[สรุป] ระเบียบการรับสมัคร : รับตรงหลังแอดมิชชัน (รอบ 3) มศว ปีการศึกษา 2560

[สรุป] ระเบียบการรับสมัคร : รับตรงหลังแอดมิชชัน (รอบ 3) มศว ปีการศึกษา 2560
Line

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ สามารถตรวจสอบได้ที่นี่!

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครน้องๆ ที่มีความสนใจอยากเข้าศึกษาใน 7 คณะ 23 สาขาวิชา 452 ที่นั่ง ในรอบรับตรงทั่วไป รอบที่ 3 (หลังแอดมิชชัน) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 – 29 มิถุนายน 2560.. บทความนี้ พี่ มศว พาน้องสอบ ขอย่อยสรุประเบียบการมาให้เข้าใจแบบง่ายๆ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลย 😉


 ดาวน์โหลดไฟล์ระเบียบการ :

 

   ระเบียบการ “รับตรงหลังแอดมิชชั่น”
   ระเบียบการ “รับตรงหลังแอดมิชชัน” (คณะศึกษาศาสตร์)


 ข้อแนะนำในการอ่านบทความสรุปนี้ :


ข้อควรรู้ในการสมัคร :

 • น้องๆ สามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชา
 • ต้องมีคุณสมบัติ, ผลการเรียน และเกณฑ์การคัดเลือกเป็นไปตามที่กำหนด
 • คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกเป็นคะแนน GAT-PAT ครั้งที่ 1/2560 หรือครั้งที่ 2/2560 (โดยเลือกผลคะแนนที่ดีที่สุด) และ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560 เท่านั้น ไม่สามารถยื่นคะแนนเก่าหรือคะแนนรอบอื่นในการคัดเลือกได้
 • คะแนนวิชาอื่นๆ ไม่สามารถใช้แทนกันได้ และหากมีคะแนนไม่ครบตามที่กำหนดจะถือว่าไม่ผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้
 • ค่าสมัครสอบ 600 บาท  หากสมัครซ้ำหรือเกิน ระบบจะยึดใบสมัครครั้งหลังสุดที่ชำระเงินแล้วเป็นสำคัญ
 • ไม่ใช่ทุกคนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สามารถติดตามการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 3 มีนาคม 2560

   สมัครสอบ “รับตรงหลังแอดมิชชัน” มศว 60
   วิธีการสมัครสอบในระบบ SWU ADMISSION


กำหนดการคัดเลือกรอบรับตรงทั่วไป

[table “” not found /]

อธิบายคำศัพท์ที่ควรทราบ

สัดส่วน หรือ ค่าน้ำหนัก

 • หมายถึง การนำคะแนนที่น้องสอบได้ไปคำนวณเพื่อหาคะแนนรวมแล้วจัดอันดับและประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก (ดูในหัวข้อการคิดคะแนนรับตรงฯ ในหน้าสรุประเบียบการ)

คะแนนขั้นต่ำ หรือ เกณฑ์ขั้นต่ำ

 • หมายถึง น้องๆ ต้องได้คะแนนในวิชาที่กำหนดให้มากกว่าหรือเท่ากับที่กำหนดไว้ (ดูจากหัวข้อคุณสมบัติพิเศษฯ ในแต่ละคณะและสาขาวิชา ในหน้าสรุประเบียบการ)

คะแนนต่ำสุด

 • หมายถึง คะแนนที่ต่ำที่สุดของผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ ในปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้เป็นเพียงคะแนนที่ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น การที่น้องได้คะแนนมากกว่าไม่ได้หมายความว่าจะเข้ารอบสอบสัมภาษณ์เสมอไป และน้องๆ ที่ะแนนน้อยกว่าที่ประกาศจะไม่ได้หมายความว่าจะไม่ติดเสมอไป ขึ้นอยู่กับคะแนนของผู้สมัครสอบในสาขาวิชานั้นๆ

   คะแนนต่ำสุดของผู้ที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ “รับตรงทั่วไป” ปี 2559


การคิดคะแนนคัดเลือกรับตรง มศว 60

การคิดคะแนน GAT-PAT

 • นำคะแนนสอบ มาคูณกับค่าน้ำหนัก

การคิดคะแนน 9 วิชาสามัญ

 • นำคะแนนสอบที่ได้ มาคูณ 3 แล้วทำการคูณกับค่าน้ำหนักแล้วทำการรวมคะแนนทุกวิชา

ตัวอย่าง

กัปตันต้องการเข้าสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สามารถคิดคะแนนได้ตามนี้

วิชา GAT 9 วิชาสามัญ : ไทย 9 วิชาสามัญ : อังกฤษ รวมคะแนนทั้งหมด
สัดส่วนคะแนน 60% 20% 20% 100%
คะแนนที่ทำได้ 265 53 42 -
การคิดคะแนน 265×60 = 15900 53x3x20 = 3,180 42x3x20 = 2,520 21,600

7 คณะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปิดรับนิสิตในรอบหลังแอดมิชชัน (รอบ 3) ปีการศึกษา 2560

(สามารถคลิกเพื่อกระโดดไปยังส่วนของคณะหรือวิทยาลัยนั้นๆ)

1. คณะพยาบาลศาสตร์
2. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. คณะมนุษยศาสตร์
5. คณะศึกษาศาสตร์
6. คณะสังคมศาสตร์
7. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย


คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

[table “” not found /]

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมของสาขาวิชานี้ (ข้อมูลด้านวิชาชีพพยาบาล) ขอให้ผู้สมัครติดตามอ่านในระเบียบการ หน้าที่ 9

สัดส่วนคะแนนที่ใช้ยื่น


คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

[table “” not found /]

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจำตัว หรือความพิการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียนและการประกอบอาชีพ

สัดส่วนคะแนนที่ใช้ยื่น


คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

[table “” not found /]

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

สัดส่วนคะแนนที่ใช้ยื่น


คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

[table “” not found /]

คุณสมบัติพิเศษ

 • กลุ่มที่ 1 : กลุ่มยื่นคะแนน GAT และเป็นนักเรียนไทย
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนในประเทศไทย
  • มีคะแนน GAT มากกว่าหรือเท่ากับ 120 คะแนน
 • กลุ่มที่ 2 : กลุ่มยื่นคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ สำหรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ / โรงเรียนในประเทศ ที่เป็นห้องเรียนหลักสูตรสองภาษา / โรงเรียนจากต่างประเทศ
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศ ที่มีห้องเรียนที่เป็นหลักสูตรสองภาษา (English Program) หรือโรงเรียนนานาชาติ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด ตั้งแต่เกรด 10 ถึงเกรด 12 ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษดังต่อไป (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
   • TOEFL ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน (Paper-based Test : PBT) หรือ ไม่ต่ำหว่า 60 คะแนน (Internet-based Test : IBT)
   • หรือ IELTS คะแนนไม่ต่ำกว่า 5
   • หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

สัดส่วนคะแนนที่ใช้ยื่น


คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

[table “” not found /]

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า

คุณสมบัติพิเศษของแต่ละสาขาวิชา

 • มีคะแนน GAT มากกว่าหรือเท่ากับ 120 คะแนน
 • มีคะแนน PAT5 มากกว่าหรือเท่ากับ 90 คะแนน
 • มีคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
 • สามารถเลือกสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 หรือ คณิตศาสตร์ 2 ก็ได้ และต้องมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน

หมายเหตุ

 • นิสิตสมัครเข้าศึกษาตามวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร เมื่อเข้าศึกษาแล้วให้เลือกจับคู่กับวิชาเอกในกลุ่มวิชาเอกที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 1 โดยมีเงื่อนไขตามที่หลักสูตรกำหนด ตามหลักสูตรดังนี้
  • วิชาเอกที่ 2
   • หลักสูตรและการเรียนรู้ภาษาไทย
   • หลักสูตรและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
   • หลักสูตรและการเรียนรู้สังคมศึกษา
   • หลักสูตรและการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   • หลักสูตรและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาอยู่ระหว่างการดำเนินการ โปรดติดตามอีกครั้ง

สัดส่วนคะแนนที่ใช้ยื่น


คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

[table “” not found /]

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า

สัดส่วนคะแนนที่ใช้ยื่น


วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

[table “” not found /]

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า

สัดส่วนคะแนนที่ใช้ยื่น

Share This
Avatar
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ