โครงการเพิ่มเติม มศว 59! โครงการเพชรในตม (รอบที่ 2) และโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของ สกอ.

โครงการเพิ่มเติม มศว 59! โครงการเพชรในตม (รอบที่ 2) และโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของ สกอ.
Line

ทั้งสองโครงการนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว

หลังจากแอดมิชชั่นเสร็จสิ้นไปแล้ว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก็ยังมีการรับน้องๆ เข้าเป็นนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติมอีก 2 โครงการ คือ โครงการเพชรในตม (รอบที่ 2) และ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาทันตสุขภาพของประชาชน ซึ่งทั้งสองโครงการนั้นมีกำหนดคุณสมบัติไว้ด้วยนะ.. ใครตรงกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้อย่าลืมสมัครกันนะ 😉

โครงการเพชรในตม (รอบที่ 2)

ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และกระทรวงศึกษาธิการ

สาขาวิชาที่รับ

 • สาขาวิชาการประถมศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)

เปิดรับสมัคร

 • 19-31 พฤษภาคม 2559
 • ผ่านทาง http://admission.swu.ac.th (ยกเว้นค่าสมัครเฉพาะโครงการนี้)

วิชาที่ใช้คะแนนยื่นคัดเลือก

 • GAT และ PAT5 รอบที่ 1/59 หรือ 2/59

จำนวนนิสิตที่จะรับ

[table “” not found /]

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีสัญชาติไทย
 • บิดาหรือมารดาและผู้สมัคร มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ยกเว้นอำเภอเมือง มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันรับสมัคร หรือ เป็นบุตรธิดา ของ ทหาร ตำรวจ ครู ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่และเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส, ยะลา, ปัตตานี) โดยที่บิดามารดา ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภายใต้ (ต้องมีเอกสารยืนยันการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
 • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
 • มีความประพฤติดี มีลักษณะความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม โดนมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา
 • มีสุขภาพร่างกายจิตใจสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับการเป็นครู

เงื่อนไขของโครงการ

 • หลังจากทำการสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตแล้ว ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารและหลัักฐานประกอบการสมัคร ตามที่ระเบียบการกำหนดในหน้าที่ 3 ทางไปรษณีย์แบบ “ลงทะเบียนแบบพิเศษ” เท่านั้น ส่งไปยัง กอ.รมน. จังหวัดที่สังกัด (ที่อยู่ตามหน้า 10-13) วงเล็บมุมซองว่า “สมัครเข้าศึกษาต่อโครงการเพชรในตม” ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
 • ผู้ทีผ่านการคัดเลือกและมีคุณบัติตามกำหนด จะคัดเลือกจังหวัดล่ะไม่เกิน 1 คน
 • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องทำสัญญาการเข้าเป็นนิสิตโครงการเพชรในตาม และเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางคณะและมหาวิทยาลัยกำหนด
 • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสำเร็จการศึกษา จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามภูมิลำเนาของบิดามารดา หรือผู้สมัคร
 • ในกรณีที่ทำสัญญากับมหาวิทยาลัยแล้ว ไม่มาเรียนตามปกติ ต้องชดใช้เป็นเบี้ยปรับเป็นเงิน 50,000 บาท และในกรณีที่ไม่สำเร็จการศึกษา โดยได้ลาออกหรือไม่มาลาออกแต่หยุดเรียนกลางคัน จะต้องชดใช้เป็นเบี้ยปรับตามระยะเวลาและจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญา

   ดาวน์โหลดระเบียบการ


โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาทันตสุขภาพของประชาชน

สาขาวิชาที่รับ

 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.)

จำนวนรับ

 • 30 คน

เปิดรับสมัคร

 • 12-27 พฤษภาคม 2559
 • ผ่านทาง http://admission.swu.ac.th

วิชาที่ใช้คะแนนยื่นคัดเลือก

 • GAT รอบที่ 1/59 หรือ 2/59 โดยต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 180 คะแนน
 • PAT1 รอบที่ 1/59 หรือ 2/59 โดยต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 90 คะแนน
 • PAT2 รอบที่ 1/59 หรือ 2/59 โดยต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 120 คะแนน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ไม่เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ
 • สำเร็จการศึกษา หรือเคยศึกษาอยู่ในโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์, มุกดาหาร, ศรีสะเกษ, สระแก้ว, สุรินทร์ และระนอง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดนไม่จำเป็นต้องอยู่จังหวัดเดียวกัน
 • มีคุณสมบัติและสามารถเข้ารับราชการได้หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว
 • ต้องไม่เป็นโรค ความพิการ หรือมีอุปสรรคทางการศึกษาและการเป็นทันตแพทย์ในอนาคต

เงื่อนไขของโครงการ

 • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสำเร็จการศึกษา ต้องสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพทันตกรรมจากทันตแพทยสภา และต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนในกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น
 • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องทำสัญญาการเข้ารับราชการ / เป็นพนักงานของรัฐหลังสำเร็จการศึกษา ตามระเบียบและเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   ดาวน์โหลดระเบียบการ

Share This
Avatar
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ