[พี่ มศว ขอรีวิว] วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย.. ที่มีดีมากกว่าการปลูกข้าว!

[พี่ มศว ขอรีวิว] วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย.. ที่มีดีมากกว่าการปลูกข้าว!
Line

bodhi_logoสวัสดีครับ หลายคนสงสัยว่า “โพธิวิชชาลัย” สอนอะไรเรา จริงหรือเปล่าที่คณะนี้เรียนแบบ ลุยๆ ไถนา เข้าป่า ถ่ายรูป ขึ้นเขา ลงห้วย ทำแผนที่ ภาษาประเทศอาเซียน เรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย เรียนหลายด้านอย่างนี้ ถ้าจบแล้ว ประกอบอาชีพอะไรกัน คำถามพวกนี้อาจเป็นที่สงสัยสำหรับหลายคนว่าในประเทศไทยเรา มีการเรียนการสอนแบบนี้ด้วย ต้องเรียนกี่ปีถึงจะจบ และชื่อ โพธิวิชชาลัย เกี่ยวข้องอะไรกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ผมนายสตางค์ เป็นรุ่นพี่คนหนึ่งที่เรียนใน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ได้เขียนบทความมาเล่าสู่กันฟังให้กับน้องๆ ที่เรียนจบไม่ว่าจะสายไหนก็ตาม หรือนิสิตนักศึกษาที่สนใจ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาทำความรู้จักกันเลย

ข้อมูลเบื้องตนของคณะ

“วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย” เป็นสถาบันหนึ่งที่เทียบเท่ากับคณะ ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ก่อตั้งเป็นหน่วยงานระดับอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน เกิดขึ้นด้วยหลากหลายภาคส่วน ประกอบด้วย 5 ภาคส่วน คือ

 • ภาคีราชการและความมั่นคง (หน่วยงานราชการและทหาร ในจังหวัดสระแก้ว)
 • ภาคีวิชาการ (มศว และ กศน.)
 • ภาคีธุรกิจเพื่อสังคม (บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด มหาชน)
 • ภาคีประชาคมและสื่อ (สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์พัฒนาข้อมูลสื่อฯ)
 • ภาคีประชาชน (ผู้นำชุมชนและเกษตรกร)

ร่วมมือกันเป็นองค์กรเบญจภาคี ในการก่อตั้งสถาบันการศึกษาบนฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 28 มกราคม 2551 เปิดทั้งหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และหลักสูตรระยะสั้นสำหรับประชาชนและบุคลากรทั่วไป แต่พี่จะมาพูดถึงส่วนระดับปริญญาตรีของ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย กันครับ เฉพาะที่เว็บไซต์ “พี่ มศว พาน้องสอบ” เท่านั้น

bodhi-1

หลายคนอาจจะสงสัยว่าชื่อ “โพธิวิชชาลัย” นั้น เป็นเพียงชื่อ “วิทยาลัย” เพียงอย่างเดียว
หรือเป็น “ศาสตร์” ด้วยหรือเปล่า?

“โพธิวิชชาลัย” ถือว่าเป็น “ศาสตร์” ใหม่ในประเทศไทย เปรียบเสมือน สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ ชื่อของ โพธิวิชชาลัย มีคำอธิบาย มีความหมาย มีตัวความรู้เฉพาะที่เป็นของตัวเอง ซึ่งหากเป็นความรู้ซ้ำ ก็ไม่จำเป็นต้องตั้งคณะนี้ขึ้นมาครับ

“โพธิวิชชาลัย” แปลว่าอะไร?

คำว่า โพธิวิชชาลัย ซึ่งเป็นวลีที่คนทั่วไปไม่คุ้น เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งหรือเปล่า แต่น้องๆ และผู้ที่สนใจ ในการเข้ามาเรียนที่ โพธิวิชชาลัย ทุกคนจำเป็นต้องรู้และเข้าใจครับ

 • โพธิ หมายถึง รู้ หรือผู้รู้
 • วิชชา หมายถึง วิชาการ บวก วิชาความ หรือหมายถึง วิชา บวก ปรีชา คือ ผู้สามารถในวิชาต่างๆ นั้นเอง
 • ลัย หมายถึง ที่อยู่

โพธิวิชชาลัย จึงหมายถึง ที่อยู่ของผู้มีวิชาหลากหลาย หรือที่อยู่ของผู้รู้นั้นเอง

สาขาวิชาในปัจจุบัน ทางวิทยาลัยของเราจะประกอบไปด้วย 2 สาขาวิชา

 • 1. สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม (ศศ.บ.)

 • 2. สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม (ศศ.บ.)

bodhi-review_6

สถานที่เรียน

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เราเรียนที่ มศว องครักษ์ พร้อมคณะ วิทยาลัย สำนักวิชาอื่นในปีที่ 1 – 2

ส่วนปี 3 เป็นต้นไปจะเรียนอยู่ในพื้นที่ภูมิรัฐศาสตร์ (จังหวัดที่ติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน) เป็นพื้นที่กรณีศึกษา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของน้องๆ และผู้ที่สนใจในอนาคต โดยสามารถแบ่งรายละเอียดได้ตามนี้

1. สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม

 • ปี 1-2 เรียนอยู่ที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
 • ปี 3 เรียนอยู่ที่ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว
  (ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา)
 • ปี 4 สามารถฝึกงานในทุกจังหวัดและตามสถานที่เหมาะสม

2.สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม

 • ปี 1-2 เรียนอยู่ที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
 • ปี 3 เรียนอยู่ที่ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดตาก (ติดกับสหภาพเมียนมาร์)
 • ปี 4 สามารถฝึกงานในทุกจังหวัดและตามสถานที่เหมาะสม

จังหวัดสระแก้ว และ จังหวัดตาก มีความพิเศษ เป็นอย่างไร?

ในปัจจุบัน 2 จังหวัดนี้ จ.สระแก้ว กับ จ.ตาก กำลังเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ของประเทศไทย

และในอนาคตทาง วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย กำลังเปิดหลักสูตรใหม่ ในพื้นที่ภูมิรัฐศาสตร์ อีก 2 แห่งคือ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จังหวัดสตูล (ติดกับสหพันธรัฐมาเลเซีย) และ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จังหวัดน่าน – อุตรดิตถ์ (ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) และหลักสูตรผลิตวิชาชีพครูที่เน้นการไปสอนในพื้นที่ชนบท เพื่อเด็กด้อยโอกาส ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท โดยใช้ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าฯ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ฝึกสอนครับ

เนื้อหาการเรียน

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย การเรียนการสอนเราจะเรียนแบบใช้องค์ความรู้ ในการนำเอาศาสตร์จากโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกมาประยุกต์ร่วมกัน เป็นพหุศาสตร์ บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในฉบับของ “โพธิวิชชาลัย” โดยเราจะต้องเรียน ทฤษฎีในตำราตามปกติส่วนหนึ่ง ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กับการลงพื้นที่จริง ในรายวิชาต่างๆ เพื่อไปสัมผัสกับของจริง ลงมือทำจริง ในรูปแบบ (Block Course) คือการเรียนแบบต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแห่งแรกในระดับการศึกษาปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งอาจารย์สอนเรานั้นจะเป็น อาจารย์ของมหาวิทยาลัย ปราชญ์ชาวบ้าน และปราชญ์ชาติพันธุ์ และการเรียนภูมิปัญญาชาวบ้านของประเทศไทยเรามาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นต้นครับ

ตัวอย่างรายวิชาการเรียนคร่าวๆ

สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม : จะเรียนเกี่ยวกับ นิเวศวิทยาและการจัดการป่าไม้ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สัมมนาทางการจัดการภูมิสังคม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาร่วมสมัย กาสรกสิวิทย์ ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร การสร้างพลังร่วมชุมชน เทคโนโลยีการเกษตร เป็นต้น

สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม : จะเรียนเกี่ยวกับ การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ ภูมิสารสนเทศเพื่อวัฒนธรรมและศิลปะ การศึกษาและพัฒนาอัญมณีเบื้องต้น การศึกษาชาติพันธุ์ ชนเผ่าและชุมชนชายขอบ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์ชุมชนกับการจัดการวัฒนธรรมท่องถิ่น เป็นต้น

สายงานเมื่อเรียนจบ

สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม สามารถประกอบอาชีพดังนี้

 • นักพัฒนาชุมชนด้านสังคมแนวยั่งยืน
 • นักการจัดการภูมิสังคมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • โครงการหลวงในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย โครงการสืบสานพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา
 • ประกอบอาชีพอิสระ ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ
 • ประยุกต์กับวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม

สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม สามารถประกอบอาชีพดังนี้

 • นักพัฒนาชุมชนด้านวัฒนธรรมแนวยั่งยืน
 • นักจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหน่วยงานเอกชน
 • นักจัดการวัฒนธรรมสารสนเทศ
 • ประกอบอาชีพอิสระ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • ประยุกต์กับวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม

bodhi-review_2

ส่วนในเรื่องสายงานนั้น ในเรื่องสายงานนั้นพี่คิดว่า สายงานของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย นั้นกว้างมากครับ สามารถไปได้หลายสายตามวิชาเรียนครับ ซึ่งความรู้ที่ได้เรียนจาก วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย นั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการรับราชการ ทำธุรกิจเพื่อสังคม หรือการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่แนวยั่งยืน บางครั้งอาจจะจบออกมาแล้วทำงานไม่ตรงสายงานก็ได้ แต่อยู่ที่น้องๆ และผู้ที่สนใจ จะนำความรู้ที่ตัวเองได้เรียนมาประยุกต์ใช้เพื่อ พัฒนาชุมชน องค์กร หรือสังคม และตัวเราเอง แค่ไหน ลองค้นหาสิ่งที่ชอบ และสิ่งที่ใช่สำหรับน้องๆ ก่อน

ถ้าน้องๆค้นพบสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ใช่แล้ว ไม่ว่าจะเรียนวิชาอะไร ลำบากขนาดไหน หรือประกอบอาชีพใดในอนาคต พี่เชื่อว่าน้องจะมีความสุขและสนุกในการเรียนและการทำงาน แน่นอนครับ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

การรับน้อง

พี่ยืนยัน นั่งยัน นอนยัน ว่าไม่โหดแน่นอนถ้าเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ การรับน้องของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยนี้ จะมีเอกลักษณ์โดยเฉพาะ ในเชิงการรับน้องสร้างสรรค์ เพื่อชุมชนและสังคม ที่นี่เปิดโอกาสให้น้อง ได้รู้จัก ได้พิสูจน์ความสามารถของตัวเองในหลายๆอย่าง ผ่านกิจกรรมที่ทาง วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ซึ่งจะหล่อหลอม สอนน้องในหลายๆอย่างของรั้วมหาวิทยาลัย แต่ขึ้นอยู่ว่าน้องๆ จะกล้าเปิดใจให้กับเพื่อนใหม่ รุ่นพี่ และอาจารย์ ได้รู้จักหรือเปล่า “ถ้าน้องกล้า โลกก็เปลื่ยน”

สังคมในคณะ

ส่วนตัวพี่ ในการเข้ามาที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยใหม่ จากตัวพี่เองเป็นคนเงียบๆ ไม่กล้าคุยกับใคร กลายเป็นคนที่กล้าคิด กล้าทำ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ทางคณะและรุ่นพี่ได้จัดขึ้นมา ส่วนการดูแลนั้นถ้าสงสัยหรือกังวลใจอะไร รุ่นพี่ทุกๆคนยืนดีที่จะช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาน้องๆเสมอ กับอาจารย์โพธิวิชชาลัย ที่ดูแล ใส่ใจ ในเรื่องการเราตลอดเวลา ที่นี่ มีเพื่อนมาจากสังคมเมือง สังคมชนบท และสังคมชาติพันธุ์ ซึ่งเป็นความหลากหลายในสังคมประเทศไทยเรา ตอนแรกอาจจะไม่คุ้นเคยกัน เพราะต่างคนต่างที่มา แต่ถ้าน้องเปิดใจให้กับเพื่อนใหม่ที่น่ารัก เฮฮา หรือเป็นอย่างไรก็ตาม พี่เชื่อว่า น้องอาจจะโชคดี ที่ได้เจอเพื่อนที่ถึงไหนถึงกันแน่นอน
พี่ขอยกตัวอย่างคำพูดเพื่อนพี่ในสาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม คนหนึ่งเคยพูดไว้ว่า “ถึงแม้จะต่างคน ต่างที่มา แต่จุดมุ่งหมาย คือที่เดียวกัน”

คำถามที่พบบ่อย

bodhi-review_40เรียนยากหรือเปล่า ?

ในความคิดพี่บางวิชายากง่าย ใกล้เคียงกัน แต่อยู่ที่ว่า น้องจะตั้งใจและขยันหรือเปล่า เพราะบางวิชาจะต้องมีการลงมือปฏิบัติจริงด้วย ไม่มีมหาวิทยาลัย หรือ วิทยาลัย คณะไหน ที่เรียนง่าย และจบง่าย พี่เชื่อว่าถ้าน้องตั้งใจและขยัน การเรียนในวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แห่งนี้ไม่ยากเกินความสามารถน้องแน่นอนครับ

ค่าเทอมเท่าไหร่ ?

ในปัจจุบันนี้ทั้ง สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม (ศศ.บ.) ภาคเรียนละ 15,000 บาท และสาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม (ศศ.บ.) ภาคเรียนละ 15,000 บาท

สอบสัมภาษณ์ยากรึเปล่า ?

อาจารย์ที่โพธิวิชชาลัย มศว ใจดีทุกคน แต่น้องเตรียมตัวมาดีมาด้วยนะครับ หาคำถามที่เกี่ยวกับ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ธรรมชาติ เกษตรกรรม สังคมโลกและสังคมประเทศ หรือเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาเรื่องพื้นฐานในสาขาวิชาที่น้องๆสมัครเรียน จะช่วยได้เยอะ พี่เชื่อว่าถ้าน้องตั้งใจเข้ามาเป็นลูกโพธิจริง พี่เชื่อว่าน้องต้องสอบสัมภาษณ์ผ่านแน่นอนครับ

bodhi-review_75ทำไมคะแนนแอดมิชชั่น สูงขึ้นทุกปีเลย

เนื่องจากวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มีการแข่งขันสูงขึ้นทุกปี แต่น้องอย่าพึ่งกังวลในเรื่อง วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย นะครับ ตัวคะแนนนั้นขึ้นอยู่กับความยากง่ายของข้อสอบกลางทั้ง GAT, PAT, 9 วิชาสามัญ และ O-Net ในแต่ละปี และโครงการรับตรงบัณฑิตคืนถิ่นโพธิวิชชาลัย กับ โครงการรับตรงของทาง มศว ถ้าน้องมีความตั้งใจที่จะเข้ามาเรียนที่นี่แล้ว น้องสบายใจและลุยกับคณะนี้ให้เต็มที่เลยครับ
ถ้าอยากรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “โพธิวิชชาลัย” เป็นรูปแบบวิดีโอ สงสัยเกี่ยวกับเรื่อง “วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย” จริงๆและหาคำตอบไม่ได้ ลองพิมพ์ใน Youtube พิมพ์ว่า PR BC SWU หรือ BC SWU OFFICIAL ดูครับแล้วน้องอาจจะได้รับคำตอบที่น้องๆ ต้องการแน่นอน

สุดท้ายนี้พี่ก็ขอฝากน้องๆทุกคนในเรื่องหนึ่ง คือ เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีหลายระดับมาก แต่เราคุ้นชินว่าปรัชญาเศรษฐกิจไปช่วยคนรากหญ้าอย่างเดียว หรือเพียงแค่การใช้จ่ายประหยัด การห้ามไม่ให้เป็นหนี้ การเป็นอยู่โดยไม่เกี่ยวข้องกับใคร การไม่ขวนขวายทำสิ่งใดอย่างเต็มๆอย่างเต็มที่ เหตุผลเพื่อใช้ยอมรับสภาพความเป็นอยู่ หลายๆคำถามที่พี่กล่าวถึงน้องอาจะเคยได้ยิน และสงสัยกัน ถ้าถามว่าถูกต้องหรือเปล่า คำตอบคือใช่ครับ แต่อาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมด
แต่ ปรัชญาเศรษฐพอเพียง หมายถึงระดับสูง คือ อุสาหกรรมสีเขียว หรือการจัดการที่สมดุลกับธรรมชาตินี้ ที่ให้ความสำคัญวัฒนธรรม พื้นที่ ชุมชน ตลอดจนความสมุดล การพร้อมรับต่อการเปลื่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและตลอดจนการก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อที่จะบรรลุวิธีการเข้าใจ เข้าถึงเพื่อไปสู่การพัฒนาทุกสิ่ง ที่อยู่รอบตัวของน้องๆครับ

และพี่ก็ขอฝากวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ของเราไว้เป็นการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของน้องๆ ด้วยนะครับ เข้ามาสู่ครอบครัวศิลาแลง และรั้วเทา-แดง ของ มศว ด้วยกัน พี่เชื่อว่าน้องทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหลวง กลางทุ่งนา หรืออยู่บนดอย น้องๆทุกมีความสามารถ เป็นกำลังในการพัฒนา ชุมชน ท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติ รอบตัวน้องแน่นอนครับ
สู้ สู้ แล้วกัน ยิ้มๆ พี่เป็นกำลังใจให้เสมอ

น้องๆ สามารถติดต่อผ่านช่องทางการติดต่ออื่นๆ ได้ที่ :

 • เว็บไซต์วิทยาลัย : http://bodhi.swu.ac.th/
 • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว – Bodhivijjalaya College, SWU (Thailand)
 • สโมสรนิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว – Smo BC SWU
 • Youtube : BC SWU OFFICAL และ PR BC SWU

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

Share This
Avatar
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ