[สำคัญมาก] รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ รับตรง (+ โครงการ) มศว ปี 59

[UPDATE : 16 มีนาคม 2016 17:00]

หลังจากการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ไปเมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา ตอนนี้ทางฝ่ายรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทำการประกาศสถานที่สอบและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์มาเรียบร้อย.. เราไปดูกันดีกว่ามีอะไรกันที่ต้องเตรียมก่อนมาสัมภาษณ์บ้าง! 😉

ประกาศผลแล้วผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รับตรง และ โครงการต่างๆ ประเภทยื่นคะแนนคัดเลือก ปี 59

เกณฑ์การคัดเลือกรอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา แต่ละคณะจะมีสัดส่วนหรือเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยรวมมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้

 • คะแนนการสัมภาษณ์
  • การสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์ภาษาไทยเป็นหลัก ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตร 2 ภาษา จะใช้การสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
  • โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพทั่วไป ไหวพริบ สติปัญญา ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความเชื่อมั่นในตัวเอง การมีมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการสื่อสาร
  • หากเป็นสาขาวิชาทางด้านแพทยศาสตร์ (ทั้งคณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะสหเวชศาสตร์) ต้องมีเจตคติที่ดีและสนใจในวิชาชีพ การเห็นแก่ส่วนรวม มีความรับผิดชอบและการมีน้ำใจ
 • คะแนนสอบปฏิบัติหรือข้อเขียน (ในบางสาขาวิชา)
  • สำหรับสาขาวิชาที่มีการทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพนั้นต้อง ปกติ หรือ ผ่าน
 • ผลงานที่เคยทำในช่วงมัธยมศึกษา ผ่านแฟ้มสะสมผลงาน (เป็นคะแนนในบางสาขาวิชาที่กำหนดให้ต้องมี หากสาขานั้นไม่ได้บังคับแฟ้มสะสมผลงานจะเป็นคะแนนช่วยในคะแนนสัมภาษณ์)

ผู้ผ่านการสัมภาษณ์และปฏิบัติ สามารถมากกว่าจำนวนรับที่ประกาศในระเบียบการได้ ทั้งนี้อยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ผู้สัมภาษณ์และสาขาวิชาว่าต้องการรับจำนวนเท่าไร.. โปรดเตรียมตัว เตรียมความรู้และเอกสารให้พร้อม รวมทั้งอ่านรายละเอียดการสัมภาษณ์และปฏิบัติให้เข้าใจและถี่ถ้วน.. ขอให้น้องๆ ทุกคนโชคดี 😀


การแต่งกายในรอบสัมภาษณ์

 • สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2558 
  • ชุดนักเรียน ถูกต้องตามระเบียบของทางโรงเรียนเดิม เท่านั้น
 • สำหรับนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนหน้านี้ 
  • สามารถแต่ง ชุดนักเรียน ถูกต้องตามระเบียบของทางโรงเรียนเดิม หรือ ชุดนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเดิม เท่านั้น

เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ

เอกสารที่ต้องนำมา รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ข้อมูลผู้เข้าสอบ  พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และลงลายมือชื่อผู้สมัคร
พิมพ์จากเว็บไซต์ http://admission.swu.ac.th เลือก “ระดับปริญญาตรี” → เลือก รับตรง หรือโครงการต่างๆ ตามที่สมัครไว้ → เลือกสู่เมนู “ข้อมูลผู้สมัคร” → กรอกเลขที่บัตรประชาชน แล้วและรหัสผ่านที่ทำการลงทะเบียนไว้ → เมนู "พิมพ์แบบฟอร์มการเข้าสอบ" โดยแบบฟอร์มจะเป็นดังรูปด้านล่าง
2. ใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) โดยระบุผลการเรียน 5 ภาคเรียน เพื่อแสดงว่าผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  (ฉบับที่ออกจากทางโรงเรียนและฉบับถ่ายเอกสาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
หากทางโรงเรียนไม่สามารถออกใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียนได้ สามารถนำใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียนมายื่นในวันสัมภาษณ์ได้ แต่ทั้งนี้อยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร (โดยแจ้งเหตุผลกับอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร)
ยกเว้น นักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนปีการศึกษา 2558 สามารถใช้ใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียนได้
3. ใบแสดงผลคะแนน GAT-PAT และ 9 วิชาสามัญ  พิมพ์จากระบบ E-score ผ่านทางเว็บไซต์ http://escore.niets.or.th/escore และมีลายเซ็นของ ผอ. สทศ. อย่างถูกต้อง ไม่ใช่การจับภาพหน้าจอ (สามารถดูวิธีการพิมพ์เอกสารได้ที่นี่โดยเป็นเอกสารดังรูปด้านล่าง
หากสาขาวิชาใดไม่ได้ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญให้การคัดเลือก ให้พิมพ์เฉพาะใบแสดงผลคะแนน GAT-PAT เพียงใบเดียว
4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล  ถ้ามี กรณีชื่อและนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกัน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน ตัวจริงและสำเนา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
6. แฟ้มสะสมผลงาน รวมรวมผลงานหรือกิจกรรมที่เคยทำมาตลอดช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
เฉพาะคณะศิลปกรรมศาสตร์จะเก็บแฟ้มผลงาน – นอกนั้นคืนให้กับผู้สัมภาษณ์ สำหรับสาขาที่ไม่ได้กำหนดแฟ้มสะสมผลงานแนะนำว่าควรทำมาเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับตัวของน้องๆ เอง
7. เอกสารหรือวัสดุอื่นๆ ตามที่สาขาวิชาหรือแต่ละโครงการกำหนดไว้ในระเบียบการสมัครสอบ สามารถดูได้จากหัวข้อเอกสารเพิ่มเติมฯ

หากผู้ใดไม่นำหลักฐานและเอกสารไปแสดงแก่กรรมการในวันสอบฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้


เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องนำมาในวันสอบ

น้องๆ ที่สอบเข้าคณะ หรือสาขาวิชาตามตารางนี้ ให้เตรียมเอกสารตามที่กำหนด หากน้องๆ คนใดไม่นำหลักฐานและเอกสารไปแสดงแก่กรรมการในวันสอบฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

คณะ / สาขาวิชา เอกสารเพิ่มเติม
โครงการเด็กดีมีที่เรียน
ทุกสาขาวิชา 1. เอกสารรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน หรือ ผู้นำชุมชน ว่าเป็นผู้อุทิศตนเพื่อส่วนรวม ช่วยเหลือกิจกรรมภายในโรงเรียน กิจกรรมของชุมชน หรือ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เป็นนักเรียนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ประจักษ์ มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่
เมื่อเขียนเสร็จแล้ว ต้องนำเอกสารรับรองฯ ใส่ซองเอกสาร หรือ ซองจดหมาย แล้วทำการปิดผนึกซอง และให้ผู้อำนวยการหรือผู้นำชุมชน เซ็นชื่อลงนามสลักบริเวณที่ปิดผนึก
2. ต้องมีแฟ้มสะสมผลงานและมีหลักฐานการช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน (รูปถ่าย หรือเกียรติบัตรรับรอง)
คณะทันตแพทยศาสตร์
ทุกสาขาวิชา 1. ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายที่ออกโดยโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน
2. ผลการอ่านฟิล์มเอ็กซ์เรย์ทรวงอก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และลงนามโดยแพทย์โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน
คณะพยาบาลศาสตร์
ทุกสาขาวิชา 1. ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยให้แสดงผลการตรวจร่างกายว่า ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา, ไม่เป็นโรคติดต่อในระยะอันตราย, โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2. ผลการตรวจปัสสาวะ (UA)
3. ผลการอ่านฟิล์มเอ็กซ์เรย์ทรวงอก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และลงนามโดยแพทย์โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน
4. เอกสารสุขภาพชุมชน 05 (เฉพาะโครงการร่วมผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน)
คณะเภสัชศาสตร์
ทุกสาขาวิชา 1. ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
2. ผลการทดสอบตาบอดสี ที่ตรวจโดยจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
3. ผลการอ่านฟิล์มเอ็กซ์เรย์ทรวงอก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และลงนามโดยแพทย์โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน
คณะสหเวชศาสตร์
ทุกสาขาวิชา 1. ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
2. ผลการอ่านฟิล์มเอ็กซ์เรย์ทรวงอก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และลงนามโดยแพทย์โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ทุกสาขาวิชา ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อเสนอต่อกรรมการในวันสัมภาษณ์
โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้ทำในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (เลือกโครงงานที่ผู้สัมภาษณ์เป็นผู้จัดทำหรือทดลองด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม โดยมีความน่าสนใจและต้องการนำเสนอ นำมาเป็นรูปเล่ม และโครงงานอื่นๆ ให้นำรูปและข้อมูลโครงงานใส่ลงในแฟ้มสะสมผลงานด้วย)
เฉพาะ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร ผลการทดสอบตาบอดสี ที่ตรวจโดยจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
คณะพลศึกษา
ทุกสาขาวิชา 1. ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
2. ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน ที่รวบรวมผลงานกิจกรรมทางสุขภาพ หรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร ใส่ลงในแฟ้มสะสมผลงาน
คณะมนุษยศาสตร์
ทุกสาขาวิชา ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน ที่รวบรวม ผลงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา และเอกสารรับรองความสามารถ (ถ้ามี)
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ทุกสาขาวิชา ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อเสนอต่อกรรมการในวันสัมภาษณ์
เฉพาะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้ดำเนินการ (เลือกโครงงานที่ผู้สัมภาษณ์เป็นผู้จัดทำหรือทดลองด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม โดยมีความน่าสนใจและต้องการนำเสนอ นำมาเป็นรูปเล่ม และโครงงานอื่นๆ ให้นำรูปและข้อมูลโครงงานใส่ลงในแฟ้มสะสมผลงานด้วย)
คณะวิทยาศาสตร์
อัญมณีและเครื่องประดับ ผลการทดสอบตาบอดสี ที่ตรวจโดยจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ทุกสาขาวิชา  ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อเสนอต่อกรรมการในวันสัมภาษณ์
รายละเอียดข้อมูลที่ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน (เฉพาะคณะศิลปกรรมศาสตร์เท่านั้น)
เป็นแฟ้มสะสมผลงานขนาด A4  หน้าปกระบุ ชื่อ-สกุล, คณะ, หลักสูตร, สาขาวิชา, วิชาเอก และเลขที่นั่งสอบ และในแฟ้มสะสมผลงาน และเอกสารในแฟ้ม ต้องระบุ "ชื่อ-สกุล, คณะ, หลักสูตร, สาขาวิชา, วิชาเอก และเลขที่นั่งสอบ" กำกับทุกหน้าด้วย
– ส่วนที่ 1 เป็นประวัติส่วนตัว : ประกอบด้วย ชื่อ สกุล, วันเดือนปีเกิด, อายุ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, ชื่อและที่อยู่ของโรงเรียนที่กำลังศึกษา, คะแนนเฉลียสะสม 5 ภาคเรียน
– ส่วนที่ 2 หลักฐานการศึกษา : สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 5 ภาคเรียน ที่ไม่ต่ำกว่า 2.00
– ส่วนที่ 3 ใส่ภาพถ่ายผลงานที่คัดเลือกแล้วว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และมีทักษะในสาขาวิชานั้นๆ ไม่เกินช่วงเวลา 1-3 ปี
– ส่วนที่ 4 เกียรติประวัติ : ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับรางวัล การได้รับเกียรติบัตรที่ แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และมีทักษะในสาขาวิชา รวมทั้งภาพถ่ายและข้อมูลความสามารถพิเศษอื่นๆ กิจกรรมเพื่อส่วนรวม และกิจกรรมสาธารณประโยชน์
เอกสารทุกชิ้นควรส่งเฉพาะภาพถ่ายหรือสำเนาเท่านั้น และคณะศิลปกรรมศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนแฟ้มสะสมผลงานให้กับผู้สมัคร
คณะศึกษาศาสตร์
ทุกสาขาวิชา ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อเสนอต่อกรรมการในวันสัมภาษณ์
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ทุกสาขาวิชา ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อเสนอต่อกรรมการในวันสัมภาษณ์
ต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม "ข้อมูลผู้สัมภาษณ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2559" ในหน้า 21-22 หรือดาวน์โหลดที่นี่
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 1. ใบสมัครภาษาอังกฤษ ตามแบบของมหาวิทยาลัย แบบ B6 หน้า 23-25 หรือดาวน์โหลดที่นี่
2. เขียนเรียงความแสดงความตั้งใจในการสมัครเรียนเป็นภาษาอังกฤษ (Statement of Purpose) ตัวพิมพ์ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
3. จำเป็นต้องมี เอกสารทางการเงินของผู้ปกครอง โดยสามารถขอที่ธนาคารหรือถ่ายเอกสารความเคลื่อนไหวทางการเงินภายในสมุดบัญชีธนาคาร เนื่องจากทางคณะต้องการทราบว่าผู้ปกครองมีการเงินที่มั่นคงแน่นอน และจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนิสิตในอนาคต

สถานที่สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ

สำหรับอาคารสอบ และห้องสอบ สามารถดูได้ท้ายบทความนี้ 🙂

มศว ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร  มศว องครักษ์ คลอง 16 จ.นครนายก
1. คณะทันตแพทยศาสตร์ [1]   1. คณะพยาบาลศาสตร์ [2] 
2. คณะมนุษยศาสตร์ 2. คณะเภสัชศาสตร์ [2] 
3. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ [1] 3. คณะสหเวชศาสตร์ [1]
4. คณะวิทยาศาสตร์ [1] 4. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
5. คณะศิลปกรรมศาสตร์ [1] 5. คณะพลศึกษา [1]
6. คณะศึกษาศาสตร์ 6. คณะวิศวกรรมศาสตร์
7. คณะสังคมศาสตร์
8. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
9. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม [1]
10. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

หมายเหตุ :

 • คณะที่มี [1] ห้อยท้ายคือคณะหรือสาขาใดสาขาหนึ่งที่มี การทดสอบทัศนคติในช่วงเช้า (09.00-12.00 น.) และสอบสัมภาษณ์ต่อในช่วงบ่าย (13.00 น. เป็นต้นไป) (ดูข้อมูลการสอบที่หัวข้อรายละเอียดการสอบปฏิบัติฯ)
 • คณะที่มี [2] ห้อยท้ายคือคณะหรือสาขาใดสาขาหนึ่ง มีการทดสอบทัศนคติ ในวันที่ 19 มีนาคม 2559 (ทั้งวัน) และสอบสัมภาษณ์ต่อในวันที่ 20 มีนาคม 2559 (ดูข้อมูลการสอบที่หัวข้อรายละเอียดการสอบปฏิบัติฯ)
 • คณะหรือสาขาใดไม่มีการกำหนดแบ่งลำดับในการสัมภาษณ์ (ในหัวข้อถัดไป) สามารถรายงานตัวเพื่อสอบได้ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 ภายในเวลา 08.00-08.30 น.สถานที่สอบของแต่ละสาขาวิชา
 • ลำดับการสัมภาษณ์เรียงตามลำดับการรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ มาก่อนได้สัมภาษณ์ก่อน
 • อย่าไปผิดสนามสอบ! เพราะจะหมดสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทันที

รายละเอียดลำดับการสอบสัมภาษณ์

สาขาวิชา วันสอบ  ช่วงการสอบ  ลำดับที่สอบสัมภาษณ์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
1. วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 19 มี.ค. เช้า ลำดับที่ 1 – 245
19 มี.ค. บ่าย ลำดับที่ 246 – 445

หมายเหตุ :

 • ช่วงเช้า รายงานตัวเข้าสัมภาษณ์ เวลา 08.00-08.30 น.
  ช่วงบ่าย รายงานตัวเข้าสัมภาษณ์ เวลา 12.00-12.30 น.

รายละเอียดการสอบปฏิบัติและสอบข้อเขียน

สำหรับที่มีการสอบปฏิบัตินั้น น้องๆ จะต้องเข้าสอบปฏิบัติตามรายละเอียดด้านล่างนี้ เมื่อเสร็จการสอบปฏิบัติและสอบข้อเขียนเสร็จแล้วต้องสอบสัมภาษณ์ในลำดับต่อไป โดยคณะและสาขาที่ไม่มีในตารางนี้นั้นสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว (ดูกำหนดการสอบได้ที่ไฟล์แนบท้ายบทความ)

คณะ/สาขาวิชา การสอบ รายละเอียดการสอบ
คณะทันตแพทยศาสตร์
ทุกสาขาวิชา ทัศนคติทางวิชาชีพ สอบข้อเขียน วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านทันตแพทยศาสตร์ (เตรียม ดินสอดำ HB ยางลบ และปากกา โดยต้องชำระค่าทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ คนละ 200 บาท)
คณะพยาบาลศาสตร์
ทุกสาขาวิชา ทัศนคติทางวิชาชีพ สอบข้อเขียน วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านพยาบาลศาสตร์ (เตรียม ดินสอดำ HB ยางลบ และปากกา โดยต้องชำระค่าทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ คนละ 200 บาท)
คณะเภสัชศาสตร์
ทุกสาขาวิชา ทัศนคติทางวิชาชีพ สอบข้อเขียน วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านเภสัชศาสตร์ (เตรียม ดินสอดำ HB ยางลบ และปากกา โดยต้องชำระค่าทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ คนละ 200 บาท)
คณะสหเวชศาสตร์
ทุกสาขาวิชา ทัศนคติทางวิชาชีพ สอบข้อเขียน วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านสหเวชศาสตร์ (เตรียม ดินสอดำ HB ยางลบ และปากกา โดยต้องชำระค่าทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ คนละ 200 บาท)
คณะพลศึกษา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย, พลศึกษา (กศ.บ.), สุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.) ภาคปฏิบัติ ทดสอบวัดสมรรถภาพทางกาย (โปรดเตรียมชุดกีฬาในการสอบปฏิบัติ)
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ภาคทฤษฎี ความรู้พื้นฐานด้านนวัตกรรมการจัดการการ, ความรู้เรื่องทั่วไปเรื่องการท่องเที่ยว, ความรู้ทั่วไปในการเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยว (เตรียม ดินสอดำ 2B ยางลบ และปากกา)
คณะวิทยาศาสตร์
โครงการทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ – อัญมณีและเครื่องประดับ ทดสอบทักษะความรู้ ทดสอบความรู้และความถนัดทางด้านอัญมณี (เตรียม ดินสอดำ 2B ยางลบ และปากกา)
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ทัศนศิลป์ ภาคทฤษฎี ความรู้พื้นฐานด้านทัศนศิลป์ (เตรียม ดินสอดำ 2B ยางลบ และปากกา)
ภาคปฏิบัติ ให้เตรียมวัสดุอุปกรณ์เขียนภาพระบายสี และการออกแบบเพื่อสอบ (เช่น ดินสอ แท่งถ่าน ดินสอสี สีน้ำ สีโปสเตอร์ พู่กัน ยางลบ กระดาษสี กรรไกร คัตเตอร์ จานสี ภาชนะใส่น้ำ กระดานรองเขียน เป็นต้น)
ดุริยางคศาสตร์สากล ภาคทฎษฎี ความรู้พื้นฐานด้านดนตรี ทฤษฎีดนตรี ความเข้าใจในการอ่านโน้ตทุกกุญแจ การนับจังหวะ บันไดเสียง การแปลงระดับเสียง ขั้นคู่ คอร์ด ศัพท์ดนตรี ประวัติดนตรีตะวันตก ความรู้ทั่วไปทางดนตรีเป็นอย่างดี (เทียบเท่าการสอบมาตรฐานทางทฤษฎีดนตรีระดับ 5)
ภาคปฏิบัติ – การทดสอบทั่วไป การทดสอบโสตประสาท (Ear test), การอ่านโน้ตฉับพลัน (Sight reading and sight singing) และการทดสอบเล่น scale และ arpeggio โดยให้เล่นบันไดเสียง major, major (Harmonic & melodic) ทุกคีย์ และบันไดเสียง chromatic
ภาคปฏิบัติ – การทดสอบบทเพลง ให้ผู้สอบเตรียมบทเพลง 2 บท ในจังหวะช้า 1 บทเพลง และจังหวะเร็ว 1 บทเพลง ตามรายละเอียดในระเบียบการหน้า 46-47
ศิลปศึกษา (กศ.บ.) ภาคทฤษฎี ความรู้ทั่วไปทางด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์ศิลป์และศิลปศึกษา (เตรียม ดินสอดำ 2B ยางลบ และปากกา)
ภาคปฏิบัติ สอบด้านองค์ประกอบและการวาดเส้น ให้เตรียมวัสดุอุปกรณ์เขียนภาพระบายสี และการออกแบบเพื่อสอบ (เช่น ดินสอ แท่งถ่าน ดินสอสี สีน้ำ สีโปสเตอร์ พู่กัน ยางลบ กระดาษสี กรรไกร คัตเตอร์ จานสี ภาชนะใส่น้ำ กระดานรองเขียน เป็นต้น)
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย ภาคปฏิบัติ สอบการออกแบบโปสเตอร์หรือสื่อสิ่งพิมพ์ ให้เตรียมวัสดุอุปกรณ์เขียนภาพระบายสี และการออกแบบเพื่อสอบ (เช่น ดินสอ แท่งถ่าน ดินสอสี สีน้ำ สีโปสเตอร์ พู่กัน ยางลบ กระดาษสี กรรไกร คัตเตอร์ จานสี ภาชนะใส่น้ำ กระดานรองเขียน เป็นต้น)
นวัตกรรมการสื่อสาร ภาคทฤษฎี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการองค์กร การสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านการสื่อการ และและสื่อออนไลน์ในปัจจุบัน (เตรียม ดินสอดำ 2B ยางลบ และปากกา)
การจัดการธุรกิจไซเบอร์ ภาคทฤษฎี ความรู้ทั่วไปการวางแผนและการจัดการ การทำธุรกิจ การวางแผนการตลาด ความรู้ทั่วไปด้านธุรกิจออนไลน์และสื่อออนไลน์ในปัจจุบัน (เตรียม ดินสอดำ 2B ยางลบ และปากกา)
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ภาคทฤษฎี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ระบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  (เตรียม ดินสอดำ 2B ยางลบ และปากกา)
ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล ภาคปฏิบัติ รับตรงทั่วไป – ให้เตรียมการแสดงเดี่ยว (Acting) ความยาวไม่เกิน 3-5 นาที เน้นการเป็นตัวตนของตนเองและแสดงออกถึงทักษะด้านการแสดง
ภาคปฏิบัติ โครงการ ร.ร.สาธิตฯ  – สำหรับผู้สอบเข้าแขนงวิชาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ ให้เตรียมการแสดงเดี่ยว (Acting) ความยาวไม่เกิน 3-5 นาที เน้นการเป็นตัวตนของตนเองและแสดงออกถึงทักษะด้านการแสดง สำหรับแขนงวิชาการผลิตเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล และการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล ต้องสามารถใช้เครื่องมือสำหรับงานภาพยนตร์ การใช้เครื่องมือในการออกแบบเครื่องแต่งกายและโลเคชั่นได้ และเตรียมแฟ้มประวัติและผลงานมาในวันสัมภาษณ์

ห้องสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ – มศว ประสานมิตร

คณะ/สาขาวิชา ห้องสอบ อาคาร
คณะทันตแพทยศาสตร์ [1]  ชั้น 13 อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
จิตวิทยา ห้อง 233/1, 261, 263 อาคารคณะมนุษยศาสตร์
ปรัชญาและศาสนา ห้อง 236, 238 อาคารคณะมนุษยศาสตร์
ภาษาเพื่ออาชีพ ห้อง 222 อาคารคณะมนุษยศาสตร์
ภาษาเกาหลี ห้อง 252, 255 อาคารคณะมนุษยศาสตร์
ภาษาเวียดนาม ห้อง 257 อาคารคณะมนุษยศาสตร์
ภาษาจีน ห้อง 264, 265 อาคารคณะมนุษยศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น ห้อง 266,268 อาคารคณะมนุษยศาสตร์
ภาษาไทย (ศศ.บ.) ห้อง 267 อาคารคณะมนุษยศาสตร์
ภาษาไทย (กศ.บ.) ห้อง 245,246 อาคารคณะมนุษยศาสตร์
วรรณกรรมสำหรับเด็ก ห้อง 6-634 อาคารศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
สารสนเทศศึกษา ห้อง 6-107 อาคารศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
ภาษาฝรั่งเศส ห้อง 202 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์เทาแดง (ไข่ดาว)
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ [1]
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร ชั้น 8 ห้อง 801 อาคารเรียนรวม Learning Tower
การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ณ อาคารเรียนรวม Learning Tower ชั้น 11 ห้อง 1101 เลขที่นั่งสอง 66002007_0001 ถึง 66002007_0139
ชั้น 11 ห้อง 1102 เลขที่นั่งสอง 66002007_0141 ถึง 66002007_0243
ชั้น 11 ห้อง 10103 เลขที่นั่งสอง 66002007_00245 ถึง 66002007_0337
ชั้น 11 ห้อง 10104 เลขที่นั่งสอง 66002007_0338 ถึง 66002007_0374 และ เลขที่นั่งสอง 66002163_0001 ถึง 66002163_0007
คณะวิทยาศาสตร์ [1]
สถิติ, คณิตศาสตร์ (วท.บ. และ กศ.บ.) ห้องโถง ชั้น 19 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ห้องโถง ชั้น 18 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2
ชีววิทยา (วท.บ. และ กศ.บ.) ห้องโถง ชั้น 7 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2
จุลชีววิทยา ห้องโถง ชั้น 7 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2
เคมี (วท.บ. และ กศ.บ.) ชั้น 2 ห้อง 204 กข อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 1
อัญมณีและเครื่องประดับ ห้องโถง ชั้น 17 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2
คหกรรมศาสตร์ ห้องโถง ชั้น 14 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2
ฟิสิกส์ (วท.บ. และ กศ.บ.) ชั้น 4 ห้อง 408, 512, 513 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 1
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.) ห้องโถง ชั้น 13 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2
คณะศิลปกรรมศาสตร์ [1] อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
การประถมศึกษา ห้อง 14-402 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์เทาแดง (ไข่ดาว)
การศึกษาปฐมวัย ห้อง 12-606 อาคารคณะศึกษาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
ประวัติศาสตร์ ชั้น 6ห้อง 11-605 อาคารคณะสังคมศาสตร์
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ชั้น 2 ห้อง 11-201 อาคารคณะสังคมศาสตร์
การเมืองการปกครอง ชั้น 9 ห้อง 11-902 อาคารคณะสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้น 9 ห้อง 11-903 อาคารคณะสังคมศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้น 9 ห้อง 11-904 อาคารคณะสังคมศาสตร์
พัฒนาชุมชนเมือง ชั้น 7 ห้อง 11-703 อาคารคณะสังคมศาสตร์
สังคมศึกษา (กศ.บ.) ชั้น 7 ห้อง 11-705 อาคารคณะสังคมศาสตร์
บัญชี, ธุรกิจเพื่อสังคม ชั้น 8 ห้อง 14-805 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์เทาแดง (ไข่ดาว)
การท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่), ธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้น 7 ห้อง 14-705 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์เทาแดง (ไข่ดาว)
การตลาด, การเงิน ชั้น 6 ห้อง 14-605 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์เทาแดง (ไข่ดาว)
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ห้องโถง ชั้น 13 อาคารบริการ ศ.มล. ปิ่น มาลากุล
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม [1]
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย ปฏิบัติ : ชั้น 8 ห้อง 801, 802 และ ชั้น 9 ห้อง 901 อาคารเรียนและปฏิบัติการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)
สัมภาษณ์ : ชั้น 9 ห้อง 901 อาคารเรียนและปฏิบัติการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)
นวัตกรรมการสื่อสาร, การจัดการธุรกิจไซเบอร์, คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ข้อเขียน อาคารหอประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ (หอนาฬิกา)
สัมภาษณ์ : ชั้น 8  ห้อง 801 และชั้น 9 ห้อง 901 อาคารเรียนและปฏิบัติการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)
ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล ชั้น 10 ห้อง 1001 อาคารเรียนและปฏิบัติการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน อาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

ห้องสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ – มศว องครักษ์

คณะ/สาขาวิชา ห้องสอบ อาคาร
คณะพยาบาลศาสตร์ [2] ห้อง 219 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ [2]  อาคารคณะเภสัชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ [1] ชั้น 4 อาคารคณะสหเวชศาสตร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ห้อง ศร. 102 อาคารเรียนรวม
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ ชั้น 3 ห้อง ศร. 302 อาคารเรียนรวม
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร ห้อง ศร. 306 อาคารเรียนรวม
คณะพลศึกษา [1]
สาธารสุขชุมชน, อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, ผู้นำนันทนาการ, สุขศึกษา (กศ.บ.) ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย, พลศึกษา(กศ.บ.), สุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.) อาคารเรียนรวม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมเครื่องกล ห้อง วศ 61 สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมโยธา ห้อง วศ 51 สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมโลจิสติกส์ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมชีวการแพทย์ ห้อง วศ 42 สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้องบัณฑิต ชั้น 2 สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

แผนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ องครักษ์

วิธีการเดินทางมามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งสองศูนย์ สามารถดูวิธีการเดินทางได้ที่นี่


ประกาศสถานที่สอบ ประเภทรับตรงทั่วไปและประเภทโครงการต่าง ๆ

หากไม่แสดงผลสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

เนื่องจาก Device ที่เปิดนี้ไม่รองรับการแสดงผล PDF ผ่านหน้าเว็บไซต์ สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 

บทความที่เกี่ยวข้อง :

พี่ มศว พาน้องสอบ

พี่ มศว พาน้องสอบ

ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ