[SWU TCAS ScoreCal ’62] โปรแกรมคำนวณสัดส่วนคะแนนเพื่อเข้า มศว ในระบบ TCAS

Line

ใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจในเลือกสาขาวิชาใน TCAS รอบที่ 3 ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสถิติของแต่ละปีได้จากเมนูของเว็บไซต์
ข้อมูลนี้เป็นของปีการศึกษา 2562.. สำหรับปีการศึกษา 2563 ทางเพจกำลังรอระเบียบการจากมหาวิทยาลัยฯ

ทางเพจฯ ขอปิดการใช้งานชั่วคราว

น้องๆ สามารถใช้วิธีการคำนวณได้จากรายละเอียดตามกำหนดนี้