[สรุป] ระเบียบการรับสมัคร : รับตรงทั่วไป มศว ปีการศึกษา 2560

UPDATE : 27 ธันวาคม 2559 06:56 น.

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครน้องๆ ที่มีความสนใจอยากเข้าศึกษาใน 16 คณะ 76 สาขาวิชา 2,366 ที่นั่ง ในรอบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 – 29 มกราคม 2560

บทความนี้ พี่ มศว พาน้องสอบ ขอย่อยสรุประเบียบการมาให้เข้าใจแบบง่ายๆ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลย 😉

   ดาวน์โหลดระเบียบการ “รับตรงทั่วไป”


 ข้อแนะนำในการอ่านบทความสรุปนี้ :


ข้อควรรู้ในการสมัคร :

 • น้องๆ สามารถสมัครโครงการต่างๆ ได้ 1 โครงการจากทั้งหมด 13 โครงการ และสามารถสมัครรับตรงได้อีก 1 สาขาวิชา
 • ต้องมีคุณสมบัติ, ผลการเรียน และเกณฑ์การคัดเลือกเป็นไปตามที่กำหนด
 • คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกเป็นคะแนน GAT-PAT ครั้งที่ 1/2560 และ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560 เท่านั้น ไม่สามารถยื่นคะแนนเก่าหรือคะแนนรอบอื่นในการคัดเลือกได้
 • คะแนนวิชาอื่นๆ ไม่สามารถใช้แทนกันได้ และหากมีคะแนนไม่ครบตามที่กำหนดจะถือว่าไม่ผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้
 • ค่าสมัครสอบ 600 บาท  หากสมัครซ้ำหรือเกิน ระบบจะยึดใบสมัครครั้งหลังสุดที่ชำระเงินแล้วเป็นสำคัญ
 • ไม่ใช่ทุกคนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สามารถติดตามการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 3 มีนาคม 2560

   สมัครสอบ “รับตรงทั่วไป” มศว 60
   วิธีการสมัครสอบในระบบ SWU ADMISSION


กำหนดการคัดเลือกรอบรับตรงทั่วไป

วันที่ รายละเอียด
19 ธันวาคม 2559 – 29 มกราคม 2560 รับสมัครผ่านทาง http://admission.swu.ac.th
8-10 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้สมัครทำการตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน (มหาวิทยาลัยจะดึงข้อมูลมาจากทาง สทศ.)
3 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกเข้าสู่รอบสัมภาษณ์
18-19 มีนาคม 2560 สอบสัมภาษณ์ และสอบทฤษฎีหรือสอบปฏิบัติ
31 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
5-7 เมษายน 2560 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตใหม่

อธิบายคำศัพท์ที่ควรทราบ

สัดส่วน หรือ ค่าน้ำหนัก

 • หมายถึง การนำคะแนนที่น้องสอบได้ ไปคำนวณเพื่อหา คะแนนรวม แล้วจัดอันดับและประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก (ดูในหัวข้อการคิดคะแนนรับตรงฯ ในหน้าสรุประเบียบการ)

คะแนนขั้นต่ำ หรือ เกณฑ์ขั้นต่ำ

 • หมายถึง น้องๆ ต้องได้คะแนน ในวิชาที่กำหนด ให้มากกว่าหรือเท่ากับ ที่กำหนดไว้ (ดูจากหัวข้อคุณสมบัติพิเศษฯ ในแต่ละคณะและสาขาวิชา ในหน้าสรุประเบียบการ)

คะแนนต่ำสุด

 • หมายถึง คะแนนที่ต่ำที่สุดของผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ ในปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้เป็นเพียงคะแนนที่ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น การที่น้องได้คะแนนมากกว่าไม่ได้หมายความว่าจะเข้ารอบสอบสัมภาษณ์เสมอไป และน้องๆ ที่ะแนนน้อยกว่าที่ประกาศจะไม่ได้หมายความว่าจะไม่ติดเสมอไป ขึ้นอยู่กับคะแนนของผู้สมัครสอบในสาขาวิชานั้นๆ

   คะแนนต่ำสุดของผู้ที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ “รับตรงทั่วไป” ปี 2559


การคิดคะแนนคัดเลือกรับตรง มศว 60

การคิดคะแนน GAT-PAT

 • นำคะแนนสอบ มาคูณกับค่าน้ำหนัก

การคิดคะแนน 9 วิชาสามัญ

 • นำคะแนนสอบที่ได้ มาคูณ 3 แล้วทำการคูณกับค่าน้ำหนักแล้วทำการรวมคะแนนทุกวิชา

ตัวอย่าง

กัปตันต้องการเข้าสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สามารถคิดคะแนนได้ตามนี้

วิชา GAT 9 วิชาสามัญ : ไทย 9 วิชาสามัญ : อังกฤษ รวมคะแนนทั้งหมด
สัดส่วนคะแนน 60% 20% 20% 100%
คะแนนที่ทำได้ 265 53 42 -
การคิดคะแนน 265×60 = 15900 53x3x20 = 3,180 42x3x20 = 2,520 21,600

   โปรแกรมคำนวณคะแนน [SWU SCORECAL]


16 คณะและสำนักวิชาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2560

(สามารถคลิกเพื่อกระโดดไปยังส่วนของคณะหรือวิทยาลัยนั้นๆ)

1. คณะพยาบาลศาสตร์
2. คณะเภสัชศาสตร์
3. คณะกายภาพบำบัด
4. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
5. คณะวิทยาศาสตร์
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์
7. คณะพลศึกษา
8. คณะมนุษยศาสตร์
9. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
10. คณะศิลปกรรมศาสตร์
11. คณะศึกษาศาสตร์
12. คณะสังคมศาสตร์
13. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
14. คณะเศรษฐศาสตร์
15. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
16. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
สำหรับคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ รับผ่าน กสพท. (ยกเว้นคณะทันตแพทยศาสตร์จะรับผ่านรอบแอดมิชชั่นอีกครั้ง)


คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร ผลการเรียนขั้นต่ำ จำนวนรับ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2.50 30 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมของสาขาวิชานี้ ขอให้ผู้สมัครติดตามอ่านในระเบียบการ หน้าที่ 9

สัดส่วนคะแนนที่ใช้ยื่น


คณะเภสัชศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร ผลการเรียนขั้นต่ำ จำนวนรับ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 2.75 10 คน
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 2.75 10 คน

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่มีสิทธิ์สมัครในสาขาวิชานี้
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาของรัฐตามโควต้าพื้นที่หรือโครงการต่างๆ ในปีการศึกษา 2560
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมของสาขาวิชานี้ ขอให้ผู้สมัครติดตามอ่านในระเบียบการ หน้าที่ 11

สัดส่วนคะแนนที่ใช้ยื่น


คณะกายภาพบำบัด

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร ผลการเรียนขั้นต่ำ จำนวนรับ
สาขาวิชากายภาพบำบัด 2.50 33 คน
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 2.50 23 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมของสาขาวิชานี้ ขอให้ผู้สมัครติดตามอ่านในระเบียบการ หน้าที่ 13

สัดส่วนคะแนนที่ใช้ยื่น


คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร ผลการเรียนขั้นต่ำ จำนวนรับ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 2.50 55 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 2.50 26 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา) 2.50 12 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจำตัว หรือความพิการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียนและการประกอบอาชีพ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ต้องไม่มีความผิดปกติทางสายตา (ตาบอดสี)

สัดส่วนคะแนนที่ใช้ยื่น


คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร ผลการเรียนขั้นต่ำ จำนวนรับ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2.00 28 คน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.75 50 คน
สาขาวิชาสถิติ 2.00 21 คน
สาขาวิชาชีววิทยา 2.50 50 คน
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 2.50 66 คน
สาขาวิชาเคมี 2.50 36 คน
สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 2.50 30 คน
สาขาวิชาฟิสิกส์ 2.50 42 คน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2.75 25 คน
สาขาวิชาเคมี (กศ.บ.) 2.50 20 คน
สาขาวิชาชีววิทยา (กศ.บ.) 3.00 22 คน
สาขาวิชาฟิสิกส์ (กศ.บ.) 2.50 15 คน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.) 2.50 20 คน

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่มีสิทธิ์สมัคร (ยกเว้น สาขาเคมี ทั้ง วท.บ. และ ศศ.บ.)
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

คุณสมบัติพิเศษของแต่ละสาขาวิชา

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • สาขาวิชาสถิติ
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • สาขาวิชาเคมี
  • มีคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาเคมี มากกว่าหรือเท่ากับ 35 คะแนน
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
  • มีคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน
  • มีคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน
 • สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
  • ต้องไม่มีความผิดปกติในการมองเห็น (ตาบอดสี)
 • สาขาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)
  • ผู้ที่เรียนแผนการเรียนที่เน้นด้านคณิตศาสตร์สามารถสมัครเข้าในสาขาวิชานี้ได้
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีคะแนน PAT5 มากกว่าหรือเท่ากับ 90 คะแนน
 • สาขาวิชาเคมี (กศ.บ.)
  • มีคะแนน PAT5 มากกว่าหรือเท่ากับ 90 คะแนน
  • มีคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาเคมี มากกว่าหรือเท่ากับ 35 คะแนน
 • สาขาชีววิทยา (กศ.บ.)
  • มีคะแนน PAT2 มากกว่าหรือเท่ากับ 75 คะแนน
  • มีคะแนน PAT5 มากกว่าหรือเท่ากับ 90 คะแนน
  • มีคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาชีววิทยา มากกว่าหรือเท่ากับ 45 คะแนน
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ (กศ.บ.)
  • มีคะแนน PAT5 มากกว่าหรือเท่ากับ 90 คะแนน
  • มีคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ มากกว่าหรือเท่ากับ 45 คะแนน
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)
  • มีคะแนน PAT1  และ PAT2 มากกว่าหรือเท่ากับ 75 คะแนน
  • มีคะแนน PAT5 มากกว่าหรือเท่ากับ 90 คะแนน
  • มีคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์, วิชาเคมี และวิชาชีววิทยา โดยแต่ละวิชาต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน

สัดส่วนคะแนนที่ใช้ยื่น


คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร ผลการเรียนขั้นต่ำ จำนวนรับ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 2.50 15 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2.50 70 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2.50 70 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2.50 35 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2.50 30 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2.50 15 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2.50 25 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2.50 30 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

สัดส่วนคะแนนที่ใช้ยื่น


คณะพลศึกษา

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร ผลการเรียนขั้นต่ำ จำนวนรับ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 2.00 35 คน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ – อนามัยสิ่งแวดล้อม 2.50 11 คน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ – สาธารณสุขชุมชน 2.50 11 คน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ – อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2.50 11 คน
สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ 2.00 55 คน
สาขาวิชาพลศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 2.00 55 คน
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 2.00 41 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

คุณสมบัติพิเศษของแต่ละสาขาวิชา

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 
  • ต้องกำลังศึกษาอยู่ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • ต้องกำลังศึกษาอยู่ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
  • หากผลการเรียนต่ำกว่า 2.50 จะพิจารณาความสามารถหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสุขภาพ
 • สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ
  • หากผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 จะได้รับการพิจารณาเมื่อได้รับการอนุมัติ โดยจะต้องมีเอกสารรับรองดังนี้
   • เป็นผู้มีความสามารถด้านกิจกรรมนันทนาการ
   • ได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถานศึกษาและสังคม
   • ได้รับการยกย่องเชิดชเกียรติเป็รผู้ทรงคุณค่าทางด้านกิจกรรมนันทนาการ
  • มีอายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 • สาขาวิชาพลศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) และ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)
  • มีคะแนน PAT5 มากกว่าหรือเท่ากับ 90 คะแนน

สัดส่วนคะแนนที่ใช้ยื่น


คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร ผลการเรียนขั้นต่ำ จำนวนรับ
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ไม่กำหนด 30 คน
สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก 2.75 20 คน
สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) 2.75 50 คน
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 2.75 35 คน
สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาเกาหลี 2.50 20 คน
สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน 2.50 20 คน
สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 2.50 20 คน
สาขาวิชาภาษาไทย 2.50 15 คน
สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ. 5 ปี) 2.50 20 คน
สาขาวิชาจิตวิทยา และ สาขาภาษาอังกฤษ (กศ.บ. และ ศศ.บ.) รับผ่านรอบแอดมิชชั่นเท่านั้น

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559

คุณสมบัติพิเศษของแต่ละสาขาวิชา

 • สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
  • มีคะแนน GAT มากกว่าหรือเท่ากับ 150 คะแนน
 • สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สามารถเลือกสอบวิชา PAT7.1-7.4 เท่านั้น (ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน)
  • มีคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
 • สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
  • มีคะแนน PAT7.4 มากกว่าหรือเท่ากับ 90 คะแนน
 • สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
  • มีคะแนน PAT7.3 มากกว่าหรือเท่ากับ 90 คะแนน
 • สาขาวิชาภาษาไทย 
  • มีคะแนน GAT มากกว่าหรือเท่ากับ 120 คะแนน
  • มีคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย มากกว่าหรือเท่ากับ 50 คะแนน
  • มีคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • มีคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
 • สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ. 5 ปี)
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาไทย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีคะแนน GAT มากกว่าหรือเท่ากับ 150 คะแนน
  • มีคะแนน PAT5 มากกว่าหรือเท่ากับ 90 คะแนน
  • มีคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย มากกว่าหรือเท่ากับ 50 คะแนน
  • มีคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา มากกว่าหรือเท่ากับ 35 คะแนน
  • มีคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน

สัดส่วนคะแนนที่ใช้ยื่น


คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร ผลการเรียนขั้นต่ำ จำนวนรับ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 2.25 25 คน
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 2.25 45 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

คุณสมบัติพิเศษของแต่ละสาขาวิชา

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
  • ต้องศึกษาอยู่ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • ต้องเคยทำโครงงานวิทยาศาสตร์มาก่อน

สัดส่วนคะแนนที่ใช้ยื่น


คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร ผลการเรียนขั้นต่ำ จำนวนรับ
สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ 2.00 10 คน
สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2.00 60 คน
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 2.00 10 คน
สาขาวิชาศิลปศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 2.50 5 คน
การรับนิสิตของคณะศิลปกรรมศาสตร์ หลายๆ สาขาวิชานั้นจะรับผ่าน “โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรมศาสตร์” โดยรับสมัครถึงวันที่ 14 ธันวาคมนี้ อ่านรายละเอียดของโครงการได้ที่นี่

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559
 • ต้องมีทักษะในสาขาวิชาที่สมัครเข้า และควรมีผลงานในทักษะนั้นๆ (เนื่องจากมีการสอบปฏิบัติในรอบสอบสัมภาษณ์)

คุณสมบัติพิเศษของแต่ละสาขาวิชา

 • สาขาวิชาทัศนศิลป์
  • มีคะแนน GAT และ PAT6 มากกว่าหรือเท่ากับ 90 คะแนน
  • จะเลือกกลุ่มวิชา (จิตกรรม เซรามิกส์ ศิลปะจินตทัศน์ ศิลปวัฒนธรรม) ในชั้นปีที่ 2
 • สาขาวิชาศิลปศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)
  • มีคะแนน PAT5 มากกว่าหรือเท่ากับ 90 คะแนน

สัดส่วนคะแนนที่ใช้ยื่น


คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร ผลการเรียนขั้นต่ำ จำนวนรับ
สาขาวิชาการประถมศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) ไม่กำหนด 15 คน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (กศ.บ. 5 ปี) ไม่กำหนด 10 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559

คุณสมบัติพิเศษของแต่ละสาขาวิชา

 • สาขาวิชาการประถมศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)
  • มีคะแนน GAT มากกว่าหรือเท่ากับ 120 คะแนน
  • มีคะแนน PAT5 มากกว่าหรือเท่ากับ 90 คะแนน
  • มีคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย มากกว่าหรือเท่ากับ 40 คะแนน
  • สามารถเลือกสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 หรือ คณิตศาสตร์ 2 ก็ได้ และต้องมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 40 คะแนน
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (กศ.บ. 5 ปี)
  • มีคะแนน GAT และ PAT5 มากกว่าหรือเท่ากับ 90 คะแนน
  • มีคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน

สัดส่วนคะแนนที่ใช้ยื่น


คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร ผลการเรียนขั้นต่ำ จำนวนรับ
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 2.75 40 คน
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ.) 2.30 80 คน
วิชาเอกการเมืองการปกครอง 2.75 20 คน
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 2.75 20 คน
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2.75 20 คน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 2.50 45 คน
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2.50 45 คน
วิชาเอกการตลาด 2.50 45 คน
วิชาเอกการเงิน 2.50 45 คน
วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ 2.50 45 คน
สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม 2.50 15 คน
สาขาวิชาสังคมศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 2.50 20 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559

คุณสมบัติพิเศษของแต่ละสาขาวิชา

 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์
  • มีคะแนน GAT มากกว่าหรือเท่ากับ 90 คะแนน
  • มีคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย มากกว่าหรือเท่ากับ 9 คะแนน
  • มีคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา มากกว่าหรือเท่ากับ 12 คะแนน
  • มีคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 9 คะแนน
 • สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ.)
  • ต้องศึกษาอยู่ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ในวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.80
 • วิชาเอกการเมืองการปกครอง / วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ / วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  • สามารถเลือกสอบวิชา PAT7.1 – 7.6 (ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน, ภาษาอาหรับ และ ภาษาบาลี)
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • สามารถเลือกสอบวิชา PAT7.1 – 7.4 (ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน)
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)
  • เฉพาะสาขาวิชาสังคมศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่สามารถสมัครได้
  • มีคะแนน PAT5 มากกว่าหรือเท่ากับ 90 คะแนน

สัดส่วนคะแนนที่ใช้ยื่น


วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร ผลการเรียนขั้นต่ำ จำนวนรับ
สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 2.00 47 คน
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 2.00 11 คน
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล วิชาเอกการแสดงและการกำกับการแสดงภาพยนตร์ 2.00 22 คน
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 2.00 22 คน
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 2.00 48 คน
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 2.00 48 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559

สัดส่วนคะแนนที่ใช้ยื่น


คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร ผลการเรียนขั้นต่ำ จำนวนรับ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 2.30 20 คน
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 2.30 15 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ในวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • สามารถเลือกสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 หรือ คณิตศาสตร์ 2 ก็ได้

สัดส่วนคะแนนที่ใช้ยื่น


วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร ผลการเรียนขั้นต่ำ จำนวนรับ (คน)
สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม 2.00 10 คน
สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม 2.00 10 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559

สัดส่วนคะแนนที่ใช้ยื่น


วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร ผลการเรียนขั้นต่ำ จำนวนรับ (คน)
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 2.00 113 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559

สัดส่วนคะแนนที่ใช้ยื่น

พี่ มศว พาน้องสอบ

พี่ มศว พาน้องสอบ

ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ