[สรุป] 13 โครงการรับนิสิตใหม่ มศว ปี 60.. มีสาขาอะไรบ้าง แล้วต้องมีคุณสมบัติแบบไหนกัน!?

[สรุป] 13 โครงการรับนิสิตใหม่ มศว ปี 60.. มีสาขาอะไรบ้าง แล้วต้องมีคุณสมบัติแบบไหนกัน!?
Line
UPDATE : 19 มกราคม 2560 เวลา 16.15 น.

หลังจาก พี่ มศว พาน้องสอบ ได้โพสท์ [สรุป] รายละเอียด GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ที่ต้องสมัครเพื่อยื่นคะแนน รับตรง มศว 60 ไปแล้ว เลยขอพามาแอบดูว่าอีก 13 โครงการต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะเปิดรับนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2560 นั้น จะมีโครงการใด สาขาใดบ้าง และมีรายละเอียดการสมัครอย่างไร มาติดตามกันเลย!


   ดาวน์โหลดระเบียบการ “โครงการต่างๆ”
   รายละเอียด “รับตรงทั่วไป” มศว 60 (รับทั้งหมด 16 คณะ 2,366 ที่นั่ง)


ข้อควรรู้ในการสมัคร :

 • น้องๆ มีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 โครงการ และเลือกได้ 1 สาขาวิชา จากโครงการทั้งหมด หากสมัครซ้ำหรือเกิน ระบบจะยึดใบสมัครครั้งหลังสุดที่ชำระเงินแล้วเป็นสำคัญ (ยกเว้น โครงการนักกีฬา สามารถเลือกได้ 3 สาขาวิชา)
 • น้องๆ สามารถสมัครโครงการต่างๆ ได้ 1 โครงการจากทั้งหมด 13 โครงการ และสามารถสมัครรับตรงได้อีก 1 สาขาวิชา
 • สำหรับโครงการที่คัดเลือกโดยการใช้คะแนนยื่น จะใช้รายวิชา เกณฑ์องค์ประกอบ และค่าน้ำหนัก เหมือนกับรับตรงทั่วไป โดยสามารถดูสัดส่วนและองค์ประกอบได้ที่ภาคผนวกของระเบียบการ

   สมัครสอบ “โครงการทั่วไป” มศว 60
   วิธีการสมัครสอบในระบบ SWU ADMISSION


ข้อกำหนดในการทำแฟ้มสะสมผลงาน

 • รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน
  • เป็นแฟ้มโชว์เอกสาร ขนาด A4 ไม่ใช่แบบมีห่วง (สามารถเข้าเล่มได้)
  • หน้าปกของแฟ้ม ให้ระบุ : ชื่อ-นามสกุล / โครงการ / คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก ที่ทำการสมัคร
 • เนื้อหาในแฟ้มสะสมผลงาน
  • ส่วนที่ 1 : ประวัติส่วนตัว
   • ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
   • ประวัติส่วนตัว ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล , วันเดือนปีเกิด, อายุ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก, ชื่อและที่อยู่ของโรงเรียน, คะแนนเฉลี่ยสะสม
  • ส่วนที่ 2 : หลักฐานการศึกษา
   • สำเนาใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ปพ. 1:4)
   • หรือสำเนาใบประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่ระบุผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
  • ส่วนที่ 3 : สำเนาหลักฐานผลงานตามที่โครงการและสาขาวิชากำหนด
   • ให้แนบรูปภาพที่แสดงถึงทักษะความสามารถของสาขาวิชาที่สมัคร หรือ ตามที่โครงการกำหนด หรือ เกี่ยวข้องกับโครงการและสาขาที่ตนสมัคร
   • ไม่ต้องใส่ทุกผลงาน ให้ทำการคัดเลือกผลงานที่ได้ทำการคัดเลือกแล้วว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ แสดงออกถึงทักษะความสามารนั้นๆ เป็นอย่างดี และมีจำนวนที่เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป
   • ผลงานที่ใส่ในแฟ้มสะสมผลงานต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
   • เอกสารในแฟ้มสะสมผลงานควรส่งภาพถ่ายหรือสำเนา โดยต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ลงทุกหน้าที่เป็นเอกสารสำเนา)
  • ส่วนที่ 4 : เกียรติประวัติ
   • ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับรางวัล หรือเกียรติบัตร วุฒิบัตร ที่เกี่ยวข้องกับสาขาหรือโครงการ และความสามารถพิเศษอื่นๆ รวมทั้งภาพถ่ายหรือข้อมูลความสามารถพิเศษอื่นๆ และกิจกรรมเพื่อส่วนรวมและสาธารณะประโยชน์
  • ส่วนที่ 5 : เอกสารอื่นๆ ตามที่โครงการ หรือ สาขาวิชากำหนดเพิ่มเติม
แต่ละโครงการมีกำหนดส่งแฟ้มโครงการที่ต่างกัน บางโครงการให้ส่งก่อนปิดรับสมัคร บางโครงการให้ส่งวันสัมภาษณ์ โปรดตรวจสอบและอ่านรายละเอียดของระเบียบการอีกครั้ง

13 โครงการที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2560

(สามารถคลิกเพื่อกระโดดไปยังส่วนของโครงการนั้นๆ)

โครงการที่เปิดรับสมัครถึง 23 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการที่เปิดรับสมัคร 19 มกราคม ถึง 1 มีนาคม 2560

โครงการที่ปิดรับสมัครแล้ว

หากน้องๆ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่แต่ละโครงการกำหนด “ไม่แนะนำให้สมัคร” เนื่องจากน้องๆ อาจถูกปรับให้ตกสัมภาษณ์เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบตามกำหนด..

สำหรับน้องๆ ที่ไม่มีความสามารถพิเศษ หรือไม่มีคุณสมบัติตามที่แต่ละโครงการกำหนด แนะนำให้สมัครเป็นรอบ “รับตรงทั่วไปแทน” (ปิดรับสมัคร 29 ม.ค. นี้) หรือรอการรับนิสิตในรอบถัดๆ ไป และรอบแอดมิชชั่น


1.1 โครงการผู้มีทักษะพิเศษ (คณะศิลปกรรมศาสตร์)

รูปแบบการคัดเลือก : จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย
รับสมัคร : 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : 354 คน

[table “” not found /]

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการปีการศึกษา 2559
 • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือโดดเด่นในด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆ ที่มีประสบการณ์ในสาขาที่สมัครตั้งแต่ระดับสถานศึกษาขึ้นไป โดยได้รับรางวัลหรือผ่านการประกวดในระดับเขต, ระดับภูมิภาค, ระดับประเทศ, ระดับนานาชาติ

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา

 • วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์
  • มีประสบการณ์การออกแบบผลิตภัณฑ์
 • วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น
  • มีประสบการณ์การออกแบบเครื่องแต่งกายและแฟชั่น
 • วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ
  • มีประสบการณ์การออกแบบเครื่องประดับ
 • วิชาเอกนาฎศิลป์ไทย
  • มีทักษะด้านนาฎศิลป์ไทย เช่น โขน, ละคร, รำ, ระบำ เป็นต้น
  • มีผลงานการแสดงในระดับสถานศึกษาขึ้นไป หรือได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐและเอกชน หรือ เคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันนาฎศิลป์ไทยในระดับจังหวัดขึ้นไป
 • วิชาเอกนาฎศิลป์สากล
  • มีทักษะด้านนาฎศิลป์ไทย เช่น บัลเล่ต์, แจ๊ส, นาฎศิลปสมัยใหม่, นาฎศิลป์ร่วมสมัย, ลีลาศ, ยิมนาสติก เป็นต้น
  • มีผลงานการแสดงในระดับสถานศึกษาขึ้นไป หรือได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐและเอกชน หรือ เคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันนาฎศิลป์ไทยในระดับจังหวัดขึ้นไป
 • วิชาเอกการออกแบบเพื่อการแสดง
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบเพื่อการแสดง เช่น ฉากและเวที, ด้านเครื่องแต่งกาย หรืองานเบื้องหลังอื่นๆ
 • วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง
  • มีประสบการณ์ทางด้านศิลปะการแสดงตั้งแต่ระดับสถานศึกษาขั้นไปหรือมืออาชีพ
 • สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร
  • มีประสบการณ์ในการออกแบบกราฟิก สื่อสิ่งพิมพ์ ภาพเคลื่อนไหว การถ่ายภาพ
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงผลงานการออกแบบไม่น้อยกว่า 15 ผลงาน
 • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
  • มีประสบการณ์เล่นดนตรีหรือขับร้องในสถานศึกษาหรือสถาบันดนตรี
  • ผ่านการสอบเทียบเกรดทางดนตรีระดับ 5 ขึ้นไป ของสถาบันทดสอบทางดนตรีในประเทศหรือต่างประเทศ หรือ ผ่านการประกวดการแข่งขันทางดนตรี การอบรมทางดนตรี การเข้าค่ายดนตรี หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี
 • สาขาวิชาดนตรีศึกษา (กศ.บ.)
  • รักในวิชาชีพครู การสอน การถ่ายทอดความรู้
  • มีผลงานการแสดงด้านดนตรีในระดับสถานศึกษาขึ้นไป หรือได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐและเอกชน หรือ เคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านดนตรีในระดับจังหวัดขึ้นไป
 • สาขาวิชานาฎศิลป์ (กศ.บ.)
  • รักในวิชาชีพครู การสอน การถ่ายทอดความรู้
  • มีทักษะด้านนาฎศิลป์ไทย เช่น โขน, ละคร, รำ, ระบำ เป็นต้น
  • มีผลงานการแสดงในระดับสถานศึกษาขึ้นไป หรือได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐและเอกชน หรือ เคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันนาฎศิลป์ไทยในระดับจังหวัดขึ้นไป
 • สาขาวิชาศิลปศึกษา (กศ.บ.)
  • รักในวิชาชีพครู การสอน การถ่ายทอดความรู้
  • มีผลงานด้านศิลปะในระดับสถานศึกษาขึ้นไป หรือได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐและเอกชน หรือ เคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านศิลปะไทยในระดับจังหวัดขึ้นไป

วิชาที่ต้องสอบ ในรอบสอบคัดเลือก

 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • วิชาความถนัดทางการเรียน
 • การสอบความรู้ภาคทฤษฎี
 • การสอบวัดแววความเป็นครู (เฉพาะ กศ.บ.)

วิชาที่ต้องสอบ ในรอบสอบสัมภาษณ์

 • การสอบภาคปฏิบัติ
 • การสอบสัมภาษณ์


 1.2 โครงการผู้มีทักษะพิเศษ (คณะวิทยาศาสตร์)

รูปแบบการคัดเลือก : ใช้ GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รับสมัคร : 19 ธันวาคม 2559  – 29 มกราคม 2560

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : 10 คน

[table “” not found /]

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการปีการศึกษา 2559
 • จะต้องผ่านโครงการส่งเสริมโอลืมปิควิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ (สอวน.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ต้องการสมัครเข้า
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
 • มีผลการสอบ GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ตามองค์ประกอบที่กำหนดในรับตรงทั่วไป (ตรวจสอบที่นี่)


 1.3 โครงการผู้มีทักษะพิเศษ (วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม)

รูปแบบการคัดเลือก : จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย
รับสมัคร : 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : 17 คน

[table “” not found /]

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการปีการศึกษา 2559
 • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือโดดเด่นในด้านนวัตกรรมสื่อสารในสาขาต่างๆ ที่มีประสบการณ์ในสาขาที่สมัครตั้งแต่ระดับสถานศึกษาขึ้นไป โดยได้รับรางวัลหรือผ่านการประกวดในระดับเขต, ระดับภูมิภาค, ระดับประเทศ, ระดับนานาชาติ

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา

 • การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
  • มีทักษะด้านการออกแบบสื่อและมัลติมีเดีย เช่น กราฟิก แอนิเมชั่น ตัดต่อสื่อต่างๆ เว็บไซต์ เกม เป็นต้น
  • เคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับเขตขึ้นไป
 • สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล (ทั้ง 3 แขนงวิชา)
  • มีความสามารถทางด้านภาพยนตร์ในระดับประเทศ หรือ นานาชาติ
  • เคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันที่เป็นที่ยอมรับทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล ด้านการแสดง และด้านการออกแบบเพื่อการแสดง

วิชาที่ต้องสอบ ในรอบสอบคัดเลือก

 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • วิชาความถนัดทางการเรียน
 • การสอบความรู้ภาคทฤษฎี

วิชาที่ต้องสอบ ในรอบสอบสัมภาษณ์

 • การสอบภาคปฏิบัติ
 • การสอบสัมภาษณ์


 2. โครงการผู้พิการ

รูปแบบการคัดเลือก : จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย
รับสมัคร : 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : 3 คน

[table “” not found /]

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการปีการศึกษา 2559

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา

 • สาขาจิตวิทยา 
  • เป็นผู้พิการทางการได้ยิน สูญเสียการได้ยินระดับน้อย ที่ใช้เครื่องช่วยฟังจนสามารถได้ยินในระดับปกติและสามารถสื่อสารได้อย่างไม่เป็นอุปกรณ์ในการศึกษาและการใช้ชีวิตประจำวัน
 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  • ต้องรักษาระดับผลการเรียนไม่ให้ต่ำกว่า 2.00 จนสำเร็จการศึกษา
  • เป็นบุคคลผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิิตคนพิการ
  • เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • ต้องกรอกใบสมัครแบบตรี 6.1 (หน้า 29 ของระเบียบการ) ส่งมาก่อนหมดเขตสมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก

 • การสอบสัมภาษณ์


 3. โครงการนักกีฬา

รูปแบบการคัดเลือก : จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย
รับสมัคร : 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : 66 คน

[table “” not found /]

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการปีการศึกษา 2559
 • ต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสำเร็จการศึกษา โดยห้ามต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
 • ต้องมีความสามารถทางกีฬาดังต่อไปนี้ : กรีฑา / เซปัคตะกร้อ / เทควันโด / ฟุตซอล / ฟุตบอล / บาสเกตบอล / มวยสากลสมัครเล่น / มวยไทยสมัครเล่น / ยูโด / เรือพาย / ลีลาศ / เปตอง / เทนนิส / ดาบสากล / ปัญจักสีลัต / หมากกระดาน / วอลเล่ย์บอล / ว่ายน้ำ / กอล์ฟ / รักบี้ฟุตบอล
 • โดยต้องเป็นนักกีฬาระดับทีมชาติ หรือ นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ หรือ ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ ระดับชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
 • นอกเหนือจากที่ระบุไว้แล้วข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ
 • สำหรับนักกีฬามวยสากลสมัครเล่น ต้องไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬามืออาชีพมาก่อน
 • ผู้สมัครโครงการนี้จะต้องส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ภายใน 15 ธันวาคม 2559
  • ส่งมายัง “งานรับนิสิตใหม่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110”
  • หากไม่ทำการส่งแฟ้มสะสมผลงานทางมหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะไม่รับพิจารณาหากส่งล่าช้า (ข้อกำหนดในการทำแฟ้มสะสมผลงานอยู่ในส่วนแรกสุดของบทความนี้)
 • ทางมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 โดยต้องมีรายชื่อตามประกาศจึงจะมีสิทธิ์สอบข้อเขียนต่อไป

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา

 • สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
  • ต้องอยู่ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น

เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องใส่ในแฟ้มสะสมผลงาน

 • ส่วนที่ 5 : ใบรับรองความสามารถทางการกีฬาของผู้สมัคร หรือ แบบ ตรี.4 (หน้าที่ 37 ของระเบียบการ)
 • ส่วนที่ 6 : ประวัติทางการกีฬาของผู้สมัคร หรือ แบบ ตรี.5 (หน้าที่ 38 ของระเบียบการ)

วิชาที่ต้องสอบ ในรอบสอบคัดเลือก

 • วิชาความถนัดทางการเรียน
 • การสอบความรู้ภาคทฤษฎี
 • วิชาวัดแววความเป็นครู (เฉพาะ กศ.บ.)
 • วิชาภาษาอังกฤษ (เฉพาะสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน)

วิชาที่ต้องสอบ ในรอบสอบสัมภาษณ์

 • การสอบภาคปฏิบัติ
 • การสอบสัมภาษณ์


 4. โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย

รูปแบบการคัดเลือก : จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย

โครงการนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : 30 คน

[table “” not found /]

การสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต ทาง http://admission.swu.ac.th 
  • รับสมัคร : 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559
 • สมัครด้วยตนเอง ที่ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
  • รับสมัคร : วันที่ 1 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2559
  • ขอรับใบสมัคร และกรอกข้อมูลรายละเอียกให้ครบถ้วน และสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ 4 ศูนย์การเรียนรู้
   • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
    วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
   • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว อ.องครักษ์ จ.นครนายก
   • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จ.กรุงเทพมหานคร
  • สามารถดูแผนที่ของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยทั้ง 4 ศูนย์การเรียนรู้ได้ที่หน้าสถานที่เรียนฯ
  • หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ หรือจากระเบียบการหน้า 42 และนำไปยื่นสมัครตามสถานที่ข้างต้น หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2559

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการปีการศึกษา 2559
 • มีสัญชาติไทย

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา

 • สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม
  • ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสระแก้ว อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ จันทบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และตราด
 • สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม
  • ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตาก เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่อนสอน กาญจนบุรี ราชบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (สำหรับการสมัครด้วยตนเอง)

 • รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 3 รูป (ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ โดยต้องเป็นรุปถ่ายครั้งเดียวกัน และไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร และเขียนชื่อสกุลด้านหลังรูป)
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ปพ. 1:4)

เกณฑ์การคัดเลือก

 • การสอบความถนัดทางการเรียน
 • การสอบปฏิบัติ
 • การสอบสัมภาษณ์

สถานที่สอบ

 • สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม
  • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จ.สระแก้ว
 • สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม
  • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จ.ตาก


 5. โครงการเด็กดีมีที่เรียน

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ในรอบที่ 1 

รับสมัคร : 1 พฤศจิกายน 2559 – 29 มกราคม 2560

[table “” not found /]

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ในรอบที่ 2 : 107 คน

รับสมัคร : 19 ธันวาคม 2559  – 29 มกราคม 2560

[table “” not found /]
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการปีการศึกษา 2559
 • ต้องรักษาระดับผลการเรียนจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยห้ามต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ
 • มีผลการสอบ GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ตามองค์ประกอบที่กำหนดในรับตรงทั่วไป (ตรวจสอบที่นี่)
 • ต้องเป็นบุคคลที่ทิศตนเพื่อส่วนรวม ช่วยเหลือกิจกรรมภายในโรงเรียน หรือ กิจกรรมของชุมชน หรือ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เป็นนักเรียนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ประจักษ์
 • ผู้สมัครโครงการนี้จะต้องส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) และเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ภายใน 31 มกราคม 2560
  • ส่งมายัง “งานรับนิสิตใหม่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110”
  • หากไม่ทำการส่งแฟ้มสะสมผลงานทางมหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะไม่รับพิจารณาหากส่งล่าช้า (ข้อกำหนดในการทำแฟ้มสะสมผลงานอยู่ในส่วนแรกสุดของบทความนี้)
คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
   • มีคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
   • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • สาขาวิชาเคมี
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
   • มีคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
   • เขียนเรียงความ 1 หน้ากระดาษ แสดงความตั้งใจที่มาเรียนสาขาวิชานี้และมหาวิทยาลัยนี้
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือ แผนการเรียนที่เน้นด้านคณิตศาสตร์
   • มีคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
   • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาทัศนศิลป์
   • เขียนเรียงความ 1 หน้ากระดาษ ในหัวข้อ “ศิลปะกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต”
 • คณะกายภาพบำบัด
  • สาขากายภาพบำบัด และสาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
 • คณะพลศึกษา
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
 • แฟ้มสะสมผลงานและประวัติ
  • โดยแฟ้มสะสมผลงานและประวัติต้องมีผลงานที่แสดงออกถึงการทำความดี มีคุณธรรมจริยธรรม และอุทิศตนเพื่อส่วนรวมหรือสาธารณประโยชน์
 • เรียงความในหัวข้อที่กำหนด (สำหรับสาขาวิชาที่ต้องเขียนเรียงความ)
 • หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนและคุณครูที่ปรึกษา
  • หนังสือรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน / สถานศึกษาที่ผู้สมัครอยู่ : จำนวน 1 ฉบับ
  • หนังสือรับรองจากคุณครูประจำชั้น / คุณครูผู้สอน : จำนวน 2 ฉบับ

   ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือรับรองฯ

โดยเอกสารรับรองจะต้องใส่ซอง และให้ผู้อำนวยการ / คุณครูผู้เขียน สลักกำกับด้านหลังซอง แล้วปิดผนึกด้วยเทปใส (ดังรูป) หน้าซองให้ระบุ : ชื่อ-นามสกุล / โครงการ / คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก ที่ทำการสมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก
 • หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน
 • แฟ้มประวัติและผลงาน
 • คะแนน GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 • การสอบสัมภาษณ์


 6. โครงการความร่วมมือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ โรงเรียนในเครือข่าย

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย)

รับสมัคร : 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559
รับทั้งหมด : 11 คน

[table “” not found /]
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ในโรงเรียนต่อไปนี้
  • โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
  • โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นหล้า จ.เชียงราย
  • โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จ.เชียงราย
  • โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมถ์ฯ จ.ภูเก็ต
  • โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล จ.ชุมพร
  • โรงเรียนบ้านทับวัง จ.ชุมพร
  • โรงเรียนชิตใจชื่น จ.ปราจีนบุรี
วิชาที่ต้องสอบ ในรอบสอบคัดเลือก
 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • วิชาความถนัดทางการเรียน
 • การสอบความรู้ภาคทฤษฎี
 • การสอบวัดแววความเป็นครู (เฉพาะ กศ.บ.)
วิชาที่ต้องสอบ ในรอบสอบสัมภาษณ์
 • การสอบภาคปฏิบัติ
 • การสอบสัมภาษณ์

 

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (ใช้คะแนนยื่นคัดเลือก) : 111 คน

รับสมัคร : 19 ธันวาคม 2559  – 29 มกราคม 2560

[table “” not found /]
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ในโรงเรียนต่อไปนี้
  • โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
  • โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นหล้า จ.เชียงราย
  • โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จ.เชียงราย
  • โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมถ์ฯ จ.ภูเก็ต
  • โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล จ.ชุมพร
  • โรงเรียนบ้านทับวัง จ.ชุมพร
  • โรงเรียนชิตใจชื่น จ.ปราจีนบุรี
 • ต้องรักษาระดับผลการเรียนจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยห้ามต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ
 • มีผลการสอบ GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ตามองค์ประกอบที่กำหนดในรับตรงทั่วไป (ตรวจสอบที่นี่)
คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
   • มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับราชการได้หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว
   • ไม่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาทันตแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันของรัฐในปีการศึกษา 2560 รวมทั้งการรับตรงที่เคยได้ยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยที่คัดเลือกแล้ว มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทั้งหมด
   • ไม่มีปัญหาสุขภาทางจิต, ภาวะติดสารเสพย์ติด, โรคติดเชื้อในระยะติดต่อและอันตราย, โรคไม่ติดต่อที่ไม่สามารถควบคุมด้วยการรักษาได้ หรือโรคอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
   • สำหรับคณะทันตแพทยศาสตร์มีเงื่อนไขที่ต้องศึกษา โปรดศึกษาจากระเบียบการเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
  • ทุกสาขาวิชา
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
   • ต้องมีโครงงานวิทยาศาสตร์หรือประสบการณ์การทดลองด้านวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
   • ต้องไม่มีความผิดปกติทางการมองเห็น (ตาบอดสี)
 • คณะพลศึกษา
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • หลักสูตรเภสัชศาสตร์
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
   • ต้องไม่มีความผิดปกติทางการมองเห็น (ตาบอดสี)
   • สำหรับคณะเภสัชศาสตร์มีเงื่อนไขที่ต้องศึกษาด้วยตนเอง โปรดศึกษาจากระเบียบการเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
   • จะต้องมีผลการเรียนในรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.50
   • ต้องมีโครงงานวิทยาศาสตร์หรือประสบการณ์การทดลองด้านวิทยาศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • ทุกสาขาวิชา
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ทุกสาขาวิชา
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
   • สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จะต้องเรียนวิชาชีววิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษามาด้วย
 • คณะกายภาพบำบัด
  • ทุกสาขาวิชา
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
   • ต้องไม่มีความผิดปกติทางการมองเห็น (ตาบอดสี)
   • สำหรับคณะกายภาพบำบัดมีเงื่อนไขที่ต้องศึกษาด้วยตนเอง โปรดศึกษาจากระเบียบการเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ
   • จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50


 7. โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย)

รับสมัคร : 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559
รับทั้งหมด : 3 คน

[table “” not found /]
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 (จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดนครนายก, จังหวัดสระแก้ว) ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดนไม่จำเป็นต้องจังหวัดเดียวกัน
 • ต้องรักษาระดับผลการเรียน ห้ามต่ำกว่า 2.00 จนกว่าสำเร็จการศึกษา
วิชาที่ต้องสอบ ในรอบสอบคัดเลือก
 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • วิชาความถนัดทางการเรียน
 • การสอบความรู้ภาคทฤษฎี
วิชาที่ต้องสอบ ในรอบสอบสัมภาษณ์
 • การสอบภาคปฏิบัติ
 • การสอบสัมภาษณ์

 

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (ใช้คะแนนยื่นคัดเลือก) : 144 คน

รับสมัคร : 9 ธันวาคม 2559  – 29 มกราคม 2560

[table “” not found /]
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 (จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดนครนายก, จังหวัดสระแก้ว) ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดนไม่จำเป็นต้องจังหวัดเดียวกัน
 • ต้องรักษาระดับผลการเรียนจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยห้ามต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ
 • มีผลการสอบ GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ตามองค์ประกอบที่กำหนดในรับตรงทั่วไป (ตรวจสอบที่นี่)
คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา
 • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
  • ทุกสาขาวิชา
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
   • ต้องมีโครงงานวิทยาศาสตร์หรือประสบการณ์การทดลองด้านวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
   • ต้องไม่มีความผิดปกติทางการมองเห็น (ตาบอดสี)
 • คณะพลศึกษา
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • หลักสูตรเภสัชศาสตร์
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
   • ต้องไม่มีความผิดปกติทางการมองเห็น (ตาบอดสี)
   • สำหรับคณะเภสัชศาสตร์มีเงื่อนไขที่ต้องศึกษา โปรดศึกษาจากระเบียบการเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • ทุกสาขาวิชา
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
  • เฉพาะสาขาอัญมณีและเครื่องประดับ
   • สำหร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เท่านั้น
   • มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ำกว่า B หรือ 3.00
   • ต้องไม่มีความผิดปกติทางการมองเห็น (ตาบอดสี)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ทุกสาขาวิชา
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
   • สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จะต้องเรียนวิชาชีววิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษามาด้วย
 • คณะกายภาพบำบัด
  • ทุกสาขาวิชา
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
   • ต้องไม่มีความผิดปกติทางการมองเห็น (ตาบอดสี)
   • สำหรับคณะกายภาพบำบัดมีเงื่อนไขที่ต้องศึกษาด้วยตนเอง โปรดศึกษาจากระเบียบการเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ
   • จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50


 8. โครงการความร่วมมือองค์กรปกครองท้องถิ่น (โครงการร่วมผลิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน)

รูปแบบการคัดเลือก : ใช้ GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รับสมัคร : 19 ธันวาคม 2559  – 29 มกราคม 2560

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

[table “” not found /]

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 • เป็นชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2559
 • จะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่น ในจังหวัดนครนายก, ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว, ปราจีนบุรี ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึง 1 ธันวาคม 2559
 • ต้องรักษาระดับผลการเรียนจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยห้ามต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ
 • มีผลการสอบ GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ตามองค์ประกอบที่กำหนดในรับตรงทั่วไป (ตรวจสอบที่นี่)
 • มีประสบการณ์ฝึกปฎิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลจังหวัด ไม่น้อยกว่า 5 วัน (ตามเอกสารสุขภาพชุมชน 01)
 • มีประสบการณ์ศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงสร้างและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลรัฐ  (ตามเอกสารสุขภาพชุมชน 02)
 • เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการองค์กรในชุมชน ประกอบด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้แทนจากหน่วยบริการสุขภาพ, และผู้นำชุมชนจริง (โดยต้องมีเอกสารหลักฐาน คือ หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมและรายงานการประชุมผลการอนุมัติทุนการศึกษาฯ)
 • เป็นบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบและอนุมัติจากองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ในการสนับสนุนทุนการศึกษาและการจ้างงาน (ตามเอกสารสุชภาพชุมชน 03)
 • ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารโรงพยาบาลชุมชน / โรงพยาบาลจังหวัด ต้องลงนามเอกสารบันทึกข้อตกลงร่วมมือการผลิตบัณฑิต (ตามเอกสารสุขภาพชุมชน 04)
 • ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. พร้อมยื่นเอกสารรับทุนการศึกษา (ตามเอกสารสุขภาพชุมชน 05)
 • ผู้สมัครโครงการนี้จะต้องเอกสารประกอบการสมัครและหลักฐานการสมัคร ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ภายใน 30 มกราคม 2560
  • ส่งมายัง “งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120”
  • หากไม่ทำการส่งเอกสารทางมหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะไม่รับพิจารณาหากส่งล่าช้า (ข้อกำหนดในการทำแฟ้มสะสมผลงานอยู่ในส่วนแรกสุดของบทความนี้)
 • สำหรับโครงการนี้มีเงื่อนไขที่ต้องศึกษาด้วยตนเอง โปรดศึกษาจากระเบียบการเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง


 9. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์

รูปแบบการคัดเลือก :  ใช้ GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รับสมัคร : 19 ธันวาคม 2559  – 29 มกราคม 2560

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : 53 คน

[table “” not found /]

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ในโรงเรียนต่อไปนี้ และต้องผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนแล้ว
  • โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ลพบุรี
  • โรงเรียนมักกะสันพิทยา กรุงเทพ
  • โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพ
  • โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพ
  • โรงเรียนวัดปทุมวนาราม กรุงเทพ
  • โรงเรียนชลประทานวิทยา จ.นนทบุรี
  • โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ จ.นครนายก
  • โรงเรียนปิยะชาติพัฒนา จ.นครนายก
  • โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จ.นครนายก
  • โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ต้องรักษาระดับผลการเรียนจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยห้ามต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ
 • มีผลการสอบ GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ตามองค์ประกอบที่กำหนดในรับตรงทั่วไป (ตรวจสอบที่นี่)
 • มีประสบการณ์ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ โดยให้ผู้สมัครเขียนบทสรุปโครงงานด้วยลายมือตัวเอง ยาว 1 หน้ากระดาษ A4 ประกอบไปด้วย ชื่อเรื่อง วัตุประสงค์ ที่มาและความสำคัญ วิธีการทดลอง ผลการทดลอง สรุปละอภิปรายผลการทดลอง
 • เขียนเรียงความแสดงเหตุผลว่าทำไมถึงมีความตั้งใจจะเรียนในสาขาที่สมัครในคณะวิทยาศาสตร์ ยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 • เอกสารทั้งสองส่งผ่านโรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่ และจะต้องผ่านการคัดเลือกจากทางโรงเรียนก่อนจึงจะสมัครได้

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา

 • ทุกสาขาวิชา
  • ต้องมีคะแนนเฉลี่ยรวมในรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • ต้องมีคะแนนเฉลี่ยรวมในรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • เฉพาะสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ. 5 ปี)
  • ต้องมีคะแนนเฉลี่ยรวมในรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ต้องมีคะแนนเฉลี่ยรวมในรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.25


 10. โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

รูปแบบการคัดเลือก :  ใช้ GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รับสมัคร : 19 ธันวาคม 2559  – 29 มกราคม 2560

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : 10 คน

[table “” not found /]

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ หรือกำลังศึกษาในชั้น ปวช.3 และจะสำเร็จการศุกษาในปี 2559 ภายใต้โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (นำร่อง) สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้น ปวช.1 – ปวช.3 ภาคเรียนต้น ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ต้องรักษาระดับผลการเรียนจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยห้ามต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ
 • มีผลการสอบ GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ตามองค์ประกอบที่กำหนดในรับตรงทั่วไป (ตรวจสอบที่นี่)


 11. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

รูปแบบการคัดเลือก :  ใช้ GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รับสมัคร : 19 ธันวาคม 2559  – 29 มกราคม 2560

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

[table “” not found /]

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี) โดนมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ตามองค์ประกอบที่กำหนดในรับตรงทั่วไป (ตรวจสอบที่นี่)
 • สำหรับโครงการนี้มีเงื่อนไขที่ต้องศึกษาด้วยตนเอง โปรดศึกษาจากระเบียบการเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง


 12. โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา และโครงการหลักสูตรนานาชาติ

รูปแบบการคัดเลือก :  จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย
รับสมัคร : 19 มกราคม – 1 มีนาคม 2560

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (หลักสูตร 2 ภาษา)

[table “” not found /]

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (หลักสูตรนานาชาติ)

[table “” not found /]

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา) และ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา)
 • กลุ่มที่ 1 : สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ในวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า B หรือ 3.00
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ในวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • จะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสำเร็จการศึกษา
 • กลุ่มที่ 2 : สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า หลักสูตร 2 ภาษา (English Program) หรือจากโรงเรียนนานาชาติ ที่กระทรวงศึกษารับรอง หรือ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ และต้องสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง 12 ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีผลการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่เกรด 10 ถึง 12 ไม่ต่ำกว่า C
  • หรือ มีผลการสอบ IGCSE ไม่ต่ำกว่า C โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า C ในวิชา Biology, Chemistry, Mathematics, Physics
  • หรือ มีผลการสอบ GED หรือ High School Diploma จะต้องมีอย่างน้อย 410 คะแนนในแต่ละวิชา ใน 5 รายวิชาหลัก และได้คะแนนรวม 5 วิชา ตั้งแต่ 2,250 คะแนนขึ้นไป
 • จะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ : หากมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน (PBT) หรือ ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน (CBT) หรือ ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน (IBT) หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 หรือ CUTEP ไม่ต่ำกว่า 60
 • จะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียนความถนัดทางการเรียน : หากมีผลการสอบ SAT ไม่ต่ำกว่า 1,000
 • ผู้สมัครต้องไม่มีความผิดปกติทางการมองเห็น (ตาบอดสี)
2. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา ทุกสาขาวิชา)
 • กลุ่มที่ 1 : สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ในวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า B หรือ 3.00
  • จะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสำเร็จการศึกษา
  • หรือ ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่า TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60
 • กลุ่มที่ 2 : สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า หลักสูตร 2 ภาษา (English Program) หรือจากโรงเรียนนานาชาติ ที่กระทรวงศึกษารับรอง หรือ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ และต้องสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง 12 ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีผลการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่เกรด 10 ถึง 12 ไม่ต่ำกว่า C
  • หรือ มีผลการสอบ IGCSE ไม่ต่ำกว่า C โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า C
  • หรือ มีผลการสอบ GED หรือ High School Diploma จะต้องมีอย่างน้อย 410 คะแนนในแต่ละวิชา และได้คะแนนรวม 5 วิชา ตั้งแต่ 2,250 คะแนนขึ้นไป
 • จะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ : หากมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่า TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60
 • จะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียนความถนัดทางการเรียน : หากมีผลการสอบ SAT ไม่ต่ำกว่า 1,000
3. สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) และ สาขาวิชาภาาาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ ทุกวิชาเอก)
 • สำเร็จการศึกษา หรือ เทียบเท่า หรือ กำลังศึกษา และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่กระทรวงศึกษารับรอง หรือ โรงเรียนมัธยมในประเทศที่มีหลักสูตร 2 ภาษา (English Program) หรือ โรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง 11 หรือ ภาคเรียนที่ 1 ของเกรด 12 ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า
 • หรือ มีผลการสอบ IGCSE หรือ GCSE ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา หรือ GCE “O” Level ไม่ต่ำกว่า C
 • หรือ มีผลการสอบ GED หรือ High School Diploma จะต้องมีอย่างน้อย 410 คะแนนในแต่ละวิชา และได้คะแนนรวม 5 วิชา ตั้งแต่ 2,250 คะแนนขึ้นไป และจะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • จะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ : หากมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน (PBT) หรือ ไม่ต่ำกว่า 55 คะแนน (IBT) หรือ  TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ ผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 
 • จะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียนความถนัดทางการเรียน : หากมีผลการสอบ SAT ไม่ต่ำกว่า 1,000
4. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สำเร็จการศึกษา หรือ เทียบเท่า หรือ กำลังศึกษา และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่กระทรวงศึกษารับรอง หรือ โรงเรียนมัธยมในประเทศที่มีหลักสูตร 2 ภาษา (English Program) หรือ โรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง 11 หรือ ภาคเรียนที่ 1 ของเกรด 12 ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
 • หรือ มีผลการสอบ IGCSE หรือ GCSE ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา หรือ GCE “O” Level ไม่ต่ำกว่า C
 • หรือ มีผลการสอบ GED หรือ High School Diploma จะต้องมีอย่างน้อย 410 คะแนนในแต่ละวิชา และได้คะแนนรวม 5 วิชา ตั้งแต่ 2,250 คะแนนขึ้นไป และจะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • จะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ : หากมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน (PBT) หรือ ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน (CBT) หรือ ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน (IBT) หรือ ผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60
 • จะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียนความถนัดทางการเรียน : หากมีผลการสอบ SAT ไม่ต่ำกว่า 1,000
4. หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สำเร็จการศึกษา หรือ เทียบเท่า หรือ กำลังศึกษา และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่กระทรวงศึกษารับรอง หรือ โรงเรียนมัธยมในประเทศที่มีหลักสูตร 2 ภาษา (English Program) หรือ โรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง 11 หรือ ภาคเรียนที่ 1 ของเกรด 12 ไม่ต่ำกว่า 2.30 หรือเทียบเท่า
 • หรือ มีผลการสอบ IGCSE หรือ GCSE ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา หรือ GCE “O” Level ไม่ต่ำกว่า C
 • หรือ มีผลการสอบ GED หรือ High School Diploma จะต้องมีอย่างน้อย 410 คะแนนในแต่ละวิชา และได้คะแนนรวม 5 วิชา ตั้งแต่ 2,250 คะแนนขึ้นไป และจะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • จะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ : หากมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 477 คะแนน (PBT) หรือ ไม่ต่ำกว่า 123 คะแนน (CBT) หรือ ไม่ต่ำกว่า 53 คะแนน (IBT) หรือ  TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ ผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60
 • จะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียนความถนัดทางการเรียน : หากมีผลการสอบ SAT ไม่ต่ำกว่า 1,000


 13. โครงการเพชรในตม

โครงการนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

   ระเบียบการโครงการเพชรในตม ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาที่รับ

 • สาขาวิชาการประถมศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)

เปิดรับสมัคร

 • 11 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์ 2560
 • ผ่านทาง http://admission.swu.ac.th (ยกเว้นค่าสมัครเฉพาะโครงการนี้)
 • หลังจากทำการสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตแล้ว ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในหัวข้อ ‘เอกสารประกอบการสมัครที่ต้องส่งให้ทาง กอ.รมน.’ ท้ายบทความ) ทางไปรษณีย์แบบ “ลงทะเบียนแบบพิเศษ” เท่านั้น ส่งไปยัง กอ.รมน. จังหวัดที่สังกัด (ที่อยู่ตามหน้า 10-13) วงเล็บมุมซองว่า “สมัครเข้าศึกษาต่อโครงการเพชรในตม” ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

วิชาที่ใช้คะแนนยื่นคัดเลือก

 • GAT รอบที่ 1/60 หรือ 2/60
  • จะต้องได้คะแนนในวิชานี้มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 120 คะแนนขึ้นไป
 • PAT5 รอบที่ 1/60 หรือ 2/60
  • จะต้องได้คะแนนในวิชานี้มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 90 คะแนนขึ้นไป

จำนวนนิสิตที่จะรับ

[table “” not found /]

หมายเหตุ : จังหวัดในสังกัด กอ.รมน. ภาค 4 คือ จังหวัดปัตตานี, ยะลา, และนราธิวาส รับจังหวัดละ 5 คน รวมจำนวนรับ 15 คน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จปีการศึกษา 2559 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีสัญชาติไทย
 • บิดาหรือมารดาและผู้สมัคร มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ยกเว้นอำเภอเมือง มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันรับสมัคร หรือ เป็นบุตรธิดา ของ ทหาร ตำรวจ ครู ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่และเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส, ยะลา, ปัตตานี) โดยที่บิดามารดา ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภายใต้ (ต้องมีเอกสารยืนยันการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
 • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี (พิจารณาจากรายได้รวมของบิดามารดา หรือ รายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้มีอำนาจปกครองไม่ใช่บิดามารดา)
 • มีความประพฤติดี มีลักษณะความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม โดนมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา
 • มีสุขภาพร่างกายจิตใจสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับการเป็นครู

เงื่อนไขของโครงการ

 • หลังจากทำการสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตแล้ว ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในหัวข้อ ‘เอกสารประกอบการสมัครที่ต้องส่งให้ทาง กอ.รมน.’ ท้ายบทความ) ทางไปรษณีย์แบบ “ลงทะเบียนแบบพิเศษ” เท่านั้น ส่งไปยัง กอ.รมน. จังหวัดที่สังกัด (ที่อยู่ตามหน้า 10-13) วงเล็บมุมซองว่า “สมัครเข้าศึกษาต่อโครงการเพชรในตม” ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
 • ผู้ทีผ่านการคัดเลือกและมีคุณบัติตามกำหนด จะคัดเลือกจังหวัดล่ะไม่เกิน 1 คน
 • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องทำสัญญาการเข้าเป็นนิสิตโครงการเพชรในตาม และเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางคณะและมหาวิทยาลัยกำหนด
 • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสำเร็จการศึกษา จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามภูมิลำเนาของบิดามารดา หรือผู้สมัคร
 • ในกรณีที่ทำสัญญากับมหาวิทยาลัยแล้ว ไม่มาเรียนตามปกติ ต้องชดใช้เป็นเบี้ยปรับเป็นเงิน 50,000 บาท และในกรณีที่ไม่สำเร็จการศึกษา โดยได้ลาออกหรือไม่มาลาออกแต่หยุดเรียนกลางคัน จะต้องชดใช้เป็นเบี้ยปรับตามระยะเวลาและจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญา

เอกสารประกอบการสมัครที่ต้องส่งให้ทาง กอ.รมน.

 • ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 โครงการเพชรในตม หรือ แบบตรี 7 (หน้าที่ 6-8)
 • หนังสือรับรองรายได้ แบบตรี 8 (หน้าที่ 9)
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
 • บัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนพร้อมสำเนา
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา ที่มีชื่อบิดา หรือ มารดา และผู้สมัคร
 • ใบรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา ที่รับรองคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 • สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • สำเนาใบรายงานผลการสอบ GAT-PAT ประจำปีการศึกษา 2560 จากระบบ E-Score
 • ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา
 • เอกสารยืนยันการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวดชายแดนภาคใต้ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรณีผู้สมัครเป็นบุตรและธิดา ของทหาร ตำรวจ ครู ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่และเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ )

   ระเบียบการโครงการเพชรในตม ปีการศึกษา 2560


เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาเจอกันนะ 😉


ที่มา :

 • ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560
 • ระเบรยบการรับสมัครคัดเลือกเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโครงการต่างๆ 
Share This
Avatar
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ