[HOW TO] วิธีการรับรหัสผ่าน และ ยืนยันสิทธิ์ Clearing House #TCAS61

[HOW TO] วิธีการรับรหัสผ่าน และ ยืนยันสิทธิ์ Clearing House #TCAS61
Line

สำหรับน้องๆ คนไหนที่ยังไม่เข้าใจถึงวิธีการรับรหัสผ่านเพื่อยืนยันสิทธิ์ฯ จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้งการยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ (Clearing House) ในระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561 จากเว็บไซต์ของ ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) สามารถอ่านรายละเอียดได้ตามนี้เลย 😉

ข้อควรรู้ในการสมัคร :

  • โปรดนำรหัสผ่านที่ได้รับจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย กดยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/ ภายในวันที่ 15 -19 ธันวาคม 2560 ไม่เช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์การคัดเลือกในรอบที่ 1
  • ในระบบยืนยันสิทธิ์ Clearing House ของทาง ทปอ. น้องๆ สามารถเลือกหรือเปลี่ยนคณะและสาขาวิชาที่ต้องการยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 3 ครั้งเท่านั้น หากครบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้อีก (ยกเว้นสละสิทธิ์ทั้งหมด)

 


วิธีการรับรหัสผ่านเพื่อยืนยันสิทธิ์ฯ

1. เข้าเว็บไซต์  http://admission.swu.ac.th และเลือก “ระดับปริญญาตรี” (ทางซ้าย)

   เข้าระบบรับสมัครนิสิตใหม่ มศว

2. เลือก ‘Clearing House รอบที่ 1’ และกดเลือกโครงการที่ผ่านการคัดเลือก

3. เมื่อเข้าหน้ารับสมัครของโครงการนั้น ๆ ให้กดเข้าสู่เมนู “ข้อมูลผู้สมัคร” 

4. กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่านตามที่สมัครไว้ และกด “Login” 

5. หากเข้าระบบเรียบร้อย ให้กดที่ปุ่ม “รหัสยืนยันสิทธิ์เครียร์ริงเฮาส์” 

6. หากน้องๆ ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ จะปรากฎหน้าจอแสดงข้อมูลและรหัสผ่านตามภาพตัวอย่าง โดยให้น้องๆ จดรหัสผ่านนี้ หรือ คัดลอกรหัสผ่านนี้เพื่อนำไปใช้ในการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ต่อไป

 


วิธีการยืนยันสิทธิ์ Clearing House

1. เข้าระบบยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ผ่านทางเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/ กดที่เมนู “ยืนยันสิทธิ์” โดยใช้รหัสผ่านในการเข้าระบบจากทางมหาวิทยาลัย

   เข้าเว็บไซต์ TCAS ของ ทปอ.

2. เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรก จะแสดงสถานะว่ายังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ โดยให้กดปุ่ม “ยืนยันสิทธิ์” ในคณะและสาขาวิชาที่ต้องการ หรือกดสละสิทธิ์ทั้งหมด หากไม่ต้องการยืนยันสิทธิ์ในรอบนี้

3. เมื่อกดยืนยันสิทธิ์ ในคณะและสาขาวิชาที่ต้องการ ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาให้กดปุ่ม “ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา” 

4. หากเรียบร้อย สถานะการยืนยันสิทธิ์จะขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกด้านหลังคณะและสาขาวิชา

5. หากต้องการ สละสิทธิ์ ทุกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกให้กดปุ่ม “สละสิทธิ์” ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันอีกครั้ง ให้กดปุ่ม “ยืนยันการสละสิทธิ์”

6. เมื่อสละสิทธิ์ สถานะการยืนยันสิทธิ์จะขึ้นเป็นเครื่องหมายกากบาท แต่ยังสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ โดยสามารถเลือกหรือเปลี่ยนคณะและสาขาวิชาที่ต้องการยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 3 ครั้งเท่านั้น หากครบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้อีก

 


 

   ดาวน์โหลดวิธีการยืนยันสิทธิ์ Clearing House

ข้อมูลจาก : งานรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ออกแบบโดย : พี่ มศว พาน้องสอบ

 

Share This
Avatar
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ