[EXCLUSIVE] คะแนนต่ำสุดของผู้ที่ผ่านเข้ารอบสอบสัมภาษณ์ “ประเภทรับตรงทั่วไป” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559

[EXCLUSIVE] คะแนนต่ำสุดของผู้ที่ผ่านเข้ารอบสอบสัมภาษณ์ “ประเภทรับตรงทั่วไป” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559
Line
สำหรับน้องๆ นิสิตที่เข้ามาดูเพื่อตรวจสอบหรือเปรียบเทียบกับคะแนนของตนเอง (เยื่อยื่นใน TCAS รอบที่ 3 หรือ 5) ทาง พี่ มศว พาน้องสอบ ขอแนะนำว่าสามารถดูเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจได้ แต่อย่ายึดติดกับคะแนนนี้ เนื่องจากคะแนนในปี 2560 ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้ทำการประกาศออกมา รวมทั้งในระบบ TCAS บางสาขามีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนคะแนน

หลังจากที่ประกาศระเบียบการรับสมัครนิสิตใหม่ทั้งรับตรง และโครงการไป มีน้องๆ สอบถามเข้ามาจำนวนมากว่าคะแนนต่ำสุดคะแนนต่ำสุดของผู้ที่ผ่านเข้ารอบสอบสัมภาษณ์ “ประเภทรับตรงทั่วไป” มีคะแนนเท่าไร เพื่อนำมาเทียบกับคะแนนปัจจุบันที่น้องๆ ได้.. พี่ มศว พาน้องสอบ และ PRSWU ร่วมมือกับ ฝ่ายรับนิสิตใหม่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลยนำคะแนนต่ำสุดของผู้ที่ผ่านเข้ารอบสอบสัมภาษณ์ “ประเภทรับตรงทั่วไป” ปีการศึกษา 2559 มาให้น้องๆ ได้ทราบกัน 😉


หมายเหตุ :

  • สำหรับน้องๆ ที่ต้องการทราบคะแนนต่ำสุดของผ่านเข้ารอบสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2558 สามารถตรวจสอบได้ที่นี่
  • สำหรับน้องๆ ที่ต้องการทราบสถิติผู้สมัครทั้งผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือก รอบรับตรง ปีการศึกษา 2560 สามารถตรวจสอบได้ที่นี่
  • สำหรับน้องๆ ที่ต้องการทราบสถิติผู้สมัครทั้งผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือก รอบรับตรง ปีการศึกษา 2559 สามารถตรวจสอบได้ที่นี่
  • สาขาใดที่ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกจะขึ้นว่า “ไม่มีข้อมูล”
  • ในบางสาขาวิชาไม่เปิดรับสมัครนิสิตในรอบนี้ หรือในปีการศึกษานี้.. สำหรับน้องๆ ที่สนใจในสาขาที่ไม่มีการเปิดรับโปรดสอบถามรายละเอียดและข้อมูลอีกครั้ง

อธิบายคำศัพท์ที่ควรทราบ

สัดส่วน หรือ ค่าน้ำหนัก

  • หมายถึง การนำคะแนนที่น้องสอบได้ไปคำนวณเพื่อหาคะแนนรวมแล้วจัดอันดับและประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก

คะแนนขั้นต่ำ หรือ เกณฑ์ขั้นต่ำ

  • หมายถึง น้องๆ ต้องได้คะแนนในวิชาที่กำหนดให้มากกว่าหรือเท่ากับที่กำหนดไว้

คะแนนต่ำสุด

  • หมายถึง คะแนนที่ต่ำที่สุดของผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ ในปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้เป็นเพียงคะแนนที่ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น การที่น้องได้คะแนนมากกว่าไม่ได้หมายความว่าจะเข้ารอบสอบสัมภาษณ์เสมอไป และน้องๆ ที่ะแนนน้อยกว่าที่ประกาศจะไม่ได้หมายความว่าจะไม่ติดเสมอไป ขึ้นอยู่กับคะแนนของผู้สมัครสอบในสาขาวิชานั้นๆ

 การคิดคะแนนคัดเลือกรับตรง มศว 61

การคิดคะแนน GAT-PAT

  • นำคะแนนสอบ มาคูณกับค่าน้ำหนัก

การคิดคะแนน 9 วิชาสามัญ

  • นำคะแนนสอบที่ได้ มาคูณ 3 แล้วทำการคูณกับค่าน้ำหนักแล้วทำการรวมคะแนนทุกวิชา

ตัวอย่าง

กัปตันต้องการเข้าสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สามารถคิดคะแนนได้ตามนี้

วิชา GAT 9 วิชาสามัญ : ไทย 9 วิชาสามัญ : อังกฤษ รวมคะแนนทั้งหมด
สัดส่วนคะแนน 60% 20% 20% 100%
คะแนนที่ทำได้ 265 53 42 -
การคิดคะแนน 265×60 = 15900 53x3x20 = 3,180 42x3x20 = 2,520 21,600
อย่ายึดคะแนนในตารางนี้เป็นเกณฑ์ในการสมัคร ทางมหาวิทยาลัยนำข้อมูลมาเพื่อให้น้องๆ ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น
“คะแนนต่ำสุด” คือคะแนนของผู้ที่ได้น้อยที่สุดที่ผ่านเข้ารอบสอบสัมภาษณ์ในปีการศึกษา 2559 ไม่ใช่ “เกณฑ์ขั้นต่ำ” การที่น้องๆ มีคะแนนน้อยกว่าหรือมากกว่าคะแนนต่ำสุดตามตารางนี้ ไม่ได้มีความหมายว่าน้องจะผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์.. ขึ้นอยู่กับแนวโน้มของผู้สมัคร รวมทั้งคะแนนของเพื่อนๆ ที่สมัครสาขาเดียวกันกับเราว่าสอบได้คะแนนเท่าไร และคะแนนสอบทุกวิชาจะต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่บางสาขาวิชากำหนดไว้

สถิติคะแนนต่ำสุด การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559

ที่ สาขาวิชา คะแนนต่ำสุด
1 01001 สาขาจิตวิทยา 17,200.50
2 01003 สาขาภาษาฝรั่งเศส 13,060.25
3 01006 สาขาภาษาไทย 17,020.00
4 01020 สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก 16,001.70
5 01021 สาขาปรัชญาและศาสนา 13,041.00
6 01022 สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ 16,038.60
7 01026 สาขาภาษาไทย (กศ.บ.) 19,352.40
8 01101 สาขาภาษาเขมร ไม่มีข้อมูล
9 01107 สาขาภาษาเวียดนาม 10,022.00
10 01108 สาขาสารสนเทศศึกษา 10,254.00
11 01109 สาขาภาษาจีน 19,029.50
12 01110 สาขาภาษาญี่ปุ่น 20,127.50
13 01111 สาขาภาษาเกาหลี 21,017.50
14 02001 สาขาคณิตศาสตร์ 10,900.00
15 02002 สาขาเคมี 8,703.70
16 02003 สาขาชีววิทยา 10,502.40
17 02004 สาขาฟิสิกส์ 5,120.00
18 02007 สาขาคหกรรมศาสตร์ 7,042.90
19 02008 สาขาสถิติ 9,523.70
20 02010 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10,225.80
21 02014 สาขาจุลชีววิทยา 8,028.30
22 02024 สาขาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 15,812.50
23 02025 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.) 11,947.50
24 02100 สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ 7,059.60
25 02104 สาขาชีววิทยา (กศ.บ.) 13,928.00
26 02105 สาขาเคมี (กศ.บ.) 12,958.30
27 02106 สาขาฟิสิกส์ (กศ.บ.) 13,541.20
28 03001 สาขาประวัติศาสตร์ 17,128.50
29 03006 สาขาการพัฒนาชุมชนเมือง 18,700.00
30 03011 สาขาการบัญชี 15,610.00
31 03012 สาขาการตลาด 12,864.40
32 03023 สาขาสังคมศึกษา (กศ.บ.) 18,348.60
33 03102 สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 8,955.30
34 03104 สาขาการเงิน 13,373.20
35 03106 สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 12,304.20
36 03107 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 14,000.00
37 03108 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 15,704.40
38 03109 สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 20,010.00
39 03110 สาขาการเมืองการปกครอง 15,930.00
40 03111 สาขาวิชาธุกิจเพื่อสังคม 8,737.60
41 04007 สาขาผู้นำนันทนาการ 12,081.60
42 04100 สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.) 12,347.00
43 04101 สาขาพลศึกษา (กศ.บ.) 10,753.00
44 04102 สาขาสุขศึกษา(กศ.บ.) 12,886.30
45 04121 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 8,202.70
46 04123 สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 9,238.75
47 04124 สาขาสาธารณสุขชุมชน 8,717.50
48 04125 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 9,343.40
49 05005 สาขาการประถมศึกษา 14,981.40
50 05105 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 18,922.20
51 06001 สาขาพยาบาลศาสตร์ 12,750.00
52 09001 สาขาวิศวกรรมเคมี 10,096.60
53 09002 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 10,000.00
54 09003 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 10,000.50
55 09004 สาขาวิศวกรรมโยธา 10,002.10
56 09005 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 10,007.90
57 09011 สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 10,051.60
58 09012 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10,013.30
59 09015 สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 10,041.41
60 10007 สาขาดุริยางคศาสตร์สากล 8,659.80
61 10015 สาขาทัศนศิลป์ 9,187.20
62 10051 สาขาศิลปศึกษา (กศ.บ.) 10,646.80
63 12008 สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 14,507.50
64 12009 สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม 14,505.00
65 15001 สาขากายภาพบำบัด 12,000.00
66 15002 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ 10,014.00
67 30001 สาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 17,024.40
68 30005 สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 17,002.20
69 30012 สาขานวัตกรรมการสื่อสาร 17,000.40
70 48001 สาขาเศรษฐศาสตร์ 15,230.75
71 66001 สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 7,071.45
72 66002 สาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 14,458.50
73 70006 สาขาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 9,500.00
74 71001 สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 7,025.70
75 71002 สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 4,920.90
76 71003 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 6,719.70
Share This
Avatar
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ