[สรุป] ระเบียบการรับสมัคร : รับตรงหลังแอดมิชชัน (รอบ 3) มศว ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ สามารถตรวจสอบได้ที่นี่!

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครน้องๆ ที่มีความสนใจอยากเข้าศึกษาใน 7 คณะ 23 สาขาวิชา 452 ที่นั่ง ในรอบรับตรงทั่วไป รอบที่ 3 (หลังแอดมิชชัน) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 – 29 มิถุนายน 2560.. บทความนี้ พี่ มศว พาน้องสอบ ขอย่อยสรุประเบียบการมาให้เข้าใจแบบง่ายๆ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลย 😉


 ดาวน์โหลดไฟล์ระเบียบการ :

 

   ระเบียบการ “รับตรงหลังแอดมิชชั่น”
   ระเบียบการ “รับตรงหลังแอดมิชชัน” (คณะศึกษาศาสตร์)


 ข้อแนะนำในการอ่านบทความสรุปนี้ :


ข้อควรรู้ในการสมัคร :

 • น้องๆ สามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชา
 • ต้องมีคุณสมบัติ, ผลการเรียน และเกณฑ์การคัดเลือกเป็นไปตามที่กำหนด
 • คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกเป็นคะแนน GAT-PAT ครั้งที่ 1/2560 หรือครั้งที่ 2/2560 (โดยเลือกผลคะแนนที่ดีที่สุด) และ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560 เท่านั้น ไม่สามารถยื่นคะแนนเก่าหรือคะแนนรอบอื่นในการคัดเลือกได้
 • คะแนนวิชาอื่นๆ ไม่สามารถใช้แทนกันได้ และหากมีคะแนนไม่ครบตามที่กำหนดจะถือว่าไม่ผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้
 • ค่าสมัครสอบ 600 บาท  หากสมัครซ้ำหรือเกิน ระบบจะยึดใบสมัครครั้งหลังสุดที่ชำระเงินแล้วเป็นสำคัญ
 • ไม่ใช่ทุกคนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สามารถติดตามการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 3 มีนาคม 2560

   สมัครสอบ “รับตรงหลังแอดมิชชัน” มศว 60
   วิธีการสมัครสอบในระบบ SWU ADMISSION


กำหนดการคัดเลือกรอบรับตรงทั่วไป

วันที่ รายละเอียด
12 – 29 มิถุนายน 2560 รับสมัครผ่านทาง http://admission.swu.ac.th
5 -6 กรกฎาคม 2560 ผู้สมัครทำการตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน (มหาวิทยาลัยจะดึงข้อมูลมาจากทาง สทศ.)
13 กรกฎาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกเข้าสู่รอบสัมภาษณ์
17 กรกฎาคม 2560 สอบสัมภาษณ์ และสอบทฤษฎีหรือสอบปฏิบัติ
20 กรกฎาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
24 – 26 กรกฎาคม 2560 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตใหม่

อธิบายคำศัพท์ที่ควรทราบ

สัดส่วน หรือ ค่าน้ำหนัก

 • หมายถึง การนำคะแนนที่น้องสอบได้ไปคำนวณเพื่อหาคะแนนรวมแล้วจัดอันดับและประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก (ดูในหัวข้อการคิดคะแนนรับตรงฯ ในหน้าสรุประเบียบการ)

คะแนนขั้นต่ำ หรือ เกณฑ์ขั้นต่ำ

 • หมายถึง น้องๆ ต้องได้คะแนนในวิชาที่กำหนดให้มากกว่าหรือเท่ากับที่กำหนดไว้ (ดูจากหัวข้อคุณสมบัติพิเศษฯ ในแต่ละคณะและสาขาวิชา ในหน้าสรุประเบียบการ)

คะแนนต่ำสุด

 • หมายถึง คะแนนที่ต่ำที่สุดของผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ ในปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้เป็นเพียงคะแนนที่ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น การที่น้องได้คะแนนมากกว่าไม่ได้หมายความว่าจะเข้ารอบสอบสัมภาษณ์เสมอไป และน้องๆ ที่ะแนนน้อยกว่าที่ประกาศจะไม่ได้หมายความว่าจะไม่ติดเสมอไป ขึ้นอยู่กับคะแนนของผู้สมัครสอบในสาขาวิชานั้นๆ

   คะแนนต่ำสุดของผู้ที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ “รับตรงทั่วไป” ปี 2559


การคิดคะแนนคัดเลือกรับตรง มศว 60

การคิดคะแนน GAT-PAT

 • นำคะแนนสอบ มาคูณกับค่าน้ำหนัก

การคิดคะแนน 9 วิชาสามัญ

 • นำคะแนนสอบที่ได้ มาคูณ 3 แล้วทำการคูณกับค่าน้ำหนักแล้วทำการรวมคะแนนทุกวิชา

ตัวอย่าง

กัปตันต้องการเข้าสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สามารถคิดคะแนนได้ตามนี้

วิชา GAT 9 วิชาสามัญ : ไทย 9 วิชาสามัญ : อังกฤษ รวมคะแนนทั้งหมด
สัดส่วนคะแนน 60% 20% 20% 100%
คะแนนที่ทำได้ 265 53 42 -
การคิดคะแนน 265×60 = 15900 53x3x20 = 3,180 42x3x20 = 2,520 21,600

7 คณะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปิดรับนิสิตในรอบหลังแอดมิชชัน (รอบ 3) ปีการศึกษา 2560

(สามารถคลิกเพื่อกระโดดไปยังส่วนของคณะหรือวิทยาลัยนั้นๆ)

1. คณะพยาบาลศาสตร์
2. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. คณะมนุษยศาสตร์
5. คณะศึกษาศาสตร์
6. คณะสังคมศาสตร์
7. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย


คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร ผลการเรียนขั้นต่ำ จำนวนรับ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2.50 5 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมของสาขาวิชานี้ (ข้อมูลด้านวิชาชีพพยาบาล) ขอให้ผู้สมัครติดตามอ่านในระเบียบการ หน้าที่ 9

สัดส่วนคะแนนที่ใช้ยื่น


คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร ผลการเรียนขั้นต่ำ จำนวนรับ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา) 2.50 5 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจำตัว หรือความพิการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียนและการประกอบอาชีพ

สัดส่วนคะแนนที่ใช้ยื่น


คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร ผลการเรียนขั้นต่ำ จำนวนรับ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 2.50 10 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2.50 10 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2.50 10 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2.50 10 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2.50 10 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2.50 10 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2.50 10 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2.50 10 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

สัดส่วนคะแนนที่ใช้ยื่น


คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร ผลการเรียนขั้นต่ำ จำนวนรับ
สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ) 2.75 20 คน
สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน (หลักสูตรนานาชาติ) 2.75 22 คน
สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนาม (หลักสูตรนานาชาติ) 2.75 30 คน
สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาเขมร (หลักสูตรนานาชาติ) 2.75 30 คน

คุณสมบัติพิเศษ

 • กลุ่มที่ 1 : กลุ่มยื่นคะแนน GAT และเป็นนักเรียนไทย
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนในประเทศไทย
  • มีคะแนน GAT มากกว่าหรือเท่ากับ 120 คะแนน
 • กลุ่มที่ 2 : กลุ่มยื่นคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ สำหรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ / โรงเรียนในประเทศ ที่เป็นห้องเรียนหลักสูตรสองภาษา / โรงเรียนจากต่างประเทศ
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศ ที่มีห้องเรียนที่เป็นหลักสูตรสองภาษา (English Program) หรือโรงเรียนนานาชาติ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด ตั้งแต่เกรด 10 ถึงเกรด 12 ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษดังต่อไป (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
   • TOEFL ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน (Paper-based Test : PBT) หรือ ไม่ต่ำหว่า 60 คะแนน (Internet-based Test : IBT)
   • หรือ IELTS คะแนนไม่ต่ำกว่า 5
   • หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

สัดส่วนคะแนนที่ใช้ยื่น


คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร ผลการเรียนขั้นต่ำ จำนวนรับ
วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต (กศ.บ. 5 ปี) 2.50 30 คน
วิชาเอกการศึกษาพิเศษ (กศ.บ. 5 ปี) 2.50 30 คน
วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว (กศ.บ. 5 ปี) 2.50 30 คน
วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 2.50 30 คน
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 2.50 30 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า

คุณสมบัติพิเศษของแต่ละสาขาวิชา

 • มีคะแนน GAT มากกว่าหรือเท่ากับ 120 คะแนน
 • มีคะแนน PAT5 มากกว่าหรือเท่ากับ 90 คะแนน
 • มีคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
 • สามารถเลือกสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 หรือ คณิตศาสตร์ 2 ก็ได้ และต้องมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน

หมายเหตุ

 • นิสิตสมัครเข้าศึกษาตามวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร เมื่อเข้าศึกษาแล้วให้เลือกจับคู่กับวิชาเอกในกลุ่มวิชาเอกที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 1 โดยมีเงื่อนไขตามที่หลักสูตรกำหนด ตามหลักสูตรดังนี้
  • วิชาเอกที่ 2
   • หลักสูตรและการเรียนรู้ภาษาไทย
   • หลักสูตรและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
   • หลักสูตรและการเรียนรู้สังคมศึกษา
   • หลักสูตรและการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   • หลักสูตรและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาอยู่ระหว่างการดำเนินการ โปรดติดตามอีกครั้ง

สัดส่วนคะแนนที่ใช้ยื่น


คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร ผลการเรียนขั้นต่ำ จำนวนรับ
สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา 2.30 100 คน
สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการการพัฒนาชุมชนเมือง 2.30 100 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า

สัดส่วนคะแนนที่ใช้ยื่น


วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร ผลการเรียนขั้นต่ำ จำนวนรับ (คน)
สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม 2.00 40 คน
สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม 2.00 20 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า

สัดส่วนคะแนนที่ใช้ยื่น

พี่ มศว พาน้องสอบ

พี่ มศว พาน้องสอบ

ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ