คะแนนสูงสุดและต่ำสุด รอบแอดมิชชั่นกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559

คะแนนสูงสุดและต่ำสุด รอบแอดมิชชั่นกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559
Line

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการประกาศผลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ Admission กลาง ประจำปีการศึกษา 2559 ไปเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา.. พี่ มศว พาน้องสอบจึงขอรวบรวมคะแนนสูงสุดและต่ำสุด ของผู้ยื่นสมัครในทุกสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.. จะเป็นอย่างไรบ้าง ไปติดตามกันเลย! 😉

สำหรับน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือก อย่าลืมมาสอบสัมภาษณ์และสอบทฤษฎี (ในบางสาขาวิชา) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 นี้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

และสำหรับน้องๆ คนใดที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบแอดมิชชั่นกลางอย่าเพิ่งเสียใจไป มศว ยังเปิดรับน้องๆ อีก 64 ที่นั่งสุดท้าย สามารถอ่านรายละเอียดและคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่นี่ 🙂

หมายเหตุ :

  • ข้อมูลในตารางนี้เป็นข้อมูลจากสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ผ่านทาง http://admission.cuas.or.th/adm59mxmn/
  • หากรูปแบบ หรือสาขาวิชาใดไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก หรือไม่มีผู้สมัคร จะขึ้นว่า “ไม่มีข้อมูล”
  • คะแนนของแต่ละสาขาวิชา, แต่ละหลักสูตร มีสัดส่วนการคิดคำนวณที่แตกต่างกัน สามารถเช็คสัดส่วนและวิชาที่ใช้จากระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ Admission กลาง ประจำปีการศึกษา 2559

คณะ / สาขาวิชา คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด

คณะทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ. 6 ปี) 22497.0000 22129.0000

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (พย.บ.) 18241.8000 16688.8400

คณะเภสัชศาสตร์

วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (ภ.บ. 6 ปี) 19667.0000 18684.0000
วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม (ภ.บ. 6 ปี) 19941.0000 18969.3400

คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชากายภาพบำบัด (วท.บ.) 19505.0000 18027.0000
สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ (วท.บ.) 17878.2000 16531.0000

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) 15981.0000 14669.8000
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ (วท.บ.) 14927.0000 13221.6000
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร หลักสูตร 2 ภาษา (วท.บ.) 14400.4000 11244.4000

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.) 16215.0000 14245.0000
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 18136.0000 13113.5000
สาขาวิชาสถิติ (วท.บ.) 15601.1000 13739.0000
สาขาวิชาเคมี (วท.บ.) 16824.0000 10178.1000
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (วท.บ.) 15867.1000 14285.1000
สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.) 17996.0000 14548.0000
สาขาวิชาฟิสิกส์ (วท.บ.) 18026.5000 13453.0000
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (วท.บ.) 16307.0000 12825.2000
สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (วท.บ.) 15552.0000 13689.0000
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ. 5 ปี) 19900.4000 18863.0000
สาขาวิชาเคมี (กศ.บ. 5 ปี) 19847.0000 18888.5000
สาขาวิชาชีววิทยา (กศ.บ. 5 ปี) 20157.0000 18949.0000
สาขาวิชาฟิสิกส์ (กศ.บ. 5 ปี) 20030.0000 17134.0000
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ. 5 ปี) 19746.0000 18558.0000

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (วศ.บ.) 18138.4000 15662.4500
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) 16925.5000 14577.2000
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.) 17080.0000 15075.9500
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.) 17371.5000 14308.5500
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) 16563.5000 15584.1500
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.) 17333.5000 14645.7500
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (วศ.บ.) 18539.5000 17735.5000
สาขาวิศวกรรมโลจิกสติกส์ หลักสูตร 2 ภาษา (วศ.บ.) 15851.0000 13911.8000

คณะพลศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วท.บ.) 16839.0000 14684.2000
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ – สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 17247.0000 13966.6000
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ – อนามัยสิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 16480.0000 14137.2000
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ – อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) 17201.0000 14762.2000
สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ (ศศ.บ.) 19027.5000 17040.0000
สาขาวิชาสุขศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 17545.3000 11377.3000

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาจิตวิทยา (วท.บ.) 23084.8400 20786.0000
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (ศศ.บ.) – พื้นฐานวิทย์ ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (ศศ.บ.) – พื้นฐานศิลป์ 20278.0000 18641.5000
สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก (ศศ.บ.) 23506.0000 20094.5000
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (ศศ.บ.) 20430.9600 18823.0000
สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ หลักสูตรนานาชาติ (ศศ.บ.) – เลือกฝรั่งเศส 18511.2000 16456.2000
สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ หลักสูตรนานาชาติ (ศศ.บ.) – เลือกเยอรมัน 18639.0000 18375.6000
สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ หลักสูตรนานาชาติ (ศศ.บ.) – เลือกญี่ปุ่น ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ หลักสูตรนานาชาติ (ศศ.บ.) – เลือกจีน 19563.0000 19563.0000
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (ศศ.บ.) 18847.2000 16878.0000
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 23168.0000 21200.0000
วิชาเอกภาษาเกาหลี (ศศ.บ.) 23818.0000 22030.0000
วิชาเอกภาษาจีน (ศศ.บ.) 21516.0000 18774.9000
วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ.) 21684.3000 19878.6000
วิชาเอกภาษาเขมร (ศศ.บ.) 19438.0000 16792.0000
วิชาเอกภาษาเวียดนาม (ศศ.บ.) 23352.0000 19038.5000
สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) 21292.0000 19498.0000
สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ. 5 ปี) 21890.0000 20213.0000
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (กศ.บ. 5 ปี) 23050.0000 20874.2000

คณะศิลปกรรมศาสตร์

วิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ศศ.บ.) 17788.0000 13974.4000

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (กศ.บ. 5 ปี) 20817.0000 18601.6000

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ศศ.บ.) 21661.0000 18209.5000
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง (ศศ.บ.) 20593.0000 18615.5000
วิชาเอกการเมืองการปกครอง (ร.บ.) – เลือกฝรั่งเศส 18390.0000 17043.0000
วิชาเอกการเมืองการปกครอง (ร.บ.) – เลือกเยอรมัน 17271.9000 17004.0000
วิชาเอกการเมืองการปกครอง (ร.บ.) – เลือกญี่ปุ่น 18198.0000 16998.0000
วิชาเอกการเมืองการปกครอง (ร.บ.) – เลือกจีน 17834.1000 16998.0000
วิชาเอกการเมืองการปกครอง (ร.บ.) – เลือกอาหรับ ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
วิชาเอกการเมืองการปกครอง (ร.บ.) – เลือกบาลี 18787.2000 17013.0000
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ (ร.บ.) 18161.0000 16168.0000
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ร.บ.) – เลือกฝรั่งเศส 19443.0000 17799.0000
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ร.บ.) – เลือกเยอรมัน 18819.0000 17777.4000
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ร.บ.) – เลือกญี่ปุ่น 20349.0000 17751.9000
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ร.บ.) – เลือกจีน 19719.3000 17757.9000
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ร.บ.) – เลือกอาหรับ 17757.9000 18129.0000
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ร.บ.) – เลือกบาลี 20652.0000 17742.0000
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (บธ.บ.) – เลือกฝรั่งเศส 20478.4000 18891.0000
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (บธ.บ.) – เลือกเยอรมัน 19722.0000 18787.8000
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (บธ.บ.) – เลือกญี่ปุ่น 19813.6000 18815.0000
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (บธ.บ.) – เลือกจีน 19861.0000 18789.0000
วิชาเอกการเงิน (บธ.บ.) 18777.0000 17617.0000
วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.) 18777.0000 17617.0000
วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.) 19278.0000 17334.1000
สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม (บธ.บ.) 17235.6000 15934.0000
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 20286.0000 18636.0000
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ.) 17120.0000 13330.5000
สาขาวิชาสังคมศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 21355.0000 19569.0000

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร (วท.บ.) 14728.0000 12066.1000
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (ศศ.บ.) 21155.0000 18591.0000

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

สาขานวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตร 2 ภาษา (ศศ.บ.) วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ และวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 21844.0000 19149.5000
วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ หลักสูตร 2 ภาษา (ศศ.บ.) 22016.0000 18731.0000
วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร หลักสูตร 2 ภาษา (ศศ.บ.) 23616.0000 18289.0000
สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล หลักสูตร 2 ภาษา (ศศ.บ.) แขนงวิชาการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล และแขนงวิชาการผลิตเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 23068.3400 20796.0000

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม (ศศ.บ.) 18841.0000 14168.5000
สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม (ศศ.บ.) 18880.0000 13442.5000

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทย 18610.0000 16453.3000
Share This
Avatar
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ