ประกาศผลแล้ว! ผู้ผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รับตรง มศว (+ โครงการต่างๆ) ประเภทยื่นคะแนนคัดเลือก ปี 59

Google+
Line

นับจากวันเปิดรับสมัคร จนถึงวันประกาศผลนี้ นับเป็นเวลาเกือบ 3 เดือนเต็ม ในกระบวนการคัดเลือกนิสิตใหม่ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในรอบที่ใหญ่และเยอะที่สุด คือรอบรับตรงและโครงการต่างๆ ประเภทยื่นคะแนน GAT-PAT-9 วิชาสามัญในการคัดเลือกนั่นเอง และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่น้องๆ หลายคนรอคอยแล้ว.. 😀

โดยน้องๆ สามารถเช็คได้จากไฟล์ Pdf ท้ายบทความนี้


การรายงานตัวเป็นนิสิตใหม่

รายละเอียดการรายงานตัวเป็นนิสิตใหม่ Step-by-Step

สำหรับน้องๆ ตัวสำรอง ที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวตามประกาศด้านล่าง และอยู่ในลำดับตามที่ประกาศ สามารถรายงานตัว พิมพ์เอกสารผ่านทาง http://istart.swu.ac.th และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมการรายงานตัวที่เคาเตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ ภายในวันที่ 12-19 เมษายน 2559 นี้เท่านั้น หากเกินกว่ากำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนิสิตใหม่ และทำการส่งเอกสารทั้งหมดมาให้ทางมหาวิทยาลัยภายใน 30 พฤษภาคม 2559

ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ได้ที่นี่

ยกเว้น! น้องๆ ที่ติดรับตรง สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก และทุกสาขาวิชาของคณะพลศึกษา และสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ที่ต้องยืนยันตัวผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) ก่อน แล้วค่อยรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง แต่น้องๆ ที่ติดผ่านโครงการพิเศษต่าง ต้องรายงานตัวในวันที่ 5-7 เมษายน 2559
หากทำการรายงานตัวเป็นนิสิตใหม่และชำระเงินแล้ว ถือว่าเป็นการรายงานตัวเรียบร้อย และทางมหาวิทยาลัยจะทำการตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นทันที.. หากต้องการสิทธิ์แอดมิชชั่น จะต้องมายื่นเรื่องขอลาออกจากการเป็นนิสิต ภายในวันที่ 19 เมษายน 2559 เท่านั้น

ประกาศผลผู้ผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รับตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ได้จากการคลิกที่ชื่อคณะที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลได้เลย

ประกาศเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทสำรองรายงานตัว.. ตรวจสอบลำดับที่ได้ที่นี่!

โดยสาขาวิชาที่รับเยอะที่สุด 5 ลำดับแรกคือ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 180 คน ตามมาด้วย วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 170 คน, วิศวกรรมไฟฟ้า 104 คน, วิศวกรรมเครื่องกล 102 คน และเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 96 คน 🙂

คณะ สาขาวิชา สมัคร มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รับจริง ตัวสำรอง
คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 767 125 63 0
คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 970 176 20 78
การบริบาลทางเภสัชกรรม 894 123 10 51
คณะสหเวชศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ 380 326 52 24
กายกาพบำบัด 782 399 70 66
คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (วท.บ.) 300 64 29 4
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 232  120 61 11
สถิติ 163 52 21 12
เคมี (วท.บ.) 191 69 44 0
จุลชีววิทยา 301 220 50 108
ชีววิทยา (วท.บ.) 332 160 42 41
ฟิสิกส์ (วท.บ.) 155  149 42 16
คหกรรมศาสตร์ 182 78 48 0
อัญมณีและเครื่องประดับ 145 120 50 23
คณิตศาสตร์ (กศ.บ. 5 ปี) 410 22 15 0
เคมี (กศ.บ. 5 ปี) 127 29 15 7
ชีววิทยา (กศ.บ. 5 ปี) 211 33 22 0
ฟิสิกส์ (กศ.บ. 5 ปี) 82 17 12 0
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ. 5 ปี) 162 16 12 0
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี 120 76 46 0
วิศวกรรมเครื่องกล 390 228 102 0
วิศวกรรมไฟฟ้า 334 190 104 0
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 162 91 54 0
วิศวกรรมโยธา 249 135 75 0
วิศวกรรมอุตสาหการ 204 141 54 0
วิศวกรรมชีวการแพทย์ 193 137 88 0
วิศวกรรมโลจิสติกส์ 194 94 50 0
คณะพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 218 174 53 0
สาธารณสุขศาสตร์ – สาธารณสุขชุมชน 138 60 30 0
สาธารณสุขศาสตร์ – อนามัยสิ่งแวดล้อม 134 60 30 0
สาธารณสุขศาสตร์ – อนาชีวอนามัยและความปลอดภัย 142 60 23 0
ผู้นำนันทนาการ 188 106 54 0
พลศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 289 15 7 o
สุขศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 41 8 3 0
สุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 102 12 6 0
คณะมนุษยศาสตร์ จิตวิทยา 751 143 23 73
ปรัชญาและศาสนา 151 104 46 25
ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) 400 123 45 18
วรรณกรรมสำหรับเด็ก 152 118 41 0
สารสนเทศศึกษา 122 66 37 14
ภาษาฝรั่งเศส 131 90 39 30
ภาษาเกาหลี 755  82 27 17
ภาษาจีน 446 72 22 19
ภาษาญี่ปุ่น 354 84 25 39
ภาษาเขมร 26 0 0 0
ภาษาเวียดนาม 100 94 30 28
ภาษาไทย (ศศ.บ.) 185 64 22 10
ภาษาไทย (กศ.บ. 5 ปี) 335 13 9 0
คณะสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 368 100 40 18
พัฒนาชุมชนเมือง 141 41 22 10
การเมืองการปกครอง 272 61 24 21
รัฐประศาสนศาสตร์ 269 60 21 23
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 439 60 20 17
การท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่) 602 300 45 91
การเงิน 547 300 48 93
การตลาด 602 300 46 90
ธุรกิจระหว่างประเทศ 738 300 44 101
ธุรกิจเพื่อสังคม 123 100 16 31
บัญชีบัณฑิต 1,262 401 46 213
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 291  200 80 36
สังคมศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 498 35 24 0
คณะศึกษาศาสตร์ การประถมศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 434 37 15 10
การศึกษาปฐมวัย (กศ.บ. 5 ปี) 329 30 15 3
คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 348 273 86 36
ดุริยางคศาสตร์สากล 42 21 8 0
ศิลปศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 48 16 7 3
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 346 156 50 0
นวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 579 246 68 10
ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล แขนงวิชาการแสดงและการกำกับการแสดงภาพยนตร์ 627 252 31 0
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 464 398 180 13
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ 738 150 73 0
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 521 445 170 67
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 215 210 96 26
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 51 44 13 0
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 374 120 40 10
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 127 100 31 14
รวม 76 สาขาวิชา 25,175 คน 9,571 คน 3,182 คน 1,650 คน

ประกาศผลผู้ผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการต่างๆ ประเภทยื่นคะแนนคัดเลือก มศว ปี 59

บทความที่เกี่ยวข้อง :

Google+
Line
พี่ มศว พาน้องสอบ

พี่ มศว พาน้องสอบ

ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ