[สรุป] สาขาวิชาในรอบแอดมิชชั่น พร้อมอัปเดตจำนวนรับใหม่เป็น 2,694 ที่นั่ง! มศว ปีการศึกษา 2560

[สรุป] สาขาวิชาในรอบแอดมิชชั่น พร้อมอัปเดตจำนวนรับใหม่เป็น 2,694 ที่นั่ง! มศว ปีการศึกษา 2560
Line
อัปเดตจ้อมูลล่าสุดเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:50 น.

หลังจากผ่านพ้นการค้นหาน้องๆ เข้าสู่การเป็นนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ก็มาถึงรอบแอดมิชชั่นกลาง ที่น้องหลายๆ คนรอคอยแล้ว

โดยรอบแอดมิชชั่นกลาง ปีการศึกษา 2560 ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับทั้งหมด 71 สาขาวิชา จากเดิม 1,758 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 2,694 ที่นั่ง!.. จะมีสาขาอะไรกันบ้าง ไปติดตามกันเลย 😉


การรับสมัคร

 • สมัครวันที่ 20-27 พฤษภาคม 2560 ผ่านทาง http://a.aupt.net
 • หากสมัครและชำระเงินใบสมัครหลายครั้ง ทางสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะถือข้อมูลครั้งหลังสุดที่มีการชำระเงินเป็นสำคัญ
 • ต้องชำระเงินภายใน 20-29 พฤษภาคม 2560 ทางเคาเตอร์เซอร์วิส, ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ และเคาเตอร์ธนาคารที่กำหนด
 • อย่าลืมตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกและรายชื่อผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นกลาง ในวันที่ 7-9 มิถุนายน 2560
 • สำหรับน้องๆ ที่รายงานตัวเป็นนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้ว ทางมหาวิทยาลัยได้ส่งรายชื่อตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นให้กับทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เรียบร้อยแล้ว

   สมัคร Admissions ปีการศึกษา 2560   โปรแกรมคำนวณคะแนนการคัดเลือกฯ (อย่างเป็นทางการจาก ทปอ.)


การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลาง (แอดมิชชั่น) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2560

สำหรับข้อมูลสาขาวิชานี้ เป็นไปตาม ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จากสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และจำนวนรับเพิ่มเติมจาก ประกาศปรับเพิ่มจำนวนรับในระบบกลาง (Admission) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 จากทางมหาวิทยาลัยฯ

สำหรับคะแนนสูงสุดและต่ำสุด อ้างอิงจากข้อมูลสถิติจำนวนผู้สมัคร-รับ-ผ่าน และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2559 โดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

สำหรับสาขาวิชาที่มีเครื่องหมาย ✕ ด้านหน้าคือมีคุณสมบัติพิเศษ หรือมีการกำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ อย่าลืมตรวจสอบท้ายตารางของคณะนั้นๆ นะครับ 🙂

คณะทันตแพทยศาสตร์

รหัส สาขาวิชา จำนวนรับใหม่ วิชาที่ต้องยื่น สูงสุด 59 ต่ำสุด 59
1647 หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ. 6 ปี) 15 คน O-NET + GAT + PAT1 + PAT2 22497.0000 22129.0000

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ต้องเป็นผู้สำเร็จชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
 • น้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สัมภาษณ์ ต้องทดสอบทางจิตวิทยาและทักษะทางวิชาชีพโดยทางมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

คณะพยาบาลศาสตร์

รหัส สาขาวิชา จำนวนรับใหม่ วิชาที่ต้องยื่น สูงสุด 59 ต่ำสุด 59
1648 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.4 ปี) 100 คน O-NET + GAT + PAT2 18241.8000 16688.8400

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ต้องเป็นผู้สำเร็จชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
 • น้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สัมภาษณ์ ต้องทดสอบทางจิตวิทยาและทักษะทางวิชาชีพโดยทางมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์

รหัส สาขาวิชา จำนวนรับใหม่ วิชาที่ต้องยื่น สูงสุด 59 ต่ำสุด 59
1649 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ. 6 ปี) วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 65 คน O-NET + GAT + PAT2 19667.0000 18684.0000
1650 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ. 6 ปี) วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม 20 คน O-NET + GAT + PAT2 19941.0000 18969.3400

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม และ วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม ต้องเป็นผู้สำเร็จชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
 • น้องๆ จะต้องมีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคทางการศึกษา ได้แก่ มีปัญหาจิตเวชขั้นรุนแรง เป็นโรคติดต่อระยะอันตราย หรือตาบอดสีขั้นรุนแรง (ตามคำวินิจฉัยของจักษุแพทย์)
 • น้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สัมภาษณ์ ต้องทดสอบทางจิตวิทยาและทักษะทางวิชาชีพโดยทางมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

คณะกายภาพบำบัด

รหัส สาขาวิชา จำนวนรับใหม่ วิชาที่ต้องยื่น สูงสุด 59 ต่ำสุด 59
1651 สาขาวิชากายภาพบำบัด (วท.บ.4 ปี) 35 คน O-NET + GAT + PAT2 19505.0000 18027.0000
1652 สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (วท.บ.4 ปี) 30 คน O-NET + GAT + PAT2 17878.2000 16531.0000

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • สาขาวิชากายภาพบำบัด และ สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ ต้องเป็นผู้สำเร็จชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
 • น้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สัมภาษณ์ ต้องทดสอบทางจิตวิทยา หรือ ทักษะทางวิชาชีพโดยทางมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

รหัส สาขาวิชา จำนวนรับใหม่ วิชาที่ต้องยื่น สูงสุด 59 ต่ำสุด 59
1653 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 10 คน O-NET + GAT + PAT1 + PAT2 15981.0000 14669.8000
1654 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 10 คน O-NET + GAT + PAT1 + PAT2 14927.0000 13221.6000
1655 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา) 30 คน O-NET + GAT + PAT1 + PAT2 14400.4000 11244.4000

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • ทุกสาขาวิชา ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ต้องเป็นผู้สำเร็จชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสอบเทียบได้ ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร ต้องไม่มีความผิดปกติทางด้านการมองเห็น (ตาบอดสี)

คณะวิทยาศาสตร์

รหัส สาขาวิชา จำนวนรับใหม่ วิชาที่ต้องยื่น สูงสุด 59 ต่ำสุด 59
1656 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 39 คน O-NET + GAT + PAT1 + PAT2 16215.0000 14245.0000
1657 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 40 คน O-NET + GAT + PAT1 + PAT2 18136.0000 13113.5000
1658 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาสถิติ 25 คน O-NET + GAT + PAT1 + PAT2 15601.1000 13739.0000
1659 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาเคมี 45 คน O-NET + GAT + PAT1 + PAT2 16824.0000 10178.1000
1660 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาจุลชีววิทยา 50 คน O-NET + GAT + PAT1 + PAT2 15867.1000 14285.1000
1661 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาชีววิทยา 52 คน O-NET + GAT + PAT1 + PAT2 17996.0000 14548.0000
1662 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาฟิสิกส์ 30 คน O-NET + GAT + PAT1 + PAT2 18026.5000 13453.0000
1663 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รูปแบบที่ 2 33 คน O-NET + GAT + PAT1 + PAT5 19900.4000 18863.0000
1664 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) สาขาวิชาเคมี รูปแบบที่ 2 12 คน O-NET + GAT + PAT2 + PAT5 19847.0000 18888.5000
1665 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) สาขาวิชาชีววิทยา รูปแบบที่ 2 16 คน O-NET + GAT + PAT2 + PAT5 20157.0000 18949.0000
1666 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) สาขาวิชาฟิสิกส์ รูปแบบที่ 2 27 คน O-NET + GAT + PAT2 + PAT5 20030.0000 17134.0000
1667 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป รูปแบบที่ 2 30 คน O-NET + GAT + PAT2 + PAT5 19746.0000 18558.0000

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • ทุกสาขาวิชา ของคณะวิทยาศาสตร์ ต้องเป็นผู้สำเร็จชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสอบเทียบได้ ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
 • ยกเว้น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทั้ง วท.บ. และ กศ.บ. ต้องเป็นผู้สำเร็จชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสอบเทียบได้ ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนศิลปศาสตร์-คำนวณ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัส สาขาวิชา จำนวนรับใหม่ วิชาที่ต้องยื่น สูงสุด 59 ต่ำสุด 59
1668 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 55 คน O-NET + GAT + PAT2 + PAT3 18138.4000 15662.4500
1669 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 75 คน O-NET + GAT + PAT2 + PAT3 16925.5000 14577.2000
1670 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 102 คน O-NET + GAT + PAT2 + PAT3 17080.0000 15075.9500
1671 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 58 คน O-NET + GAT + PAT2 + PAT3 17371.5000 14308.5500
1672 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 43 คน O-NET + GAT + PAT2 + PAT3 16563.5000 15584.1500
1673 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 55 คน O-NET + GAT + PAT2 + PAT3 17333.5000 14645.7500
1674 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 51 คน O-NET + GAT + PAT2 + PAT3 18539.5000 17735.5000
1675 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตร 2 ภาษา) 51 คน O-NET + GAT + PAT2 + PAT3 15851.0000 13911.8000

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • ทุกสาขาวิชา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องเป็นผู้สำเร็จชั้น ม.6 ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
 • สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้องเรียนวิชาชีววิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษามาก่อน

คณะพลศึกษา

รหัส สาขาวิชา จำนวนรับใหม่ วิชาที่ต้องยื่น สูงสุด 59 ต่ำสุด 59
1676 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย 22 คน O-NET + GAT + PAT2 16839.0000 14684.2000
1677 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ – สาธารณสุขชุมชน 35 คน O-NET + GAT + PAT2 17247.0000 13966.6000
1678 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ – อนามัยสิ่งแวดล้อม 35 คน O-NET + GAT + PAT2 16480.0000 14137.2000
1679 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ – อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 35 คน O-NET + GAT + PAT2 17201.0000 14762.2000
1680 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาผู้นำนัทนาการ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 15 คน O-NET + GAT 19027.5000 17040.0000
1681 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาวิชาสุขศึกษา รูปแบบที่ 2 40 คน O-NET + GAT + PAT2 + PAT5 17545.3000 11377.3000

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และ  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ต้องเป็นผู้สำเร็จชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสอบได้ ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และ  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีความผิดปกติของร่างกาย หรือทางสายตา (ตาบอด) หรือความพิการทางการได้ยิน

คณะมนุษยศาสตร์

รหัส สาขาวิชา จำนวนรับใหม่ เลือกสอบ วิชาที่ต้องยื่น สูงสุด 59 ต่ำสุด 59
1682 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาจิตวิทยา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 75 คน - O-NET + GAT 3084.8400 20786.0000
1683 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 30 คน พื้นฐานวิทยาศาสตร์ O-NET + GAT + PAT1 - -
1684 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 O-NET + GAT 20278.0000 18641.5000
1685 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 20 คน - O-NET + GAT 23506.0000 20094.5000
1686 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 21 คน - O-NET + GAT 20430.9600 18823.0000
1687 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 80 คน - O-NET + GAT 23168.0000 21200.0000
1688 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาเกาหลี พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 31 คน - O-NET + GAT 23818.0000 22030.0000
1689 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 30 คน เลือกสอบวิชาภาษาจีน O-NET + GAT + PAT7.4 21516.0000 18774.9000
1690 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 30 คน เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น O-NET + GAT + PAT7.3 21684.3000 19878.6000
1691 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 42 คน - O-NET + GAT 21292.0000 19498.0000
1692 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย รูปแบบที่ 1 20 คน - O-NET + GAT + PAT5 21890.0000 20213.0000
1693 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รูปแบบที่ 1 25 คน - O-NET + GAT + PAT5 23050.0000 20874.2000

เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำที่กำหนด 

 • สาขาจิตวิทยา ต้องได้คะแนน GAT  มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 90 คะแนน และคะแนน O-NET วิชาภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ แต่ละวิชามากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 20 คะแนน
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) และ (กศ.บ. 5 ปี) ต้องได้คะแนน O-NET วิชาภาษาไทย มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 30 คะแนน และต้องได้คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 50 คะแนน
 • วิชาเอกภาษาเกาหลี ต้องได้คะแนน GAT มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 150 คะแนน
 • วิชาเอกภาษาจีน ต้องได้คะแนน PAT7.4 มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 120 คะแนน
 • วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ต้องได้คะแนน PAT7.3 มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 180 คะแนน
 • สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) ต้องได้คะแนน GAT มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 120 คะแนน
 • สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ. 5 ปี) ต้องได้คะแนน PAT5 มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 150 คะแนน

คณะศิลปกรรมศาสตร์

รหัส สาขาวิชา จำนวนรับใหม่ วิชาที่ต้องยื่น สูงสุด 59 ต่ำสุด 59
1694 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ 10 คน O-NET + GAT + PAT4 17788.0000 13974.4000
1695 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ. 4 ปี) สาขาวิชาทัศนศิลป์ 20 คน O-NET + GAT + PAT6 - -
1696 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาวิชาดนตรีศึกษา 5 คน O-NET + GAT + PAT5 - -

คณะศึกษาศาสตร์

รหัส สาขาวิชา จำนวนรับใหม่ วิชาที่ต้องยื่น สูงสุด 59 ต่ำสุด 59
1697 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รูปแบบที่ 1 15 คน O-NET + GAT + PAT5 20817.0000 18601.6000

คณะสังคมศาสตร์

รหัส สาขาวิชา จำนวนรับใหม่ เลือกสอบ วิชาที่ต้องยื่น สูงสุด 59 ต่ำสุด 59
1698 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 50 คน - O-NET + GAT 21661.0000 18209.5000
1699 หลักสูตรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ปี) วิชาเอกการเมืองการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 31 คน เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส O-NET + GAT + PAT7.1 18390.0000 17043.0000
1700 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน O-NET + GAT + PAT7.2 17271.9000 17004.0000
1701 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น O-NET + GAT + PAT7.3 18198.0000 16998.0000
1702 เลือกสอบวิชาภาษาจีน O-NET + GAT + PAT7.4 17834.1000 16998.0000
1703 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ O-NET + GAT + PAT7.5 - -
1704 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี O-NET + GAT + PAT7.6 18787.2000 17013.0000
1705 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ปี) วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 30 คน - O-NET + GAT + PAT1 18161.0000 16168.0000
1706 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ปี) วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 45 คน เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส O-NET + GAT + PAT7.1 19443.0000 17799.0000
1707 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน O-NET + GAT + PAT7.2 18819.0000 17777.4000
1708 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น O-NET + GAT + PAT7.3 20349.0000 17751.9000
1709 เลือกสอบวิชาภาษาจีน O-NET + GAT + PAT7.4 19719.3000 17757.9000
1710 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ O-NET + GAT + PAT7.5 18129.0000 18129.0000
1711 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี O-NET + GAT + PAT7.6 20652.0000 17742.0000
1712 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม รูปแบบที่ 2 45 คน เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส O-NET + GAT + PAT7.1 20478.4000 18891.0000
1713 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน O-NET + GAT + PAT7.2 19722.0000 18787.8000
1714 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น O-NET + GAT + PAT7.3 19813.6000 18815.0000
1715 เลือกสอบวิชาภาษาจีน O-NET + GAT + PAT7.4 19861.0000 18789.0000
1716 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) วิชาเอกการเงิน 60 คน - O-NET + GAT + PAT1 18777.0000 17617.0000
1717 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) วิชาเอกการตลาด 60 คน - O-NET + GAT + PAT1 19259.0000 17215.0000
1718 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ 61 คน - O-NET + GAT + PAT1 19278.0000 17334.1000
1719 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม 10 คน - O-NET + GAT + PAT1 17235.6000 15934.0000
1720 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี) 60 - O-NET + GAT + PAT1 20286.0000 18636.0000
1721 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 43 คน - O-NET + GAT + PAT1 + PAT2 17120.0000 13330.5000
1722 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา รูปแบบที่ 1 22 คน - O-NET + GAT + PAT5 21355.0000 19569.0000

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ต้องเป็นผู้สำเร็จชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสอบได้ ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

รหัส สาขาวิชา จำนวนรับใหม่ วิชาที่ต้องยื่น สูงสุด 59 ต่ำสุด 59
1723 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 31 คน O-NET + GAT + PAT1 + PAT2 14728.0000 12066.1000
1724 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 51 คน O-NET + GAT 21155.0000 18591.0000

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร ต้องเป็นผู้สำเร็จชั้น ม.6 ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

รหัส สาขาวิชา จำนวนรับใหม่ วิชาที่ต้องยื่น สูงสุด 59 ต่ำสุด 59
1725 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 48 คน O-NET + GAT 22016.0000 18731.0000
1726 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 52 คน O-NET + GAT 23616.0000 18289.0000
1727 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 10 คน O-NET + GAT ในปีที่ผ่านมาเป็นการรับรวม 2 วิชาเอก แต่ในปีนี้รับแยกกัน และรับผ่านรอบแอดมิชชั่นเพียงวิชาเอกเดียว จึงไม่มีคะแนน
1728 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา) สาขาวิชาเอกการสื่อสารเพื่อสขุภาพ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 50 คน O-NET + GAT ในปีที่ผ่านมาเป็นการรับรวม 2 วิชาเอก แต่ในปีนี้รับแยกกัน และรับผ่านรอบแอดมิชชั่นเพียงวิชาเอกเดียว จึงไม่มีคะแนน

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

รหัส สาขาวิชา จำนวนรับใหม่ วิชาที่ต้องยื่น สูงสุด 59 ต่ำสุด 59
1729 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 44 คน O-NET + GAT 18841.0000 14168.5000
1730 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 28 คน O-NET + GAT 18880.0000 13442.5000

คณะเศรษฐศาสตร์

รหัส สาขาวิชา จำนวนรับใหม่ วิชาที่ต้องยื่น สูงสุด 59 ต่ำสุด 59
1731 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.4 ปี) 90 คน O-NET + GAT + PAT1 18610.0000 16453.3000
1732 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.4 ปี) (หลักสูตรนานาชาติ) 23 คน O-NET + GAT + PAT1 - -
Share This
Avatar
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ