มาแล้ว! รับตรง มศว (เพิ่มเติม) รอบ 1.5 ปีการศึกษา 2559 ทั้งแบบสอบและใช้คะแนนยื่นคัดเลือก!

มาแล้ว! รับตรง มศว (เพิ่มเติม) รอบ 1.5 ปีการศึกษา 2559 ทั้งแบบสอบและใช้คะแนนยื่นคัดเลือก!
Line

โครงการนี้ปิดรับสมัครไปเมื่อ 17 เมษายน 2559.. สำหรับน้องๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อขอให้ติดตามประกาศรับสมัครในรอบต่อไป 🙂

บทความนี้อัปเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ 13 เมษายน 2556 เวลา 22:26 น.

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครน้องๆ ที่เพิ่งจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 รวมทั้งเทียบเท่า เพื่อเข้าเป็นนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 ในรูปแบบรับตรง (เพิ่มเติม) มีทั้งหมด 3 โครงการหลัก 9 สาขาวิชา ทั้งหมด 194 ที่นั่ง!

ในวันนี้ พี่ มศว พาน้องสอบ จึงขอสรุปข้อมูลจากระเบียบการเพื่อให้น้องๆ ได้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม ตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลย!

สำหรับน้องๆ ที่สมัครโครงการต่างๆ ต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (หรือผ่านการสอบสัมภาษณ์) จากการคัดเลือกทุกวิธีการ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559

การรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครวันที่ 9-17 เมษายน 2559 ผ่านทาง http://admission.swu.ac.th
 • ค่าสมัคร 600 บาทต่อครั้ง โดยมหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลครั้งหลังสุดที่มีการชำระเงินเป็นสำคัญ
 • ต้องชำระเงินภายใน 1 วันทำการ (โดยน้องๆ ที่สมัครในวันที่ 12 – 17 เมษายน จะสามารถชำระเงินได้ถึงวันที่ 18 เมษายน) และสถานะการชำระเงินจะขึ้นตั้งแต่ 18 เมษายนเป็นต้นไป

โครงการรับตรงทั่วไป

ประเภท : ยื่นคะแนนสอบ GAT-PAT-9 วิชาสามัญ  ปีการศึกษา 2559

[table “” not found /]

คุณสมบัติเฉพาะ :

 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
  • มีคะแนน วิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาภาษาอังกฤษ เฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา)
  • เป็นนักเรียนเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เท่านั้นโครงการผู้มีทักษะพิเศษ

ประเภท : สอบคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบมหาวิทยาลัย

[table “” not found /]

คุณสมบัติโดยรวม :

 • เฉพาะโครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรมศาสตร์ และ ด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
  • จะต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือโดดเด่นในสาขาวิชาที่ต้องการสอบเข้า ที่มีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สมัครตั้งแต่แต่ระดับสถานศึกษาขั้นไป หรือได้รับรางวัล หรือผ่านการประกวดแข่งขั้นตั้งแต่ระดับเขตเป็นต้นไป (ระดับภูมิภาค, ระดับประเทศ, ระดับนานาชาติ) และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
 • สำหรับโครงการผู้มีทักษะพิเศษสำหรับครูสุขศึกษาและพลศึกษา
  • ไม่จำเป็นต้องมีทักษะพิเศษด้านสุขศึกษาและพลศึกษา เพียงแต่ต้องสามารเล่นกีฬาพื้นฐานได้ มีความรู้ความเข้าใจด้านสุขศึกษาและพลศึกษา สามารถทดสอบสมรรถภาพทางกายได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมแยกตามสาขาวิชา :

 • สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย
  • มีความสามารถทางทักษะนาฎศิลป์ไทย เช่น โขน ละคร รำ หรือการแสดงนาฏศิลป์ไทยอื่นๆ
  • มีผลงานการแสดงในระดับสถาศึกษา หรือได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน หรือมีผลงานตามคุณสมบัติโดยรวม
 • สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏศิลป์สากล
  • มีความสามารถทางทักษะนาฎศิลป์ไทย เช่น บัลเล่ต์ แจ๊ศ นาฏศิลป์ร่วมสมัย ลีลาศ ยิมนาสติก หรือการแสดงนาฏศิลป์สากลอื่นๆ
  • มีผลงานการแสดงในระดับสถาศึกษา หรือได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน หรือมีผลงานตามคุณสมบัติโดยรวม
 • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
  • มีประสบการณ์ขับร้อง หรือการเล่นดนตรีในสถานบันการศึกษาหรือสถาบันดนตรี
  • ผ่านการสอบเทียบเกรดทางดนตรีระดับ 5 ขึ้นไป ของสถาบันทดสอบดนตรีต่างประเทศ หรือในประเทศ
  • ผ่านการประกวดแข่งขันดนตรี การอบรมทางดนตรี การเข้าค่ายดนตรี หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี
 • วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
  • มีความสามารถด้านการออกแบบ สื่อกราฟิก สื่อมัลติมีเดีย หรือด้านการวาดรูป ดรออิ้งในรูปแบบต่างๆ
  • มีผลงานการแสดงในระดับสถาศึกษา หรือได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน หรือมีผลงานตามคุณสมบัติโดยรวม
 • สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
  • มีความสามารถด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล การแสดง การกำกับการแสดง การกำกับภาพยนตร์ การออกแบบทางด้านภาพยนตร์ (เช่นเครื่องแต่งกาย หรือค้นหาสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์) การผลิตชิ้นงานและผลงานเพื่องานภาพยนตร์
  • มีผลงานการแสดงในระดับสถาศึกษา หรือได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน หรือมีผลงานตามคุณสมบัติโดยรวม

โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล

ประเภท : สอบคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบมหาวิทยาลัย

[table “” not found /]

คุณสมบัติเฉพาะ :

 • มีคะแนน วิชาภาษาอังกฤษ เฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ โรงเรียนมัธยมในประเทศ ที่มีหลักสูตร 2 ภาษา (English Program) หรือ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึักษาในต่างประเทศ  เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือภาคเรียนที่ 1 ของเกด 12 ไม่ต่ำกว่า 2.30 ของระบบคะแนนเต็ม 4 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ IGCSE หรือ GCSE ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา หรือ GCE ไม่ต่ำกว่า C หรือ O Level Pass
 • หรือ มีผลการสอบ GED อย่างน้อย 410 คะแนนในแต่ละวิชา และได้คะแนนรวม 5 วิชาตั้งแต่ 2,250 คะแนน
 • จะได้รับการพิจารณายกเว้นการสอบภาษาอังกฤษ : หากมีผลการสอบ TOEFL PBT  ไม่ต่ำกว่า 477 คะแนน หรือ CBT ไม่ต่ำกว่า 123 คะแนน หรือ IBT ไม่ต่ำกว่า 53 คะแนน หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60
 • จะได้รับการพิจารณายกเว้นการสอบข้อสอบความถนัดทางการเรียน : หากมีผลคะแนน SAT ไม่ต่ำกว่า 1,000 คะแนน

เอกสารประกอบการสมัคร :

 • ใบสมัครภาษาอังกฤษ แบบตรี 6 / B6
 • เอกสารหรือหลักฐานแสดงผลการศึกษา
  • สำเนา Transcript ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึงเกรด 11 หรือ 12 และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า
  • ใบเทียบวุฒิการศึกษาว่าเทียบเท่าวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ
  • หรือผลการสอบ IGCSE หรือ GCSE หรือ GCE หรือ O Level Pass หรือ GED
  • ผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TOEIC โดยไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันสอบ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายหน้าตรง ชุดเครื่องแบบนักเรียน 1 นิ้ว 2 รูป
 • สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

การส่งเอกสารหรือหลักฐานประกอบการสมัคร (เฉพาะโครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล)

 • ทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียน เท่านั้น ภายใน 18 เมษายน 2559 โดยดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ (อย่าลืมถ่ายเอกสารเก็บไว้ใช้ในการสืบค้นภายหลัง) ที่
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
 • หรือส่งเอกสารทั้งหมดในรูปแบบ Pdf file พร้อมระบุชื่อสกุล ส่งผ่าน Inbox ทาง Econ SWU International Program ภายใน 18 เมษายน 2559


ลิงค์ดาวน์โหลดระเบียบการฉบับเต็ม

 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ และ ทางด้านนวัตกรรมสื่่อสาร
  http://admission.swu.ac.th/data/news/2559/590032.pdf
 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษสำหรับครูสุขศึกษาและพลศึกษา
  http://admission.swu.ac.th/data/news/2559/590033.pdf
 • โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล และรับตรง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
  http://admission.swu.ac.th/data/news/2559/590034.pdf
 • รับตรงสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (2 ภาษา)
  http://admission.swu.ac.th/data/news/2559/590031.pdf
Share This
Avatar
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ