[สำคัญ] รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์ รอบแอดมิชชั่นกลาง มศว 2560

หลังจากการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สัมภาษณ์ไปเมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา ตอนนี้ทางฝ่ายรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทำการประกาศสถานที่สอบและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์รอบแอดมิชชั่นกลาง ปีการศึกษา 2560 มาเรียบร้อย.. เราไปดูกันดีกว่ามีอะไรกันที่ต้องเตรียมก่อนมาสัมภาษณ์บ้าง! 😉

เกณฑ์ผ่านสัมภาษณ์รอบแอดมิชชั่นกลาง

 • น้องๆ ทุกคนผ่านสัมภาษณ์ หากมาสอบสัมภาษณ์ และรายงานตัว (ในบางสาขาวิชามีการสอบเพิ่มเติม) ครบถ้วนตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนดไว้
 • น้องๆ จะต้องเตรียมเอกสารตามที่สาขาวิชาและตามที่คณะกำหนด ไม่เช่นนั้นอาจหมดสิทธิ์สัมภาษณ์ หรือไม่สามารถเข้าห้องสอบได้เนื่องจากเอกสารไม่ครบตามที่กำหนด
 • หากคุณสมบัติไม่ผ่านหรือไม่เป็นไปตามที่กำหนด (เช่น ผลการเรียนไม่ตรงตามที่กำหนด)ถือว่าคุณสมบัติไม่ผ่าน และจะไม่ผ่านการสัมภาษณ์ โดยสามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่นี่

การแต่งกายในรอบสัมภาษณ์

 • สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2558 
  • ชุดนักเรียน ถูกต้องตามระเบียบของทางโรงเรียนเดิม เท่านั้น
 • สำหรับนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนหน้านี้ 
  • สามารถแต่ง ชุดนักเรียน ถูกต้องตามระเบียบของทางโรงเรียนเดิม หรือ ชุดนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเดิม เท่านั้น

เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ

เอกสารที่ต้องนำมา รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ใบสมัครยื่นคัดเลือกแอดมิชชั่นกลาง เป็นใบสมัครที่น้องๆ ยื่นคัดเลือก 4 อันดับแอดมิชชั่น และนำไปชำระเงิน.. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครใหม่ได้ทาง http://admission.cuas.or.th/adm60/
2. บัตรประชาชน (ฉบับจริงและฉบับถ่ายสำเนา) หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ประเทศไทย หรือบัตรที่มีรูปถ่ายและออกโดยราชการ
3. ใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ. (ฉบับจริงและฉบับถ่ายสำเนา) โดยระบุผลการเรียน 6 ภาคเรียน (ที่ระบุผลการสอบ O-NET) เพื่อแสดงว่าผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล  ถ้ามี กรณีชื่อและนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกัน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน ตัวจริงและสำเนา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
6. เอกสารหรือวัสดุอื่นๆ ตามที่สาขาวิชาหรือแต่ละโครงการกำหนดไว้ในระเบียบการสมัครสอบ สามารถดูได้จากหัวข้อเอกสารเพิ่มเติมฯ

หากผู้ใดไม่นำหลักฐานและเอกสารไปแสดงแก่กรรมการในวันสอบฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้


เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องนำมาในวันสอบ

น้องๆ ที่สอบเข้าคณะ หรือสาขาวิชาตามตารางนี้ ให้เตรียมเอกสารตามที่กำหนด หากน้องๆ คนใดไม่นำหลักฐานและเอกสารไปแสดงแก่กรรมการในวันสอบฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

คณะ / สาขาวิชา เอกสารเพิ่มเติม
คณะทันตแพทยศาสตร์
ทุกสาขาวิชา 1. ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายที่ออกโดยโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน
2. ผลการอ่านฟิล์มเอ็กซ์เรย์ทรวงอก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และลงนามโดยแพทย์โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน (ผู้เข้าสอบต้องตรวจร่างกายมาล่วงหน้า)
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ทุกสาขาวิชา ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อเสนอต่อกรรมการในวันสัมภาษณ์
โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้ทำในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (เลือกโครงงานที่ผู้สัมภาษณ์เป็นผู้จัดทำหรือทดลองด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม โดยมีความน่าสนใจและต้องการนำเสนอ นำมาเป็นรูปเล่ม และโครงงานอื่นๆ ให้นำรูปและข้อมูลโครงงานใส่ลงในแฟ้มสะสมผลงานด้วย)
เฉพาะ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร ผลการทดสอบตาบอดสี ที่ตรวจโดยจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
คณะพยาบาลศาสตร์
ทุกสาขาวิชา 1. ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยให้แสดงผลการตรวจร่างกายว่า ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา, ไม่เป็นโรคติดต่อในระยะอันตราย, โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2. ผลการตรวจปัสสาวะ (UA)
3. ผลการอ่านฟิล์มเอ็กซ์เรย์ทรวงอก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และลงนามโดยแพทย์โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน
คณะเภสัชศาสตร์
ทุกสาขาวิชา 1. ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
2. ผลการทดสอบตาบอดสี ที่ตรวจโดยจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
3. ผลการอ่านฟิล์มเอ็กซ์เรย์ทรวงอก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และลงนามโดยแพทย์โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน
คณะกายภาพบำบัด
ทุกสาขาวิชา 1. ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
2. ผลการอ่านฟิล์มเอ็กซ์เรย์ทรวงอก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และลงนามโดยแพทย์โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน
คณะพลศึกษา
ทุกสาขาวิชา 1. ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
2. ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน ที่รวบรวมผลงานกิจกรรมทางสุขภาพ หรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร ใส่ลงในแฟ้มสะสมผลงาน
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ทุกสาขาวิชา ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อเสนอต่อกรรมการในวันสัมภาษณ์
เฉพาะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้ดำเนินการ (เลือกโครงงานที่ผู้สัมภาษณ์เป็นผู้จัดทำหรือทดลองด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม โดยมีความน่าสนใจและต้องการนำเสนอ นำมาเป็นรูปเล่ม และโครงงานอื่นๆ ให้นำรูปและข้อมูลโครงงานใส่ลงในแฟ้มสะสมผลงานด้วย)
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ทุกสาขาวิชา ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อเสนอต่อกรรมการในวันสัมภาษณ์
ต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม "ข้อมูลผู้สัมภาษณ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2559" หรือดาวน์โหลดที่นี่
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ทุกสาขาวิชา ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อเสนอต่อกรรมการในวันสัมภาษณ์

สถานที่สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ

สำหรับอาคารสอบ และห้องสอบ สามารถดูได้ท้ายบทความนี้ 🙂

มศว ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร  มศว องครักษ์ คลอง 16 จ.นครนายก
1. คณะทันตแพทยศาสตร์ [2]   1. คณะพยาบาลศาสตร์ [1] 
2. คณะมนุษยศาสตร์ 2. คณะเภสัชศาสตร์ [1] 
3. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3. คณะกายภาพบำบัด [3]
4. คณะวิทยาศาสตร์ 4. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
5. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 5. คณะพลศึกษา
6. คณะศึกษาศาสตร์ 6. คณะวิศวกรรมศาสตร์
7. คณะสังคมศาสตร์
8. คณะเศรษฐศาสตร์
9. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
10. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

หมายเหตุ :

 • คณะที่มี [1] ห้อยท้ายคือคณะ หรือสาขาใดสาขาหนึ่ง มีการทดสอบทัศนคติ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 (ทั้งวัน) และสอบสัมภาษณ์ต่อในวันที่ 24 มิถุนายน 2560
 • คณะที่มี [2] ห้อยท้ายคือคณะ หรือสาขาใดสาขาหนึ่ง มีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. และมีการทดสอบทัศนคติ ในวันเดียวกัน  เวลา 13.00-16.00 น.
 • คณะที่มี [3] ห้อยท้ายคือคณะ หรือสาขาใดสาขาหนึ่ง มีการทดสอบทัศนคติ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. และมีการสอบสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน  เวลา 13.00-16.00 น.
 • ทุกคณะและทุกสาขาวิชา รายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ภายในเวลา 08.00-08.30 น.สถานที่สอบของแต่ละสาขาวิชา
 • ลำดับการสัมภาษณ์เรียงตามลำดับการรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ มาก่อนได้สัมภาษณ์ก่อน
 • อย่าไปผิดสนามสอบ! เพราะจะหมดสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทันที

รายละเอียดการสอบเพิ่มเติม

สำหรับที่มีการสอบปฏิบัตินั้น น้องๆ จะต้องเข้าสอบปฏิบัติตามรายละเอียดด้านล่างนี้ เมื่อเสร็จการสอบปฏิบัติและสอบข้อเขียนเสร็จแล้วต้องสอบสัมภาษณ์ในลำดับต่อไป โดยคณะและสาขาที่ไม่มีในตารางนี้นั้นสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว (ดูกำหนดการสอบได้ที่ไฟล์แนบท้ายบทความ)

คณะ / การสอบ รายละเอียดการสอบ
คณะทันตแพทยศาสตร์
ทัศนคติทางวิชาชีพ และทดสอบทางจิตวิทยา สอบข้อเขียน วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านทันตแพทยศาสตร์ (เตรียม ดินสอดำ HB ยางลบ และปากกา โดยต้องชำระค่าทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ คนละ 200 บาท)
คณะพยาบาลศาสตร์
ทัศนคติทางวิชาชีพ สอบข้อเขียน วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านพยาบาลศาสตร์ (เตรียม ดินสอดำ HB ยางลบ และปากกา โดยต้องชำระค่าทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ คนละ 200 บาท)
คณะเภสัชศาสตร์
ทัศนคติทางวิชาชีพ สอบข้อเขียน วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านเภสัชศาสตร์ (เตรียม ดินสอดำ HB ยางลบ และปากกา โดยต้องชำระค่าทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ คนละ 200 บาท)
คณะกายภาพบำบัด
ทัศนคติทางวิชาชีพ และทดสอบทางจิตวิทยา สอบข้อเขียน วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านสหเวชศาสตร์ (เตรียม ดินสอดำ HB ยางลบ และปากกา โดยต้องชำระค่าทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ คนละ 200 บาท)


ห้องสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน : มศว ประสานมิตร

คณะ/สาขาวิชา ห้องสอบ อาคาร
คณะทันตแพทยศาสตร์ [2]  ชั้น 13 ห้องประชุม อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
จิตวิทยา ห้อง 261 อาคารคณะมนุษยศาสตร์
ปรัชญาและศาสนา ห้อง 233/1, 236 อาคารคณะมนุษยศาสตร์
ภาษาเกาหลี ห้อง 256 อาคารคณะมนุษยศาสตร์
ภาษาจีน ห้อง 263 อาคารคณะมนุษยศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น ห้อง 267 อาคารคณะมนุษยศาสตร์
ภาษาไทย (ศศ.บ.) ห้อง 252 อาคารคณะมนุษยศาสตร์
ภาษาไทย (กศ.บ.) ห้อง 254 อาคารคณะมนุษยศาสตร์
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ห้อง 222 อาคารคณะมนุษยศาสตร์
ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.) ห้อง 246 อาคารคณะมนุษยศาสตร์
วรรณกรรมสำหรับเด็ก ห้อง 6-635 อาคารศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
สารสนเทศศึกษา ห้อง 245 อาคารคณะมนุษยศาสตร์
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร ชั้น 8 ห้อง 801 อาคารเรียนรวม Learning Tower
การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ชั้น 9 ห้อง 901 อาคารเรียนรวม Learning Tower
คณะวิทยาศาสตร์
สถิติ, คณิตศาสตร์ (วท.บ. และ กศ.บ.) ห้องโถง ชั้น 19 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 18 ห้อง 1801 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2
ชีววิทยา (วท.บ.) ชั้น 7 ห้อง 701 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2
จุลชีววิทยา ชั้น 12 ห้อง 1202, 1203 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2
เคมี (วท.บ. และ กศ.บ.) ชั้น 2 ห้อง 204ข อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 1
คหกรรมศาสตร์ ชั้น 14 ห้อง 1401 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2
ชีววิทยา ( กศ.บ.) ชั้น 7 ห้อง 703 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2
ฟิสิกส์ (วท.บ. และ กศ.บ.) ชั้น 5 ห้อง 512 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 1
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.) ชั้น 13 ห้องโถง อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2
คณะศิลปกรรมศาสตร์
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ชั้น 8 ห้อง 803 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
ทัศนศิลป์ ชั้น 7 ห้อง 703 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
ดนตรีศึกษา ชั้น 10 ห้อง 1003 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย ชั้น 6 ห้อง 606 อาคารคณะศึกษาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
ประวัติศาสตร์ ชั้น 8 ห้อง 805 อาคารคณะสังคมศาสตร์
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ชั้น 4 ห้อง 404 อาคารคณะสังคมศาสตร์
การเมืองการปกครอง ชั้น 9 ห้อง 903 อาคารคณะสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้น 9 ห้อง 904 อาคารคณะสังคมศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้น 9 ห้อง 902 อาคารคณะสังคมศาสตร์
การท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่) ชั้น 7 ห้อง 703 อาคารคณะสังคมศาสตร์
บัญชี ชั้น 7 ห้อง 705 อาคารคณะสังคมศาสตร์
ธุรกิจเพื่อสังคม, การตลาด, การเงิน, ธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้น 2 ห้อง 201 อาคารคณะสังคมศาสตร์
สังคมศึกษา (กศ.บ.) ชั้น 4 ห้อง 402 อาคารคณะสังคมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 14 อาคารบริการ ศ.มล. ปิ่น มาลากุล
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
นวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ ชั้น 10 ห้อง 1001 อาคารเรียนและปฏิบัติการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ชั้น 9 ห้อง 901 อาคารเรียนและปฏิบัติการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)
การจัดการธุรกิจไซเบอร์ ชั้น 11 ห้อง 1101 อาคารเรียนและปฏิบัติการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)
ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล ชั้น 13 ห้อง 1301 อาคารเรียนและปฏิบัติการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ชั้น 2 ห้อง 201 ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา (อาคาร 6)

ห้องสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน : มศว องครักษ์

คณะ/สาขาวิชา ห้องสอบ อาคาร
คณะพยาบาลศาสตร์ [1] ชั้น 4 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ [1]  ห้องโถง ชั้น 1 อาคารคณะเภสัชศาสตร์
คณะกายภาพบำบัด [3] ชั้น 4 ห้อง 419 อาคารคณะสหเวชศาสตร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ชั้น 3 ห้องสุขภาวะ อาคารอำนวยการ
คณะพลศึกษา
สาธารณสุขชุมชน, อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ห้อง 308-309 คณะพลศึกษา
ผู้นำนันทนาการ หน้าห้อง 105 คณะพลศึกษา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ห้อง 205 คณะพลศึกษา
สุขศึกษา (กศ.บ.) ห้อง 206 คณะพลศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมเครื่องกล ห้อง วศ 61 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า ห้อง วศ 55 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา ห้อง วศ 52 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมโลจิสติกส์ หน้าห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมชีวการแพทย์ ห้อง วศ 41 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หน้าห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์

แผนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ องครักษ์

วิธีการเดินทางมามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งสองศูนย์ สามารถดูวิธีการเดินทางได้ที่นี่


ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์รอบแอดมิชชั่นกลาง มศว ปีการศึกษา 2560

เนื่องจาก Device ที่เปิดนี้ไม่รองรับการแสดงผล PDF ผ่านหน้าเว็บไซต์ สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 

พี่ มศว พาน้องสอบ

พี่ มศว พาน้องสอบ

ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ