[UPDATE] มศว ออกนอกระบบ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ อย่างเป็นทางการ!

[UPDATE] มศว ออกนอกระบบ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ อย่างเป็นทางการ!

บทความนี้อัปเดตล่าสุดเมื่อ 21 พฤษภาคม 2559 เวลา 16:28 น.

หลังจากการติดตามข่าวมานาน ตอนนี้ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559  ก็ได้ออกนอกระบบอย่างเรียบร้อย หลังจากลงราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอนที่ 33 ก เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เป็นที่เรียบร้อย หลังจากร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ก็ได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 184 ต่อ 0 คะแนน งดออกเสียง 6 เสียง ผู้เข้าประชุม 190 ท่าน..  

การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หรือที่เราเรียกกันว่า “ออกนอกระบบ” นั้น มศว เป็นแห่งที่ 21 หลังจากที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้ออกนอกระบบมาในปีที่แล้ว โดยลงราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 18 กรกฎาคม 2558

swu_ratchakitcha-59

โดยพระราชบัญญัติฯ นี้ บังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้วตามมาตราที่ 2 ของพระราชบัญญัติ

มาตรา ๒ : พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สำหรับสาระสำคัญของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 นี้คือให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ หรือออกนอกระบบ ตามมาตราที่ 5 ของพระราชบัญญัตินั่นเอง

มาตรา ๕ : ให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตามพระราชบัญญัตินี้ และเป็นนิติบุคคล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น

สำหรับมาตราอื่นๆ หรือหมวดอื่นๆ ในพระราชบัญญัติฉบับนี้จะว่าด้วยการบริหารและการดำเนินการของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก

โดย มศว ได้ผ่านการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติฯ โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 184 ต่อ 0 คะแนน งดออกเสียง 6 เสียง ผู้เข้าประชุม 190 ท่าน

๑๘กพ๒๕๕๙ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 184-0 ขอแสดงความยินดีกับชาวมศวทุกคนครับ

Posted by Chalermchai Boonyaleepun on Wednesday, February 17, 2016

ทำไมต้องออกนอกระบบ ?

ก่อนอื่น ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ออกนอกระบบ ไม่ได้หมายความว่าจะกลายเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน แต่ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่รัฐกำกับอยู่.. สำหรับการเปลี่ยนแปลงหลังจากออกนอกระบบนั้น ส่วนใหญ่และเห็นผลมากที่สุด คือส่วนของการบริหารและบริการของมหาวิทยาลัยมากกว่า คือจะดำเนินการได้ง่ายและคล่องขึ้น มีคุณภาพที่สูงขึ้น อธิการบดีจะปรับเปลี่ยนเป็นนักบริหารในเชิงรุก และการกำหนดนโยบายและการบริหารงานสิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัย

โดยในพระราชบัญญัติฯ ได้มีการระบุเหตุผลของการออกนอกระบบครั้งนี้ไว้ท้ายพระราชบัญญัติว่า :

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐ พัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกํากับของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัว สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้องคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ สมควรปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ส่วนของนิสิตปัจจุบันนั้น จะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก จะส่งผลดีในการดำเนินเรื่องต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย แต่นิสิตใหม่ที่เข้ามาหลังจากประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้วอาจมีการปรับเปลี่ยนบางอย่าง เช่นค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือรูปแบบการรับนิสิตใหม่

แต่ในส่วน ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นไปตามมติของสภามหาวิทยาลัยเมื่อ 16 ธันวาคม 2558 ไม่ได้ประกาศหลังจากร่างพระราชบัญญัติผ่านแต่อย่างไร

ส่วนน้องๆ นักเรียนนั้น ไม่ใช่ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงในมหาวิทยาลัย เพราะเนื่องจากจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยก่อนนั่นเอง

ในส่วนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร.. ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับ แต่เชื่อว่าจะพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้นแน่นอน 🙂


พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 ฉบับสมบูรณ์

เนื่องจาก Device ที่เปิดนี้ไม่รองรับการแสดงผล PDF ผ่านหน้าเว็บไซต์ สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 


ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/033/10.PDF
ขอบคุณข้อมูลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐจาก : P-dome.com

Share This
Avatar
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ