[สำคัญ] รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 (หลังแอดมิชชัน) มศว 2560

[สำคัญ] รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 (หลังแอดมิชชัน) มศว 2560
Line

หลังจากการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สัมภาษณ์ไปเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา ตอนนี้ทางฝ่ายรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทำการประกาศสถานที่สอบและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์รอบรอบที่ 3 (หลังแอดมิชชัน) ปีการศึกษา 2560 มาเรียบร้อย.. เราไปดูกันดีกว่ามีอะไรกันที่ต้องเตรียมก่อนมาสัมภาษณ์บ้าง! 😉

เกณฑ์ผ่านสัมภาษณ์รอบแอดมิชชั่นกลาง

เกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา แต่ละคณะจะมีสัดส่วนหรือเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยรวมมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้

 • คะแนนการสัมภาษณ์
  • การสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์ภาษาไทยเป็นหลัก ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตร 2 ภาษา จะใช้การสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
  • โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพทั่วไป ไหวพริบ สติปัญญา ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความเชื่อมั่นในตัวเอง การมีมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการสื่อสาร
  • หากเป็นสาขาวิชาทางด้านแพทยศาสตร์ (ทั้งคณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะกายภาพบำบัด) ต้องมีเจตคติที่ดีและสนใจในวิชาชีพ การเห็นแก่ส่วนรวม มีความรับผิดชอบและการมีน้ำใจ
 • คะแนนสอบปฏิบัติหรือข้อเขียน (ในบางสาขาวิชา)
  • สำหรับสาขาวิชาที่มีการทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพนั้นต้อง ปกติ หรือ ผ่าน
 • ผลงานที่เคยทำในช่วงมัธยมศึกษา ผ่านแฟ้มสะสมผลงาน (เป็นคะแนนในบางสาขาวิชาที่กำหนดให้ต้องมี หากสาขานั้นไม่ได้บังคับแฟ้มสะสมผลงานจะเป็นคะแนนช่วยในคะแนนสัมภาษณ์)

ผู้ผ่านการสัมภาษณ์และปฏิบัติ สามารถมากกว่าจำนวนรับที่ประกาศในระเบียบการได้ ทั้งนี้อยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ผู้สัมภาษณ์และสาขาวิชาว่าต้องการรับจำนวนเท่าไร.. โปรดเตรียมตัว เตรียมความรู้และเอกสารให้พร้อม รวมทั้งอ่านรายละเอียดการสัมภาษณ์และปฏิบัติให้เข้าใจและถี่ถ้วน.. ขอให้น้องๆ ทุกคนโชคดี 😀


การแต่งกายในรอบสัมภาษณ์

 • สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2558 
  • ชุดนักเรียน ถูกต้องตามระเบียบของทางโรงเรียนเดิม เท่านั้น
 • สำหรับนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนหน้านี้ 
  • สามารถแต่ง ชุดนักเรียน ถูกต้องตามระเบียบของทางโรงเรียนเดิม หรือ ชุดนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเดิม เท่านั้น

เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ

[table “” not found /]

หากผู้ใดไม่นำหลักฐานและเอกสารไปแสดงแก่กรรมการในวันสอบฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้


เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องนำมาในวันสอบ

น้องๆ ที่สอบเข้าคณะ หรือสาขาวิชาตามตารางนี้ ให้เตรียมเอกสารตามที่กำหนด หากน้องๆ คนใดไม่นำหลักฐานและเอกสารไปแสดงแก่กรรมการในวันสอบฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

[table “” not found /]

สถานที่สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ

สำหรับอาคารสอบ และห้องสอบ สามารถดูได้ท้ายบทความนี้ 🙂

[table “” not found /]

หมายเหตุ :

 • ทุกคณะและทุกสาขาวิชา รายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ภายในเวลา 08.00-08.30 น.สถานที่สอบของแต่ละสาขาวิชา
 • เฉพาะ คณะพยาบาลศาสตร์ มีการทดสอบทัศนคติ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. และมีการสอบสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน  เวลา 13.00-16.00 น.
 • ลำดับการสัมภาษณ์เรียงตามลำดับการรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ มาก่อนได้สัมภาษณ์ก่อน
 • อย่าไปผิดสนามสอบ! เพราะจะหมดสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทันที

รายละเอียดการสอบเพิ่มเติม

สำหรับที่มีการสอบปฏิบัตินั้น น้องๆ จะต้องเข้าสอบปฏิบัติตามรายละเอียดด้านล่างนี้ เมื่อเสร็จการสอบปฏิบัติและสอบข้อเขียนเสร็จแล้วต้องสอบสัมภาษณ์ในลำดับต่อไป โดยคณะและสาขาที่ไม่มีในตารางนี้นั้นสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว (ดูกำหนดการสอบได้ที่ไฟล์แนบท้ายบทความ)

[table “” not found /]


ห้องสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน : มศว ประสานมิตร

[table “” not found /]

ห้องสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน : มศว องครักษ์

[table “” not found /]

แผนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ องครักษ์

วิธีการเดินทางมามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งสองศูนย์ สามารถดูวิธีการเดินทางได้ที่นี่


ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์รอบ 3 (หลังแอดมิชชัน) มศว ปีการศึกษา 2560

เนื่องจาก Device ที่เปิดนี้ไม่รองรับการแสดงผล PDF ผ่านหน้าเว็บไซต์ สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 

Share This
Avatar
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ