rerun_seniorswu-2year

[พี่ มศว ชวนน้องดู] รายการ ‘พี่ มศว พาน้องสอบ The Guildeline By Eduzones’ – ปีการศึกษา 2557

Google+
Line

ในปีการศึกษา 2557 นี้ “พี่ มศว พาน้องสอบ” นอกจากมี รายการที่จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์แล้ว ยังมี รายการ ‘พี่ มศว พาน้องสอบ The Guildeline By Eduzones’ ซึ่งเป็นการร่วมมือในการผลิตระหว่าง พี่ มศว พาน้องสอบ และเว็บไซต์ Eduzones โดยเป็นรูปแบบการสัมภาษณ์รุ่นพี่ โดยบอกเล่าประสบการณ์การสอบตรงและการสอบสัมภาษณ์ให้น้องๆ ได้ทราบรายละเอียดกัน โดยมีทั้งหมด 19 ตอน ด้วยกัน 🙂


พี่ มศว พาน้องสอบ The Guildeline By Eduzones – ตอนที่ 1 :

คณะแพทยศาสตร์


พี่ มศว พาน้องสอบ The Guildeline By Eduzones – ตอนที่ 2 :

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ตอนที่ 2.1

ตอนที่ 2.2

ตอนที่ 2.3


พี่ มศว พาน้องสอบ The Guildeline By Eduzones – ตอนที่ 3 :

คณะเภสัชศาสตร์


พี่ มศว พาน้องสอบ The Guildeline By Eduzones – ตอนที่ 4 :

คณะสหเวชศาสตร์


พี่ มศว พาน้องสอบ The Guildeline By Eduzones – ตอนที่ 5 :

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ


พี่ มศว พาน้องสอบ The Guildeline By Eduzones – ตอนที่ 6 :

คณะพยาบาลศาสตร์


พี่ มศว พาน้องสอบ The Guildeline By Eduzones – ตอนที่ 7 :

คณะวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน


พี่ มศว พาน้องสอบ The Guildeline By Eduzones – ตอนที่ 8 :

คณะศึกษาศาสตร์


พี่ มศว พาน้องสอบ The Guildeline By Eduzones – ตอนที่ 9 :

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ


พี่ มศว พาน้องสอบ The Guildeline By Eduzones – ตอนที่ 10 :

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตอนที่ 10.1

ตอนที่ 10.2


พี่ มศว พาน้องสอบ The Guildeline By Eduzones – ตอนที่ 11 :

คณะทันตแพทยศาสตร์


พี่ มศว พาน้องสอบ The Guildeline By Eduzones – ตอนที่ 12 :

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ตอนที่ 12.1

ตอนที่ 12.2

ตอนที่ 12.3


พี่ มศว พาน้องสอบ The Guildeline By Eduzones – ตอนที่ 13 :

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร


พี่ มศว พาน้องสอบ The Guildeline By Eduzones – ตอนที่ 14 :

คณะมนุษยศาสตร์

ตอนที่ 14.1

ตอนที่ 14.2


พี่ มศว พาน้องสอบ The Guildeline By Eduzones – ตอนที่ 15 :

คณะสังคมศาสตร์


พี่ มศว พาน้องสอบ The Guildeline By Eduzones – ตอนที่ 16 :

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย


พี่ มศว พาน้องสอบ The Guildeline By Eduzones – ตอนที่ 17 :

คณะพลศึกษา


พี่ มศว พาน้องสอบ The Guildeline By Eduzones – ตอนที่ 18 :

คณะวิทยาศาสตร์

ตอนที่ 18.1

ตอนที่ 18.2


พี่ มศว พาน้องสอบ The Guildeline By Eduzones – ตอนที่ 19 :

Ep. Special : บุกตะลุยสอบตรง 2557

บทความที่เกี่ยวข้อง :

Google+
Line
พี่ มศว พาน้องสอบ

พี่ มศว พาน้องสอบ

ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ