[ประกาศ] นโยบายและมาตรการ การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2559

[ประกาศ] นโยบายและมาตรการ การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2559
Line

(สำเนา)

swu-logo

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง นโยบายและมาตรการ การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้กำหนดนโยบายและมาตรการ เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ของนิสิตนักศึกษารุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ยังส่งผลให้เกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในสถาบัน และมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันฉันท์พี่น้อง โดยให้จัดกิจกรรมที่มีลักษณะสร้างสรรค์ อบอุ่น ประทับใจ เสริมสร้างการพัฒนานิสิตนักศึกษา ไม่มีกิจกรรมที่รุนแรงและละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการดังกล่าว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงกำหนดนโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้

นโยบาย

 1. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทุกคณะ/วิทยาลัย/สำนักวิชา และต้องให้ความสำคัญในการกำกับดูแล ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดและไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย
 2. การจัดกิจกรรมต้องมีลักษณะสร้างสรรค์ และเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพนิสิต นิสิตใหม่สามารถเข้าร่วมได้ตามความสมัครใจ ห้ามรุ่นพี่บังคับขู่เข็ญ กดดัน กระทำการรุนแรง หรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ ต้องเคารพสิทธิเสรีภาพ อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทที่สังคมยอมรับ
 3. หน่วยงานที่จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ จะต้องเป็นสโมสรนิสิตของคณะ/วิทยาลัย/สำนักวิชาเท่านั้น กิจกรรมที่จัดต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย
 4. ต้องมีกระบวนการคัดแยกนิสิตที่มีปัญหาด้านสุขภาพและโรคประจำตัว ทั้งทางกายและจิตใจ
 5. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ต้องจัดภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
 6. นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องแต่งกายสุภาพ เหมาะสม ถูกกาลเทศะ
 7. เนื้อเพลงและการแสดงออกต้องไม่เสียดสี หรือส่อไปทางลามก อนาจาร
 8. มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายให้รุ่นพี่เก็บเงินนิสิตใหม่เพื่อทำกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

มาตราการ

1. ระเบียบ ข้อบังคับ

 1. ห้ามดื่มสุรา สิ่งมึนเมาและเสพสารเสพติดทุกชนิด รวมทั้งต้องหลีกเลี่ยงอบายมุขทุกประเภทที่มาเกี่ยวข้องในขณะจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
 2. ห้ามนิสิตที่ลาพักการศึกษา หรือนิสิตที่อยู่ระหว่างการต้องโทษทางวินัย เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ทั้งโดยตรงตรงหรือทางอ้อม
 3. ห้ามนิสิตรุ่นพี่กระทำการใดๆ ที่เสมือนการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้ หากคณะ/วิทยาลัย/สำนักวิชา จะจัดกิจกรรมหรือมีการเรียกรุ่นน้องปี 1 รวมตัวเพื่อทำกิจกรรม ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิต หรือผู้ที่คณบดีมอบหมายกำกับดูแล และให้ส่งสำเนาหนังสือที่ได้รับอนุมัติไปยังกองกิจการนิสิต เพื่อทราบภายใน 5 วันทำการก่อนจัดกิจกรรม

2. ระยะเวลาการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

 1. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ กระทำได้ไม่เกิน 6 สัปดาห์ นับจากเปิดภาคเรียนเท่านั้น หากจัดเกินระยะเวลาที่กำหนดถือให้เป็นความผิดและถูกลงโทษ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
 2. ให้จัดกิจกรรมได้ในวันจันทร์ – วันศุกร์ สัปดาห์ละไม่เกิน 3 ครั้ง (ครั้งละไม่เกิน 3 ชั่วโมง)
  ดังนี้ : มศว ประสานมิตร ระหว่างเวลา 16.00 – 20.00 น.
  มศว องครักษ์ ระหว่างเวลา 17.00 – 21.00 น.
 3. ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมต้องไม่มีผลกระทบต่อเวลาเรียนของนิสิต
 4. ให้ส่งสำเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ จากคณะ/วิทยาลัย/สำนักวิชา ไปยังสภานิสิตและกองกิจการนิสิต โดยระบุรายละเอียด ลักษณะกิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ

** หากมีการเปลี่ยนแปลง (ระยะเวลา สถานที่และรูปแบบกิจกรรม) อันเกิดจากกรณีฉุกเฉินหรือเหตุสุวิสัยที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนการเดิมได้ ให้ผู้รับผิดชอบแจ้งการเปลี่ยนแปลงไปยังกองกิจการนิสิตให้รับทราบทันที

3. สถานที่การดำเนินกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

 1. นิสิตต้องจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ห้ามจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์นอกสถาบันโดยเด็ดขาด
 2. สถานที่จัดกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่และประชุมเชียร์ ให้จัด ณ พื้นที่ที่นิสิตชั้นปีที่ 1 ของคณะนั้นๆ เรียนอยู่ นิสิตชั้นปีที่ 1 ที่เรียนที่ มศว องครักษ์ ให้จัดกิจกรรมที่ มศว องครักษ์
 3. ต้องจัดกิจกรรมในที่ปลอดภัย ไม่ลับตา อากาศถ่ายเทสะดวก และสามารถเข้าตรวจสอบได้ง่าย
 4. ห้ามจัดกิจกรรมกีดขวางการจราจรภายในมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด
 5. กรณีเกิดความเสียหายหรือเกิดความผิดพลาด อันเนื่องมาจากกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ นิสิตที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงคณะ/วิทยาลัย/สำนักวิชา/สาขาวิชา จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี

4. พฤติกรรม การแต่งกาย การแสดงออก การพูดและกิริยาท่าทาง

 1. ห้ามมีการว๊าก ตะคอก ข่มขู่ ใช้คำหยาบคาย ส่อเสียดหรือประชดประชัดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
 2. ห้ามแสดงออกถึงท่าทีของการบังคับ ข่มขู่ หรือกระทำการใดๆ ที่รุนแรง
 3. ห้ามสูบบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเสพสารเสพติดทุกประเภท
 4. ห้ามนิสิตกระทำการใดๆ ที่ไม่สุภาพ มีลักษณะเข้าข่ายลามก อนาจาร และผิดศีลธรรม
 5. นิสิตต้องแต่งกายด้วยชุดนิสิต ชุดกีฬา หรือชุดสุภาพเท่านั้น
 6. การคล้องป้ายชื่อหรือสัญลักษณ์ต่างๆ ให้ดำเนินการตามนี้
  1. ป้ายชื่อ/ ป้ายบ่งชี้ควรมีขนาดไม่เกิน 210 x 297 มิลลิเมตร (ขนาดกระดาษ A4) และห้ามใช้วัสดุที่มีลักษณะแข็ง มีคม เช่น ไม้ โลหะทุกประเภท โดยเด็ดขาด
  2. ป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ ให้กระทำได้จนกระทั่งเสร็จสิ้นกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้คล้องป้ายชื่อหรือสัญลักษณ์ต่างๆ ออกนอกมหาวิทยาลัยโดดเด็ดขาด

5. การดำเนินกิจกรรม

 1. กิจกรรมต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญ รบกวนสิทธิความเป็นอยู่ตามปกติสุขของบุคคลอื่น
 2. ต้องมีอาจารย์ บุคลากรของคณะ/วิทยาลัย/สำนักวิชา กำกับดูแลการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ในสถานที่จัดกิจกรรม ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม
 3. นิสิตที่จัดกิจกรรมต้องเป็นนิสิตที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการอบรมและรับฟังนโยบาย มาตรการจากกองกิจการนิสิต และต้องได้รับบัตรอนุญาตที่กองกิจการนิสิต เป็นผู้ออกให้เท่านั้นโดยใช้ร่วมกับบัตรประจำตัวนิสิต เพื่อสะดวกในการตรวจสอบตลอดระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
 4. ผู้ดำเนินงานจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบกิจกรรม ไม่มีพฤติกรรมที่ปกปิด ปิดบัง ซ้อนเร้น การกระทำผิดที่เกี่ยวกับการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบเห็นให้ทำการบันทึกรายงานและแจ้งต่อกองกิจการนิสิตตามลำดับ
 5. การดำเนินกิจกรรมใดๆ ต้องคำนึงถึงหลักความปลอดภัยและไม่ออกกฏ ระเบียบ ข้อตกลง ที่ขัดต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน

6. ความผิดและบทลงโทษ

 1. นิสิตคนใดไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ จงใจฝ่าฝืนหรือไม่เชื่อฟังคำสั่ง คำแนะนำหรือคำว่ากล่างตักเตือนของผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยกิจกรรมและวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2550 ตามลำดับขั้นตอนของการกระทำความผิด มี 5 สถาน ได้แก่
  1. ว่ากล่าวตักเตือน
  2. ภาคภัณฑ์
  3. พักการเรียน หรือตัดสิทธิ์เข้าสอบ หรือรอการอนุมัติปริญญามีกำหนดไม่เกินสองปีการศึกษา
  4. พ้นสภาพนิสิต
  5. ไล่ออก
 2. หากคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบ พบเห็นหรือได้รับข้อร้องเรียนการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ที่ไม่เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ ให้ดำเนินการดังนี้
  – ครั้งที่ 1 : ว่ากล่าวตักเตือน
  – ครั้งที่ 2 : ขอให้ยุติกิจกรรมในวันนั้นและบันทึกเสนอต่อกองกิจการนิสิต และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ตามลำดับ

7. การตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล

 1. มหาวิทยาลัยทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการของมหาวิทยาลัย
 2. คณะ/วิทยาลัย/สำนักวิชา แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ภายในคณะ
 3. คณะ/วิทยาลัย/สำนักวิชา สภานิสิต องค์การนิสิต และกองกิจการ จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อกับการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ให้ชัดเจน

การแจ้งข้อมูล

สามารถแจ้งข้อมูลให้หน่วยงานผู้ดูแลรับผิดชอบได้ทราบ ดังนี้

 1. รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต/ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ทุกคณะ/วิทยาลัย/สำนักวิชา
 2. กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-260-9547 หรือ 02-649-5000 ต่อ 15351, 15353, 15355, 15356, 15357
 3. กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
  หมายเลขโทรศัพท์ 032-322-665
 4. ฝ่ายตรวจสอบกิจกรรมสภานิสิต
  1. ฝั่งประสานมิตร : นายพรชัย บุญบุตร หมายเลขโทรศัพท์ 091-026-8263
  2. ฝั่งองครักษ์ : นายวีระชาติ จันดาหา หมายเลขโทรศัพท์ 080-832-9358
 5. ผ่านทางช่องทางออนไลน์
  1. http://sa.oop.swu.ac.th
  2. กองกิจการนิสิต
  3. สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  4. E-mail : [email protected] หรือ [email protected]
 6. หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต : นายสุภฤกษ์ กิจวาส หมายเลขโทรศัพท์ 081-925-5106
 7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์โอฬาร พรหมาลิขิต หมายเลขโทรศัพท์ 089-927-1040
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ วิบูลย์มา หมายเลขโทรศัพท์ 086-747-9450
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศรี โชว์พิทธพรชัย หมายเลขโทรศัพท์ 081-639-7530
 8. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต : รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม หมายเลขโทรศัพท์ 081-171-0831

 

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม
(รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม)
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   เอกสารต้นฉบับประกาศฯ


newgen_act-59_01

Share This
Avatar
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ