[HOW TO] การตรวจสอบสถานะการชำระเงินและสถานะการส่งเอกสารในระบบ Supreme

[HOW TO] การตรวจสอบสถานะการชำระเงินและสถานะการส่งเอกสารในระบบ Supreme
Line

หลังจากน้องๆ ได้ทำการรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ http://istart.swu.ac.th เรียบร้อยแล้ว การตรวจสอบสถานะการชำระเงินและการส่งเอกสารรายงานตัว น้องๆ สามารถตรวจสอบได้ผ่านทางระบบ Supreme ของมหาวิทยาลัย ผ่านทาง http://supreme.swu.ac.th โดยเว็บไซต์นี้ จะเป็นเว็บไซต์ที่น้องๆ ใช้ตรวจสอบตารางเรียน ผลการเรียน  และใช้ในการลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 เป็นต้นไป 🙂

รู้จักกับ.. รหัสบัวศรีไอดี (Buasri ID)

พี่ มศว พาน้องสอบ ขอพาน้องๆ มาทำความรู้จักกับบัวศรีไอดี (Buasri ID) กันก่อน ใช้สำหรับเข้าระบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ระบบ Supreme, ระบบยืนยันตัวเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย (iPass และ WiSE), ระบบของสำนักหอสมุดกลาง, ระบบ SWU Mail @swu.ac.th, การลงทะเบียน GAFE @g.swu.ac.th (Google App For Education), ระบบ A-Tutor, SWU VPN เป็นต้น

ระบบโดยรหัสบัวศรีนี้ประกอบไปด้วย ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัว และชุดตัวเลขอีก 9 ตัว จากเลขประจำตัวนิสิต โดยแบ่งตามหลักดังนี้ :

  • หลักที่ 1-2 : ตัวอักษรย่อคณะ

  • หลักที่ 3-5 : ตัวเลขลำดับที่ 1-3 ของเลขประจำตัวนิสิต

  • หลักที่ 6-11 : ตัวเลขลำดับที่ 6-11 ของเลขประจำตัวนิสิต

ส่วนรหัสผ่านคือหมายเลขประจำตัวประชาชนของน้องๆ นั่นเอง

ตัวอย่างเช่น : น้องกัปตัน (นามสมมุติ) เรียนอยู่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีรหัสนิสิตคือ 59130010018 เมื่อจะทำการแปลงเป็น Buasri ID จะได้เป็น

  • หลักที่ 1-2 : co
  • หลักที่ 3-5 : 591
  • หลักที่ 6-11 : 010018

เมื่อรวมกัน Buasri ID ของน้องกัปตันคือ co591010018 นั่นเอง!

แต่น้องๆ หลายคนอาจสงสัยว่าตัวอักษรย่อของคณะนั้นมีอะไรบ้าง สามารถตรวจสอบจากตารางด้านล่างนี้ได้เลย 😉

สำหรับอักษรย่อที่ใช้ในระบบ BuasriID ตามตารางด้านล่าง.. อาจจะไม่เหมือนกับอักษรย่อที่แต่ละคณะ, สำนักวิชา, วิทยาลัย กำหนดไว้หรือใช้อย่างเป็นทางการ.. อย่าสับสนนะ!
อักษรย่อคณะ คณะ
en คณะวิศวกรรมศาสตร์
hm คณะมนุษยศาสตร์
sc คณะวิทยาศาสตร์
ss คณะสังคมศาสตร์
pe คณะพลศึกษา
ed คณะศึกษาศาสตร์
fa คณะศิลปกรรมศาสตร์
dt คณะทันตแพทยศาสตร์
ph คณะเภสัชศาสตร์
pc คณะกายภาพบำบัด
ns คณะพยาบาลศาสตร์
md คณะแพทยศาสตร์
gs บัณทิตวิทยาลัย
st วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
co วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ec คณะเศรษฐศาสตร์
bc วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ai คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ee คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การเข้าสู่ระบบ Supreme เพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินและการส่งเอกสาร

น้องๆ จะสามารถเข้าระบบ Supreme ได้ เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลการชำระเงินจากทางธนาคารไทยพาณิชย์ ไม่เกิน 7-15 วันทำการ

   เข้าเว็บไซต์ SUPREME SWU

ขั้นตอนที่ 1 :

เข้าระบบ Supreme ผ่านเว็บไซต์ http://supreme.swu.ac.th
แล้วทำการ Login ด้วย Buasri ID และรหัสผ่านด้วยเลขประจำตัวประชาชน

swu_supreme-01

ขั้นตอนที่ 2 :

เมื่อเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว หากน้องได้ทำการส่งเอกสารรายงานตัว (ไม่ว่าจะด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์) และทางมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารรายงานตัวของน้องๆ แล้ว จะมีข้อความขึ้นว่า “ได้รับหลักฐานรายงานตัวครบแล้ว” บริเวณมุมขวาบน (อาจเป็นสีแดงหรือสีดำ โดยสีที่ต่างกันไม่มีปัญหานะ)

หากขึ้นว่า “เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน” สามารถส่งไปรษณีย์มายังมหาวิทยาลัย โดยจ่าหน้าซองเหมือนส่งเอกสารครั้งแรก หรือส่งด้วยตนเองที่กองบริการการศึกษา มศว ประสานมิตร

หากมหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับเอกสารรายงานตัวของน้องๆ จะไม่แสดงข้อความใดๆ บริเวณมุมขวาบน

สำหรับสถานะของเอกสารรายงานตัว จะอัปเดตหลังจากเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยได้รับเอกสาร และทำการตรวจสอบอย่างน้อย 15 วันทำการ 🙂

สำหรับหน้าแรกนี้ น้องๆ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกในตอนรายงานตัวผ่านระบบ iStart

กรณีพบว่ากรอกข้อมูลผิด หากยังไม่ส่งเอกสารสามารถแก้ไขได้ในเอกสารรายงานตัวของน้องๆ โดยขีดฆ่าบริเวณข้อมูลที่ผิด และเขียนข้อมูลที่ถูกต้องลงไป แต่หากส่งเอกสารมาแล้ว เมื่อเปิดภาคเรียนสามารถติดต่อกองบริการการศึกษาเพื่อแก้ไขข้อมูลได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้เอง 🙂

สำหรับส่วน “สำเร็จการศึกษาจาก” ในระบบ Supreme จะยังไม่ขึ้นข้อมูลจากการรายงานตัว ขึ้นเพียงชื่อโรงเรียนเท่านั้น เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยจะทำการตรวจสอบจาก ปพ.1 : 6 ภาคเรียน ที่แสดงว่าน้องๆ จบการศึกษาจากโรงเรียนดังกล่าว ว่าถูกต้องตามที่น้องๆ กรอกข้อมูลหรือไม่ และจะอัปเดตข้อมูลอีกครั้งหลังจากทำการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อย

swu_supreme-02

ขั้นตอนที่ 3 :

การตรวจสอบสถานะการชำระเงินอย่างเป็นทางการ สามารถตรวจสอบได้ โดยเข้าผ่านเมนู “ตรวจจบ”

ให้น้องๆ ดูบริเวณหัวข้อ “ผลการตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการยื่นขอจบการศึกษา” ตรงเงื่อนไขการตรวจจบ “นิสิตคนนี้มีหนี้ค้างอยู่” จะต้องเป็นเครื่องหมายถูก ✔ ที่ช่องผลการตรวจสอบ

ซึ่งน้องๆ สามารถกดที่ รายละเอียด เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะแสดงหน้าต่าง “ข้อมูลการชำระเงิน” จะขึ้นข้อมูลว่า ภาคเรียนที่ 1/2559 ได้รับรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน พร้อมแสดงเลขที่ใบเสร็จและวันที่ของใบเสร็จ พร้อมสถานะ “ใช้งานอยู่” 😀

swu_supreme-03

หลังจากการตรวจสอบแล้ว หากขึ้นข้อมูลตาม 2 ส่วนข้างต้น ก็ถือว่ารายงานตัวเรียบร้อยอย่างเป็นทางการ หลังจากนี้ภารกิจของน้องๆ ก็คือติดตามกิจกรรมจากรุ่นพี่ หรือคณะ หรือทางมหาวิทยาลัยได้เลย โดยสามารถติดตามได้ผ่าน Facebook หรือ Twitter ของแต่ละคณะแต่ละสาขาวิชา สำหรับกำหนดการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสามารถติดตามได้ผ่านทาง พี่ มศว พาน้องสอบ ได้เลย 😉

Share This
Avatar
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ