[สรุป] 13 โครงการรับนิสิตใหม่ มศว ปี 60.. มีสาขาอะไรบ้าง แล้วต้องมีคุณสมบัติแบบไหนกัน!?

UPDATE : 19 มกราคม 2560 เวลา 16.15 น.

หลังจาก พี่ มศว พาน้องสอบ ได้โพสท์ [สรุป] รายละเอียด GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ที่ต้องสมัครเพื่อยื่นคะแนน รับตรง มศว 60 ไปแล้ว เลยขอพามาแอบดูว่าอีก 13 โครงการต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะเปิดรับนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2560 นั้น จะมีโครงการใด สาขาใดบ้าง และมีรายละเอียดการสมัครอย่างไร มาติดตามกันเลย!


   ดาวน์โหลดระเบียบการ “โครงการต่างๆ”
   รายละเอียด “รับตรงทั่วไป” มศว 60 (รับทั้งหมด 16 คณะ 2,366 ที่นั่ง)


ข้อควรรู้ในการสมัคร :

 • น้องๆ มีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 โครงการ และเลือกได้ 1 สาขาวิชา จากโครงการทั้งหมด หากสมัครซ้ำหรือเกิน ระบบจะยึดใบสมัครครั้งหลังสุดที่ชำระเงินแล้วเป็นสำคัญ (ยกเว้น โครงการนักกีฬา สามารถเลือกได้ 3 สาขาวิชา)
 • น้องๆ สามารถสมัครโครงการต่างๆ ได้ 1 โครงการจากทั้งหมด 13 โครงการ และสามารถสมัครรับตรงได้อีก 1 สาขาวิชา
 • สำหรับโครงการที่คัดเลือกโดยการใช้คะแนนยื่น จะใช้รายวิชา เกณฑ์องค์ประกอบ และค่าน้ำหนัก เหมือนกับรับตรงทั่วไป โดยสามารถดูสัดส่วนและองค์ประกอบได้ที่ภาคผนวกของระเบียบการ

   สมัครสอบ “โครงการทั่วไป” มศว 60
   วิธีการสมัครสอบในระบบ SWU ADMISSION


ข้อกำหนดในการทำแฟ้มสะสมผลงาน

 • รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน
  • เป็นแฟ้มโชว์เอกสาร ขนาด A4 ไม่ใช่แบบมีห่วง (สามารถเข้าเล่มได้)
  • หน้าปกของแฟ้ม ให้ระบุ : ชื่อ-นามสกุล / โครงการ / คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก ที่ทำการสมัคร
 • เนื้อหาในแฟ้มสะสมผลงาน
  • ส่วนที่ 1 : ประวัติส่วนตัว
   • ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
   • ประวัติส่วนตัว ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล , วันเดือนปีเกิด, อายุ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก, ชื่อและที่อยู่ของโรงเรียน, คะแนนเฉลี่ยสะสม
  • ส่วนที่ 2 : หลักฐานการศึกษา
   • สำเนาใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ปพ. 1:4)
   • หรือสำเนาใบประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่ระบุผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
  • ส่วนที่ 3 : สำเนาหลักฐานผลงานตามที่โครงการและสาขาวิชากำหนด
   • ให้แนบรูปภาพที่แสดงถึงทักษะความสามารถของสาขาวิชาที่สมัคร หรือ ตามที่โครงการกำหนด หรือ เกี่ยวข้องกับโครงการและสาขาที่ตนสมัคร
   • ไม่ต้องใส่ทุกผลงาน ให้ทำการคัดเลือกผลงานที่ได้ทำการคัดเลือกแล้วว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ แสดงออกถึงทักษะความสามารนั้นๆ เป็นอย่างดี และมีจำนวนที่เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป
   • ผลงานที่ใส่ในแฟ้มสะสมผลงานต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
   • เอกสารในแฟ้มสะสมผลงานควรส่งภาพถ่ายหรือสำเนา โดยต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ลงทุกหน้าที่เป็นเอกสารสำเนา)
  • ส่วนที่ 4 : เกียรติประวัติ
   • ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับรางวัล หรือเกียรติบัตร วุฒิบัตร ที่เกี่ยวข้องกับสาขาหรือโครงการ และความสามารถพิเศษอื่นๆ รวมทั้งภาพถ่ายหรือข้อมูลความสามารถพิเศษอื่นๆ และกิจกรรมเพื่อส่วนรวมและสาธารณะประโยชน์
  • ส่วนที่ 5 : เอกสารอื่นๆ ตามที่โครงการ หรือ สาขาวิชากำหนดเพิ่มเติม
แต่ละโครงการมีกำหนดส่งแฟ้มโครงการที่ต่างกัน บางโครงการให้ส่งก่อนปิดรับสมัคร บางโครงการให้ส่งวันสัมภาษณ์ โปรดตรวจสอบและอ่านรายละเอียดของระเบียบการอีกครั้ง

13 โครงการที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2560

(สามารถคลิกเพื่อกระโดดไปยังส่วนของโครงการนั้นๆ)

โครงการที่เปิดรับสมัครถึง 23 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการที่เปิดรับสมัคร 19 มกราคม ถึง 1 มีนาคม 2560

โครงการที่ปิดรับสมัครแล้ว

หากน้องๆ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่แต่ละโครงการกำหนด “ไม่แนะนำให้สมัคร” เนื่องจากน้องๆ อาจถูกปรับให้ตกสัมภาษณ์เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบตามกำหนด..

สำหรับน้องๆ ที่ไม่มีความสามารถพิเศษ หรือไม่มีคุณสมบัติตามที่แต่ละโครงการกำหนด แนะนำให้สมัครเป็นรอบ “รับตรงทั่วไปแทน” (ปิดรับสมัคร 29 ม.ค. นี้) หรือรอการรับนิสิตในรอบถัดๆ ไป และรอบแอดมิชชั่น


1.1 โครงการผู้มีทักษะพิเศษ (คณะศิลปกรรมศาสตร์)

รูปแบบการคัดเลือก : จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย
รับสมัคร : 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : 354 คน

สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย 5 เทอม จำนวนรับ
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2.00 15 คน
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น 2.00 25 คน
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ 2.00 15 คน
สาขาวิชาการออกแบบการสื่อสาร 2.00 55 คน
สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกการออกแบบเพื่อการแสดง 2.00 25 คน
สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง 2.00 25 คน
สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฎศิลป์ไทย 2.00 35 คน
สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฎศิลป์สากล 2.00 35 คน
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 2.00 20 คน
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 2.50 45 คน
สาขาวิชาศิลปศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 2.50 24 คน
สาขาวิชานาฎศิลป์ (กศ.บ. 5 ปี) 2.50 35 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการปีการศึกษา 2559
 • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือโดดเด่นในด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆ ที่มีประสบการณ์ในสาขาที่สมัครตั้งแต่ระดับสถานศึกษาขึ้นไป โดยได้รับรางวัลหรือผ่านการประกวดในระดับเขต, ระดับภูมิภาค, ระดับประเทศ, ระดับนานาชาติ

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา

 • วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์
  • มีประสบการณ์การออกแบบผลิตภัณฑ์
 • วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น
  • มีประสบการณ์การออกแบบเครื่องแต่งกายและแฟชั่น
 • วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ
  • มีประสบการณ์การออกแบบเครื่องประดับ
 • วิชาเอกนาฎศิลป์ไทย
  • มีทักษะด้านนาฎศิลป์ไทย เช่น โขน, ละคร, รำ, ระบำ เป็นต้น
  • มีผลงานการแสดงในระดับสถานศึกษาขึ้นไป หรือได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐและเอกชน หรือ เคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันนาฎศิลป์ไทยในระดับจังหวัดขึ้นไป
 • วิชาเอกนาฎศิลป์สากล
  • มีทักษะด้านนาฎศิลป์ไทย เช่น บัลเล่ต์, แจ๊ส, นาฎศิลปสมัยใหม่, นาฎศิลป์ร่วมสมัย, ลีลาศ, ยิมนาสติก เป็นต้น
  • มีผลงานการแสดงในระดับสถานศึกษาขึ้นไป หรือได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐและเอกชน หรือ เคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันนาฎศิลป์ไทยในระดับจังหวัดขึ้นไป
 • วิชาเอกการออกแบบเพื่อการแสดง
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบเพื่อการแสดง เช่น ฉากและเวที, ด้านเครื่องแต่งกาย หรืองานเบื้องหลังอื่นๆ
 • วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง
  • มีประสบการณ์ทางด้านศิลปะการแสดงตั้งแต่ระดับสถานศึกษาขั้นไปหรือมืออาชีพ
 • สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร
  • มีประสบการณ์ในการออกแบบกราฟิก สื่อสิ่งพิมพ์ ภาพเคลื่อนไหว การถ่ายภาพ
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงผลงานการออกแบบไม่น้อยกว่า 15 ผลงาน
 • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
  • มีประสบการณ์เล่นดนตรีหรือขับร้องในสถานศึกษาหรือสถาบันดนตรี
  • ผ่านการสอบเทียบเกรดทางดนตรีระดับ 5 ขึ้นไป ของสถาบันทดสอบทางดนตรีในประเทศหรือต่างประเทศ หรือ ผ่านการประกวดการแข่งขันทางดนตรี การอบรมทางดนตรี การเข้าค่ายดนตรี หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี
 • สาขาวิชาดนตรีศึกษา (กศ.บ.)
  • รักในวิชาชีพครู การสอน การถ่ายทอดความรู้
  • มีผลงานการแสดงด้านดนตรีในระดับสถานศึกษาขึ้นไป หรือได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐและเอกชน หรือ เคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านดนตรีในระดับจังหวัดขึ้นไป
 • สาขาวิชานาฎศิลป์ (กศ.บ.)
  • รักในวิชาชีพครู การสอน การถ่ายทอดความรู้
  • มีทักษะด้านนาฎศิลป์ไทย เช่น โขน, ละคร, รำ, ระบำ เป็นต้น
  • มีผลงานการแสดงในระดับสถานศึกษาขึ้นไป หรือได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐและเอกชน หรือ เคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันนาฎศิลป์ไทยในระดับจังหวัดขึ้นไป
 • สาขาวิชาศิลปศึกษา (กศ.บ.)
  • รักในวิชาชีพครู การสอน การถ่ายทอดความรู้
  • มีผลงานด้านศิลปะในระดับสถานศึกษาขึ้นไป หรือได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐและเอกชน หรือ เคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านศิลปะไทยในระดับจังหวัดขึ้นไป

วิชาที่ต้องสอบ ในรอบสอบคัดเลือก

 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • วิชาความถนัดทางการเรียน
 • การสอบความรู้ภาคทฤษฎี
 • การสอบวัดแววความเป็นครู (เฉพาะ กศ.บ.)

วิชาที่ต้องสอบ ในรอบสอบสัมภาษณ์

 • การสอบภาคปฏิบัติ
 • การสอบสัมภาษณ์


 1.2 โครงการผู้มีทักษะพิเศษ (คณะวิทยาศาสตร์)

รูปแบบการคัดเลือก : ใช้ GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รับสมัคร : 19 ธันวาคม 2559  – 29 มกราคม 2560

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : 10 คน

สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย 5 เทอม จำนวนรับ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.25 5 คน
สาขาวิชาฟิสิกส์ 2.75 1 คน
สาขาวิชาชีววิทยา (กศ.บ. 5 ปี) 3.50 2 คน
สาขาวิชาเคมี (กศ.บ. 5 ปี) 2.75 2 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการปีการศึกษา 2559
 • จะต้องผ่านโครงการส่งเสริมโอลืมปิควิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ (สอวน.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ต้องการสมัครเข้า
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
 • มีผลการสอบ GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ตามองค์ประกอบที่กำหนดในรับตรงทั่วไป (ตรวจสอบที่นี่)


 1.3 โครงการผู้มีทักษะพิเศษ (วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม)

รูปแบบการคัดเลือก : จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย
รับสมัคร : 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : 17 คน

สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย 5 เทอม จำนวนรับ
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารสังคม วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 2.00 2 คน
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 2.00 5 คน
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล แขนงวิชาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ 2.00 5 คน
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล แขนงวิชาการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 2.00 5 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการปีการศึกษา 2559
 • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือโดดเด่นในด้านนวัตกรรมสื่อสารในสาขาต่างๆ ที่มีประสบการณ์ในสาขาที่สมัครตั้งแต่ระดับสถานศึกษาขึ้นไป โดยได้รับรางวัลหรือผ่านการประกวดในระดับเขต, ระดับภูมิภาค, ระดับประเทศ, ระดับนานาชาติ

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา

 • การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
  • มีทักษะด้านการออกแบบสื่อและมัลติมีเดีย เช่น กราฟิก แอนิเมชั่น ตัดต่อสื่อต่างๆ เว็บไซต์ เกม เป็นต้น
  • เคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับเขตขึ้นไป
 • สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล (ทั้ง 3 แขนงวิชา)
  • มีความสามารถทางด้านภาพยนตร์ในระดับประเทศ หรือ นานาชาติ
  • เคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันที่เป็นที่ยอมรับทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล ด้านการแสดง และด้านการออกแบบเพื่อการแสดง

วิชาที่ต้องสอบ ในรอบสอบคัดเลือก

 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • วิชาความถนัดทางการเรียน
 • การสอบความรู้ภาคทฤษฎี

วิชาที่ต้องสอบ ในรอบสอบสัมภาษณ์

 • การสอบภาคปฏิบัติ
 • การสอบสัมภาษณ์


 2. โครงการผู้พิการ

รูปแบบการคัดเลือก : จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย
รับสมัคร : 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : 3 คน

สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย 5 เทอม จำนวนรับ
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยา ไม่กำหนด 2 คน
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 2.00 1 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการปีการศึกษา 2559

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา

 • สาขาจิตวิทยา 
  • เป็นผู้พิการทางการได้ยิน สูญเสียการได้ยินระดับน้อย ที่ใช้เครื่องช่วยฟังจนสามารถได้ยินในระดับปกติและสามารถสื่อสารได้อย่างไม่เป็นอุปกรณ์ในการศึกษาและการใช้ชีวิตประจำวัน
 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  • ต้องรักษาระดับผลการเรียนไม่ให้ต่ำกว่า 2.00 จนสำเร็จการศึกษา
  • เป็นบุคคลผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิิตคนพิการ
  • เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • ต้องกรอกใบสมัครแบบตรี 6.1 (หน้า 29 ของระเบียบการ) ส่งมาก่อนหมดเขตสมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก

 • การสอบสัมภาษณ์


 3. โครงการนักกีฬา

รูปแบบการคัดเลือก : จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย
รับสมัคร : 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : 66 คน

สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย 5 เทอม จำนวนรับ
คณะพลศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 2.00 11 คน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตาร์ – สาธารณสุขชุมชน 2.25 1 คน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตาร์ – อนามัยสิ่งแวดล้อม 2.25 1 คน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตาร์ – อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2.25 1 คน
สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ 2.00 7 คน
สาขาวิชาพลศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 2.00 21 คน
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 2.00 10 ตน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง 2.00 2 คน
สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฎศิลป์สากล 2.00 2 คน
คณะกายภาพบำบัด
สาขาวิชากายภาพบำบัด 2.50 1 คน
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 2.50 2 คน
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
สาขานวัตกรรมการสื่อสารสังคม วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ 2.00 1 คน
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 2.00 1 คน
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 2.00 1 คน
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ 2.00 1 คน
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 2.00 1 คน
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 2.00 2 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการปีการศึกษา 2559
 • ต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสำเร็จการศึกษา โดยห้ามต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
 • ต้องมีความสามารถทางกีฬาดังต่อไปนี้ : กรีฑา / เซปัคตะกร้อ / เทควันโด / ฟุตซอล / ฟุตบอล / บาสเกตบอล / มวยสากลสมัครเล่น / มวยไทยสมัครเล่น / ยูโด / เรือพาย / ลีลาศ / เปตอง / เทนนิส / ดาบสากล / ปัญจักสีลัต / หมากกระดาน / วอลเล่ย์บอล / ว่ายน้ำ / กอล์ฟ / รักบี้ฟุตบอล
 • โดยต้องเป็นนักกีฬาระดับทีมชาติ หรือ นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ หรือ ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ ระดับชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
 • นอกเหนือจากที่ระบุไว้แล้วข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ
 • สำหรับนักกีฬามวยสากลสมัครเล่น ต้องไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬามืออาชีพมาก่อน
 • ผู้สมัครโครงการนี้จะต้องส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ภายใน 15 ธันวาคม 2559
  • ส่งมายัง “งานรับนิสิตใหม่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110”
  • หากไม่ทำการส่งแฟ้มสะสมผลงานทางมหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะไม่รับพิจารณาหากส่งล่าช้า (ข้อกำหนดในการทำแฟ้มสะสมผลงานอยู่ในส่วนแรกสุดของบทความนี้)
 • ทางมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 โดยต้องมีรายชื่อตามประกาศจึงจะมีสิทธิ์สอบข้อเขียนต่อไป

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา

 • สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
  • ต้องอยู่ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น

เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องใส่ในแฟ้มสะสมผลงาน

 • ส่วนที่ 5 : ใบรับรองความสามารถทางการกีฬาของผู้สมัคร หรือ แบบ ตรี.4 (หน้าที่ 37 ของระเบียบการ)
 • ส่วนที่ 6 : ประวัติทางการกีฬาของผู้สมัคร หรือ แบบ ตรี.5 (หน้าที่ 38 ของระเบียบการ)

วิชาที่ต้องสอบ ในรอบสอบคัดเลือก

 • วิชาความถนัดทางการเรียน
 • การสอบความรู้ภาคทฤษฎี
 • วิชาวัดแววความเป็นครู (เฉพาะ กศ.บ.)
 • วิชาภาษาอังกฤษ (เฉพาะสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน)

วิชาที่ต้องสอบ ในรอบสอบสัมภาษณ์

 • การสอบภาคปฏิบัติ
 • การสอบสัมภาษณ์


 4. โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย

รูปแบบการคัดเลือก : จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย

โครงการนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : 30 คน

สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย 5 เทอม จำนวนรับ
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม 2.00 15 คน
สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม 2.00 15 คน

การสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต ทาง http://admission.swu.ac.th 
  • รับสมัคร : 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559
 • สมัครด้วยตนเอง ที่ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
  • รับสมัคร : วันที่ 1 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2559
  • ขอรับใบสมัคร และกรอกข้อมูลรายละเอียกให้ครบถ้วน และสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ 4 ศูนย์การเรียนรู้
   • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
    วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
   • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว อ.องครักษ์ จ.นครนายก
   • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จ.กรุงเทพมหานคร
  • สามารถดูแผนที่ของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยทั้ง 4 ศูนย์การเรียนรู้ได้ที่หน้าสถานที่เรียนฯ
  • หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ หรือจากระเบียบการหน้า 42 และนำไปยื่นสมัครตามสถานที่ข้างต้น หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2559

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการปีการศึกษา 2559
 • มีสัญชาติไทย

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา

 • สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม
  • ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสระแก้ว อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ จันทบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และตราด
 • สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม
  • ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตาก เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่อนสอน กาญจนบุรี ราชบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (สำหรับการสมัครด้วยตนเอง)

 • รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 3 รูป (ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ โดยต้องเป็นรุปถ่ายครั้งเดียวกัน และไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร และเขียนชื่อสกุลด้านหลังรูป)
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ปพ. 1:4)

เกณฑ์การคัดเลือก

 • การสอบความถนัดทางการเรียน
 • การสอบปฏิบัติ
 • การสอบสัมภาษณ์

สถานที่สอบ

 • สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม
  • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จ.สระแก้ว
 • สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม
  • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จ.ตาก


 5. โครงการเด็กดีมีที่เรียน

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ในรอบที่ 1 

รับสมัคร : 1 พฤศจิกายน 2559 – 29 มกราคม 2560

สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย 5 เทอม จำนวนรับ
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.50 10 คน

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ในรอบที่ 2 : 107 คน

รับสมัคร : 19 ธันวาคม 2559  – 29 มกราคม 2560

สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย 5 เทอม จำนวนรับ
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 2.50 5 คน
สาขาวิชาเคมี 2.50 2 คน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2.50 1 คน
คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม 2.50 5 คน
คณะพลศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 2.50 5 คน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตาร์ – สาธารณสุขชุมชน 2.50 2 คน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตาร์ – อนามัยสิ่งแวดล้อม 2.50 2 คน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตาร์ – อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2.50 2 คน
สาขาวิชาพลศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 2.50 2 คน
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 2.50 4 ตน
สาขาวิชาสุขศึกษา 2.50 4 คน
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2.50 5 คน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาทัศนศิลป์ ไม่กำหนด 3 คน
คณะกายภาพบำบัด
สาขาวิชากายภาพบำบัด 2.50 2 คน
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 2.50 2 คน
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารสังคม วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 2.00 2 คน
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารสังคม วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ 2.00 2 คน
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารสังคม วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 2.00 2 คน
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 2.00 2 คน
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล แขนงวิชาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ 2.00 2 คน
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล แขนงวิชาการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 2.00 2 คน
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 2.00 2 คน
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ 2.00 2 คน
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 2.00 2 คน
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม 2.00 15 คน
สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม 2.00 5 คน
คณะเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) 2.30 14 คน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 2.00 4 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 2.00 3 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 2.00 2 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการปีการศึกษา 2559
 • ต้องรักษาระดับผลการเรียนจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยห้ามต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ
 • มีผลการสอบ GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ตามองค์ประกอบที่กำหนดในรับตรงทั่วไป (ตรวจสอบที่นี่)
 • ต้องเป็นบุคคลที่ทิศตนเพื่อส่วนรวม ช่วยเหลือกิจกรรมภายในโรงเรียน หรือ กิจกรรมของชุมชน หรือ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เป็นนักเรียนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ประจักษ์
 • ผู้สมัครโครงการนี้จะต้องส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) และเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ภายใน 31 มกราคม 2560
  • ส่งมายัง “งานรับนิสิตใหม่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110”
  • หากไม่ทำการส่งแฟ้มสะสมผลงานทางมหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะไม่รับพิจารณาหากส่งล่าช้า (ข้อกำหนดในการทำแฟ้มสะสมผลงานอยู่ในส่วนแรกสุดของบทความนี้)
คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
   • มีคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
   • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • สาขาวิชาเคมี
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
   • มีคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
   • เขียนเรียงความ 1 หน้ากระดาษ แสดงความตั้งใจที่มาเรียนสาขาวิชานี้และมหาวิทยาลัยนี้
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือ แผนการเรียนที่เน้นด้านคณิตศาสตร์
   • มีคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
   • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาทัศนศิลป์
   • เขียนเรียงความ 1 หน้ากระดาษ ในหัวข้อ “ศิลปะกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต”
 • คณะกายภาพบำบัด
  • สาขากายภาพบำบัด และสาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
 • คณะพลศึกษา
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
 • แฟ้มสะสมผลงานและประวัติ
  • โดยแฟ้มสะสมผลงานและประวัติต้องมีผลงานที่แสดงออกถึงการทำความดี มีคุณธรรมจริยธรรม และอุทิศตนเพื่อส่วนรวมหรือสาธารณประโยชน์
 • เรียงความในหัวข้อที่กำหนด (สำหรับสาขาวิชาที่ต้องเขียนเรียงความ)
 • หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนและคุณครูที่ปรึกษา
  • หนังสือรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน / สถานศึกษาที่ผู้สมัครอยู่ : จำนวน 1 ฉบับ
  • หนังสือรับรองจากคุณครูประจำชั้น / คุณครูผู้สอน : จำนวน 2 ฉบับ

   ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือรับรองฯ

โดยเอกสารรับรองจะต้องใส่ซอง และให้ผู้อำนวยการ / คุณครูผู้เขียน สลักกำกับด้านหลังซอง แล้วปิดผนึกด้วยเทปใส (ดังรูป) หน้าซองให้ระบุ : ชื่อ-นามสกุล / โครงการ / คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก ที่ทำการสมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก
 • หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน
 • แฟ้มประวัติและผลงาน
 • คะแนน GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 • การสอบสัมภาษณ์


 6. โครงการความร่วมมือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ โรงเรียนในเครือข่าย

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย)

รับสมัคร : 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559
รับทั้งหมด : 11 คน

สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย 5 เทอม จำนวนรับ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2.00 1 คน
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น 2.00 1 คน
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ 2.00 1 คน
สาขาวิชาการออกแบบการสื่อสาร 2.00 2 คน
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 2.00 5 คน
สาขาวิชาศิลปศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 2.50 1 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ในโรงเรียนต่อไปนี้
  • โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
  • โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นหล้า จ.เชียงราย
  • โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จ.เชียงราย
  • โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมถ์ฯ จ.ภูเก็ต
  • โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล จ.ชุมพร
  • โรงเรียนบ้านทับวัง จ.ชุมพร
  • โรงเรียนชิตใจชื่น จ.ปราจีนบุรี
วิชาที่ต้องสอบ ในรอบสอบคัดเลือก
 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • วิชาความถนัดทางการเรียน
 • การสอบความรู้ภาคทฤษฎี
 • การสอบวัดแววความเป็นครู (เฉพาะ กศ.บ.)
วิชาที่ต้องสอบ ในรอบสอบสัมภาษณ์
 • การสอบภาคปฏิบัติ
 • การสอบสัมภาษณ์

 

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (ใช้คะแนนยื่นคัดเลือก) : 111 คน

รับสมัคร : 19 ธันวาคม 2559  – 29 มกราคม 2560

สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย 5 เทอม จำนวนรับ
คณะทันตแพทยศาสตร์ (ใช้ GAT + PAT1 + PAT2)
หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต 3.50 2 คน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 2.50 4 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 2.50 3 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 2.50 1 คน
คณะพลศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตาร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 2.00 2 คน
สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ 2.00 3 คน
สาขาวิชาพลศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 2.00 1 คน
คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 3.00 2 คน
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 2.25 5 คน
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 2.50 5 คน
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.25 5 คน
สาขาวิชาเคมี 2.75 1 คน
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 3.50 1 คน
สาขาวิชาชีววิทยา 3.50 1 คน
สาขาวิชาฟิสิกส์ 2.75 1 คน
สาขาวิชาเคมี (กศ.บ. 5 ปี) 2.75 1 คน
สาขาวิชาชีววิทยา (กศ.บ. 5 ปี) 3.50 1 คน
สาขาวิชาฟิสิกส์ (กศ.บ. 5 ปี) 2.75 2 คน
สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 2.50 1 คน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 2.50 5 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2.50 5 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2.50 5 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2.50 5 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2.50 5 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2.50 5 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2.50 5 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2.50 5 คน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2.00 2 คน
คณะกายภาพบำบัด
สาขาวิชากายภาพบำบัด 2.50 2 คน
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 2.50 1 คน
คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 2.50 5 คน
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ทุกสาขาวิชา ใช้ GAT และ 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย + วิชาภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารสังคม วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 2.00 2 คน
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารสังคม วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ 2.00 2 คน
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารสังคม วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 2.00 2 คน
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 2.00 2 คน
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล แขนงวิชาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ 2.00 2 คน
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล แขนงวิชาการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 2.00 2 คน
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 2.00 1 คน
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ 2.00 1 คน
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 2.00 1 คน
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 2.00 2 คน
คณะเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาไทย) 2.75 5 คน
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 2.75 2 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ในโรงเรียนต่อไปนี้
  • โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
  • โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นหล้า จ.เชียงราย
  • โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จ.เชียงราย
  • โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมถ์ฯ จ.ภูเก็ต
  • โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล จ.ชุมพร
  • โรงเรียนบ้านทับวัง จ.ชุมพร
  • โรงเรียนชิตใจชื่น จ.ปราจีนบุรี
 • ต้องรักษาระดับผลการเรียนจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยห้ามต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ
 • มีผลการสอบ GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ตามองค์ประกอบที่กำหนดในรับตรงทั่วไป (ตรวจสอบที่นี่)
คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
   • มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับราชการได้หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว
   • ไม่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาทันตแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันของรัฐในปีการศึกษา 2560 รวมทั้งการรับตรงที่เคยได้ยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยที่คัดเลือกแล้ว มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทั้งหมด
   • ไม่มีปัญหาสุขภาทางจิต, ภาวะติดสารเสพย์ติด, โรคติดเชื้อในระยะติดต่อและอันตราย, โรคไม่ติดต่อที่ไม่สามารถควบคุมด้วยการรักษาได้ หรือโรคอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
   • สำหรับคณะทันตแพทยศาสตร์มีเงื่อนไขที่ต้องศึกษา โปรดศึกษาจากระเบียบการเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
  • ทุกสาขาวิชา
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
   • ต้องมีโครงงานวิทยาศาสตร์หรือประสบการณ์การทดลองด้านวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
   • ต้องไม่มีความผิดปกติทางการมองเห็น (ตาบอดสี)
 • คณะพลศึกษา
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • หลักสูตรเภสัชศาสตร์
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
   • ต้องไม่มีความผิดปกติทางการมองเห็น (ตาบอดสี)
   • สำหรับคณะเภสัชศาสตร์มีเงื่อนไขที่ต้องศึกษาด้วยตนเอง โปรดศึกษาจากระเบียบการเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
   • จะต้องมีผลการเรียนในรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.50
   • ต้องมีโครงงานวิทยาศาสตร์หรือประสบการณ์การทดลองด้านวิทยาศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • ทุกสาขาวิชา
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ทุกสาขาวิชา
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
   • สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จะต้องเรียนวิชาชีววิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษามาด้วย
 • คณะกายภาพบำบัด
  • ทุกสาขาวิชา
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
   • ต้องไม่มีความผิดปกติทางการมองเห็น (ตาบอดสี)
   • สำหรับคณะกายภาพบำบัดมีเงื่อนไขที่ต้องศึกษาด้วยตนเอง โปรดศึกษาจากระเบียบการเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ
   • จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50


 7. โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย)

รับสมัคร : 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559
รับทั้งหมด : 3 คน

สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย 5 เทอม จำนวนรับ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2.00 1 คน
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น 2.00 1 คน
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ 2.00 1 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 (จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดนครนายก, จังหวัดสระแก้ว) ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดนไม่จำเป็นต้องจังหวัดเดียวกัน
 • ต้องรักษาระดับผลการเรียน ห้ามต่ำกว่า 2.00 จนกว่าสำเร็จการศึกษา
วิชาที่ต้องสอบ ในรอบสอบคัดเลือก
 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • วิชาความถนัดทางการเรียน
 • การสอบความรู้ภาคทฤษฎี
วิชาที่ต้องสอบ ในรอบสอบสัมภาษณ์
 • การสอบภาคปฏิบัติ
 • การสอบสัมภาษณ์

 

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (ใช้คะแนนยื่นคัดเลือก) : 144 คน

รับสมัคร : 9 ธันวาคม 2559  – 29 มกราคม 2560

สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย 5 เทอม จำนวนรับ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 2.50 4 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 2.50 3 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 2.50 1 คน
คณะพลศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตาร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 2.00 5 คน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตาร์ – สาธารณสุขชุมชน 2.50 1 คน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตาร์ – อนามัยสิ่งแวดล้อม 2.50 1 คน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตาร์ – อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2.50 1 คน
สาขาวิชาพลศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 2.00 1 คน
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 2.00 5 คน
สาขาวิชาสุขศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) (ใช้วิชา GAT + PAT 5 และ 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ + วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 2.00 15 คน
คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 3.00 3 คน
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.25 5 คน
สาขาวิชาเคมี 2.75 2 คน
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 3.25 1 คน
สาขาวิชาฟิสิกส์ 2.75 1 คน
สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 2.50 1 คน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 2.50 20 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2.50 30 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2.50 10 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2.50 5 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2.50 3 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2.50 5 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2.50 5 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2.50 5 คน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2.00 2 คน
คณะกายภาพบำบัด
สาขาวิชากายภาพบำบัด 3.00 1 คน
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3.00 1 คน
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 2.00 2 คน
คณะเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาไทย) 2.75 3 คน
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 2.75 2 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 (จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดนครนายก, จังหวัดสระแก้ว) ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดนไม่จำเป็นต้องจังหวัดเดียวกัน
 • ต้องรักษาระดับผลการเรียนจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยห้ามต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ
 • มีผลการสอบ GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ตามองค์ประกอบที่กำหนดในรับตรงทั่วไป (ตรวจสอบที่นี่)
คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา
 • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
  • ทุกสาขาวิชา
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
   • ต้องมีโครงงานวิทยาศาสตร์หรือประสบการณ์การทดลองด้านวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
   • ต้องไม่มีความผิดปกติทางการมองเห็น (ตาบอดสี)
 • คณะพลศึกษา
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • หลักสูตรเภสัชศาสตร์
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
   • ต้องไม่มีความผิดปกติทางการมองเห็น (ตาบอดสี)
   • สำหรับคณะเภสัชศาสตร์มีเงื่อนไขที่ต้องศึกษา โปรดศึกษาจากระเบียบการเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • ทุกสาขาวิชา
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
  • เฉพาะสาขาอัญมณีและเครื่องประดับ
   • สำหร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เท่านั้น
   • มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ำกว่า B หรือ 3.00
   • ต้องไม่มีความผิดปกติทางการมองเห็น (ตาบอดสี)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ทุกสาขาวิชา
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
   • สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จะต้องเรียนวิชาชีววิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษามาด้วย
 • คณะกายภาพบำบัด
  • ทุกสาขาวิชา
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
   • ต้องไม่มีความผิดปกติทางการมองเห็น (ตาบอดสี)
   • สำหรับคณะกายภาพบำบัดมีเงื่อนไขที่ต้องศึกษาด้วยตนเอง โปรดศึกษาจากระเบียบการเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ
   • จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50


 8. โครงการความร่วมมือองค์กรปกครองท้องถิ่น (โครงการร่วมผลิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน)

รูปแบบการคัดเลือก : ใช้ GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รับสมัคร : 19 ธันวาคม 2559  – 29 มกราคม 2560

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย 5 เทอม จำนวนรับ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2.50 16 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 • เป็นชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2559
 • จะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่น ในจังหวัดนครนายก, ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว, ปราจีนบุรี ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึง 1 ธันวาคม 2559
 • ต้องรักษาระดับผลการเรียนจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยห้ามต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ
 • มีผลการสอบ GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ตามองค์ประกอบที่กำหนดในรับตรงทั่วไป (ตรวจสอบที่นี่)
 • มีประสบการณ์ฝึกปฎิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลจังหวัด ไม่น้อยกว่า 5 วัน (ตามเอกสารสุขภาพชุมชน 01)
 • มีประสบการณ์ศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงสร้างและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลรัฐ  (ตามเอกสารสุขภาพชุมชน 02)
 • เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการองค์กรในชุมชน ประกอบด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้แทนจากหน่วยบริการสุขภาพ, และผู้นำชุมชนจริง (โดยต้องมีเอกสารหลักฐาน คือ หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมและรายงานการประชุมผลการอนุมัติทุนการศึกษาฯ)
 • เป็นบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบและอนุมัติจากองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ในการสนับสนุนทุนการศึกษาและการจ้างงาน (ตามเอกสารสุชภาพชุมชน 03)
 • ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารโรงพยาบาลชุมชน / โรงพยาบาลจังหวัด ต้องลงนามเอกสารบันทึกข้อตกลงร่วมมือการผลิตบัณฑิต (ตามเอกสารสุขภาพชุมชน 04)
 • ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. พร้อมยื่นเอกสารรับทุนการศึกษา (ตามเอกสารสุขภาพชุมชน 05)
 • ผู้สมัครโครงการนี้จะต้องเอกสารประกอบการสมัครและหลักฐานการสมัคร ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ภายใน 30 มกราคม 2560
  • ส่งมายัง “งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120”
  • หากไม่ทำการส่งเอกสารทางมหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะไม่รับพิจารณาหากส่งล่าช้า (ข้อกำหนดในการทำแฟ้มสะสมผลงานอยู่ในส่วนแรกสุดของบทความนี้)
 • สำหรับโครงการนี้มีเงื่อนไขที่ต้องศึกษาด้วยตนเอง โปรดศึกษาจากระเบียบการเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง


 9. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์

รูปแบบการคัดเลือก :  ใช้ GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รับสมัคร : 19 ธันวาคม 2559  – 29 มกราคม 2560

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : 53 คน

สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย 5 เทอม จำนวนรับ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2.75 5 คน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.25 5 คน
สาขาวิชาสถิติ 3.00 10 คน
สาขาวิชาเคมี 2.75 3 คน
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 3.50 2 คน
สาขาวิชาชีววิทยา 3.25 1 คน
สาขาวิชาฟิสิกส์ 2.75 10 คน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ. 5 ปี) 2.75 9 คน
สาขาวิชาเคมี (กศ.บ. 5 ปี) 2.75 2 คน
สาขาวิชาชีววิทยา (กศ.บ. 5 ปี) 3.50 3 คน
สาขาวิชาฟิสิกส์ (กศ.บ. 5 ปี) 2.75 3 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ในโรงเรียนต่อไปนี้ และต้องผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนแล้ว
  • โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ลพบุรี
  • โรงเรียนมักกะสันพิทยา กรุงเทพ
  • โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพ
  • โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพ
  • โรงเรียนวัดปทุมวนาราม กรุงเทพ
  • โรงเรียนชลประทานวิทยา จ.นนทบุรี
  • โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ จ.นครนายก
  • โรงเรียนปิยะชาติพัฒนา จ.นครนายก
  • โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จ.นครนายก
  • โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ต้องรักษาระดับผลการเรียนจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยห้ามต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ
 • มีผลการสอบ GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ตามองค์ประกอบที่กำหนดในรับตรงทั่วไป (ตรวจสอบที่นี่)
 • มีประสบการณ์ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ โดยให้ผู้สมัครเขียนบทสรุปโครงงานด้วยลายมือตัวเอง ยาว 1 หน้ากระดาษ A4 ประกอบไปด้วย ชื่อเรื่อง วัตุประสงค์ ที่มาและความสำคัญ วิธีการทดลอง ผลการทดลอง สรุปละอภิปรายผลการทดลอง
 • เขียนเรียงความแสดงเหตุผลว่าทำไมถึงมีความตั้งใจจะเรียนในสาขาที่สมัครในคณะวิทยาศาสตร์ ยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 • เอกสารทั้งสองส่งผ่านโรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่ และจะต้องผ่านการคัดเลือกจากทางโรงเรียนก่อนจึงจะสมัครได้

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา

 • ทุกสาขาวิชา
  • ต้องมีคะแนนเฉลี่ยรวมในรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • ต้องมีคะแนนเฉลี่ยรวมในรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • เฉพาะสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ. 5 ปี)
  • ต้องมีคะแนนเฉลี่ยรวมในรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ต้องมีคะแนนเฉลี่ยรวมในรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.25


 10. โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

รูปแบบการคัดเลือก :  ใช้ GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รับสมัคร : 19 ธันวาคม 2559  – 29 มกราคม 2560

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : 10 คน

สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย 5 เทอม จำนวนรับ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2.50 5 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2.50 5 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ หรือกำลังศึกษาในชั้น ปวช.3 และจะสำเร็จการศุกษาในปี 2559 ภายใต้โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (นำร่อง) สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้น ปวช.1 – ปวช.3 ภาคเรียนต้น ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ต้องรักษาระดับผลการเรียนจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยห้ามต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ
 • มีผลการสอบ GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ตามองค์ประกอบที่กำหนดในรับตรงทั่วไป (ตรวจสอบที่นี่)


 11. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

รูปแบบการคัดเลือก :  ใช้ GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รับสมัคร : 19 ธันวาคม 2559  – 29 มกราคม 2560

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย 5 เทอม จำนวนรับ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2.50 16 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี) โดนมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ตามองค์ประกอบที่กำหนดในรับตรงทั่วไป (ตรวจสอบที่นี่)
 • สำหรับโครงการนี้มีเงื่อนไขที่ต้องศึกษาด้วยตนเอง โปรดศึกษาจากระเบียบการเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง


 12. โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา และโครงการหลักสูตรนานาชาติ

รูปแบบการคัดเลือก :  จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย
รับสมัคร : 19 มกราคม – 1 มีนาคม 2560

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (หลักสูตร 2 ภาษา)

สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย 5 เทอม จำนวนรับ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา) 2.50 2
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา) 2.50 4
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารสังคม วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 2.50 2
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารสังคม วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ 2.50 2
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารสังคม วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 2.50 3
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 2.50 2
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล แขนงวิชาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ 2.50 2
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล แขนงวิชาการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 2.50 2
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 2.50 3
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ 2.50 3
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 2.50 3

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย 5 เทอม จำนวนรับ<
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ 2.75 30
สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร วิชาเอกภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส 2.75 30
สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร วิชาเอกภาษาเยอรมัน – ภาษาอังกฤษ 2.75 30
สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร วิชาเอกภาษาอังกฤษ – ภาษาเขมร 2.75 30
สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร วิชาเอกภาษาเวียดนาม – ภาษาอังกฤษ 2.75 30
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 2.50 30
คณะเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 2.30 10

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา) และ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา)
 • กลุ่มที่ 1 : สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ในวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า B หรือ 3.00
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ในวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • จะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสำเร็จการศึกษา
 • กลุ่มที่ 2 : สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า หลักสูตร 2 ภาษา (English Program) หรือจากโรงเรียนนานาชาติ ที่กระทรวงศึกษารับรอง หรือ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ และต้องสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง 12 ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีผลการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่เกรด 10 ถึง 12 ไม่ต่ำกว่า C
  • หรือ มีผลการสอบ IGCSE ไม่ต่ำกว่า C โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า C ในวิชา Biology, Chemistry, Mathematics, Physics
  • หรือ มีผลการสอบ GED หรือ High School Diploma จะต้องมีอย่างน้อย 410 คะแนนในแต่ละวิชา ใน 5 รายวิชาหลัก และได้คะแนนรวม 5 วิชา ตั้งแต่ 2,250 คะแนนขึ้นไป
 • จะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ : หากมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน (PBT) หรือ ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน (CBT) หรือ ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน (IBT) หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 หรือ CUTEP ไม่ต่ำกว่า 60
 • จะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียนความถนัดทางการเรียน : หากมีผลการสอบ SAT ไม่ต่ำกว่า 1,000
 • ผู้สมัครต้องไม่มีความผิดปกติทางการมองเห็น (ตาบอดสี)
2. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา ทุกสาขาวิชา)
 • กลุ่มที่ 1 : สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ในวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า B หรือ 3.00
  • จะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสำเร็จการศึกษา
  • หรือ ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่า TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60
 • กลุ่มที่ 2 : สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า หลักสูตร 2 ภาษา (English Program) หรือจากโรงเรียนนานาชาติ ที่กระทรวงศึกษารับรอง หรือ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ และต้องสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง 12 ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีผลการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่เกรด 10 ถึง 12 ไม่ต่ำกว่า C
  • หรือ มีผลการสอบ IGCSE ไม่ต่ำกว่า C โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า C
  • หรือ มีผลการสอบ GED หรือ High School Diploma จะต้องมีอย่างน้อย 410 คะแนนในแต่ละวิชา และได้คะแนนรวม 5 วิชา ตั้งแต่ 2,250 คะแนนขึ้นไป
 • จะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ : หากมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่า TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60
 • จะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียนความถนัดทางการเรียน : หากมีผลการสอบ SAT ไม่ต่ำกว่า 1,000
3. สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) และ สาขาวิชาภาาาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ ทุกวิชาเอก)
 • สำเร็จการศึกษา หรือ เทียบเท่า หรือ กำลังศึกษา และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่กระทรวงศึกษารับรอง หรือ โรงเรียนมัธยมในประเทศที่มีหลักสูตร 2 ภาษา (English Program) หรือ โรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง 11 หรือ ภาคเรียนที่ 1 ของเกรด 12 ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า
 • หรือ มีผลการสอบ IGCSE หรือ GCSE ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา หรือ GCE “O” Level ไม่ต่ำกว่า C
 • หรือ มีผลการสอบ GED หรือ High School Diploma จะต้องมีอย่างน้อย 410 คะแนนในแต่ละวิชา และได้คะแนนรวม 5 วิชา ตั้งแต่ 2,250 คะแนนขึ้นไป และจะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • จะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ : หากมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน (PBT) หรือ ไม่ต่ำกว่า 55 คะแนน (IBT) หรือ  TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ ผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 
 • จะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียนความถนัดทางการเรียน : หากมีผลการสอบ SAT ไม่ต่ำกว่า 1,000
4. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สำเร็จการศึกษา หรือ เทียบเท่า หรือ กำลังศึกษา และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่กระทรวงศึกษารับรอง หรือ โรงเรียนมัธยมในประเทศที่มีหลักสูตร 2 ภาษา (English Program) หรือ โรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง 11 หรือ ภาคเรียนที่ 1 ของเกรด 12 ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
 • หรือ มีผลการสอบ IGCSE หรือ GCSE ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา หรือ GCE “O” Level ไม่ต่ำกว่า C
 • หรือ มีผลการสอบ GED หรือ High School Diploma จะต้องมีอย่างน้อย 410 คะแนนในแต่ละวิชา และได้คะแนนรวม 5 วิชา ตั้งแต่ 2,250 คะแนนขึ้นไป และจะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • จะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ : หากมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน (PBT) หรือ ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน (CBT) หรือ ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน (IBT) หรือ ผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60
 • จะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียนความถนัดทางการเรียน : หากมีผลการสอบ SAT ไม่ต่ำกว่า 1,000
4. หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สำเร็จการศึกษา หรือ เทียบเท่า หรือ กำลังศึกษา และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่กระทรวงศึกษารับรอง หรือ โรงเรียนมัธยมในประเทศที่มีหลักสูตร 2 ภาษา (English Program) หรือ โรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง 11 หรือ ภาคเรียนที่ 1 ของเกรด 12 ไม่ต่ำกว่า 2.30 หรือเทียบเท่า
 • หรือ มีผลการสอบ IGCSE หรือ GCSE ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา หรือ GCE “O” Level ไม่ต่ำกว่า C
 • หรือ มีผลการสอบ GED หรือ High School Diploma จะต้องมีอย่างน้อย 410 คะแนนในแต่ละวิชา และได้คะแนนรวม 5 วิชา ตั้งแต่ 2,250 คะแนนขึ้นไป และจะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • จะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ : หากมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 477 คะแนน (PBT) หรือ ไม่ต่ำกว่า 123 คะแนน (CBT) หรือ ไม่ต่ำกว่า 53 คะแนน (IBT) หรือ  TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ ผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60
 • จะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียนความถนัดทางการเรียน : หากมีผลการสอบ SAT ไม่ต่ำกว่า 1,000


 13. โครงการเพชรในตม

โครงการนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

   ระเบียบการโครงการเพชรในตม ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาที่รับ

 • สาขาวิชาการประถมศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)

เปิดรับสมัคร

 • 11 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์ 2560
 • ผ่านทาง http://admission.swu.ac.th (ยกเว้นค่าสมัครเฉพาะโครงการนี้)
 • หลังจากทำการสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตแล้ว ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในหัวข้อ ‘เอกสารประกอบการสมัครที่ต้องส่งให้ทาง กอ.รมน.’ ท้ายบทความ) ทางไปรษณีย์แบบ “ลงทะเบียนแบบพิเศษ” เท่านั้น ส่งไปยัง กอ.รมน. จังหวัดที่สังกัด (ที่อยู่ตามหน้า 10-13) วงเล็บมุมซองว่า “สมัครเข้าศึกษาต่อโครงการเพชรในตม” ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

วิชาที่ใช้คะแนนยื่นคัดเลือก

 • GAT รอบที่ 1/60 หรือ 2/60
  • จะต้องได้คะแนนในวิชานี้มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 120 คะแนนขึ้นไป
 • PAT5 รอบที่ 1/60 หรือ 2/60
  • จะต้องได้คะแนนในวิชานี้มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 90 คะแนนขึ้นไป

จำนวนนิสิตที่จะรับ

ภาค จังหวัดในสังกัด จำนวนรับ
กอ.รมน. ภาค 1 กาญจนบุรี, จันทบุรี, ตราด, เพชรบุรี, ราชบุรี, สระแก้ว, ประจวบคีรีขันธ์ 7 คน
กอ.รมน. ภาค 2 นครพนม, บุรีรัมย์, มุกดาหาร, ศรีสะเกษ, เลย, สุรินทร์, หนองคาย, อุบลราชธานี, อำนาญเจริญ, บึงกาฬ 10 คน
กอ.รมน. ภาค 3 เชียงราย, เชียงใหม่, ตาก, น่าน, พะเยา, พิษณุโลก, แม่ฮ่อนสอน, อุตรดิษถ์ 9 คน
กอ.รมน. ภาค 4 ชุมพร, นราธิวาส, ยะลา, ระนอง, สงขลา, สตูล, ปัตตานี 9 คน (4+15)

หมายเหตุ : จังหวัดในสังกัด กอ.รมน. ภาค 4 คือ จังหวัดปัตตานี, ยะลา, และนราธิวาส รับจังหวัดละ 5 คน รวมจำนวนรับ 15 คน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จปีการศึกษา 2559 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีสัญชาติไทย
 • บิดาหรือมารดาและผู้สมัคร มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ยกเว้นอำเภอเมือง มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันรับสมัคร หรือ เป็นบุตรธิดา ของ ทหาร ตำรวจ ครู ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่และเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส, ยะลา, ปัตตานี) โดยที่บิดามารดา ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภายใต้ (ต้องมีเอกสารยืนยันการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
 • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี (พิจารณาจากรายได้รวมของบิดามารดา หรือ รายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้มีอำนาจปกครองไม่ใช่บิดามารดา)
 • มีความประพฤติดี มีลักษณะความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม โดนมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา
 • มีสุขภาพร่างกายจิตใจสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับการเป็นครู

เงื่อนไขของโครงการ

 • หลังจากทำการสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตแล้ว ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในหัวข้อ ‘เอกสารประกอบการสมัครที่ต้องส่งให้ทาง กอ.รมน.’ ท้ายบทความ) ทางไปรษณีย์แบบ “ลงทะเบียนแบบพิเศษ” เท่านั้น ส่งไปยัง กอ.รมน. จังหวัดที่สังกัด (ที่อยู่ตามหน้า 10-13) วงเล็บมุมซองว่า “สมัครเข้าศึกษาต่อโครงการเพชรในตม” ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
 • ผู้ทีผ่านการคัดเลือกและมีคุณบัติตามกำหนด จะคัดเลือกจังหวัดล่ะไม่เกิน 1 คน
 • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องทำสัญญาการเข้าเป็นนิสิตโครงการเพชรในตาม และเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางคณะและมหาวิทยาลัยกำหนด
 • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสำเร็จการศึกษา จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามภูมิลำเนาของบิดามารดา หรือผู้สมัคร
 • ในกรณีที่ทำสัญญากับมหาวิทยาลัยแล้ว ไม่มาเรียนตามปกติ ต้องชดใช้เป็นเบี้ยปรับเป็นเงิน 50,000 บาท และในกรณีที่ไม่สำเร็จการศึกษา โดยได้ลาออกหรือไม่มาลาออกแต่หยุดเรียนกลางคัน จะต้องชดใช้เป็นเบี้ยปรับตามระยะเวลาและจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญา

เอกสารประกอบการสมัครที่ต้องส่งให้ทาง กอ.รมน.

 • ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 โครงการเพชรในตม หรือ แบบตรี 7 (หน้าที่ 6-8)
 • หนังสือรับรองรายได้ แบบตรี 8 (หน้าที่ 9)
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
 • บัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนพร้อมสำเนา
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา ที่มีชื่อบิดา หรือ มารดา และผู้สมัคร
 • ใบรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา ที่รับรองคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 • สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • สำเนาใบรายงานผลการสอบ GAT-PAT ประจำปีการศึกษา 2560 จากระบบ E-Score
 • ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา
 • เอกสารยืนยันการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวดชายแดนภาคใต้ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรณีผู้สมัครเป็นบุตรและธิดา ของทหาร ตำรวจ ครู ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่และเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ )

   ระเบียบการโครงการเพชรในตม ปีการศึกษา 2560


เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาเจอกันนะ 😉


ที่มา :