[พี่ มศว ชวนน้องดู] รายการ ‘พี่ มศว พาน้องสอบ’ ปีที่ 1 – ปีการศึกษา 2556

รายการ “พี่ มศว พาน้องสอบ ปีที่ 1” ถูกพัฒนามาจากรายการ PRswu ‘LIKE’ channel ในปีการศึกษา 2555 จนปีถึงในปีการศึกษา 2556 ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ร่วมมือกับ Fanpage “พี่ มศว พาน้องสอบ” และพัฒนาปรับปรุงรายการให้น่าดูยิ่งขึ้นและเจาะกลุ่มนักเรียนที่ต้องการข้อมูลเพื่อเข้าสอบตรง 

รูปแบบรายการ “พี่ มศว พาน้องสอบ ปีที่ 1” แบ่งเป็น 3 ช่วงด้วยกัน คือ

  • ช่วงที่ 1 : จะเป็นการสรุปยอดสมัครรวมถึงระเบียบการสอบที่ควรทราบ
  • ช่วงที่ 2 : เป็นช่วงสัมภาษณ์รุ่นพี่จากแต่ละคณะ แต่ละสาขาวิชา
  • ช่วงที่ 3 : เป็นการตอบปัญหาจากน้องๆ ที่ส่งคำถามเข้ามาทาง Fanpage PRswu และ พี่ มศว พาน้องสอบ

โดยในปีแรก มีทั้งหมด 8 ตอนด้วยกัน แบ่งเป็น ตอนสำหรับการเตรียมตัวสอบ 7 ตอน และ สรุปภาพบรรยากาศการสอบตรง 1 ตอน 🙂


พี่ มศว พาน้องสอบ ปีที่ 1 – ตอนที่ 1 :

คณะมนุษยศาสตร์ และสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ


พี่ มศว พาน้องสอบ ปีที่ 1 – ตอนที่ 2 :

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยื่น


พี่ มศว พาน้องสอบ ปีที่ 1 – ตอนที่ 3 :

คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร


พี่ มศว พาน้องสอบ ปีที่ 1 – ตอนที่ 4 :

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพลศึกษา และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย


พี่ มศว พาน้องสอบ ปีที่ 1 – ตอนที่ 5 :

คณะศิลปกรรมศาสตร์


พี่ มศว พาน้องสอบ ปีที่ 1 – ตอนที่ 6 :

คณะสังคมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์


พี่ มศว พาน้องสอบ ปีที่ 1 – ตอนที่ 7 :

คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์


พี่ มศว พาน้องสอบ ปีที่ 1 – ตอนที่ 8 :

บรรยากาศวันสอบตรง มศว ปีการศึกษา 2556

Share This
Avatar
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ