คะแนนต่ำสุดของผู้ที่ผ่านเข้ารอบสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558

คะแนนต่ำสุดของผู้ที่ผ่านเข้ารอบสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558
Line

เนื่องจากมีน้องๆ สอบถามเข้ามาจำนวนมากว่าคะแนนต่ำสุดของปีที่แล้วมีคะแนนเท่าไร เพื่อนำมาเทียบกับคะแนนปัจจุบันที่น้องๆ ได้.. พี่ มศว พาน้องสอบเลยขอรวบรวมคะแนนต่ำสุดของผู้ที่ผ่านเข้ารอบสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง ปีการศึกษา 2558 มาให้น้องๆ ได้ทราบกัน

ทั้งนี้ การที่น้องๆ มีคะแนนน้อยกว่าหรือมากกว่านั้นไม่ได้มีความหมายว่าน้องจะผ่านเข้ารอบนะครับ ทั้งนี้อยู่กับแนวโน้มของผู้สมัคร รวมทั้งคะแนนของเพื่อนๆ ที่สมัครสาขาเดียวกันกับเราด้วยว่าสอบได้คะแนนเท่าไรกันบ้าง.. ขอให้ทุกคนโชคดีครับผม 🙂


หมายเหตุ :

  • เรียงตามลำดับจำนวนผู้สมัคร ในปีการศึกษา 2559
  • ปีการศึกษา 2558 คือปีแรกที่ทางมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงระบบการคัดเลือกเป็นการยื่นคะแนน จึงมีคะแนนต่ำสุดแค่ปีเดียว (ก่อนหน้านั้นเป็นสอบตรงทั้งหมด)
  • คะแนนต่ำสุดนี้เป็นคะแนนของผู้ที่รายงานตัวในรับตรงทั้งสองรอบ (รอบรับตรงทั่วไป และรับตรงหลังแอดมิชชั่น) ในสาขาใดที่ไม่มีผู้รายงานตัวจะขึ้นว่า “ไม่มีข้อมูล”
  • คะแนนในตารางนี้อย่ายึดเป็นเกณฑ์ในการสมัครหรือตัดสินใจ เนื่องจากการผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สัมภาษณ์นั้นขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครและคะแนนของผู้สมัครแต่ละคนในปีนั้นๆ รวมทั้งดุลยพินิจของสาขาวิชาว่าต้องการเรียนสัมภาษณ์จำนวนเท่าใด (ส่วนผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ๋เข้าศึกษานั้น คัดเลือกผ่านการสัมภาษณ์ เอกสารที่กำหนด และสอบปฏิบัติเท่านั้น)

 

ลำดับ ชื่อสาขาวิชา คะแนนต่ำสุด ปี 58   คิดเป็นร้อยละ
1 การบัญชี 18,450  61.50%
2 วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 17,019  56.79%
3 การบริบาลทางเภสัชกรรม  17,094 59.98%
4 กายภาพบำบัด 15,759 52.53%
5 พยาบาลศาสตร์ 15,000 57.07%
6 ภาษาเกาหลี 23,328  77.76%
7 จิตวิทยา 21,024 70.08%
8 เศรษฐศาสตร์ 15,906 53.02%
9 ธุรกิจระหว่างประเทศ 17,670 58.90%
10 ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 20,724 69.08%
11 การตลาด 17,211  57.37%
12 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 20,160  67.20%
13 นวัตกรรมการสื่อสาร 19,830  66.10%
14 การเงิน 17,589 58.63%
15 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 11,004  36.68%
16 สังคมศึกษา (กศ.บ.) 17,604  58.68%
17 การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 12,375 41.25%
18 ภาษาจีน 19,200 64.00%
19 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 21,279 90.93%
20 การประถมศึกษา (กศ.บ.) 18,771  62.57%
21 คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 16,299   54.33%
22 ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ไม่มีข้อมูล   ไม่มีข้อมูล
23 วิศวกรรมเครื่องกล 14,043  46.78%
24 การส่งเสริมสุขภาพ 12,447  41.49%
25 นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 17,214  57.38%
26 ประวัติศาสตร์ 17,385  57.95%
27 ภาษาญี่ปุ่น 22,335  74.45%
28 ทัศนศิลป์ 12,150  40.50%
29 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 19,038   63.46%
30 ภาษาไทย (กศ.บ.) 21,360 71.20%
31 วิศวกรรมไฟฟ้า 15,225 50.75%
32 ชีววิทยา 12,597 41.99%
33 การศึกษาปฐมวัย (กศ.บ.) ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
34 จุลชีววิทยา 12,369  41.23%
35 คณิตศาสตร์ 10,017 33.39%
36 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 8,775  29.25%
37 พลศึกษา (กศ.บ.) 13,041 43.47%
38 การเมืองการปกครอง 18,960  63.20%
39 รัฐประศาสนศาสตร์ 19,164 63.88%
40 วิศวกรรมโยธา 14,010 46.70%
41 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 11,340  37.80%
42 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 9,999 33.33%
43 เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 9,501 31.67%
44 ชีววิทยา (กศ.บ.) 17,541   58.47%
45 วิศวกรรมอุตสาหการ 14,013 46.71%
46 วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14,082 46.94%
47 วิศวกรรมชีวการแพทย์ 16,110 53.70%
48 เคมี 11,835  39.45%
49 ผู้นำนันทนาการ 13,089  43.63%
50 ภาษาไทย ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
51 คหกรรมศาสตร์ 11,754  39.18%
52 สถิติ 9,999  33.33%
53 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.) 13,635 45.45%
54 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 15,810 52.70%
55 ฟิสิกส์ 10,935 36.45%
56 วรรณกรรมสำหรับเด็ก 21,900 73.00%
57 ปรัชญาและศาสนา 18,717 62.39%
58 อัญมณีและเครื่องประดับ 15,843  52.81%
59 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 12,012  40.04%
60 การพัฒนาชุมชนเมือง 24,000 80.00%
61 สาธารณสุขชุมชน 12,819   42.73%
62 อนามัยสิ่งแวดล้อม 11,103 37.01%
63 ภาษาฝรั่งเศส 21,540 71.80%
64 เคมี (กศ.บ.) 17,274 57.58%
65 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 11,478 38.26%
66 ธุรกิจเพื่อสังคม เปิดปีนี้เป็นปีแรก  –
67 สารสนเทศศึกษา 16,827  56.09%
68 วิศวกรรมเคมี 16,059 53.53%
69 สุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.) 15,366 51.22%
70 ภาษาเวียดนาม 20,145 67.15%
71 ฟิสิกส์ (กศ.บ.) 17,046 56.82%
72 เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 10,017 33.39%
73 ศิลปศึกษา (กศ.บ.) 10,674 35.58%
74 ดุริยางคศาสตร์สากล 12,303 41.07%
75 สุขศึกษา (กศ.บ.) 18,012 60.04%
76 ภาษาเขมร 19,455 64.85%

 

Share This
Avatar
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ