ประกาศผลแล้ว! ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รับตรง มศว (+ โครงการต่างๆ) ประเภทยื่นคะแนนคัดเลือก ปี 59

หลังจากสิ้นสุดการสมัครไปเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ผ่านเวลาเกือบครบเดือน ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ประมวลผลคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว และก็ได้เวลาในการประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สัมภาษณ์ รวมทั้งสอบข้อเขียนและปฏิบัติ รอบรับตรง และ โครงการต่างๆ ประเภทยื่นคะแนนคัดเลือก (GAT-PAT-9 วิชาสามัญ รอบที่ 1/59)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559..  พร้อมหรือยัง ไปเช็คกันเลย!

น้องๆ สามารถเช็คได้จากไฟล์ Pdf พร้อมสรุปจำนวนผู้ผ่านสัมภาษณ์ท้ายบทความนี้ หรือสามารถเข้าได้ที่ เมนูเลือก “ระดับปริญญาตรี” → เลือก รับตรง หรือโครงการต่างๆ ตามที่สมัครไว้ → เข้าสู่เมนู “ประกาศผล” → กรอกเลขที่บัตรประชาชน แล้วกด ค้นหา → หากผ่านการคัดเลือก จะขึ้นว่า “ผ่าน” ที่ช่อง “เกณฑ์การพิจารณารับการคัดเลือก”


การสอบสัมภาษณ์

สำหรับน้องๆ ที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ตามประกาศด้านล่าง ต้องมาสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 19-20 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร หรือ องครักษ์ จ.นครนายก โดยติดตามสถานที่สอบสัมภาษณ์ได้จากประกาศฉบับถัดไป (อย่าไปผิดสนามสอบ เพราะจะหมดสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทันที)

ทั้งนี้ในบางสาขาวิชามีการกำหนดสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติในวันเดียวกัน หรือในวันที่ 19 มีนาคม น้องๆ สามารถตรวจสอบกำหนดการและรายละเอียดการสอบได้จากระเบียบการสมัครสอบ (คลิกอ่านที่นี่) ส่วนหน้าของสาขาวิชานั้นๆ

สำหรับน้องๆ ที่ตรวจสอบแล้วพบว่าพบรายชื่อของตัวเองในไฟล์ pdf แต่ในเว็บไซต์ http://admission.swu.ac.th ขึ้นว่าไม่ผ่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายรับนิสิตใหม่ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15716 และ 15665 หรือ 0-2260-2652, 0-2261-0531

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ, สถานที่สอบสัมภาษณ์ และเอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ รับตรงและโครงการ มศว ปี 59


ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รับตรง มศว 59 พร้อมข้อมูลสรุป

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ได้จากการคลิกที่ชื่อคณะที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลได้เลย

โดยสาขาวิชาที่เรียกสัมภาษณ์เยอะที่สุดคือ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ทั้งหมด 445 คน ตามด้วย บัญชีบัณฑิต 401 คน, กายกาพบำบัด 399 คน, การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 398 คน และ ส่งเสริมสุขภาพ 326 คน

หมายเหตุ : 

  • การสัมภาษณ์ในรอบนี้ มีการคัดเลือกอีกเช่นกัน ดังนั้นน้องๆ ต้องเตรียมตัวรวมทั้งเอกสารที่ทางสาขาวิชากำหนดไว้ให้พร้อม มิเช่นนั้นอาจตกสัมภาษณ์ได้
  • จำนวนรับตามระเบียบการนั้นเป็นจำนวนรับขั้นพื้นฐาน ในการประกาศผู้ผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาจะเรียกมากกว่าจำนวนรับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์และสาขาวิชาว่าต้องการรับจริงเท่าไร
คณะ สาขาวิชา รับ  สมัคร มีสิทธิ์สัมภาษณ์
คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 30 767 125
คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 20 970 176
การบริบาลทางเภสัชกรรม 10 894 123
คณะสหเวชศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ 27 380 326
กายกาพบำบัด 33 782 399
คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (วท.บ.) 28 300 64
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 40 232  120
สถิติ 21 163 52
เคมี (วท.บ.) 48 191 69
จุลชีววิทยา 40 301 220
ชีววิทยา (วท.บ.) 40 332 160
ฟิสิกส์ (วท.บ.) 42 155  149
คหกรรมศาสตร์ 45 182 78
อัญมณีและเครื่องประดับ 50 145 120
คณิตศาสตร์ (กศ.บ. 5 ปี) 10 410 22
เคมี (กศ.บ. 5 ปี) 15 127 29
ชีววิทยา (กศ.บ. 5 ปี) 20 211 33
ฟิสิกส์ (กศ.บ. 5 ปี) 17 82 17
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ. 5 ปี) 20 162 16
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี 15 120 76
วิศวกรรมเครื่องกล 70 390 228
วิศวกรรมไฟฟ้า 70 334 190
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 25 162 91
วิศวกรรมโยธา 35 249 135
วิศวกรรมอุตสาหการ 30 204 141
วิศวกรรมชีวการแพทย์ 15 193 137
วิศวกรรมโลจิสติกส์ 30 194 94
คณะพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 40 218 174
สาธารณสุขศาสตร์ – สาธารณสุขชุมชน 11 138 60
สาธารณสุขศาสตร์ – อนามัยสิ่งแวดล้อม 12 134 60
สาธารณสุขศาสตร์ – อนาชีวอนามัยและความปลอดภัย 12 142 60
ผู้นำนันทนาการ 45 188 106
พลศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 57 289 15
สุขศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 10 41 8
สุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 28 102 12
คณะมนุษยศาสตร์ จิตวิทยา 20 751 143
ปรัชญาและศาสนา 30 151 104
ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) 20 400 123
วรรณกรรมสำหรับเด็ก 20 152 118
สารสนเทศศึกษา 35 122 66
ภาษาฝรั่งเศส 20 131 90
ภาษาเกาหลี 15 755  82
ภาษาจีน 15 446 72
ภาษาญี่ปุ่น 15 354 84
ภาษาเขมร 15 26 0
ภาษาเวียดนาม 15 100 94
ภาษาไทย (ศศ.บ.) 15 185 64
ภาษาไทย (กศ.บ. 5 ปี) 20 335 13
คณะสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 40 368 100
พัฒนาชุมชนเมือง 20 141 41
การเมืองการปกครอง 20 272 61
รัฐประศาสนศาสตร์ 20 269 60
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 20 439 60
การท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่) 45 602 300
การเงิน 45 547 300
การตลาด 45 602 300
ธุรกิจระหว่างประเทศ 44 738 300
ธุรกิจเพื่อสังคม 10 123 100
บัญชีบัณฑิต 45 1,262 401
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 80 291  200
สังคมศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 20 498 35
คณะศึกษาศาสตร์ การประถมศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 15 434 37
การศึกษาปฐมวัย (กศ.บ. 5 ปี) 15 329 30
คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 78 348 273
ดุริยางคศาสตร์สากล 5 42 21
ศิลปศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 8 48 16
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  (แก้ไขหน้าที่ตกหล่น)  การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 50 346 156
นวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 50 579 246
ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล แขนงวิชาการแสดงและการกำกับการแสดงภาพยนตร์ 30 627 252
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 120 464 398
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ 30 738 150
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 60 521 445
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 30 215 210
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 15 51 44
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 40 374 120
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 30 127 100
รวม 76 สาขาวิชา 2,364 คน 25,175 คน 9,571 คน

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ โครงการต่างๆ ประเภทยื่นคะแนนคัดเลือก มศว ปี 59

พี่ มศว พาน้องสอบ

พี่ มศว พาน้องสอบ

ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ