9 ที่นั่งสุดท้าย.. โครงการเพชรในตม (รอบที่ 3) โดยใช้คะแนนยื่นคัดเลือก!

9 ที่นั่งสุดท้าย.. โครงการเพชรในตม (รอบที่ 3) โดยใช้คะแนนยื่นคัดเลือก!
Line

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับน้องๆ เข้าเป็นนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติมอีก 1 โครงการสุดท้าย คือ โครงการเพชรในตม (รอบที่ 3) ทั้งหมด 9 ที่นั่ง โดยกำหนดคุณสมบัติไว้ด้วย.. ใครตรงกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้และสนใจอย่าลืมสมัครกันนะ 😉

โครงการเพชรในตม (รอบที่ 3)

ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และกระทรวงศึกษาธิการ

สาขาวิชาที่รับ

 • สาขาวิชาการประถมศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)

เปิดรับสมัคร

 • 4-8 กรกฎาคม 2559
 • ผ่านทาง http://admission.swu.ac.th (ยกเว้นค่าสมัครเฉพาะโครงการนี้)
 • หลังจากทำการสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตแล้ว ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารและหลัักฐานประกอบการสมัคร ตามที่ระเบียบการกำหนดในหน้าที่ 3 ทางไปรษณีย์แบบ “ลงทะเบียนแบบพิเศษ” เท่านั้น ส่งไปยัง กอ.รมน. จังหวัดที่สังกัด (ที่อยู่ตามหน้า 11-13) วงเล็บมุมซองว่า “สมัครเข้าศึกษาต่อโครงการเพชรในตม” ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

วิชาที่ใช้คะแนนยื่นคัดเลือก

 • GAT รอบที่ 1/59 หรือ 2/59
  • จะต้องได้คะแนนในวิชานี้มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 120 คะแนนขึ้นไป
 • PAT5 รอบที่ 1/59 หรือ 2/59
  • จะต้องได้คะแนนในวิชานี้มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 150 คะแนนขึ้นไป

จำนวนนิสิตที่จะรับ

[table “” not found /]

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีสัญชาติไทย
 • บิดาหรือมารดาและผู้สมัคร มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ยกเว้นอำเภอเมือง มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันรับสมัคร หรือ เป็นบุตรธิดา ของ ทหาร ตำรวจ ครู ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่และเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส, ยะลา, ปัตตานี) โดยที่บิดามารดา ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภายใต้ (ต้องมีเอกสารยืนยันการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
 • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
 • มีความประพฤติดี มีลักษณะความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม โดนมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา
 • มีสุขภาพร่างกายจิตใจสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับการเป็นครู

เงื่อนไขของโครงการ

 • หลังจากทำการสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตแล้ว ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารและหลัักฐานประกอบการสมัคร ตามที่ระเบียบการกำหนดในหน้าที่ 3 ทางไปรษณีย์แบบ “ลงทะเบียนแบบพิเศษ” เท่านั้น ส่งไปยัง กอ.รมน. จังหวัดที่สังกัด (ที่อยู่ตามหน้า 11-13) วงเล็บมุมซองว่า “สมัครเข้าศึกษาต่อโครงการเพชรในตม” ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
 • ผู้ทีผ่านการคัดเลือกและมีคุณบัติตามกำหนด จะคัดเลือกจังหวัดล่ะไม่เกิน 1 คน
 • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องทำสัญญาการเข้าเป็นนิสิตโครงการเพชรในตาม และเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางคณะและมหาวิทยาลัยกำหนด
 • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสำเร็จการศึกษา จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามภูมิลำเนาของบิดามารดา หรือผู้สมัคร
 • ในกรณีที่ทำสัญญากับมหาวิทยาลัยแล้ว ไม่มาเรียนตามปกติ ต้องชดใช้เป็นเบี้ยปรับเป็นเงิน 50,000 บาท และในกรณีที่ไม่สำเร็จการศึกษา โดยได้ลาออกหรือไม่มาลาออกแต่หยุดเรียนกลางคัน จะต้องชดใช้เป็นเบี้ยปรับตามระยะเวลาและจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญา

เอกสารประกอบการสมัครที่ต้องส่งให้ทาง กอ.รมน.

 • ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 โครงการเพชรในตม หรือ แบบตรี 7 (หน้าที่ 7-9)
 • หนังสือรับรองรายได้ แบบตรี 8 (หน้าที่ 10)
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
 • บัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนพร้อมสำเนา
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา ที่มีชื่อบิดา หรือ มารดา และผู้สมัคร
 • ใบรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา ที่รับรองคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 • สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • สำเนาใบรายงานผลการสอบ GAT-PAT ประจำปีการศึกษา 2559 จากระบบ E-Score
 • ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา
 • เอกสารยืนยันการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวดชายแดนภาคใต้ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรณีผู้สมัครเป็นบุตรและธิดา ของทหาร ตำรวจ ครู ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่และเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ )

   ดาวน์โหลดระเบียบการและเอกสาร     สมัครคัดเลือก


59_3rd_teacher

Share This
Avatar
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ