[UPDATE] เปิดรายชื่อสาขาวิชาและคะแนนที่ต้องยื่น แอดมิชชั่นกลาง มศว 59.. เพิ่มเป็น 2,891 ที่นั่ง!

[UPDATE] เปิดรายชื่อสาขาวิชาและคะแนนที่ต้องยื่น แอดมิชชั่นกลาง มศว 59.. เพิ่มเป็น 2,891 ที่นั่ง!
Line

สำหรับสรุประเบียบการแอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2560 มาแล้ว น้องๆ สามารถอ่านสรุปบทความได้ที่ https://seniorswu.in.th/2017/admission-60/

หลังจากผ่านพ้นการค้นหาน้องๆ เข้าสู่การเป็นนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาตั้งแต่ปลายปี 2558 ที่ผ่านมา ก็มาถึงรอบแอดมิชชั่นกลาง ที่น้องหลายๆ คนรอคอยกันแล้ว โดยรอบแอดมิชชั่นกลาง ปีการศึกษา 2559 ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับทั้งหมด 74 สาขาวิชา จากเดิม 1,956 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 2,891 ที่นั่ง!.. จะมีสาขาอะไรกันบ้าง ไปติดตามกันเลย 😉

การรับสมัคร

 • สมัครวันที่ 10-17 พฤษภาคม 2559 ผ่านทาง http://www.aupt.or.th/
 • หากสมัครและชำระเงินใบสมัครหลายครั้ง ทางสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะถือข้อมูลครั้งหลังสุดที่มีการชำระเงินเป็นสำคัญ
 • ต้องชำระเงินภายใน 10-19 พฤษภาคม 2559 ทางเคาเตอร์เซอร์วิส, ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ และเคาเตอร์ธนาคารที่กำหนด

สำหรับสาขาวิชาที่มีเครื่องหมาย ✕ ด้านหน้าคือมีคุณสมบัติพิเศษ หรือมีการกำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ อย่าลืมตรวจสอบท้ายตารางของคณะนั้นๆ นะครับ 🙂

คณะทันตแพทยศาสตร์

[table “” not found /]

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ต้องเป็นผู้สำเร็จชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
 • น้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สัมภาษณ์ ต้องทดสอบทางจิตวิทยาและทักษะทางวิชาชีพโดยทางมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

 

คณะพยาบาลศาสตร์

[table “” not found /]

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ต้องเป็นผู้สำเร็จชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
 • น้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สัมภาษณ์ ต้องทดสอบทางจิตวิทยาและทักษะทางวิชาชีพโดยทางมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

 

คณะเภสัชศาสตร์

[table “” not found /]

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม และ วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม ต้องเป็นผู้สำเร็จชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
 • น้องๆ จะต้องมีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคทางการศึกษา ได้แก่ มีปัญหาจิตเวชขั้นรุนแรง เป็นโรคติดต่อระยะอันตราย หรือตาบอดสีขั้นรุนแรง (ตามคำวินิจฉัยของจักษุแพทย์)
 • น้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สัมภาษณ์ ต้องทดสอบทางจิตวิทยาและทักษะทางวิชาชีพโดยทางมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

 

คณะสหเวชศาสตร์

[table “” not found /]

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • สาขาวิชากายภาพบำบัด และ สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ ต้องเป็นผู้สำเร็จชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
 • น้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สัมภาษณ์ ต้องทดสอบทางจิตวิทยา หรือ ทักษะทางวิชาชีพโดยทางมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

[table “” not found /]

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • ทุกสาขาวิชา ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ต้องเป็นผู้สำเร็จชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสอบเทียบได้ ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร ต้องไม่มีความผิดปกติทางด้านการมองเห็น (ตาบอดสี)

 

คณะวิทยาศาสตร์

[table “” not found /]

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • ทุกสาขาวิชา ของคณะวิทยาศาสตร์ ต้องเป็นผู้สำเร็จชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสอบเทียบได้ ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
 • ยกเว้น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทั้ง วท.บ. และ กศ.บ. ต้องเป็นผู้สำเร็จชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสอบเทียบได้ ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนศิลปศาสตร์-คำนวณ
 • สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ต้องไม่มีความผิดปกติทางด้านการมองเห็น (ตาบอดสี)

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

[table “” not found /]

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • ทุกสาขาวิชา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องเป็นผู้สำเร็จชั้น ม.6 ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
 • สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้องเรียนวิชาชีววิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษามาก่อน

 

คณะพลศึกษา

[table “” not found /]

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และ  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ต้องเป็นผู้สำเร็จชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสอบได้ ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และ  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีความผิดปกติของร่างกาย หรือทางสายตา (ตาบอด) หรือความพิการทางการได้ยิน

 

คณะมนุษยศาสตร์

[table “” not found /]

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ต้องเป็นผู้สำเร็จชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสอบได้ ในแผนการเรียนศิลปศาสตร์-ภาษาฝรั่งเศส หรือแผนการเรียนอื่นๆ ที่เคยมีการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส หรือ เคยผ่านการศึกษาภาษาฝรั่งเศสในต่างประเทศ และมีใบรับรองผลการศึกษาภาษาฝรั่งเศสจากต่างประเทศมาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ใบประกาศนียบัตรวัดผลภาษาฝรั่งเศส DELF อย่างน้อยระดับ 2

เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำที่กำหนด 

 • สาขาจิตวิทยา ต้องได้คะแนน O-NET วิชาภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ แต่ละวิชามากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 20 คะแนน
 • สาขาภาษาเพื่ออาชีพ หลักสูตรนานาชาติ ต้องได้คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 70 คะแนน
 • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ต้องได้คะแนน O-NET วิชาภาษาไทย, สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ แต่ละวิชามากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 30 คะแนน และต้องได้คะแนน PAT7.1 มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 90 คะแนน
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) และ (กศ.บ. 5 ปี) ต้องได้คะแนน O-NET วิชาภาษาไทย มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 30 คะแนน และต้องได้คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 50 คะแนน
 • วิชาเอกภาษาเกาหลี วิชาเอกภาษาเขมร และ วิชาเอกภาษาเวียดนามต้องได้คะแนน GAT มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 150 คะแนน
 • วิชาเอกภาษาจีน ต้องได้คะแนน PAT7.4 มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 120 คะแนน
 • วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ต้องได้คะแนน PAT7.3 มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 180 คะแนน
 • สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) ต้องได้คะแนน GAT มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 120 คะแนน
 • สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ. 5 ปี) ต้องได้คะแนน PAT5 มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 150 คะแนน

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

[table “” not found /]

คณะศึกษาศาสตร์

[table “” not found /]

คณะสังคมศาสตร์

[table “” not found /]

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ต้องเป็นผู้สำเร็จชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสอบได้ ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

 

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

[table “” not found /]

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร ต้องเป็นผู้สำเร็จชั้น ม.6 ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

[table “” not found /]

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

[table “” not found /]

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

[table “” not found /]

หากมีคะแนนครบตามที่แต่ละสาขากำหนด รวมทั้งน้องๆ ที่ต้องการเข้าคณะมนุษยศาสตร์และผ่านเกณฑ์ของแต่ละวิชา ก็เตรียมตัวและคะแนนให้พร้อม แล้วมาเจอกันนะครับ 😀

ที่มา : ประกาศปรับเพิ่มจำนวนรับในระบบกลาง (Admissions) ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559

Share This
Avatar
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ