สรุปสถิติผู้สมัครรับตรง มศว ปี 59 “25,175 คน”.. บัญชีมาแรงแซงโค้ง!

หลังจากเปิดรับสมัครไป 1 เดือนเต็ม ตั้งแต่ 11 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2559.. วันนี้ พี่ มศว พาน้องสอบจึงขอสรุปยอดผู้สมัครรับตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559 ให้ได้ทราบกัน!

ถึงแม้ปีนี้จะเป็นปีที่ 2 ของการเปลี่ยนแปลงจากการสอบตรง มาเป็นการยื่นคะแนน และจากเลือกได้ 3 อันดับ เหลือเพียง 1 อันดับ ก็ยังมีน้องๆ ให้ความสนใจและสมัครกันไปถึง 25,175 คน เลยทีเดียว โดยสาขาวิชาที่มาแรงแซงทางโค้งคือ การบัญชี ที่สมัครไปถึง 1,262 คน ตามมาด้วยวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 970 คน และการบริบาลทางเภสัชกรรม 894 คน

น้องๆ ที่สมัครก็รอติดตามลุ้นผลพร้อมกันว่าใครจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 นี้ โดยจะประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์มากกว่าจำนวนรับ แต่กี่คนนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์และสาขาวิชานั้นๆ .. บอกเลยว่าลุ้นตัวโก่งแน่นอน!

ขอให้น้องๆ ทุกคนโชคดีครับ 😉

หมายเหตุ : จำนวนรับตามระเบียบการนั้นเป็นจำนวนรับขั้นพื้นฐาน ในการประกาศผู้ผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาจะเรียกมากกว่าจำนวนรับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์และสาขาวิชาว่าต้องการรับจริงเท่าไร

ลำดับ ชื่อสาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร
1 การบัญชี 45 1,262
2 วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 20 970
3 การบริบาลทางเภสัชกรรม 10 894
4 กายภาพบำบัด 33 782
5 พยาบาลศาสตร์ 30 767
6 ภาษาเกาหลี 15 755
7 จิตวิทยา 20 751
8 เศรษฐศาสตร์ 30 738
9 ธุรกิจระหว่างประเทศ 44 738
10 ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 30 627
11 การตลาด 45 602
12 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 45 590
13 นวัตกรรมการสื่อสาร 50 579
14 การเงิน 45 547
15 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 60 521
16 สังคมศึกษา (กศ.บ.) 20 498
17 การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 120 464
18 ภาษาจีน 15 446
19 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 20 439
20 การประถมศึกษา (กศ.บ.) 15 434
21 คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 10 410
22 ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) 20 400
23 วิศวกรรมเครื่องกล 70 390
24 การส่งเสริมสุขภาพ 27 380
25 นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 40 374
26 ประวัติศาสตร์ 40 368
27 ภาษาญี่ปุ่น 15 354
28 ทัศนศิลป์ 78 348
29 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 50 346
30 ภาษาไทย (กศ.บ.) 20 335
31 วิศวกรรมไฟฟ้า 70 334
32 ชีววิทยา 40 332
33 การศึกษาปฐมวัย (กศ.บ.) 15 329
34 จุลชีววิทยา 40 301
35 คณิตศาสตร์ 28 300
36 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 80 291
37 พลศึกษา(กศ.บ.) 57 289
38 การเมืองการปกครอง 20 272
39 รัฐประศาสนศาสตร์ 20 269
40 วิศวกรรมโยธา 35 249
41 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 40 232
42 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 40 218
43 เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 30 215
44 ชีววิทยา (กศ.บ.) 20 211
45 วิศวกรรมอุตสาหการ 30 204
46 วิศวกรรมโลจิสติกส์ 30 194
47 วิศวกรรมชีวการแพทย์ 15 193
48 เคมี 48 191
49 ผู้นำนันทนาการ 45 188
50 ภาษาไทย 15 185
51 คหกรรมศาสตร์ 45 182
52 สถิติ 21 163
53 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.) 20 162
54 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 25 162
55 ฟิสิกส์ 42 155
56 วรรณกรรมสำหรับเด็ก 20 152
57 ปรัชญาและศาสนา 30 151
58 อัญมณีและเครื่องประดับ 50 145
59 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 12 142
60 การพัฒนาชุมชนเมือง 20 141
61 สาธารณสุขชุมชน 11 138
62 อนามัยสิ่งแวดล้อม 12 134
63 ภาษาฝรั่งเศส 20 131
64 เคมี (กศ.บ.) 15 127
65 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 30 127
66 ธุรกิจเพื่อสังคม 10 123
67 สารสนเทศศึกษา 35 122
68 วิศวกรรมเคมี 15 120
69 สุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.) 28 102
70 ภาษาเวียดนาม 15 100
71 ฟิสิกส์ (กศ.บ.) 17 82
72 เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 15 51
73 ศิลปศึกษา (กศ.บ.) 8 48
74 ดุริยางคศาสตร์สากล 5 42
75 สุขศึกษา (กศ.บ.) 10 41
76 ภาษาเขมร 15 26
- รวม 2,346 25,175

พี่ มศว พาน้องสอบ

พี่ มศว พาน้องสอบ

ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ