[UPDATE] 84 ที่นั่งสุดท้าย! รับตรง มศว รอบหลังแอดมิชชั่น + โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล เศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ)

[UPDATE] 84 ที่นั่งสุดท้าย! รับตรง มศว รอบหลังแอดมิชชั่น + โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล เศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ)
Line

บทความนี้อัปเดตล่าสุดเมื่อ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 17:22 น.

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครน้องๆ ที่เพิ่งจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 รวมทั้งเทียบเท่า เพื่อเข้าเป็นนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 ในรูปแบบรับตรง หลังแอดมิชชั่น ทั้งหมด 6 คณะ 7 สาขาวิชา 64 ที่นั่ง พร้อมทั้ง โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ครั้งที่ 2 อีก 20 ที่นั่ง รวม 84 ที่นั่ง 🙂

ในวันนี้ พี่ มศว พาน้องสอบ จึงขอสรุปข้อมูลจากระเบียบการเพื่อให้น้องๆ ได้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม ตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลย!

สำหรับน้องๆ ที่สมัครรับตรงรอบหลังแอดมิชชั่น ต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (หรือผ่านการสอบสัมภาษณ์) จากการคัดเลือกทุกวิธีการ  และจะต้องไม่เป็นผู้ผ่านสัมภาษณ์รอบแอดมิชชั่นกลาง ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559

การรับสมัครทั้งสองโครงการ

 • เปิดรับสมัครวันที่ 1-20 มิถุนายน 2559 ผ่านทาง http://admission.swu.ac.th
 • ค่าสมัคร 600 บาทต่อครั้ง โดยมหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลครั้งหลังสุดที่มีการชำระเงินเป็นสำคัญ
 • ต้องชำระเงินภายใน 1 วันทำการเท่านั้น (สถานะการชำระเงินจะขึ้นภายใน 3 วันทำการ)
 • สามารถสมัครได้ทั้งสองโครงการ โดยหากผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะต้องเลือกว่าจะไปสัมภาษณ์โครงการรับตรง หรือโครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลฯ เนื่องจากวันและเวลาสอบตรงกัน

ดูข้อมูลรายละเอียด โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ครั้งที่ 2 ได้ที่ส่วน “สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ


คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

สาขาวิชาและจำนวนที่รับ : รอบรับตรงหลังแอดมิชชั่น

[table “” not found /]

คะแนนที่ต้องใช้เพื่อยื่นคัดเลือก

 • GAT
 • 9 วิชาสามัญ : วิชาภาษาอังกฤษ, วิชาคณิตศาสตร์ 1, วิชาฟิสิกส์, วิชาเคมี, วิชาชีววิทยา

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ควรทราบ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสอบได้ เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ต้องไม่มีความผิดปกติทางการมองเห็น (ตาบอดสี)
 • ต้องมีโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้ดำเนินการในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาและจำนวนที่รับ : รอบรับตรงหลังแอดมิชชั่น

[table “” not found /]

คะแนนที่ต้องใช้เพื่อยื่นคัดเลือก

 • GAT
 • PAT2
 • 9 วิชาสามัญ : วิชาภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ควรทราบ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 • มี การทดสอบทัศนคติทางวิชาชีพ หากผ่านการคัดเลือกในรอบสอบสัมภาษณ์

คณะแพทยศาสตร์

สาขาวิชาและจำนวนที่รับ : รอบรับตรงหลังแอดมิชชั่น

[table “” not found /]

คะแนนที่ต้องใช้เพื่อยื่นคัดเลือก

 • มีผลคะแนนรวม 9 วิชาสามัญ และวิชาเฉพาะ ตามที่ กสพท. กำหนด ไม่ต่ำกว่า 62.0000
 • มีผลคะแนน O-NET 5 วิชา คือ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษาฯ ไม่ต่ำกว่า 60% หากเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 จะต้องมีผลคะแนนการสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2558 ด้วย

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ควรทราบ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า และรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
 • ไม่เป็นผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยใดอยู่ และไม่ศึกษาเกิน 1 ปีการศึกษาในทุกสาขาวิชา ในมหาวิทยาลัยใดๆ อยู่ ยกเว้นว่าได้ลาออกจากมหาวิทยาลัยนั้นๆ ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2558
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาของรัฐ ตามโควตาพื้นที่หรือโครงการพิเศษในปีการศึกษา 2559
 • มี การทดสอบทัศนคติทางวิชาชีพ หากผ่านการคัดเลือกในรอบสอบสัมภาษณ์

เอกสารประกอบการสมัคร 

 • ใบรายงานคะแนนสอบที่ออกโดย กสพท. พร้อมชื่อสกุล เลขที่บัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
 • แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครรับตรง ที่มีตราประทับรับเงินแล้วจากธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์
 • หลักฐานแสดงการลาออกจากสถาบันที่ศึกษาก่อนวันสมัคร และใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (สำหรับผู้ที่เคยศึกษา)

ส่งเอกสารทั้งหมดข้างต้นผ่านทาง FAX หมายเลข 02-260-2652 ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 หากพ้นกำหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา


คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาและจำนวนที่รับ : รอบรับตรงหลังแอดมิชชั่น

[table “” not found /]

คะแนนที่ต้องใช้เพื่อยื่นคัดเลือกและเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด

 • สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาเขมร
  • GAT
  • 9 วิชาสามัญ : วิชาภาษาไทย, วิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ. 5 ปี)
  • GAT ต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 180 คะแนน
  • PAT5 ต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 150 คะแนน
  • 9 วิชาสามัญ : วิชาภาษาไทย ต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 70 คะแนน
  • 9 วิชาสามัญ : วิชาสังคมศึกษา ต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 50 คะแนน
  • 9 วิชาสามัญ : วิชาภาษอังกฤษ ต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 50 คะแนน

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ควรทราบ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสอบได้
 • เฉพาะสาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ. 5 ปี) จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยไม่ต่ำกว่า 3.00

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาและจำนวนที่รับ : รอบรับตรงหลังแอดมิชชั่น

[table “” not found /]

คะแนนที่ต้องใช้เพื่อยื่นคัดเลือกและเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด

 • GAT ต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 90 คะแนน
 • PAT6 ต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 90 คะแนน
 • 9 วิชาสามัญ : วิชาภาษาอังกฤษ ต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 20 คะแนน

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ควรทราบ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสอบได้
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

รอบรับตรงหลังแอดมิชชั่น

สาขาวิชาและจำนวนที่รับ

[table “” not found /]

คะแนนที่ต้องใช้เพื่อยื่นคัดเลือก

 • GAT
 • PAT1

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ควรทราบ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสอบได้
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 2.30 และมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.50 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50

  โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ครั้งที่ 2 [NEW!]

สาขาวิชาและจำนวนที่รับ

[table “” not found /]

คะแนนที่ต้องใช้เพื่อยื่นคัดเลือก

 • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม หรือ ผลการสอบ IGCSE หรือ GCSE หรือ GCE หรือ GED

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ควรทราบ

 • สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศ  ในหลักสูตรสองภาษา (English Program) หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ 12 ทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 2.30 (เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
  • หรือ มีผลการสอบ IGCSE หรือ GCSE ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา หรือ GCE ไม่ต่ำกว่า C หรือ “O” Level Pass
  • หรือ มีผลการสอบ GED อย่างน้อย 410 คะแนนในแต่ละวิชา และได้คะแนนรวม 5 วิชาตั้งแต่ 2,250 คะแนน และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.50 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50

ดาวน์โหลดระเบียบการ :

   รับตรง มศว รอบหลังแอดมิชชั่น (รอบที่ 3)
   โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2

Share This
Avatar
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ