักเรียน ถูกต้องตามระเบียบของทางโรงเรียนเดิม เท่านั้น
 • สำหรับนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนหน้านี้ 
  • สามารถแต่ง ชุดนักเรียน ถูกต้องตามระเบียบของทางโรงเรียนเดิม หรือ ชุดนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเดิม เท่านั้น

เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ

เอกสารที่ต้องนำมา รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ข้อมูลผู้เข้าสอบ  พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และลงลายมือชื่อผู้สมัคร
พิมพ์จากเว็บไซต์ http://admission.swu.ac.th เลือก “ระดับปริญญาตรี” → เลือก รับตรง หรือโครงการต่างๆ ตามที่สมัครไว้ → เลือกสู่เมนู “ข้อมูลผู้สมัคร” → กรอกเลขที่บัตรประชาชน และรหัสผ่านที่ทำการลงทะเบียนไว้ → เมนู "พิมพ์แบบฟอร์มการเข้าสอบ" โดยแบบฟอร์มจะเป็นดังรูปด้านล่าง
2. ใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) โดยระบุผลการเรียน ที่จบช่วงชั้น เพื่อแสดงว่าผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  (ฉบับที่ออกจากทางโรงเรียนและฉบับถ่ายเอกสาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. ใบแสดงผลคะแนน GAT-PAT และ 9 วิชาสามัญ  พิมพ์จากระบบ E-score ผ่านทางเว็บไซต์ http://escore.niets.or.th/escore และมีลายเซ็นของ ผอ. สทศ. อย่างถูกต้อง ไม่ใช่การจับภาพหน้าจอ (สามารถดูวิธีการพิมพ์เอกสารได้ที่นี่โดยเป็นเอกสารดังรูปด้านล่าง
หากสาขาวิชาใดไม่ได้ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญให้การคัดเลือก ให้พิมพ์เฉพาะใบแสดงผลคะแนน GAT-PAT เพียงใบเดียว
4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล  ถ้ามี กรณีชื่อและนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกัน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน ตัวจริงและสำเนา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
6. แฟ้มสะสมผลงาน รวมรวมผลงานหรือกิจกรรมที่เคยทำมาตลอดช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
เฉพาะคณะศิลปกรรมศาสตร์จะเก็บแฟ้มผลงาน – นอกนั้นคืนให้กับผู้สัมภาษณ์ สำหรับสาขาที่ไม่ได้กำหนดแฟ้มสะสมผลงานแนะนำว่าควรทำมาเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับตัวของน้องๆ เอง
7. เอกสารหรือวัสดุอื่นๆ ตามที่สาขาวิชาหรือแต่ละโครงการกำหนดไว้ในระเบียบการสมัครสอบ สามารถดูได้จากหัวข้อเอกสารเพิ่มเติมฯ

หากผู้ใดไม่นำหลักฐานและเอกสารไปแสดงแก่กรรมการในวันสอบฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้


เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องนำมาในวันสอบ

น้องๆ ที่สอบเข้าคณะ หรือสาขาวิชาตามตารางนี้ ให้เตรียมเอกสารตามที่กำหนด หากน้องๆ คนใดไม่นำหลักฐานและเอกสารไปแสดงแก่กรรมการในวันสอบฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

คณะ / สาขาวิชา เอกสารเพิ่มเติม
คณะพยาบาลศาสตร์
ทุกสาขาวิชา 1. ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน (ต้องตรวจร่างกายมาล่วงหน้า) โดยให้แสดงผลการตรวจร่างกายว่า ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา, ไม่เป็นโรคติดต่อในระยะอันตราย, โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2. ผลการตรวจปัสสาวะ (UA)
3. ผลการอ่านฟิล์มเอ็กซ์เรย์ทรวงอก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และลงนามโดยแพทย์โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน
คณะมนุษยศาสตร์
ทุกสาขาวิชา 1. เอกสารรับรองความสามารถ หรือแฟ้มสะสมผลงาน
2. ผลการทดสอบความสาามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP (เฉพาะกลุ่มที่ 2)
3. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึงเกรด 12 หรือใบเทียบวุฒิการศึกษาฉบับจริง ที่รับรองว่าเทียบวฒิการศึกษาเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ)
คณะศึกษาศาสตร์
ทุกสาขาวิชา ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่รวบรวมกิจกรรม หรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร และมีรายละเอียดดังนี้
1. ประวัติส่วนตัวและประวัติครอบครัว
2.เรียงความเรื่อง "เป้าหมายในชีวิต" ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
3. กิจกรรมที่เกี่ยยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมเสริม ความสามารถพิเศษ
คณะสังคมศึกษา
ทุกสาขาวิชา ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่รวบรวมกิจกรรม หรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ทุกสาขาวิชา 1. ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อเสนอต่อกรรมการในวันสัมภาษณ์
2. โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้ดำเนินการ (เลือกโครงงานที่ผู้สัมภาษณ์เป็นผู้จัดทำหรือทดลองด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม โดยมีความน่าสนใจและต้องการนำเสนอ นำมาเป็นรูปเล่ม และโครงงานอื่นๆ ให้นำรูปและข้อมูลโครงงานใส่ลงในแฟ้มสะสมผลงานด้วย)
3. ผลการทดสอบตามบอดสี ตรวจโดยจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน

สถานที่สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ

สำหรับอาคารสอบ และห้องสอบ สามารถดูได้ท้ายบทความนี้ 🙂

มศว ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร  มศว องครักษ์ คลอง 16 จ.นครนายก
1. คณะมนุษยศาสตร์  1. คณะพยาบาลศาสตร์ [2] 
2. คณะศึกษาศาสตร์ 2. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
3. คณะสังคมศาสตร์ 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

หมายเหตุ :

 • ทุกคณะและทุกสาขาวิชา รายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ภายในเวลา 08.00-08.30 น.สถานที่สอบของแต่ละสาขาวิชา
 • เฉพาะ คณะพยาบาลศาสตร์ มีการทดสอบทัศนคติ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. และมีการสอบสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน  เวลา 13.00-16.00 น.
 • ลำดับการสัมภาษณ์เรียงตามลำดับการรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ มาก่อนได้สัมภาษณ์ก่อน
 • อย่าไปผิดสนามสอบ! เพราะจะหมดสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทันที

รายละเอียดการสอบเพิ่มเติม

สำหรับที่มีการสอบปฏิบัตินั้น น้องๆ จะต้องเข้าสอบปฏิบัติตามรายละเอียดด้านล่างนี้ เมื่อเสร็จการสอบปฏิบัติและสอบข้อเขียนเสร็จแล้วต้องสอบสัมภาษณ์ในลำดับต่อไป โดยคณะและสาขาที่ไม่มีในตารางนี้นั้นสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว (ดูกำหนดการสอบได้ที่ไฟล์แนบท้ายบทความ)

คณะ / การสอบ รายละเอียดการสอบ
คณะพยาบาลศาสตร์
ทัศนคติทางวิชาชีพ สอบข้อเขียน วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านพยาบาลศาสตร์ (เตรียม ดินสอดำ HB ยางลบ และปากกา โดยต้องชำระค่าทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ คนละ 200 บาท)


ห้องสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน : มศว ประสานมิตร

คณะ/สาขาวิชา ห้องสอบ อาคาร
คณะมนุษยศาสตร์
ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ชั้น 12 ห้อง 38-1201 และ 38-1203 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (อาคารใหม่)
ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน / ภาษาอังกฤษและภาษาเขมร ชั้น 13 ห้อง 38-1301 และ 38-1303 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (อาคารใหม่)
ภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนาม ชั้น 1 ห้อง 38-0101 และ 38-0102 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (อาคารใหม่)
คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (อาคาร 12)
คณะสังคมศาสตร์
การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ห้อง 11-201 / 11-802 / 11-803 อาคารคณะสังคมศาสตร์
การพัฒนาชุมชนเมือง ห้อง 11-201 / 11-804 / 11-805 อาคารคณะสังคมศาสตร์
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ชั้น 2 ห้อง 201 ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา (อาคาร 6)

ห้องสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน : มศว องครักษ์

คณะ/สาขาวิชา ห้องสอบ อาคาร
คณะพยาบาลศาสตร์ [1] ห้อง 224 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ชั้น 5 ห้อง 505 อาคารอำนวยการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมเครื่องกล ห้อง วศ 61 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า ห้อง วศ 55 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา ห้อง วศ 52 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมโลจิสติกส์ หน้าห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมชีวการแพทย์ ห้อง วศ 41 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หน้าห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์

แผนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ องครักษ์

วิธีการเดินทางมามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งสองศูนย์ สามารถดูวิธีการเดินทางได้ที่นี่


ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์รอบ 3 (หลังแอดมิชชัน) มศว ปีการศึกษา 2560

เนื่องจาก Device ที่เปิดนี้ไม่รองรับการแสดงผล PDF ผ่านหน้าเว็บไซต์ สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 

พี่ มศว พาน้องสอบ

พี่ มศว พาน้องสอบ

ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ