[พี่ มศว ชวนน้องดู] รายการ ‘พี่ มศว พาน้องสอบ’ ปีที่ 2 – Version PRswu – ปีการศึกษา 2557

Line

ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ในปีการศึกษา 2557 นี้ “พี่ มศว พาน้องสอบ” ได้เกิดรายการมา 2 รูปแบบ ซึ่งเกิดจากการสร้างสรรค์งานที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม

  • Version PRswu : รูปแบบรายการเวอร์ชั่นนี้จะเป็นรุ่นพี่ จากแต่ละสาขาวิชา แต่ละคณะ เข้ามาพูดคุยคุยรวมถึงเล่าเรื่องต่างๆ ให้รุ่นน้องทราบ (กึ่งทางการ) จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  • Version The Guideline By Eduzones : ผลิตและจัดทำโดย พี่ มศว พาน้องสอบ และเว็บไซต์ Eduzones โดยเป็นรูปแบบการสัมภาษณ์รุ่นพี่ โดยบอกเล่าประสบการณ์การสอบตรงและการสอบสัมภาษณ์ให้น้องๆ ได้ทราบรายละเอียดกัน

สำหรับหน้าที่เปิดนี้เป็น Version PRswu โดยมีทั้งหมด 18 ตอน ด้วยกัน 🙂


พี่ มศว พาน้องสอบ ปีที่ 2 – Version PRswu – ตอนที่ 1 :

คณะพลศึกษา


พี่ มศว พาน้องสอบ ปีที่ 2 – Version PRswu – ตอนที่ 2 :

คณะศึกษาศาสตร์


พี่ มศว พาน้องสอบ ปีที่ 2 – Version PRswu – ตอนที่ 3 :

คณะแพทยศาสตร์


พี่ มศว พาน้องสอบ ปีที่ 2 – Version PRswu – ตอนที่ 4 :

คณะพยาบาลศาสตร์


พี่ มศว พาน้องสอบ ปีที่ 2 – Version PRswu – ตอนที่ 5 :

คณะเภสัชศาสตร์


พี่ มศว พาน้องสอบ ปีที่ 2 – Version PRswu – ตอนที่ 6 :

คณะสหเวชศาสตร์


พี่ มศว พาน้องสอบ ปีที่ 2 – Version PRswu – ตอนที่ 7 :

คณะทันตแพทยศาสตร์


พี่ มศว พาน้องสอบ ปีที่ 2 – Version PRswu – ตอนที่ 8 :

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ


พี่ มศว พาน้องสอบ ปีที่ 2 – Version PRswu – ตอนที่ 9 :

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ


พี่ มศว พาน้องสอบ ปีที่ 2 – Version PRswu – ตอนที่ 10 :

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน


พี่ มศว พาน้องสอบ ปีที่ 2 – Version PRswu – ตอนที่ 11 :

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร


พี่ มศว พาน้องสอบ ปีที่ 2 – Version PRswu – ตอนที่ 12 :

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย


พี่ มศว พาน้องสอบ ปีที่ 2 – Version PRswu – ตอนที่ 13 :

คณะสังคมศาสตร์


พี่ มศว พาน้องสอบ ปีที่ 2 – Version PRswu – ตอนที่ 14 :

คณะศิลปกรรมศาสตร์


พี่ มศว พาน้องสอบ ปีที่ 2 – Version PRswu – ตอนที่ 15 :

คณะวิทยาศาสตร์


พี่ มศว พาน้องสอบ ปีที่ 2 – Version PRswu – ตอนที่ 16 :

คณะวิศวกรรมศาสตร์


พี่ มศว พาน้องสอบ ปีที่ 2 – Version PRswu – ตอนที่ 17 :

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม


พี่ มศว พาน้องสอบ ปีที่ 2 – Version PRswu – ตอนที่ 18 :

คณะมนุษยศาสตร์

Share This
Avatar
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ