[TCAS61] สรุป แผนการรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561

[TCAS61] สรุป แผนการรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561
Line
อัปเดตข้อมูลล่าสุด : 28 พฤศจิก่นร 2560 เวลา 01:05 น.
จำนวนรับตามประกาศนี้เป็นจำนวนรับขั้นพื้นฐาน อาจมีการปรับปรุงทั้งจำนวนรับและสาขาวิชาที่เปิดรับในแต่ละรอบ สามารถติดตามได้อีกครั้งในระเบียบการแต่ละโครงการ โดยจะทยอยประกาศในแต่ละช่วงการรับของแต่ละรอบ

สำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ที่สนใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านระบบ TCAS หรือ Thai University Central Admission System ในปีการศึกษา 2561 .. ตอนนี้ทาง มศว ได้ประกาศแผนการรับนิสิตใหม่ และจำนวนการรับเบื้องต้นแล้ว สามารถติดตามรายละเอียดได้เลย!


 กำหนดการคัดเลือกทั้ง 5 รอบ SWU-TCAS

รอบที่ ประเภทการคัดเลือก วันรับสมัคร
1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน คัดเลือกเรียบร้อยแล้ว
2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน 15 ธันวาคม 2560 27 กุมภาพันธ์ 2561
3 การรับตรงร่วมกัน 9 – 13  พฤษภาคม 2561
4 การรับแบบ Admission 6 – 10 มิถุนายน 2561
5 การรับตรงแบบอิสระ (รอบเก็บตก) 2 – 8 กรกฎาคม 2561

 กำหนดการสมัครและสอบ วิชาต่างๆ

ประเภทการสอบ สมัคร สอบ ประกาศผล
GAT-PAT ปี 61 22 พ.ย. – 25 ธ.ค. 60 24 – 27 ก.พ. 61 5 เม.ย. 61
O-NET ปี 60 - 3 – 4 มี.ค. 61 3 เม.ย. 61
วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท 1 – 30 กันยายน 60 10 มี.ค. 61 3 เม.ย. 61
9 วิชาสามัญ ปี 61 24 พ.ย. – 25 ธ.ค. 60 17 – 18 มี.ค. 61 12 เม.ย. 61
วิชาเฉพาะของ มศว - 24 – 25 มี.ค. 61 -

 

สำหรับน้องๆ ที่ต้องการศึกษาข้อมูลระบบ TCAS ทั้ง 5 รอบเพิ่มเติม สามารถกดรายละเอียดจากบทความนี้ได้เลย 🙂

   ทำความรู้จัก TCAS ให้มากขึ้้น!


 

16 คณะและ 4 วิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปิดรับนิสิตผ่านระบบ TCAS ในปีการศึกษา 2561

(สามารถคลิกเพื่อกระโดดไปยังส่วนของคณะหรือวิทยาลัยนั้นๆ)

 

   [สรุป] รายวิชา GAT-PAT-วิชาสามัญ ที่ต้องสมัครเพื่อใช้ยื่นคัดเลือก

 

จำนวนรับตามประกาศนี้เป็นจำนวนรับขั้นพื้นฐาน อาจมีการปรับปรุงทั้งจำนวนรับและสาขาวิชาที่เปิดรับในแต่ละรอบ สามารถติดตามได้อีกครั้งในระเบียบการแต่ละโครงการ โดยจะทยอยประกาศในแต่ละช่วงการรับของแต่ละรอบ

1. คณะแพทยศาสตร์
2. คณะทันตแพทยศาสตร์
3. คณะพยาบาลศาสตร์
4. คณะเภสัชศาสตร์
5. คณะกายภาพบำบัด
6. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
7. คณะวิทยาศาสตร์
8. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (กำลังดำเนินการจัดตั้ง)
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์
10. คณะพลศึกษา
11. คณะมนุษยศาสตร์
12. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
13. คณะศิลปกรรมศาสตร์
14. คณะศึกษาศาสตร์
15. คณะสังคมศาสตร์
16. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม (กำลังดำเนินการจัดตั้ง)
17. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
18. คณะเศรษฐศาสตร์
19. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
20. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
สำหรับคณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ จะรับผ่าน กสพท. โดยจะรับในรอบที่ 3 รับตรงทั่วไป (ยกเว้นคณะทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์จะรับผ่านรอบแอดมิชชั่นอีกครั้ง)

 


คณะแพทยศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (200 คน)

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
หลักสูตรแพทยศาสตร์ 180 - - 180 - -
หลักสูตรแพทยศาสตร์ โครงการร่วม ม.นอตติงแฮมฯ 20 20 - - - -


คณะทันตแพทยศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (67 คน)

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
สาขาทันตแพทยศาสตร์ 67 - 2 55 10 -


คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (111 คน)

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
สาขาพยาบาลศาสตร์ 111 - 14 36 60 1


คณะเภสัชศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (135 คน)

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 90 - 5 20 60 5
สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม 45 - - 20 20 5


คณะกายภาพบำบัด

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (141 คน)

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
สาขากายภาพบําบัด 86 4 2 70 10 -
สาขาการส่งเสริมสุขภาพ 55 5 5 35 10 -


คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (175 คน)

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 77 20 5 25 20 7
สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 66 20 5 10 25 6
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา) 32 10 2 10 5 5


คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (626 คน)

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
สาขาคณิตศาสตร์ 49 5 4 26 14 -
สาขาเคมี 66 - 3 40 23
สาขาชีววิทยา 66 - 2 40 18 6
สาขาฟิสิกส์ 66 - 4 42 18 2
สาขาสถิติ 33 - 1 23 9 -
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 62 - 5 50 5 2
สาขาจุลชีววิทยา 66 - 2 40 20 4
สาขาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 44 5 4 20 15 -
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.) 33 - - 20 10 3
สาขาชีววิทยา (กศ.บ.) 30 - 3 20 7 -
สาขาเคมี (กศ.บ.) 33 - 3 15 13 2
สาขาฟิสิกส์ (กศ.บ.) 30 - 2 17 9 2
สาขาวัสดุศาสตร์ 48 5 6 26 10 1


วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (กำลังดำเนินการจัดตั้ง)

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (42 คน)

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา) 42 4 35 1 1 1


คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (600 คน)

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
สาขาวิศวกรรมเคมี 50 10 10 20 10 -
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 70 20 10 30 10 -
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 100 30 10 50 10 -
สาขาวิศวกรรมโยธา 50 10 5 25 10 -
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 50 10 10 20 10 -
สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 50 10 10 20 10 -
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 50 10 10 20 10 -
สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตร 2 ภาษา) 50 10 10 20 10 -
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร 2 ภาษา) 40 - 15 15 10 -
สาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) 50 20 10 - - 20
สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซ (หลักสูตรนานาชาติ) 40 20 10 - - 10


คณะพลศึกษา

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (470 คน)

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
สาขาผู้นำนันทนาการ 80 10 45 10 15 -
สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.) 60 - 60 - - -
สาขาพลศึกษา (กศ.บ.) 90 5 85 - - -
สาขาสุขศึกษา (กศ.บ.) 40 5 10 15 10 -
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 80 10 50 10 10 -
สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 40 - 15 - 25 -
สาขาสาธารณสุขชุมชน 40 - 15 - 25 -
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 40 - 15 - 25 -


คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (830 คน)

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
สาขาจิตวิทยา 80 2 8 10 50 10
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 100 - - 20 80 -
สาขาภาษาไทย 50 - - 15 35 -
สาขาวรรณกรรมสําหรับเด็ก 35 - - 20 15 -
สาขาปรัชญาและศาสนา 85 4 - 46 30 5
สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) 95 60 - 30 - 5
สาขาภาษาไทย (กศ.บ.) 30 - - 20 10 -
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (กศ.บ.) 25 - - - 25 -
สาขาสารสนเทศศึกษา 50 - - 35 15 -
สาขาภาษาจีน 50 10 - 20 20 -
สาขาภาษาญี่ปุ่น 50 20 - 15 15 -
สาขาภาษาเกาหลี 50 10 - 20 20 -
สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 130 90 - 30 - 10


คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (145 คน)

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 55 - - 30 20 5
สาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 90 10 5 50 20 5


คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (485 คน)

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
สาขาดุริยางคศาสตร์สากล 32 5 27 - - -
สาขาทัศนศิลป์ 81 - 61 - 20 -
สาขานาฏศิลป์ไทย 35 - 35 - - -
สาขานาฏศิลป์สากล 35 - 35 - - -
สาขาการออกแบบเพื่อการแสดง 25 - 25 - - -
สาขาการแสดงและกํากับการแสดง 25 - 25 - - -
สาขาการออกแบบสื่อสาร 55 10 45 - - -
สาขาการออกแบบเครื่องประดับ 27 15 12 - - -
สาขาดนตรีศึกษา (กศ.บ.) 50 10 35 - 5 -
สาขานาฏศิลป์ (กศ.บ.) 40 - 40 - - -
สาขาศิลปศึกษา (กศ.บ.) 30 - 25 - 5 -
การออกแบบแฟชั่น 25 - 25 - - -
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 25 - 25 - - -


คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (295 คน)

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
สาขาการประถมศึกษา 65 - 45 20 - -
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 30 5 - 25 - -
วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต 30 10 - 10 10 -
วิชาเอกการศึกษาพิเศษ 30 5 - 15 10 -
วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว 30 5 - 15 10 -
วิชาเอกการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน 45 15 10 15 5 -
วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา 35 15 - 15 5 -
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา 30 - - 20 10 -


คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (565 คน)

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
สาขาประวัติศาสตร์ 80 - - 40 40 -
สาขาสังคมศึกษา (กศ.บ.) 45 5 5 20 15 -
สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 90 - - 70 15 5
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 50 5 - 15 30 -
สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 50 5 - 15 30 -
สาขาการเมืองการปกครอง 50 5 - 15 30 -
วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง 100 5 10 40 45
วิชาเอกสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา 100 5 10 40 45 -


คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม (กำลังดำเนินการจัดตั้ง)

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (500 คน)

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
สาขาการบัญชี 95 - - 45 45 5
สาขาการตลาด 90 - - 45 45 -
สาขาการเงิน 90 - - 45 45 -
สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 90 25 - 55 10 -
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 90 - - 45 45 -
สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม 45 10 - 20 15 -


วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (390 คน)

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
สาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ และมัลติมีเดีย 50 15 30 5 - -
สาขาธุรกิจไซเบอร์ 50 15 20 10 5 -
สาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 50 15 20 10 5 -
สาขาผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 30 15 15 - - -
สาขาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ 30 15 15 - - -
สาขาการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 30 15 10 5 - -
สาขาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 50 20 20 10 - -
สาขาการสื่อสารเพื่อสุขภาพ 50 10 10 20 10 -
สาขาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 50 15 20 15 - -


คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (200 คน)

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
สาขาเศรษฐศาสตร์ 120 10 5 20 80 5
สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 80 20 10 20 20 10


วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (100 คน)

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 (คน)
สาขาการจัดการภูมิสังคม 60 20 10 - 30 -
สาขาการจัดการภูมิวัฒนธรรม 40 10 15 - 15 -


วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (190 คน)

ชื่อสาขาวิชา / ชื่อหลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 (คน)
สาขาการจัดการภาคบริการและท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 125 90 15 10 5 5
สาขาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 65 35 15 5 5 5

ที่มา : ฝ่ายรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Share This
Avatar
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ